Sri Kamakala Kali Bhujanga Prayata Stotram – ஶ்ரீ காமகலாகாளீ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்


மஹாகால உவாச ।
அத² வக்ஷ்யே மஹேஶாநி தே³வ்யா꞉ ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண விக்⁴நா யாந்தி பராங்முகா²꞉ ॥ 1 ॥

விஜேதும் ப்ரதஸ்தே² யதா³ காலகஸ்யா-
-ஸுராந் ராவணோ முஞ்ஜமாலிப்ரவர்ஹாந் ।
ததா³ காமகாளீம் ஸ துஷ்டாவ வாக்³பி⁴-
-ர்ஜிகீ³ஷுர்ம்ருதே⁴ பா³ஹுவீர்யேண ஸர்வாந் ॥ 2 ॥

மஹாவர்தபீ⁴மாஸ்ருக³ப்³த்⁴யுத்த²வீசீ-
-பரிக்ஷாலிதா ஶ்ராந்தகந்த²ஶ்மஶாநே ।
சிதிப்ரஜ்வலத்³வஹ்நிகீலாஜடாலே-
-ஶிவாகாரஶாவாஸநே ஸந்நிஷண்ணாம் ॥ 3 ॥

மஹாபை⁴ரவீயோகி³நீடா³கிநீபி⁴꞉
கராளாபி⁴ராபாத³ளம்ப³த்கசாபி⁴꞉ ।
ப்⁴ரமந்தீபி⁴ராபீய மத்³யாமிஷாஸ்ரா-
-ந்யஜஸ்ரம் ஸமம் ஸஞ்சரந்தீம் ஹஸந்தீம் ॥ 4 ॥

மஹாகல்பகாலாந்தகாத³ம்பி³நீத்விட்-
பரிஸ்பர்தி⁴தே³ஹத்³யுதிம் கோ⁴ரநாதா³ம் ।
ஸ்பு²ரத்³த்³வாத³ஶாதி³த்யகாலாக்³நிருத்³ர-
-ஜ்வலத்³வித்³யுதோ³க⁴ப்ரபா⁴து³ர்நிரீக்ஷ்யாம் ॥ 5 ॥

லஸந்நீலபாஷாணநிர்மாணவேதி³-
-ப்ரப⁴ஶ்ரோணிவிம்பா³ம் சலத்பீவரோரும் ।
ஸமுத்துங்க³பீநாயதோரோஜகும்பா⁴ம்
கடிக்³ரந்தி²தத்³வீபிக்ருத்யுத்தரீயாம் ॥ 6 ॥

ஸ்ரவத்³ரக்தவல்க³ந்ந்ருமுண்டா³வநத்³தா⁴-
-ஸ்ருகா³வத்³த⁴நக்ஷத்ரமாலைகஹாராம் ।
ம்ருதப்³ரஹ்மகுல்யோபக்லுப்தாங்க³பூ⁴ஷாம்
மஹாட்டாட்டஹாஸைர்ஜக³த்த்ராஸயந்தீம் ॥ 7 ॥

நிபீதாநநாந்தாமிதோத்³வ்ருத்தரக்தோ-
-ச்ச²லத்³தா⁴ரயா ஸ்நாபிதோரோஜயுக்³மாம் ।
மஹாதீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ராயுக³ந்யஞ்சத³ஞ்ச-
-ல்லலல்லேலிஹாநோக்³ரஜிஹ்வாக்³ரபா⁴கா³ம் ॥ 8 ॥

சலத்பாத³பத்³மத்³வயாளம்பி³முக்த-
-ப்ரகம்பாலிஸுஸ்நிக்³த⁴ஸம்பு⁴க்³நகேஶாம் ।
பத³ந்யாஸஸம்பா⁴ரபீ⁴தாஹிராஜா-
-நநோத்³க³ச்ச²தா³த்மஸ்துதிவ்யஸ்தகர்ணாம் ॥ 9 ॥

மஹாபீ⁴ஷணாம் கோ⁴ரவிம்ஶார்த⁴வக்த்ரை-
-ஸ்ததா²ஸப்தவிம்ஶாந்விதைர்லோசநைஶ்ச ।
புரோத³க்ஷவாமே த்³விநேத்ரோஜ்ஜ்வலாப்⁴யாம்
ததா²ந்யாநநே த்ரித்ரிநேத்ராபி⁴ராமாம் ॥ 10 ॥

லஸத்³த்³வீபிஹர்யக்ஷபே²ருப்லவங்க³-
-க்ரமேலர்க்ஷதார்க்ஷத்³விபக்³ராஹவாஹை꞉ ।
முகை²ரீத்³ருஶாகாரிதைர்ப்⁴ராஜமாநாம்
மஹாபிங்க³ளோத்³யஜ்ஜடாஜூடபா⁴ராம் ॥ 11 ॥

பு⁴ஜை꞉ ஸப்தவிம்ஶாங்கிதைர்வாமபா⁴கே³
யுதாம் த³க்ஷிணே சாபி தாவத்³பி⁴ரேவ ।
க்ரமாத்³ரத்நமாலாம் கபாலம் ச ஶுஷ்கம்
ததஶ்சர்மபாஶம் ஸுதீ³ர்க⁴ம் த³தா⁴நாம் ॥ 12 ॥

தத꞉ ஶக்திக²ட்வாங்க³முண்ட³ம் பு⁴ஶுண்டீ³ம்
த⁴நுஶ்சக்ரக⁴ண்டாஶிஶுப்ரேதஶைலாந் ।
ததோ நாரகங்காலப³ப்⁴ரூரகோ³ந்மா-
-த³வம்ஶீம் ததா² முத்³க³ரம் வஹ்நிகுண்ட³ம் ॥ 13 ॥

அதோ⁴ ட³ம்மரும் பாரிக⁴ம் பி⁴ந்தி³பாலம்
ததா² மௌஶலம் பட்டிஶம் ப்ராஶமேவம் ।
ஶதக்⁴நீம் ஶிவாபோதகம் சாத² த³க்ஷே
மஹாரத்நமாலாம் ததா² கர்த்ருக²ட்³கௌ³ ॥ 14 ॥

சலத்தர்ஜநீமங்குஶம் த³ண்ட³முக்³ரம்
லஸத்³ரத்நகும்ப⁴ம் த்ரிஶூலம் ததை²வ ।
ஶராந் பாஶுபத்யாம்ஸ்ததா² பஞ்ச குந்தம்
புந꞉ பாரிஜாதம் சு²ரீம் தோமரம் ச ॥ 15 ॥

ப்ரஸூநஸ்ரஜம் டி³ண்டி³மம் க்³ருத்⁴ரராஜம்
தத꞉ கோரகம் மாம்ஸக²ண்ட³ம் ஶ்ருவம் ச ।
ப²லம் பீ³ஜபூராஹ்வயம் சைவ ஸூசீம்
ததா² பர்ஶுமேவம் க³தா³ம் யஷ்டிமுக்³ராம் ॥ 16 ॥

ததோ வஜ்ரமுஷ்டிம் குணப்பம் ஸுகோ⁴ரம்
ததா² லாலநம் தா⁴ரயந்தீம் பு⁴ஜைஸ்தை꞉ ।
ஜவாபுஷ்பரோசிஷ்ப²ணீந்த்³ரோபக்லுப்த-
-க்வணந்நூபுரத்³வந்த்³வஸக்தாங்க்⁴ரிபத்³மாம் ॥ 17 ॥

மஹாபீதகும்பீ⁴நஸாவத்³த⁴நத்³த⁴
ஸ்பு²ரத்ஸர்வஹஸ்தோஜ்ஜ்வலத்கங்கணாம் ச ।
மஹாபாடலத்³யோதித³ர்வீகரேந்த்³ரா-
-வஸக்தாங்க³த³வ்யூஹஸம்ஶோப⁴மாநாம் ॥ 18 ॥

மஹாதூ⁴ஸரத்த்விட்³பு⁴ஜங்கே³ந்த்³ரக்லுப்த-
-ஸ்பு²ரச்சாருகாடேயஸூத்ராபி⁴ராமாம் ।
சலத்பாண்டு³ராஹீந்த்³ரயஜ்ஞோபவீத-
-த்விடு³த்³பா⁴ஸிவக்ஷ꞉ஸ்த²லோத்³யத்கபாடாம் ॥ 19 ॥

பிஷங்கோ³ரகே³ந்த்³ராவநத்³தா⁴வஶோபா⁴-
-மஹாமோஹபீ³ஜாங்க³ஸம்ஶோபி⁴தே³ஹாம் ।
மஹாசித்ரிதாஶீவிஷேந்த்³ரோபக்லுப்த-
-ஸ்பு²ரச்சாருதாடங்கவித்³யோதிகர்ணாம் ॥ 20 ॥

வலக்ஷாஹிராஜாவநத்³தோ⁴ர்த்⁴வபா⁴ஸி-
-ஸ்பு²ரத்பிங்க³ளோத்³யஜ்ஜடாஜூடபா⁴ராம் ।
மஹாஶோணபோ⁴கீ³ந்த்³ரநிஸ்யூதமூண்டோ³-
-ல்லஸத்கிங்கணீஜாலஸம்ஶோபி⁴மத்⁴யாம் ॥ 21 ॥

ஸதா³ ஸம்ஸ்மராமீத்³ருஶோம் காமகாளீம்
ஜயேயம் ஸுராணாம் ஹிரண்யோத்³ப⁴வாநாம் ।
ஸ்மரேயுர்ஹி யே(அ)ந்யே(அ)பி தே வை ஜயேயு-
-ர்விபக்ஷாந்ம்ருதே⁴ நாத்ர ஸந்தே³ஹலேஶ꞉ ॥ 22 ॥

படி²ஷ்யந்தி யே மத்க்ருதம் ஸ்தோத்ரராஜம்
முதா³ பூஜயித்வா ஸதா³ காமகாளீம் ।
ந ஶோகோ ந பாபம் ந வா து³꞉க²தை³ந்யம்
ந ம்ருத்யுர்ந ரோகோ³ ந பீ⁴திர்ந சாபத் ॥ 23 ॥

த⁴நம் தீ³ர்க⁴மாயு꞉ ஸுக²ம் பு³த்³தி⁴ரோஜோ
யஶ꞉ ஶர்மபோ⁴கா³꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸூநவஶ்ச ।
ஶ்ரியோ மங்க³ளம் பு³த்³தி⁴ருத்ஸாஹ ஆஜ்ஞா
லய꞉ ஸர்வ வித்³யா ப⁴வேந்முக்திரந்தே ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீ மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் த³ஶம படலே ராவண க்ருத ஶ்ரீ காமகலாகாளீ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed