Sri Kamakala Kali Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ కామకళాకాళీ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

మహాకాల ఉవాచ |
అథ వక్ష్యే మహేశాని దేవ్యాః స్తోత్రమనుత్తమమ్ |
యస్య స్మరణమాత్రేణ విఘ్నా యాంతి పరాఙ్ముఖాః || ౧ ||

విజేతుం ప్రతస్థే యదా కాలకస్యా-
-సురాన్ రావణో ముంజమాలిప్రవర్హాన్ |
తదా కామకాళీం స తుష్టావ వాగ్భి-
-ర్జిగీషుర్మృధే బాహువీర్యేణ సర్వాన్ || ౨ ||

మహావర్తభీమాసృగబ్ధ్యుత్థవీచీ-
-పరిక్షాళితా శ్రాంతకంథశ్మశానే |
చితిప్రజ్వలద్వహ్నికీలాజటాలే-
-శివాకారశావాసనే సన్నిషణ్ణామ్ || ౩ ||

మహాభైరవీయోగినీడాకినీభిః
కరాళాభిరాపాదలంబత్కచాభిః |
భ్రమంతీభిరాపీయ మద్యామిషాస్రా-
-న్యజస్రం సమం సంచరంతీం హసంతీమ్ || ౪ ||

మహాకల్పకాలాంతకాదంబినీత్విట్-
పరిస్పర్ధిదేహద్యుతిం ఘోరనాదామ్ |
స్ఫురద్ద్వాదశాదిత్యకాలాగ్నిరుద్ర-
-జ్వలద్విద్యుదోఘప్రభాదుర్నిరీక్ష్యామ్ || ౫ ||

లసన్నీలపాషాణనిర్మాణవేది-
-ప్రభశ్రోణివింబాం చలత్పీవరోరుమ్ |
సముత్తుంగపీనాయతోరోజకుంభాం
కటిగ్రంథితద్వీపికృత్యుత్తరీయామ్ || ౬ ||

స్రవద్రక్తవల్గన్నృముండావనద్ధా-
-సృగావద్ధనక్షత్రమాలైకహారామ్ |
మృతబ్రహ్మకుల్యోపక్లుప్తాంగభూషాం
మహాట్టాట్టహాసైర్జగత్త్రాసయంతీమ్ || ౭ ||

నిపీతాననాంతామితోద్వృత్తరక్తో-
-చ్ఛలద్ధారయా స్నాపితోరోజయుగ్మామ్ |
మహాదీర్ఘదంష్ట్రాయుగన్యంచదంచ-
-ల్లలల్లేలిహానోగ్రజిహ్వాగ్రభాగామ్ || ౮ ||

చలత్పాదపద్మద్వయాలంబిముక్త-
-ప్రకంపాలిసుస్నిగ్ధసంభుగ్నకేశామ్ |
పదన్యాససంభారభీతాహిరాజా-
-ననోద్గచ్ఛదాత్మస్తుతివ్యస్తకర్ణామ్ || ౯ ||

మహాభీషణాం ఘోరవింశార్ధవక్త్రై-
-స్తథాసప్తవింశాన్వితైర్లోచనైశ్చ |
పురోదక్షవామే ద్వినేత్రోజ్జ్వలాభ్యాం
తథాన్యాననే త్రిత్రినేత్రాభిరామామ్ || ౧౦ ||

లసద్ద్వీపిహర్యక్షఫేరుప్లవంగ-
-క్రమేలర్క్షతార్క్షద్విపగ్రాహవాహైః |
ముఖైరీదృశాకారితైర్భ్రాజమానాం
మహాపింగళోద్యజ్జటాజూటభారామ్ || ౧౧ ||

భుజైః సప్తవింశాంకితైర్వామభాగే
యుతాం దక్షిణే చాపి తావద్భిరేవ |
క్రమాద్రత్నమాలాం కపాలం చ శుష్కం
తతశ్చర్మపాశం సుదీర్ఘం దధానామ్ || ౧౨ ||

తతః శక్తిఖట్వాంగముండం భుశుండీం
ధనుశ్చక్రఘంటాశిశుప్రేతశైలాన్ |
తతో నారకంకాలబభ్రూరగోన్మా-
-దవంశీం తథా ముద్గరం వహ్నికుండమ్ || ౧౩ ||

అధో డమ్మరుం పారిఘం భిందిపాలం
తథా మౌశలం పట్టిశం ప్రాశమేవమ్ |
శతఘ్నీం శివాపోతకం చాథ దక్షే
మహారత్నమాలాం తథా కర్తృఖడ్గౌ || ౧౪ ||

చలత్తర్జనీమంకుశం దండముగ్రం
లసద్రత్నకుంభం త్రిశూలం తథైవ |
శరాన్ పాశుపత్యాంస్తథా పంచ కుంతం
పునః పారిజాతం ఛురీం తోమరం చ || ౧౫ ||

ప్రసూనస్రజం డిండిమం గృధ్రరాజం
తతః కోరకం మాంసఖండం శ్రువం చ |
ఫలం బీజపూరాహ్వయం చైవ సూచీం
తథా పర్శుమేవం గదాం యష్టిముగ్రామ్ || ౧౬ ||

తతో వజ్రముష్టిం కుణప్పం సుఘోరం
తథా లాలనం ధారయంతీం భుజైస్తైః |
జవాపుష్పరోచిష్ఫణీంద్రోపక్లుప్త-
-క్వణన్నూపురద్వంద్వసక్తాంఘ్రిపద్మామ్ || ౧౭ ||

మహాపీతకుంభీనసావద్ధనద్ధ
స్ఫురత్సర్వహస్తోజ్జ్వలత్కంకణాం చ |
మహాపాటలద్యోతిదర్వీకరేంద్రా-
-వసక్తాంగదవ్యూహసంశోభమానామ్ || ౧౮ ||

మహాధూసరత్త్విడ్భుజంగేంద్రక్లుప్త-
-స్ఫురచ్చారుకాటేయసూత్రాభిరామామ్ |
చలత్పాండురాహీంద్రయజ్ఞోపవీత-
-త్విడుద్భాసివక్షఃస్థలోద్యత్కపాటామ్ || ౧౯ ||

పిషంగోరగేంద్రావనద్ధావశోభా-
-మహామోహబీజాంగసంశోభిదేహామ్ |
మహాచిత్రితాశీవిషేంద్రోపక్లుప్త-
-స్ఫురచ్చారుతాటంకవిద్యోతికర్ణామ్ || ౨౦ ||

వలక్షాహిరాజావనద్ధోర్ధ్వభాసి-
-స్ఫురత్పింగళోద్యజ్జటాజూటభారామ్ |
మహాశోణభోగీంద్రనిస్యూతమూండో-
-ల్లసత్కింకణీజాలసంశోభిమధ్యామ్ || ౨౧ ||

సదా సంస్మరామీదృశోం కామకాళీం
జయేయం సురాణాం హిరణ్యోద్భవానామ్ |
స్మరేయుర్హి యేఽన్యేఽపి తే వై జయేయు-
-ర్విపక్షాన్మృధే నాత్ర సందేహలేశః || ౨౨ ||

పఠిష్యంతి యే మత్కృతం స్తోత్రరాజం
ముదా పూజయిత్వా సదా కామకాళీమ్ |
న శోకో న పాపం న వా దుఃఖదైన్యం
న మృత్యుర్న రోగో న భీతిర్న చాపత్ || ౨౩ ||

ధనం దీర్ఘమాయుః సుఖం బుద్ధిరోజో
యశః శర్మభోగాః స్త్రియః సూనవశ్చ |
శ్రియో మంగళం బుద్ధిరుత్సాహ ఆజ్ఞా
లయః సర్వ విద్యా భవేన్ముక్తిరంతే || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ మహాకాలసంహితాయాం దశమ పటలే రావణ కృత శ్రీ కామకళాకాళీ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed