Sri Kamakala Kali Sahasranama Stotram – శ్రీ కామకళాకాళీ సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దేవ్యువాచ |
త్వత్తః శ్రుతం మయా నాథ దేవ దేవ జగత్పతే |
దేవ్యాః కామకళాకాళ్యా విధానం సిద్ధిదాయకమ్ || ౧ ||

త్రైలోక్యవిజయస్యాపి విశేషేణ శ్రుతో మయా |
తత్ప్రసంగేన చాన్యాసాం మంత్రధ్యానే తథా శ్రుతే || ౨ ||

ఇదానీం జాయతే నాథ శుశ్రూషా మమ భూయసీ |
నామ్నాం సహస్రే త్రివిధమహాపాపౌఘహారిణి || ౩ ||

శ్రుతేన యేన దేవేశ ధన్యా స్యాం భాగ్యవత్యపి |
శ్రీమహాకాల ఉవాచ |
భాగ్యవత్యసి ధన్యాసి సందేహో నాత్ర భావిని || ౪ ||

సహస్రనామశ్రవణే యస్మాత్తే నిశ్చితం మనః |
తస్యా నామ్నాం తు లక్షాణి విద్యంతే చాథ కోటయః || ౫ ||

తాన్యల్పాయుర్మతిత్వేన నృభిర్ధారయితుం సదా |
అశక్యాని వరారోహే పఠితుం చ దినే దినే || ౬ ||

తేభ్యో నామసహస్రాణి సారాణ్యుద్ధృత్య శంభునా |
అమృతానీవ దుగ్ధాబ్ధేర్భూదేవేభ్యః సమర్పితమ్ || ౭ ||

కానిచిత్తత్ర గౌణాని గదితాని శుచిస్మితే |
రూఢాణ్యాకారహీనత్వాద్గౌణాని గుణయోగతః || ౮ ||

రాహిత్యాద్రూఢిగుణయోస్తాని సాంకేతికాన్యపి |
త్రివిధాన్యపి నామాని పఠితాని దినే దినే || ౯ ||

రాధయంతీప్సితానర్థాన్ దదత్యమృతమవ్యయమ్ |
క్షపయంత్యపమృత్యుం చ మారయంతి ద్విషోఽఖిలాన్ || ౧౦ ||

ఘ్నంతి రోగానథోత్పాతాన్మంగళం కుర్వతేఽన్వహమ్ |
కిముతాన్యత్ సదా సన్నిధాపయత్యర్థికామపి || ౧౧ ||

త్రిపురఘ్నోఽప్యదో నామసహస్రం పఠతి ప్రియే |
తదాజ్ఞయాప్యహమపి కీర్తయామి దినేదినే | ౧౨ ||

భవత్యపీదమస్మత్తః శిక్షిత్వా తు పఠిష్యతి |
భవిష్యతి చ నిర్ణీతం చతుర్వర్గస్య భాజనమ్ || ౧౩ ||

మనోఽన్యతో నిరాకృత్య సావధానా నిశామయ |
నామ్నాం కామకళాకాళ్యాః సహస్రం ముక్తిదాయకమ్ || ౧౪ ||

అస్య శ్రీకామకళాకాళీ సహస్రనామస్తోత్రస్య శ్రీత్రిపురఘ్న ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః త్రిజగన్మయరూపిణీ భగవతీ శ్రీకామకళాకాళీ దేవతా క్లీం బీజం స్ఫ్రోం శక్తిః హూం కీలకం క్ష్రౌం తత్త్వం శ్రీకామకళాకాళీ సహస్రనామస్తోత్ర పాఠే వినియోగః |

ఓం క్లీం కామకళాకాళీ కాలరాత్రిః కపాలినీ |
కాత్యాయనీ చ కల్యాణీ కాలాకారా కరాళినీ || ౧౫ ||

ఉగ్రమూర్తిర్మహాభీమా ఘోరరావా భయంకరా |
భూతిదా భయహంత్రీ చ భవబంధవిమోచినీ || ౧౬ ||

భవ్యా భవానీ భోగాఢ్యా భుజంగపతిభూషణా |
మహామాయా జగద్ధాత్రీ పావనీ పరమేశ్వరీ || ౧౭ ||

యోగమాతా యోగగమ్యా యోగినీ యోగిపూజితా |
గౌరీ దుర్గా కాళికా చ మహాకల్పాంతనర్తకీ || ౧౮ ||

అవ్యయా జగదాదిశ్చ విధాత్రీ కాలమర్దినీ |
నిత్యా వరేణ్యా విమలా దేవారాధ్యామితప్రభా || ౧౯ ||

భారుండా కోటరీ శుద్ధా చంచలా చారుహాసినీ |
అగ్రాహ్యాతీంద్రియాఽగోత్రా చర్చరోర్ధ్వశిరోరుహా || ౨౦ ||

కాముకీ కమనీయా చ శ్రీకంఠమహిషీ శివా |
మనోహరా మాననీయా మతిదా మణిభూషణా || ౨౧ ||

శ్మశాననిలయా రౌద్రా ముక్తకేశ్యట్టహాసినీ |
చాముండా చండికా చండీ చార్వంగీ చరితోజ్జ్వలా || ౨౨ ||

ఘోరాననా ధూమ్రశిఖా కంపనా కంపితాననా |
వేపమానతనుర్భీదా నిర్భయా బాహుశాలినీ || ౨౩ ||

ఉల్ముకాక్షీ సర్పకర్ణీ విశోకా గిరినందినీ |
జ్యోత్స్నాముఖీ హాస్యపరా లింగా లింగధరా సతీ || ౨౪ ||

అవికారా మహాచిత్రా చంద్రవక్త్రా మనోజవా |
అదర్శనా పాపహరా శ్యామలా ముండమేఖలా || ౨౫ ||

ముండావతంసినీ నీలా ప్రపన్నానందదాయినీ |
లఘుస్తనీ లంబకుచా ఘూర్ణమానా హరాంగనా || ౨౬ ||

విశ్వావాసా శాంతికరీ దీర్ఘకేశ్యరిఖండినీ |
రుచిరా సుందరీ కమ్రా మదోన్మత్తా మదోత్కటా || ౨౭ ||

అయోముఖీ వహ్నిముఖీ క్రోధనాఽభయదేశ్వరీ |
కుడంబికా సాహసినీ ఖడ్గకీ రక్తలేహినీ || ౨౮ ||

విదారిణీ పానరతా రుద్రాణీ ముండమాలినీ |
అనాదినిధనా దేవీ దుర్నిరీక్ష్యా దిగంబరా || ౨౯ ||

విద్యుజ్జిహ్వా మహాదంష్ట్రా వజ్రతీక్ష్ణా మహాస్వనా |
ఉదయార్కసమానాక్షీ వింధ్యశైలసమాకృతిః || ౩౦ ||

నీలోత్పలదళశ్యామా నాగేంద్రాష్టకభూషితా |
అగ్నిజ్వాలకృతావాసా ఫేత్కారిణ్యహికుండలా || ౩౧ ||

పాపఘ్నీ పాలినీ పద్మా పూణ్యా పుణ్యప్రదా పరా |
కల్పాంతాంభోదనిర్ఘోషా సహస్రార్కసమప్రభా || ౩౨ ||

సహస్రప్రేతరాట్ క్రోధా సహస్రేశపరాక్రమా |
సహస్రధనదైశ్వర్యా సహస్రాంధ్రికరాంబికా || ౩౩ ||

సహస్రకాలదుష్ప్రేక్ష్యా సహస్రేంద్రియసంచయా |
సహస్రభూమిసదనా సహస్రాకాశవిగ్రహా || ౩౪ ||

సహస్రచంద్రప్రతిమా సహస్రగ్రహచారిణీ |
సహస్రరుద్రతేజస్కా సహస్రబ్రహ్మసృష్టికృత్ || ౩౫ ||

సహస్రవాయువేగా చ సహస్రఫణకుండలా |
సహస్రయంత్రమథినీ సహస్రోదధిసుస్థిరా || ౩౬ ||

సహస్రబుద్ధకరుణా మహాభాగా తపస్వినీ |
త్రైలోక్యమోహినీ సర్వభూతదేవవశంకరీ || ౩౭ ||

సుస్నిగ్ధహృదయా ఘంటాకర్ణా చ వ్యోమచారిణీ |
శంఖినీ చిత్రిణీశానీ కాలసంకర్షిణీ జయా || ౩౮ ||

అపరాజితా చ విజయా కమలా కమలాప్రదా |
జనయిత్రీ జగద్యోనిర్హేతురూపా చిదాత్మికా || ౩౯ ||

అప్రమేయా దురాధర్షా ధ్యేయా స్వచ్ఛందచారిణీ |
శాతోదరీ శాంభవినీ పూజ్యా మానోన్నతాఽమలా || ౪౦ ||

ఓంకారరూపిణీ తామ్రా బాలార్కసమతారకా |
చలజ్జిహ్వా చ భీమాక్షీ మహాభైరవనాదినీ || ౪౧ ||

సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ ఘర్ఘరాఽచలా |
మాహేశ్వరీ తథా బ్రాహ్మీ కౌమారీ మానినీశ్వరా || ౪౨ ||

సౌపర్ణీ వాయవీ చైంద్రీ సావిత్రీ నైరృతీ కళా |
వారుణీ శివదూతీ చ సౌరీ సౌమ్యా ప్రభావతీ || ౪౩ ||

వారాహీ నారసింహీ చ వైష్ణవీ లలితా స్వరా |
మైత్ర్యార్యమ్ణీ చ పౌష్ణీ చ త్వాష్ట్రో వాసవ్యుమారతిః || ౪౪ ||

రాక్షసీ పావనీ రౌద్రీ దాస్రీ రోదస్యుదుంబరీ |
సుభగా దుర్భగా దీనా చంచురీకా యశస్వినీ || ౪౫ ||

మహానందా భగానందా పిచ్ఛిలా భగమాలినీ |
అరుణా రేవతీ రక్తా శకునీ శ్యేనతుండికా || ౪౬ ||

సురభీ నందినీ భద్రా బలా చాతిబలామలా |
ఉలూపీ లంబికా ఖేటా లేలిహానాంత్రమాలినీ || ౪౭ ||

వైనాయికీ చ వేతాళీ త్రిజటా భృకుటీ సతీ |
కుమారీ యువతీ ప్రౌఢా విదగ్ధా ఘస్మరా తథా || ౪౮ ||

జరతీ రోచనా భీమా దోలమాలా పిచిండిలా |
అలంబాక్షీ కుంభకర్ణీ కాలకర్ణీ మహాసురీ || ౪౯ ||

ఘంటారవాథ గోకర్ణీ కాకజంఘా చ మూషికా |
మహాహనుర్మహాగ్రీవా లోహితా లోహితాశనీ || ౫౦ ||

కీర్తిః సరస్వతీ లక్ష్మీః శ్రద్ధా బుద్ధిః క్రియా స్థితిః |
చేతనా విష్ణుమాయా చ గుణాతీతా నిరంజనా || ౫౧ ||

నిద్రా తంద్రా స్మితా ఛాయా జృంభా క్షుదశనాయితా |
తృష్ణా క్షుధా పిపాసా చ లాలసా క్షాంతిరేవ చ || ౫౨ ||

విద్యా ప్రజ్ఞా స్మృతిః కాంతిరిచ్ఛా మేధా ప్రభా చితిః |
ధరిత్రీ ధరణీ ధన్యా ధోరణీ ధర్మసంతతిః || ౫౩ ||

హాలాప్రియా హారరతిర్హారిణీ హరిణేక్షణా |
చండయోగేశ్వరీ సిద్ధికరాళీ పరిడామరీ || ౫౪ ||

జగదాన్యా జనానందా నిత్యానందమయీ స్థిరా |
హిరణ్యగర్భా కుండలినీ జ్ఞానం ధైర్యం చ ఖేచరీ || ౫౫ ||

నగాత్మజా నాగహారా జటాభారా ప్రతర్దినీ |
ఖడ్గినీ శూలినీ చక్రవతీ బాణవతీ క్షితిః || ౫౬ ||

ఘృణిధర్త్రీ నాళికా చ కర్త్రీ మత్యక్షమాలినీ |
పాశినీ పర్శుహస్తా చ నాగహస్తా ధనుర్ధరా || ౫౭ ||

మహాముద్గరహస్తా చ శివాపోతధరాపి చ |
నారఖర్పరిణీ లంబత్కచముండప్రధారిణీ || ౫౮ ||

పద్మావత్యన్నపూర్ణా చ మహాలక్ష్మీః సరస్వతీ |
దుర్గా చ విజయా ఘోరా తథా మహిషమర్దినీ || ౫౯ ||

ధనలక్ష్మీ జయదాశ్చాఽశ్వారూఢా జయభైరవీ |
శూలినీ రాజమాతంగీ రాజరాజేశ్వరీ తథా || ౬౦ ||

త్రిపుటోచ్ఛిష్టచాండాలీ అఘోరా త్వరితాపి చ |
రాజ్యలక్ష్మీర్జయమహాచండయోగేశ్వరీ తథా || ౬౧ ||

గుహ్యా మహాభైరవీ చ విశ్వలక్ష్మీరరుంధతీ |
యంత్రప్రమథినీ చండయోగేశ్వర్యప్యలంబుషా || ౬౨ ||

కిరాతీ చ మహాచండభైరవీ కల్పవల్లరీ |
త్రైలోక్యవిజయా సంపత్ప్రదా మంథానభైరవీ || ౬౩ ||

మహామంత్రేశ్వరీ వజ్రప్రస్తారిణ్యంగచర్పటా |
జయలక్ష్మీశ్చండరూపా జలేశీ కామదాయినీ || ౬౪ ||

స్వర్ణకూటేశ్వరీ రుండా మర్మరీ బుద్ధివర్ధినీ |
వార్తాళీ చండవార్తాళీ జయవార్తాళికా తథా || ౬౫ ||

ఉగ్రచండా శ్మశానోగ్రా చండా వై రుద్రచండికా |
అతిచండా చండవతీ ప్రచండా చండనాయికా || ౬౬ ||

చైతన్యభైరవీ కృష్ణా మండలీ తుంబురేశ్వరీ |
వాగ్వాదినీ ముండమధుమత్యనర్ఘ్యా పిశాచినీ || ౬౭ ||

మంజీరా రోహిణీ కుల్యా తుంగా పూర్ణేశ్వరీ వరా |
విశాలా రక్తచాముండా అఘోరా చండవారుణీ || ౬౮ ||

ధనదా త్రిపురా వాగీశ్వరీ చ జయమంగళా |
దైగంబరీ కుబ్జికా చ కుడుక్కా కాలభైరవీ || ౬౯ ||

కుక్కుటీ సంకటా వీరా కర్పటా భ్రమరాంబికా |
మహార్ణవేశ్వరీ భోగవతీ లంకేశ్వరీ తథా || ౭౦ ||

పులిందీ శవరీ మ్లేచ్ఛీ పింగళా శవరేశ్వరీ |
మోహినీ సిద్ధిలక్ష్మీశ్చ బాలా త్రిపురసుందరీ || ౭౧ ||

ఉగ్రతారా చైకజటా మహానీలసరస్వతీ |
త్రికంటకీ ఛిన్నమస్తా మహిషఘ్నీ జయావహా || ౭౨ ||

హరసిద్ధానంగమాలా ఫేత్కారీ లవణేశ్వరీ |
చండేశ్వరీ నాకులీ చ హయగ్రీవేశ్వరీ తథా || ౭౩ ||

కాళిందీ వజ్రవారాహీ మహానీలపతాకికా |
హంసేశ్వరీ మోక్షలక్ష్మీర్భూతినీ జాతరేతసా || ౭౪ ||

శాతకర్ణా మహానీలా వామా గుహ్యేశ్వరీ భ్రమిః |
ఏకానంశాఽభయా తార్క్షీ బాభ్రవీ డామరీ తథా || ౭౫ ||

కోరంగీ చర్చికా విన్నా సంశికా బ్రహ్మవాదినీ |
త్రికాలవేదినీ నీలలోహితా రక్తదంతికా || ౭౬ ||

క్షేమంకరీ విశ్వరూపా కామాఖ్యా కులకుట్టనీ |
కామాంకుశా వేశినీ చ మాయూరీ చ కులేశ్వరీ || ౭౭ ||

ఇభాక్షీ ఘోణకీ శార్ఙ్గీ భీమా దేవీ వరప్రదా |
ధూమావతీ మహామారీ మంగళా హాటకేశ్వరీ || ౭౮ ||

కిరాతీ శక్తిసౌపర్ణీ బాంధవీ చండఖేచరీ |
నిస్తంద్రా భవభూతిశ్చ జ్వాలాఘంటాగ్నిమర్దినీ || ౭౯ ||

సురంగా కౌళినీ రమ్యా నటీ నారాయణీ ధృతిః |
అనంతా పుంజికా జిహ్మా ధర్మాధర్మప్రవర్తికా || ౮౦ ||

బందినీ బందనీయా చ బేలాఽహస్కరిణీ సుధా |
అరణీ మాధవీ గోత్రా పతాకా వాఙ్మయీ శ్రుతిః || ౮౧ ||

గూఢా త్రిగూఢా విస్పష్టా మృగాంకా చ నిరింద్రియా |
మేనానందకరీ వోధ్రీ త్రినేత్రా వేదవాహనా || ౮౨ ||

కలస్వనా తారిణీ చ సత్యాసత్యప్రియాఽజడా |
ఏకవక్త్రా మహావక్త్రా బహువక్త్రా ఘనాననా || ౮౩ ||

ఇందిరా కాశ్యపీ జ్యోత్స్నా శవారూఢా తనూదరీ |
మహాశంఖధరా నాగోపవీతిన్యక్షతాశయా || ౮౪ ||

నిరింధనా ధరాధారా వ్యాధిఘ్నీ కల్పకారిణీ |
విశ్వేశ్వరీ విశ్వధాత్రీ విశ్వేశీ విశ్వవందితా || ౮౫ ||

విశ్వా విశ్వాత్మికా విశ్వవ్యాపికా విశ్వతారిణీ |
విశ్వసంహారిణీ విశ్వహస్తా విశ్వోపకారికా || ౮౬ ||

విశ్వమాతా విశ్వగతా విశ్వాతీతా విరోధితా |
త్రైలోక్యత్రాణకర్త్రీ చ కూటాకారా కటంకటా || ౮౭ ||

క్షామోదరీ చ క్షేత్రజ్ఞా క్షయహీనా క్షయజ్జితా | [క్షరవర్జితా]
క్షపా క్షోభకరీ క్షేమ్యాఽక్షోభ్యా క్షేమదుఘా క్షియా || ౮౮ ||

సుఖదా సుముఖీ సౌమ్యా స్వంగా సురపరా సుధీః |
సర్వాంతర్యామినీ సర్వా సర్వారాధ్యా సమాహితా || ౮౯ ||

తపినీ తాపినీ తీవ్రా తపనీయా తు నాభిగా |
హైమీ హైమవతీ ఋద్ధిర్వృద్ధిర్జ్ఞానప్రదా నరా || ౯౦ ||

మహాజటా మహాపాదా మహాహస్తా మహాహనుః |
మహాబలా మహారోషా మహాధైర్యా మహాఘృణా || ౯౧ ||

మహాక్షమా పుణ్యపాపధ్వజినీ ఘుర్ఘురారవా |
డాకినీ శాకినీ రమ్యా శక్తిః శక్తిస్వరూపిణీ || ౯౨ ||

తమిస్రా గంధరా శాంతా దాంతా క్షాంతా జితేంద్రియా |
మహోదయా జ్ఞానినీచ్ఛా విరాగా సుఖితాకృతిః || ౯౩ ||

వాసనా వాసనాహీనా నివృత్తిర్నిర్వృతిః కృతిః |
అచలా హేతురున్ముక్తా జయినీ సంస్మృతిః చ్యుతా || ౯౪ ||

కపర్దినీ ముకుటినీ మత్తా ప్రకృతిరూర్జితా |
సదసత్సాక్షిణీ స్ఫీతా ముదితా కరుణామయీ || ౯౫ ||

పూర్వోత్తరా పశ్చిమా చ దక్షిణావిదిగుద్గతా |
ఆత్మారామా శివారామా రమణీ శంకరప్రియా || ౯౬ ||

వరేణ్యా వరదా వేణీ స్తంభిన్యాకర్షిణీ తథా |
ఉచ్చాటనీ మారణీ చ ద్వేషిణీ వశినీ మహీ || ౯౭ ||

భ్రమణీ భారతీ భామా విశోకా శోకహారిణీ |
సినీవాలీ కుహూ రాకానుమతి పద్మినీతిహృత్ || ౯౮ ||

సావిత్రీ వేదజననీ గాయత్ర్యాహుతిసాధికా |
చండాట్టహాసా తరుణీ భూర్భువఃస్వఃకలేవరా || ౯౯ ||

అతనురతనుప్రాణదాత్రీ మాతంగగామినీ |
నిగమాబ్ధిమణిః పృథ్వీ జన్మమృత్యుజరౌషధీ || ౧౦౦ ||

ప్రతారిణీ కళాలాపా వేద్యా ఛేద్యా వసుంధరా |
ప్రక్షున్నా వాసితా కామధేనుర్వాంఛితదాయినీ || ౧౦౧ ||

సౌదామినీ మేఘమాలా శర్వరీ సర్వగోచరా |
డమరుర్డమరుకా చ నిఃస్వరా పరినాదినీ || ౧౦౨ ||

ఆహతాత్మా హతా చాపి నాదాతీతా విలేశయా |
పరాఽపారా చ పశ్యంతీ మధ్యమా వైఖరీ తథా || ౧౦౩ ||

ప్రథమా చ జఘన్యా చ మధ్యస్థాంతవికాశినీ |
పృష్ఠస్థా చ పురఃస్థా చ పార్శ్వస్థోర్ధ్వతలస్థితా || ౧౦౪ ||

నేదిష్ఠా చ దవిష్ఠా చ బర్హిష్ఠా చ గుహాశయా |
అప్రాప్యా బృంహితా పూర్ణా పుణ్యైర్వేద్యా హ్యనామయా || ౧౦౫ ||

సుదర్శనా చ త్రిశిఖా బృహతీ సంతతిర్విభా |
ఫేత్కారిణీ దీర్ఘస్రుక్కా భావనా భవవల్లభా || ౧౦౬ ||

భాగీరథీ జాహ్నవీ చ కావేరీ యమునాహ్వయా |
సిప్రా గోదావరీ వేల్లా విపాశా నర్మదా ధునీ || ౧౦౭ ||

త్రేతా స్వాహా సామిధేనీ స్రుక్స్రువా చ ధ్రువావసుః |
గర్వితా మానినీ మేనా నందితా నందనందినీ || ౧౦౮ ||

నారాయణీ నారకఘ్నీ రుచిరా రణశాలినీ |
ఆధారణాధారతమా ధర్మాధ్వన్యా ధనప్రదా || ౧౦౯ ||

అభిజ్ఞా పండితా మూకా బాలిశా వాగవాదినీ |
బ్రహ్మవల్లీ ముక్తివల్లీ సిద్ధివల్లీ విపహ్నవీ || ౧౧౦ ||

ఆహ్లాదినీ జితామిత్రా సాక్షిణీ పునరాకృతిః |
కిర్మరీ సర్వతోభద్రా స్వర్వేదీ ముక్తిపద్ధతిః || ౧౧౧ ||

సుషమా చంద్రికా వన్యా కౌముదీ కుముదాకరా |
త్రిసంధ్యామ్నాయసేతుశ్చ చర్చాఽర్ఛాపారినైష్ఠికీ || ౧౧౨ ||

కలా కాష్ఠా తిథిస్తారా సంక్రాతిర్విషువత్తథా |
మంజునాదా మహావల్గు భగ్నభేరీస్వనాఽరటా || ౧౧౩ ||

చింతా సుప్తిః సుషుప్తిశ్చ తురీయా తత్త్వధారణా |
మృత్యుంజయా మృత్యుహరీ మృత్యుమృత్యువిధాయినీ || ౧౧౪ ||

హంసీ పరమహంసీ చ బిందునాదాంతవాసినీ |
వైహాయసీ త్రైదశీ చ భైమీ వాసాతనీ తథా || ౧౧౫ ||

దీక్షా శిక్షా అనూఢా చ కంకాళీ తైజసీ తథా |
సురీ దైత్యా దానవీ చ నరీ నాథా సురీత్వరీ || ౧౧౬ ||

మాధ్వా స్వనా ఖరా రేఖా నిష్కళా నిర్మమా మృతిః |
మహతీ విపులా స్వల్పా క్రూరా క్రూరాశయాపి చ || ౧౧౭ ||

ఉన్మాథినీ ధృతిమతీ వామనీ కల్పచారిణీ |
వాడవీ వడవాశ్వోఢా కోలా పితృవనాలయా || ౧౧౮ ||

ప్రసారిణీ విశారా చ దర్పితా దర్పణప్రియా |
ఉత్తానాధోముఖీ సుప్తా వంచన్యాకుంచనీ త్రుటిః || ౧౧౯ ||

క్రాదినీ యాతనాదాత్రీ దుర్గా దుర్గతినాశినీ |
ధరాధరసుతా ధీరా ధరాధరకృతాలయా || ౧౨౦ ||

సుచరిత్రీ తథాత్రీ చ పూతనా ప్రేతమాలినీ |
రంభోర్వశీ మేనకా చ కలిహృత్కాలకృత్కశా || ౧౨౧ ||

హరీష్టదేవీ హేరంబమాతా హర్యక్షవాహనా |
శిఖండినీ కోండపినీ వేతుండీ మంత్రమయ్యపి || ౧౨౨ ||

వజ్రేశ్వరీ లోహదండా దుర్విజ్ఞేయా దురాసదా |
జాలినీ జాలపా యాజ్యా భగినీ భగవత్యపి || ౧౨౩ ||

భౌజంగీ తుర్వరా బభ్రు మహనీయా చ మానవీ |
శ్రీమతీ శ్రీకరీ గార్ధ్రీ సదానందా గణేశ్వరీ || ౧౨౪ ||

అసందిగ్ధా శాశ్వతా చ సిద్ధా సిద్ధేశ్వరీడితా |
జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా చ కౌశాంబీ భక్తవత్సలా || ౧౨౫ ||

ఇంద్రనీలనిభా నేత్రీ నాయికా చ త్రిలోచనా |
బార్హస్పత్యా భార్గవీ చ ఆత్రేయాంగిరసీ తథా || ౧౨౬ ||

ధుర్యాధిహర్త్రీ ధారిత్రీ వికటా జన్మమోచినీ |
ఆపదుత్తారిణీ దృప్తా ప్రమితా మితివర్జితా || ౧౨౭ ||

చిత్రరేఖా చిదాకారా చంచలాక్షీ చలత్పదా |
వలాహకీ పింగసటా మూలభూతా వనేచరీ || ౧౨౮ ||

ఖగీ కరంధమా ధ్మాక్షీ సంహితా కేరరీంధనా |
అపునర్భవినీ వాంతరిణీ చ యమగంజినీ || ౧౨౯ ||

వర్ణాతీతాశ్రమాతీతా మృడానీ మృడవల్లభా |
దయాకరీ దమపరా దంభహీనా దృతిప్రియా || ౧౩౦ ||

నిర్వాణదా చ నిర్బంధా భావాభావవిధాయినీ |
నైఃశ్రేయసీ నిర్వికల్పా నిర్బీజా సర్వబీజికా || ౧౩౧ ||

అనాద్యంతా భేదహీనా బంధోన్మూలిన్యబాధితా |
నిరాభాసా మనోగమ్యా సాయుజ్యామృతదాయినీ || ౧౩౨ ||

ఇతీదం నామసాహస్రం నామకోటిశతాధికమ్ |
దేవ్యాః కామకళాకాళ్యా మయా తే ప్రతిపాదితమ్ || ౧౩౩ ||

నానేన సదృశం స్తోత్రం త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
యద్యప్యముష్య మహిమా వర్ణితుం నైవ శక్యతే || ౧౩౪ ||

ప్రరోచనాతయా కశ్చిత్తథాపి వినిగద్యతే |
ప్రత్యహం య ఇదం దేవి కీర్తయేద్వా శృణోతి వా || ౧౩౫ ||

గుణాధిక్యమృతే కోఽపి దోషో నైవోపజాయతే |
అశుభాని క్షయం యాంతి జాయంతే మంగళాన్యథా || ౧౩౬ ||

పారత్రికాముష్మికౌ ద్వౌ లోకౌ తేన ప్రసాధితౌ |
బ్రాహ్మణో జాయతే వాగ్మీ వేదవేదాంగపారగః || ౧౩౭ ||

ఖ్యాతః సర్వాసు విద్యాసు ధనవాన్ కవిపండితః |
యుద్ధే జయీ క్షత్రియః స్యాద్దాతా భోక్తా రిపుంజయః || ౧౩౮ ||

ఆహర్తా చాశ్వమేధస్య భాజనం పరమాయుషామ్ |
సమృద్ధో ధన ధాన్యేన వైశ్యో భవతి తత్క్షణాత్ || ౧౩౯ ||

నానావిధపశూనాం హి సమృద్ధ్యా స సమృద్ధతే |
శూద్రః సమస్తకల్యాణమాప్నోతి శ్రుతికీర్తనాత్ || ౧౪౦ ||

భుంక్తే సుఖాని సుచిరం రోగశోకౌ పరిత్యజన్ |
ఏవం నార్యపి సౌభాగ్యం భర్తృహార్దం సుతానపి || ౧౪౧ ||

ప్రాప్నోతి శ్రవణాదస్య కీర్తనాదపి పార్వతి |
స్వస్వాభీష్టమథాన్యేఽపి లభంతేఽస్య ప్రసాదతః || ౧౪౨ ||

ఆప్నోతి ధార్మికో ధర్మానర్థానాప్నోతి దుర్గతః |
మోక్షార్థినస్తథా మోక్షం కాముకాః కామినీం వరామ్ || ౧౪౩ ||

యుద్ధే జయం నృపాః క్షీణాః కుమార్యః సత్పతిం తథా |
ఆరోగ్యం రోగిణశ్చాపి తథా వంశార్థినః సుతాన్ || ౧౪౪ ||

జయం వివాదే కలికృత్ సిద్ధీః సిద్ధీచ్ఛురుత్తమాః |
వియుక్తా బంధుభిః సంగం గతాయుశ్చాయుషాంచయమ్ || ౧౪౫ ||

సదా య ఏతత్పఠతి నిశీథే భక్తిభావితః |
తస్యాసాధ్యమథాప్రాప్యం త్రైలోక్యే నైవ విద్యతే || ౧౪౬ ||

కీర్తిం భోగాన్ స్త్రియః పుత్రాన్ ధనం ధాన్యం హయాన్ గజాన్ |
జ్ఞాతిశ్రైష్ఠ్యం పశూన్ భూమిం రాజవశ్యం చ మాన్యతామ్ || ౧౪౭ ||

లభతే ప్రేయసి క్షుద్రజాతిరప్యస్య కీర్తనాత్ |
నాస్య భీతిర్న దౌర్భాగ్యం నాల్పాయుష్యం న రోగితా || ౧౪౮ ||

న ప్రేతభూతాభిభవో న దోషో గ్రహజస్తథా |
జాయతే పతితో నైవ క్వచిదప్యేష సంకటే || ౧౪౯ ||

యదీచ్ఛసి పరం శ్రేయస్తర్తుం సంకటమేవ చ |
పఠాన్వహమిదం స్తోత్రం సత్యం సత్యం సురేశ్వరి || ౧౫౦ ||

న సాస్తి భూతలే సిద్ధిః కీర్తనాద్యా న జాయతే |
శృణు చాన్యద్వరారోహే కీర్త్యమానం వచో మమ || ౧౫౧ ||

మహాభూతాని పంచాపి ఖాన్యేకాదశ యాని చ |
తన్మాత్రాణి చ జీవాత్మా పరమాత్మా తథైవ చ || ౧౫౨ ||

సప్తార్ణవాః సప్తలోకా భువనాని చతుర్దశ |
నక్షత్రాణి దిశః సర్వాః గ్రహాః పాతాళసప్తకమ్ || ౧౫౩ ||

సప్తద్వీపవతీ పృథ్వీ జంగమాజంగమం జగత్ |
చరాచరం త్రిభువనం విద్యాశ్చాపి చతుర్దశ || ౧౫౪ ||

సాంఖ్యం యోగస్తథా జ్ఞానం చేతనా కర్మవాసనా |
భగవత్యాం స్థితం సర్వం సూక్ష్మరూపేణ బీజవత్ || ౧౫౫ ||

సా చాస్మిన్ నామసాహస్రే స్తోత్రే తిష్ఠతి బద్ధవత్ |
పఠనీయం విదిత్వైవం స్తోత్రమేతత్ సుదుర్లభమ్ || ౧౫౬ ||

దేవీం కామకళాకాళీం భజంతః సిద్ధిదాయినీమ్ |
స్తోత్రం చాదః పఠంతో హి సాధయంతీప్సితాన్ స్వకాన్ || ౧౫౭ ||

ఇతి శ్రీమహాకాలసంహితాయాం కామకళాఖండే ద్వాదశపటలే శ్రీ కామకళాకాళీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed