Sri Kamakala Kali Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ನಾಥ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳ್ಯಾ ವಿಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಶ್ರುತೋ ಮಯಾ |
ತತ್ಪ್ರಸಂಗೇನ ಚಾನ್ಯಾಸಾಂ ಮಂತ್ರಧ್ಯಾನೇ ತಥಾ ಶ್ರುತೇ || ೨ ||

ಇದಾನೀಂ ಜಾಯತೇ ನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಮ ಭೂಯಸೀ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇ ತ್ರಿವಿಧಮಹಾಪಾಪೌಘಹಾರಿಣಿ || ೩ ||

ಶ್ರುತೇನ ಯೇನ ದೇವೇಶ ಧನ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯಪಿ |
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ |
ಭಾಗ್ಯವತ್ಯಸಿ ಧನ್ಯಾಸಿ ಸಂದೇಹೋ ನಾತ್ರ ಭಾವಿನಿ || ೪ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣೇ ಯಸ್ಮಾತ್ತೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮನಃ |
ತಸ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತು ಲಕ್ಷಾಣಿ ವಿದ್ಯಂತೇ ಚಾಥ ಕೋಟಯಃ || ೫ ||

ತಾನ್ಯಲ್ಪಾಯುರ್ಮತಿತ್ವೇನ ನೃಭಿರ್ಧಾರಯಿತುಂ ಸದಾ |
ಅಶಕ್ಯಾನಿ ವರಾರೋಹೇ ಪಠಿತುಂ ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ || ೬ ||

ತೇಭ್ಯೋ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಾರಾಣ್ಯುದ್ಧೃತ್ಯ ಶಂಭುನಾ |
ಅಮೃತಾನೀವ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೇರ್ಭೂದೇವೇಭ್ಯಃ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ || ೭ ||

ಕಾನಿಚಿತ್ತತ್ರ ಗೌಣಾನಿ ಗದಿತಾನಿ ಶುಚಿಸ್ಮಿತೇ |
ರೂಢಾಣ್ಯಾಕಾರಹೀನತ್ವಾದ್ಗೌಣಾನಿ ಗುಣಯೋಗತಃ || ೮ ||

ರಾಹಿತ್ಯಾದ್ರೂಢಿಗುಣಯೋಸ್ತಾನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕಾನ್ಯಪಿ |
ತ್ರಿವಿಧಾನ್ಯಪಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠಿತಾನಿ ದಿನೇ ದಿನೇ || ೯ ||

ರಾಧಯಂತೀಪ್ಸಿತಾನರ್ಥಾನ್ ದದತ್ಯಮೃತಮವ್ಯಯಮ್ |
ಕ್ಷಪಯಂತ್ಯಪಮೃತ್ಯುಂ ಚ ಮಾರಯಂತಿ ದ್ವಿಷೋಽಖಿಲಾನ್ || ೧೦ ||

ಘ್ನಂತಿ ರೋಗಾನಥೋತ್ಪಾತಾನ್ಮಂಗಳಂ ಕುರ್ವತೇಽನ್ವಹಮ್ |
ಕಿಮುತಾನ್ಯತ್ ಸದಾ ಸನ್ನಿಧಾಪಯತ್ಯರ್ಥಿಕಾಮಪಿ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಪುರಘ್ನೋಽಪ್ಯದೋ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಿಯೇ |
ತದಾಜ್ಞಯಾಪ್ಯಹಮಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮಿ ದಿನೇದಿನೇ | ೧೨ ||

ಭವತ್ಯಪೀದಮಸ್ಮತ್ತಃ ಶಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ತು ಪಠಿಷ್ಯತಿ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಚ ನಿರ್ಣೀತಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಭಾಜನಮ್ || ೧೩ ||

ಮನೋಽನ್ಯತೋ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಸಾವಧಾನಾ ನಿಶಾಮಯ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ || ೧೪ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಘ್ನ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಯರೂಪಿಣೀ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಸ್ಫ್ರೋಂ ಶಕ್ತಿಃ ಹೂಂ ಕೀಲಕಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಪಾಲಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಲಾಕಾರಾ ಕರಾಳಿನೀ || ೧೫ ||

ಉಗ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಭೀಮಾ ಘೋರರಾವಾ ಭಯಂಕರಾ |
ಭೂತಿದಾ ಭಯಹಂತ್ರೀ ಚ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನೀ || ೧೬ ||

ಭವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭೋಗಾಢ್ಯಾ ಭುಜಂಗಪತಿಭೂಷಣಾ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪಾವನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೧೭ ||

ಯೋಗಮಾತಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಾ |
ಗೌರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿಕಾ ಚ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಂತನರ್ತಕೀ || ೧೮ ||

ಅವ್ಯಯಾ ಜಗದಾದಿಶ್ಚ ವಿಧಾತ್ರೀ ಕಾಲಮರ್ದಿನೀ |
ನಿತ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವಿಮಲಾ ದೇವಾರಾಧ್ಯಾಮಿತಪ್ರಭಾ || ೧೯ ||

ಭಾರುಂಡಾ ಕೋಟರೀ ಶುದ್ಧಾ ಚಂಚಲಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ |
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾತೀಂದ್ರಿಯಾಽಗೋತ್ರಾ ಚರ್ಚರೋರ್ಧ್ವಶಿರೋರುಹಾ || ೨೦ ||

ಕಾಮುಕೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಶ್ರೀಕಂಠಮಹಿಷೀ ಶಿವಾ |
ಮನೋಹರಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮತಿದಾ ಮಣಿಭೂಷಣಾ || ೨೧ ||

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾ ರೌದ್ರಾ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯಟ್ಟಹಾಸಿನೀ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚರಿತೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೨೨ ||

ಘೋರಾನನಾ ಧೂಮ್ರಶಿಖಾ ಕಂಪನಾ ಕಂಪಿತಾನನಾ |
ವೇಪಮಾನತನುರ್ಭೀದಾ ನಿರ್ಭಯಾ ಬಾಹುಶಾಲಿನೀ || ೨೩ ||

ಉಲ್ಮುಕಾಕ್ಷೀ ಸರ್ಪಕರ್ಣೀ ವಿಶೋಕಾ ಗಿರಿನಂದಿನೀ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮುಖೀ ಹಾಸ್ಯಪರಾ ಲಿಂಗಾ ಲಿಂಗಧರಾ ಸತೀ || ೨೪ ||

ಅವಿಕಾರಾ ಮಹಾಚಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಮನೋಜವಾ |
ಅದರ್ಶನಾ ಪಾಪಹರಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮುಂಡಮೇಖಲಾ || ೨೫ ||

ಮುಂಡಾವತಂಸಿನೀ ನೀಲಾ ಪ್ರಪನ್ನಾನಂದದಾಯಿನೀ |
ಲಘುಸ್ತನೀ ಲಂಬಕುಚಾ ಘೂರ್ಣಮಾನಾ ಹರಾಂಗನಾ || ೨೬ ||

ವಿಶ್ವಾವಾಸಾ ಶಾಂತಿಕರೀ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯರಿಖಂಡಿನೀ |
ರುಚಿರಾ ಸುಂದರೀ ಕಮ್ರಾ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ || ೨೭ ||

ಅಯೋಮುಖೀ ವಹ್ನಿಮುಖೀ ಕ್ರೋಧನಾಽಭಯದೇಶ್ವರೀ |
ಕುಡಂಬಿಕಾ ಸಾಹಸಿನೀ ಖಡ್ಗಕೀ ರಕ್ತಲೇಹಿನೀ || ೨೮ ||

ವಿದಾರಿಣೀ ಪಾನರತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ |
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ದೇವೀ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಾ || ೨೯ ||

ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಜ್ರತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಮಹಾಸ್ವನಾ |
ಉದಯಾರ್ಕಸಮಾನಾಕ್ಷೀ ವಿಂಧ್ಯಶೈಲಸಮಾಕೃತಿಃ || ೩೦ ||

ನೀಲೋತ್ಪಲದಳಶ್ಯಾಮಾ ನಾಗೇಂದ್ರಾಷ್ಟಕಭೂಷಿತಾ |
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಕೃತಾವಾಸಾ ಫೇತ್ಕಾರಿಣ್ಯಹಿಕುಂಡಲಾ || ೩೧ ||

ಪಾಪಘ್ನೀ ಪಾಲಿನೀ ಪದ್ಮಾ ಪೂಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾ ಪರಾ |
ಕಲ್ಪಾಂತಾಂಭೋದನಿರ್ಘೋಷಾ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾ || ೩೨ ||

ಸಹಸ್ರಪ್ರೇತರಾಟ್ ಕ್ರೋಧಾ ಸಹಸ್ರೇಶಪರಾಕ್ರಮಾ |
ಸಹಸ್ರಧನದೈಶ್ವರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಂಧ್ರಿಕರಾಂಬಿಕಾ || ೩೩ ||

ಸಹಸ್ರಕಾಲದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ಸಹಸ್ರೇಂದ್ರಿಯಸಂಚಯಾ |
ಸಹಸ್ರಭೂಮಿಸದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕಾಶವಿಗ್ರಹಾ || ೩೪ ||

ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರಪ್ರತಿಮಾ ಸಹಸ್ರಗ್ರಹಚಾರಿಣೀ |
ಸಹಸ್ರರುದ್ರತೇಜಸ್ಕಾ ಸಹಸ್ರಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಕೃತ್ || ೩೫ ||

ಸಹಸ್ರವಾಯುವೇಗಾ ಚ ಸಹಸ್ರಫಣಕುಂಡಲಾ |
ಸಹಸ್ರಯಂತ್ರಮಥಿನೀ ಸಹಸ್ರೋದಧಿಸುಸ್ಥಿರಾ || ೩೬ ||

ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧಕರುಣಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ತಪಸ್ವಿನೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಸರ್ವಭೂತದೇವವಶಂಕರೀ || ೩೭ ||

ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಹೃದಯಾ ಘಂಟಾಕರ್ಣಾ ಚ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಿತ್ರಿಣೀಶಾನೀ ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಜಯಾ || ೩೮ ||

ಅಪರಾಜಿತಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಪ್ರದಾ |
ಜನಯಿತ್ರೀ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಹೇತುರೂಪಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ || ೩೯ ||

ಅಪ್ರಮೇಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದಚಾರಿಣೀ |
ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂಭವಿನೀ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾನೋನ್ನತಾಽಮಲಾ || ೪೦ ||

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ತಾಮ್ರಾ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮತಾರಕಾ |
ಚಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಚ ಭೀಮಾಕ್ಷೀ ಮಹಾಭೈರವನಾದಿನೀ || ೪೧ ||

ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಘರ್ಘರಾಽಚಲಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕೌಮಾರೀ ಮಾನಿನೀಶ್ವರಾ || ೪೨ ||

ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾಯವೀ ಚೈಂದ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ನೈರೃತೀ ಕಳಾ |
ವಾರುಣೀ ಶಿವದೂತೀ ಚ ಸೌರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತೀ || ೪೩ ||

ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ವರಾ |
ಮೈತ್ರ್ಯಾರ್ಯಮ್ಣೀ ಚ ಪೌಷ್ಣೀ ಚ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋ ವಾಸವ್ಯುಮಾರತಿಃ || ೪೪ ||

ರಾಕ್ಷಸೀ ಪಾವನೀ ರೌದ್ರೀ ದಾಸ್ರೀ ರೋದಸ್ಯುದುಂಬರೀ |
ಸುಭಗಾ ದುರ್ಭಗಾ ದೀನಾ ಚಂಚುರೀಕಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೪೫ ||

ಮಹಾನಂದಾ ಭಗಾನಂದಾ ಪಿಚ್ಛಿಲಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಅರುಣಾ ರೇವತೀ ರಕ್ತಾ ಶಕುನೀ ಶ್ಯೇನತುಂಡಿಕಾ || ೪೬ ||

ಸುರಭೀ ನಂದಿನೀ ಭದ್ರಾ ಬಲಾ ಚಾತಿಬಲಾಮಲಾ |
ಉಲೂಪೀ ಲಂಬಿಕಾ ಖೇಟಾ ಲೇಲಿಹಾನಾಂತ್ರಮಾಲಿನೀ || ೪೭ ||

ವೈನಾಯಿಕೀ ಚ ವೇತಾಳೀ ತ್ರಿಜಟಾ ಭೃಕುಟೀ ಸತೀ |
ಕುಮಾರೀ ಯುವತೀ ಪ್ರೌಢಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಘಸ್ಮರಾ ತಥಾ || ೪೮ ||

ಜರತೀ ರೋಚನಾ ಭೀಮಾ ದೋಲಮಾಲಾ ಪಿಚಿಂಡಿಲಾ |
ಅಲಂಬಾಕ್ಷೀ ಕುಂಭಕರ್ಣೀ ಕಾಲಕರ್ಣೀ ಮಹಾಸುರೀ || ೪೯ ||

ಘಂಟಾರವಾಥ ಗೋಕರ್ಣೀ ಕಾಕಜಂಘಾ ಚ ಮೂಷಿಕಾ |
ಮಹಾಹನುರ್ಮಹಾಗ್ರೀವಾ ಲೋಹಿತಾ ಲೋಹಿತಾಶನೀ || ೫೦ ||

ಕೀರ್ತಿಃ ಸರಸ್ವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿಃ |
ಚೇತನಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಚ ಗುಣಾತೀತಾ ನಿರಂಜನಾ || ೫೧ ||

ನಿದ್ರಾ ತಂದ್ರಾ ಸ್ಮಿತಾ ಛಾಯಾ ಜೃಂಭಾ ಕ್ಷುದಶನಾಯಿತಾ |
ತೃಷ್ಣಾ ಕ್ಷುಧಾ ಪಿಪಾಸಾ ಚ ಲಾಲಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರೇವ ಚ || ೫೨ ||

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಕಾಂತಿರಿಚ್ಛಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಚಿತಿಃ |
ಧರಿತ್ರೀ ಧರಣೀ ಧನ್ಯಾ ಧೋರಣೀ ಧರ್ಮಸಂತತಿಃ || ೫೩ ||

ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾ ಹಾರರತಿರ್ಹಾರಿಣೀ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ |
ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿಕರಾಳೀ ಪರಿಡಾಮರೀ || ೫೪ ||

ಜಗದಾನ್ಯಾ ಜನಾನಂದಾ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯೀ ಸ್ಥಿರಾ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜ್ಞಾನಂ ಧೈರ್ಯಂ ಚ ಖೇಚರೀ || ೫೫ ||

ನಗಾತ್ಮಜಾ ನಾಗಹಾರಾ ಜಟಾಭಾರಾ ಪ್ರತರ್ದಿನೀ |
ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಚಕ್ರವತೀ ಬಾಣವತೀ ಕ್ಷಿತಿಃ || ೫೬ ||

ಘೃಣಿಧರ್ತ್ರೀ ನಾಳಿಕಾ ಚ ಕರ್ತ್ರೀ ಮತ್ಯಕ್ಷಮಾಲಿನೀ |
ಪಾಶಿನೀ ಪರ್ಶುಹಸ್ತಾ ಚ ನಾಗಹಸ್ತಾ ಧನುರ್ಧರಾ || ೫೭ ||

ಮಹಾಮುದ್ಗರಹಸ್ತಾ ಚ ಶಿವಾಪೋತಧರಾಪಿ ಚ |
ನಾರಖರ್ಪರಿಣೀ ಲಂಬತ್ಕಚಮುಂಡಪ್ರಧಾರಿಣೀ || ೫೮ ||

ಪದ್ಮಾವತ್ಯನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ |
ದುರ್ಗಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಘೋರಾ ತಥಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ || ೫೯ ||

ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯದಾಶ್ಚಾಽಶ್ವಾರೂಢಾ ಜಯಭೈರವೀ |
ಶೂಲಿನೀ ರಾಜಮಾತಂಗೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೬೦ ||

ತ್ರಿಪುಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲೀ ಅಘೋರಾ ತ್ವರಿತಾಪಿ ಚ |
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಮಹಾಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೬೧ ||

ಗುಹ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವೀ ಚ ವಿಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀರರುಂಧತೀ |
ಯಂತ್ರಪ್ರಮಥಿನೀ ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯಪ್ಯಲಂಬುಷಾ || ೬೨ ||

ಕಿರಾತೀ ಚ ಮಹಾಚಂಡಭೈರವೀ ಕಲ್ಪವಲ್ಲರೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾ ಮಂಥಾನಭೈರವೀ || ೬೩ ||

ಮಹಾಮಂತ್ರೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಪ್ರಸ್ತಾರಿಣ್ಯಂಗಚರ್ಪಟಾ |
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಂಡರೂಪಾ ಜಲೇಶೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೬೪ ||

ಸ್ವರ್ಣಕೂಟೇಶ್ವರೀ ರುಂಡಾ ಮರ್ಮರೀ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಾರ್ತಾಳೀ ಚಂಡವಾರ್ತಾಳೀ ಜಯವಾರ್ತಾಳಿಕಾ ತಥಾ || ೬೫ ||

ಉಗ್ರಚಂಡಾ ಶ್ಮಶಾನೋಗ್ರಾ ಚಂಡಾ ವೈ ರುದ್ರಚಂಡಿಕಾ |
ಅತಿಚಂಡಾ ಚಂಡವತೀ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ || ೬೬ ||

ಚೈತನ್ಯಭೈರವೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಂಡಲೀ ತುಂಬುರೇಶ್ವರೀ |
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಮುಂಡಮಧುಮತ್ಯನರ್ಘ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ || ೬೭ ||

ಮಂಜೀರಾ ರೋಹಿಣೀ ಕುಲ್ಯಾ ತುಂಗಾ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವರಾ |
ವಿಶಾಲಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ಅಘೋರಾ ಚಂಡವಾರುಣೀ || ೬೮ ||

ಧನದಾ ತ್ರಿಪುರಾ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಚ ಜಯಮಂಗಳಾ |
ದೈಗಂಬರೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಚ ಕುಡುಕ್ಕಾ ಕಾಲಭೈರವೀ || ೬೯ ||

ಕುಕ್ಕುಟೀ ಸಂಕಟಾ ವೀರಾ ಕರ್ಪಟಾ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ |
ಮಹಾರ್ಣವೇಶ್ವರೀ ಭೋಗವತೀ ಲಂಕೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೭೦ ||

ಪುಲಿಂದೀ ಶವರೀ ಮ್ಲೇಚ್ಛೀ ಪಿಂಗಳಾ ಶವರೇಶ್ವರೀ |
ಮೋಹಿನೀ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೭೧ ||

ಉಗ್ರತಾರಾ ಚೈಕಜಟಾ ಮಹಾನೀಲಸರಸ್ವತೀ |
ತ್ರಿಕಂಟಕೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಜಯಾವಹಾ || ೭೨ ||

ಹರಸಿದ್ಧಾನಂಗಮಾಲಾ ಫೇತ್ಕಾರೀ ಲವಣೇಶ್ವರೀ |
ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ನಾಕುಲೀ ಚ ಹಯಗ್ರೀವೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೭೩ ||

ಕಾಳಿಂದೀ ವಜ್ರವಾರಾಹೀ ಮಹಾನೀಲಪತಾಕಿಕಾ |
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂತಿನೀ ಜಾತರೇತಸಾ || ೭೪ ||

ಶಾತಕರ್ಣಾ ಮಹಾನೀಲಾ ವಾಮಾ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ಭ್ರಮಿಃ |
ಏಕಾನಂಶಾಽಭಯಾ ತಾರ್ಕ್ಷೀ ಬಾಭ್ರವೀ ಡಾಮರೀ ತಥಾ || ೭೫ ||

ಕೋರಂಗೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ವಿನ್ನಾ ಸಂಶಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ |
ತ್ರಿಕಾಲವೇದಿನೀ ನೀಲಲೋಹಿತಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ || ೭೬ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಕುಟ್ಟನೀ |
ಕಾಮಾಂಕುಶಾ ವೇಶಿನೀ ಚ ಮಾಯೂರೀ ಚ ಕುಲೇಶ್ವರೀ || ೭೭ ||

ಇಭಾಕ್ಷೀ ಘೋಣಕೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಭೀಮಾ ದೇವೀ ವರಪ್ರದಾ |
ಧೂಮಾವತೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಮಂಗಳಾ ಹಾಟಕೇಶ್ವರೀ || ೭೮ ||

ಕಿರಾತೀ ಶಕ್ತಿಸೌಪರ್ಣೀ ಬಾಂಧವೀ ಚಂಡಖೇಚರೀ |
ನಿಸ್ತಂದ್ರಾ ಭವಭೂತಿಶ್ಚ ಜ್ವಾಲಾಘಂಟಾಗ್ನಿಮರ್ದಿನೀ || ೭೯ ||

ಸುರಂಗಾ ಕೌಳಿನೀ ರಮ್ಯಾ ನಟೀ ನಾರಾಯಣೀ ಧೃತಿಃ |
ಅನಂತಾ ಪುಂಜಿಕಾ ಜಿಹ್ಮಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೮೦ ||

ಬಂದಿನೀ ಬಂದನೀಯಾ ಚ ಬೇಲಾಽಹಸ್ಕರಿಣೀ ಸುಧಾ |
ಅರಣೀ ಮಾಧವೀ ಗೋತ್ರಾ ಪತಾಕಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ಶ್ರುತಿಃ || ೮೧ ||

ಗೂಢಾ ತ್ರಿಗೂಢಾ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಾ ಮೃಗಾಂಕಾ ಚ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾ |
ಮೇನಾನಂದಕರೀ ವೋಧ್ರೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ವೇದವಾಹನಾ || ೮೨ ||

ಕಲಸ್ವನಾ ತಾರಿಣೀ ಚ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಽಜಡಾ |
ಏಕವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ಬಹುವಕ್ತ್ರಾ ಘನಾನನಾ || ೮೩ ||

ಇಂದಿರಾ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶವಾರೂಢಾ ತನೂದರೀ |
ಮಹಾಶಂಖಧರಾ ನಾಗೋಪವೀತಿನ್ಯಕ್ಷತಾಶಯಾ || ೮೪ ||

ನಿರಿಂಧನಾ ಧರಾಧಾರಾ ವ್ಯಾಧಿಘ್ನೀ ಕಲ್ಪಕಾರಿಣೀ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವವಂದಿತಾ || ೮೫ ||

ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಕಾ ವಿಶ್ವತಾರಿಣೀ |
ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಹಸ್ತಾ ವಿಶ್ವೋಪಕಾರಿಕಾ || ೮೬ ||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಗತಾ ವಿಶ್ವಾತೀತಾ ವಿರೋಧಿತಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕೂಟಾಕಾರಾ ಕಟಂಕಟಾ || ೮೭ ||

ಕ್ಷಾಮೋದರೀ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ಷಯಹೀನಾ ಕ್ಷಯಜ್ಜಿತಾ | [ಕ್ಷರವರ್ಜಿತಾ]
ಕ್ಷಪಾ ಕ್ಷೋಭಕರೀ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಽಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮದುಘಾ ಕ್ಷಿಯಾ || ೮೮ ||

ಸುಖದಾ ಸುಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವಂಗಾ ಸುರಪರಾ ಸುಧೀಃ |
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ಸಮಾಹಿತಾ || ೮೯ ||

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ತೀವ್ರಾ ತಪನೀಯಾ ತು ನಾಭಿಗಾ |
ಹೈಮೀ ಹೈಮವತೀ ಋದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ನರಾ || ೯೦ ||

ಮಹಾಜಟಾ ಮಹಾಪಾದಾ ಮಹಾಹಸ್ತಾ ಮಹಾಹನುಃ |
ಮಹಾಬಲಾ ಮಹಾರೋಷಾ ಮಹಾಧೈರ್ಯಾ ಮಹಾಘೃಣಾ || ೯೧ ||

ಮಹಾಕ್ಷಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಪಧ್ವಜಿನೀ ಘುರ್ಘುರಾರವಾ |
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ರಮ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯೨ ||

ತಮಿಸ್ರಾ ಗಂಧರಾ ಶಾಂತಾ ದಾಂತಾ ಕ್ಷಾಂತಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ |
ಮಹೋದಯಾ ಜ್ಞಾನಿನೀಚ್ಛಾ ವಿರಾಗಾ ಸುಖಿತಾಕೃತಿಃ || ೯೩ ||

ವಾಸನಾ ವಾಸನಾಹೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿರ್ನಿರ್ವೃತಿಃ ಕೃತಿಃ |
ಅಚಲಾ ಹೇತುರುನ್ಮುಕ್ತಾ ಜಯಿನೀ ಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ಚ್ಯುತಾ || ೯೪ ||

ಕಪರ್ದಿನೀ ಮುಕುಟಿನೀ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿರೂರ್ಜಿತಾ |
ಸದಸತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸ್ಫೀತಾ ಮುದಿತಾ ಕರುಣಾಮಯೀ || ೯೫ ||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾವಿದಿಗುದ್ಗತಾ |
ಆತ್ಮಾರಾಮಾ ಶಿವಾರಾಮಾ ರಮಣೀ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ || ೯೬ ||

ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವೇಣೀ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ತಥಾ |
ಉಚ್ಚಾಟನೀ ಮಾರಣೀ ಚ ದ್ವೇಷಿಣೀ ವಶಿನೀ ಮಹೀ || ೯೭ ||

ಭ್ರಮಣೀ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕಹಾರಿಣೀ |
ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾನುಮತಿ ಪದ್ಮಿನೀತಿಹೃತ್ || ೯೮ ||

ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಹುತಿಸಾಧಿಕಾ |
ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಾ ತರುಣೀ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಕಲೇವರಾ || ೯೯ ||

ಅತನುರತನುಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ |
ನಿಗಮಾಬ್ಧಿಮಣಿಃ ಪೃಥ್ವೀ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರೌಷಧೀ || ೧೦೦ ||

ಪ್ರತಾರಿಣೀ ಕಳಾಲಾಪಾ ವೇದ್ಯಾ ಛೇದ್ಯಾ ವಸುಂಧರಾ |
ಪ್ರಕ್ಷುನ್ನಾ ವಾಸಿತಾ ಕಾಮಧೇನುರ್ವಾಂಛಿತದಾಯಿನೀ || ೧೦೧ ||

ಸೌದಾಮಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಾ ಶರ್ವರೀ ಸರ್ವಗೋಚರಾ |
ಡಮರುರ್ಡಮರುಕಾ ಚ ನಿಃಸ್ವರಾ ಪರಿನಾದಿನೀ || ೧೦೨ ||

ಆಹತಾತ್ಮಾ ಹತಾ ಚಾಪಿ ನಾದಾತೀತಾ ವಿಲೇಶಯಾ |
ಪರಾಽಪಾರಾ ಚ ಪಶ್ಯಂತೀ ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀ ತಥಾ || ೧೦೩ ||

ಪ್ರಥಮಾ ಚ ಜಘನ್ಯಾ ಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂತವಿಕಾಶಿನೀ |
ಪೃಷ್ಠಸ್ಥಾ ಚ ಪುರಃಸ್ಥಾ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥೋರ್ಧ್ವತಲಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೪ ||

ನೇದಿಷ್ಠಾ ಚ ದವಿಷ್ಠಾ ಚ ಬರ್ಹಿಷ್ಠಾ ಚ ಗುಹಾಶಯಾ |
ಅಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಬೃಂಹಿತಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪುಣ್ಯೈರ್ವೇದ್ಯಾ ಹ್ಯನಾಮಯಾ || ೧೦೫ ||

ಸುದರ್ಶನಾ ಚ ತ್ರಿಶಿಖಾ ಬೃಹತೀ ಸಂತತಿರ್ವಿಭಾ |
ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀ ದೀರ್ಘಸ್ರುಕ್ಕಾ ಭಾವನಾ ಭವವಲ್ಲಭಾ || ೧೦೬ ||

ಭಾಗೀರಥೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ಯಮುನಾಹ್ವಯಾ |
ಸಿಪ್ರಾ ಗೋದಾವರೀ ವೇಲ್ಲಾ ವಿಪಾಶಾ ನರ್ಮದಾ ಧುನೀ || ೧೦೭ ||

ತ್ರೇತಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾ ಚ ಧ್ರುವಾವಸುಃ |
ಗರ್ವಿತಾ ಮಾನಿನೀ ಮೇನಾ ನಂದಿತಾ ನಂದನಂದಿನೀ || ೧೦೮ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಕಘ್ನೀ ರುಚಿರಾ ರಣಶಾಲಿನೀ |
ಆಧಾರಣಾಧಾರತಮಾ ಧರ್ಮಾಧ್ವನ್ಯಾ ಧನಪ್ರದಾ || ೧೦೯ ||

ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಂಡಿತಾ ಮೂಕಾ ಬಾಲಿಶಾ ವಾಗವಾದಿನೀ |
ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲೀ ಮುಕ್ತಿವಲ್ಲೀ ಸಿದ್ಧಿವಲ್ಲೀ ವಿಪಹ್ನವೀ || ೧೧೦ ||

ಆಹ್ಲಾದಿನೀ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಪುನರಾಕೃತಿಃ |
ಕಿರ್ಮರೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ವೇದೀ ಮುಕ್ತಿಪದ್ಧತಿಃ || ೧೧೧ ||

ಸುಷಮಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವನ್ಯಾ ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾಕರಾ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಮ್ನಾಯಸೇತುಶ್ಚ ಚರ್ಚಾಽರ್ಛಾಪಾರಿನೈಷ್ಠಿಕೀ || ೧೧೨ ||

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ತಿಥಿಸ್ತಾರಾ ಸಂಕ್ರಾತಿರ್ವಿಷುವತ್ತಥಾ |
ಮಂಜುನಾದಾ ಮಹಾವಲ್ಗು ಭಗ್ನಭೇರೀಸ್ವನಾಽರಟಾ || ೧೧೩ ||

ಚಿಂತಾ ಸುಪ್ತಿಃ ಸುಷುಪ್ತಿಶ್ಚ ತುರೀಯಾ ತತ್ತ್ವಧಾರಣಾ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಹರೀ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುವಿಧಾಯಿನೀ || ೧೧೪ ||

ಹಂಸೀ ಪರಮಹಂಸೀ ಚ ಬಿಂದುನಾದಾಂತವಾಸಿನೀ |
ವೈಹಾಯಸೀ ತ್ರೈದಶೀ ಚ ಭೈಮೀ ವಾಸಾತನೀ ತಥಾ || ೧೧೫ ||

ದೀಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಅನೂಢಾ ಚ ಕಂಕಾಳೀ ತೈಜಸೀ ತಥಾ |
ಸುರೀ ದೈತ್ಯಾ ದಾನವೀ ಚ ನರೀ ನಾಥಾ ಸುರೀತ್ವರೀ || ೧೧೬ ||

ಮಾಧ್ವಾ ಸ್ವನಾ ಖರಾ ರೇಖಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ನಿರ್ಮಮಾ ಮೃತಿಃ |
ಮಹತೀ ವಿಪುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಕ್ರೂರಾ ಕ್ರೂರಾಶಯಾಪಿ ಚ || ೧೧೭ ||

ಉನ್ಮಾಥಿನೀ ಧೃತಿಮತೀ ವಾಮನೀ ಕಲ್ಪಚಾರಿಣೀ |
ವಾಡವೀ ವಡವಾಶ್ವೋಢಾ ಕೋಲಾ ಪಿತೃವನಾಲಯಾ || ೧೧೮ ||

ಪ್ರಸಾರಿಣೀ ವಿಶಾರಾ ಚ ದರ್ಪಿತಾ ದರ್ಪಣಪ್ರಿಯಾ |
ಉತ್ತಾನಾಧೋಮುಖೀ ಸುಪ್ತಾ ವಂಚನ್ಯಾಕುಂಚನೀ ತ್ರುಟಿಃ || ೧೧೯ ||

ಕ್ರಾದಿನೀ ಯಾತನಾದಾತ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ |
ಧರಾಧರಸುತಾ ಧೀರಾ ಧರಾಧರಕೃತಾಲಯಾ || ೧೨೦ ||

ಸುಚರಿತ್ರೀ ತಥಾತ್ರೀ ಚ ಪೂತನಾ ಪ್ರೇತಮಾಲಿನೀ |
ರಂಭೋರ್ವಶೀ ಮೇನಕಾ ಚ ಕಲಿಹೃತ್ಕಾಲಕೃತ್ಕಶಾ || ೧೨೧ ||

ಹರೀಷ್ಟದೇವೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾ ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾ |
ಶಿಖಂಡಿನೀ ಕೋಂಡಪಿನೀ ವೇತುಂಡೀ ಮಂತ್ರಮಯ್ಯಪಿ || ೧೨೨ ||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಲೋಹದಂಡಾ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ದುರಾಸದಾ |
ಜಾಲಿನೀ ಜಾಲಪಾ ಯಾಜ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗವತ್ಯಪಿ || ೧೨೩ ||

ಭೌಜಂಗೀ ತುರ್ವರಾ ಬಭ್ರು ಮಹನೀಯಾ ಚ ಮಾನವೀ |
ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಗಾರ್ಧ್ರೀ ಸದಾನಂದಾ ಗಣೇಶ್ವರೀ || ೧೨೪ ||

ಅಸಂದಿಗ್ಧಾ ಶಾಶ್ವತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀಡಿತಾ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಚ ಕೌಶಾಂಬೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ || ೧೨೫ ||

ಇಂದ್ರನೀಲನಿಭಾ ನೇತ್ರೀ ನಾಯಿಕಾ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ |
ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಚ ಆತ್ರೇಯಾಂಗಿರಸೀ ತಥಾ || ೧೨೬ ||

ಧುರ್ಯಾಧಿಹರ್ತ್ರೀ ಧಾರಿತ್ರೀ ವಿಕಟಾ ಜನ್ಮಮೋಚಿನೀ |
ಆಪದುತ್ತಾರಿಣೀ ದೃಪ್ತಾ ಪ್ರಮಿತಾ ಮಿತಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೨೭ ||

ಚಿತ್ರರೇಖಾ ಚಿದಾಕಾರಾ ಚಂಚಲಾಕ್ಷೀ ಚಲತ್ಪದಾ |
ವಲಾಹಕೀ ಪಿಂಗಸಟಾ ಮೂಲಭೂತಾ ವನೇಚರೀ || ೧೨೮ ||

ಖಗೀ ಕರಂಧಮಾ ಧ್ಮಾಕ್ಷೀ ಸಂಹಿತಾ ಕೇರರೀಂಧನಾ |
ಅಪುನರ್ಭವಿನೀ ವಾಂತರಿಣೀ ಚ ಯಮಗಂಜಿನೀ || ೧೨೯ ||

ವರ್ಣಾತೀತಾಶ್ರಮಾತೀತಾ ಮೃಡಾನೀ ಮೃಡವಲ್ಲಭಾ |
ದಯಾಕರೀ ದಮಪರಾ ದಂಭಹೀನಾ ದೃತಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೦ ||

ನಿರ್ವಾಣದಾ ಚ ನಿರ್ಬಂಧಾ ಭಾವಾಭಾವವಿಧಾಯಿನೀ |
ನೈಃಶ್ರೇಯಸೀ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ಬೀಜಾ ಸರ್ವಬೀಜಿಕಾ || ೧೩೧ ||

ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಭೇದಹೀನಾ ಬಂಧೋನ್ಮೂಲಿನ್ಯಬಾಧಿತಾ |
ನಿರಾಭಾಸಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ಸಾಯುಜ್ಯಾಮೃತದಾಯಿನೀ || ೧೩೨ ||

ಇತೀದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ನಾಮಕೋಟಿಶತಾಧಿಕಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳ್ಯಾ ಮಯಾ ತೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಮ್ || ೧೩೩ ||

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ |
ಯದ್ಯಪ್ಯಮುಷ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ || ೧೩೪ ||

ಪ್ರರೋಚನಾತಯಾ ಕಶ್ಚಿತ್ತಥಾಪಿ ವಿನಿಗದ್ಯತೇ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯ ಇದಂ ದೇವಿ ಕೀರ್ತಯೇದ್ವಾ ಶೃಣೋತಿ ವಾ || ೧೩೫ ||

ಗುಣಾಧಿಕ್ಯಮೃತೇ ಕೋಽಪಿ ದೋಷೋ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ |
ಅಶುಭಾನಿ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ಜಾಯಂತೇ ಮಂಗಳಾನ್ಯಥಾ || ೧೩೬ ||

ಪಾರತ್ರಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೌ ದ್ವೌ ಲೋಕೌ ತೇನ ಪ್ರಸಾಧಿತೌ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಜಾಯತೇ ವಾಗ್ಮೀ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ || ೧೩೭ ||

ಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಧನವಾನ್ ಕವಿಪಂಡಿತಃ |
ಯುದ್ಧೇ ಜಯೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಸ್ಯಾದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾ ರಿಪುಂಜಯಃ || ೧೩೮ ||

ಆಹರ್ತಾ ಚಾಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಭಾಜನಂ ಪರಮಾಯುಷಾಮ್ |
ಸಮೃದ್ಧೋ ಧನ ಧಾನ್ಯೇನ ವೈಶ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೩೯ ||

ನಾನಾವಿಧಪಶೂನಾಂ ಹಿ ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾ ಸ ಸಮೃದ್ಧತೇ |
ಶೂದ್ರಃ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರುತಿಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೪೦ ||

ಭುಂಕ್ತೇ ಸುಖಾನಿ ಸುಚಿರಂ ರೋಗಶೋಕೌ ಪರಿತ್ಯಜನ್ |
ಏವಂ ನಾರ್ಯಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಭರ್ತೃಹಾರ್ದಂ ಸುತಾನಪಿ || ೧೪೧ ||

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರವಣಾದಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾದಪಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಸ್ವಸ್ವಾಭೀಷ್ಟಮಥಾನ್ಯೇಽಪಿ ಲಭಂತೇಽಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೪೨ ||

ಆಪ್ನೋತಿ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧರ್ಮಾನರ್ಥಾನಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಗತಃ |
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿನಸ್ತಥಾ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಾಮುಕಾಃ ಕಾಮಿನೀಂ ವರಾಮ್ || ೧೪೩ ||

ಯುದ್ಧೇ ಜಯಂ ನೃಪಾಃ ಕ್ಷೀಣಾಃ ಕುಮಾರ್ಯಃ ಸತ್ಪತಿಂ ತಥಾ |
ಆರೋಗ್ಯಂ ರೋಗಿಣಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ವಂಶಾರ್ಥಿನಃ ಸುತಾನ್ || ೧೪೪ ||

ಜಯಂ ವಿವಾದೇ ಕಲಿಕೃತ್ ಸಿದ್ಧೀಃ ಸಿದ್ಧೀಚ್ಛುರುತ್ತಮಾಃ |
ವಿಯುಕ್ತಾ ಬಂಧುಭಿಃ ಸಂಗಂ ಗತಾಯುಶ್ಚಾಯುಷಾಂಚಯಮ್ || ೧೪೫ ||

ಸದಾ ಯ ಏತತ್ಪಠತಿ ನಿಶೀಥೇ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ |
ತಸ್ಯಾಸಾಧ್ಯಮಥಾಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ನೈವ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೪೬ ||

ಕೀರ್ತಿಂ ಭೋಗಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಯಾನ್ ಗಜಾನ್ |
ಜ್ಞಾತಿಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಪಶೂನ್ ಭೂಮಿಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ ಚ ಮಾನ್ಯತಾಮ್ || ೧೪೭ ||

ಲಭತೇ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕ್ಷುದ್ರಜಾತಿರಪ್ಯಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ |
ನಾಸ್ಯ ಭೀತಿರ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ನಾಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಂ ನ ರೋಗಿತಾ || ೧೪೮ ||

ನ ಪ್ರೇತಭೂತಾಭಿಭವೋ ನ ದೋಷೋ ಗ್ರಹಜಸ್ತಥಾ |
ಜಾಯತೇ ಪತಿತೋ ನೈವ ಕ್ವಚಿದಪ್ಯೇಷ ಸಂಕಟೇ || ೧೪೯ ||

ಯದೀಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸ್ತರ್ತುಂ ಸಂಕಟಮೇವ ಚ |
ಪಠಾನ್ವಹಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ || ೧೫೦ ||

ನ ಸಾಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕೀರ್ತನಾದ್ಯಾ ನ ಜಾಯತೇ |
ಶೃಣು ಚಾನ್ಯದ್ವರಾರೋಹೇ ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನಂ ವಚೋ ಮಮ || ೧೫೧ ||

ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚಾಪಿ ಖಾನ್ಯೇಕಾದಶ ಯಾನಿ ಚ |
ತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಚ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ತಥೈವ ಚ || ೧೫೨ ||

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾಃ ಸಪ್ತಲೋಕಾ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ |
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾಃ ಗ್ರಹಾಃ ಪಾತಾಳಸಪ್ತಕಮ್ || ೧೫೩ ||

ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತೀ ಪೃಥ್ವೀ ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ |
ಚರಾಚರಂ ತ್ರಿಭುವನಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ಚಾಪಿ ಚತುರ್ದಶ || ೧೫೪ ||

ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇತನಾ ಕರ್ಮವಾಸನಾ |
ಭಗವತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಬೀಜವತ್ || ೧೫೫ ||

ಸಾ ಚಾಸ್ಮಿನ್ ನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ಸ್ತೋತ್ರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಬದ್ಧವತ್ |
ಪಠನೀಯಂ ವಿದಿತ್ವೈವಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೫೬ ||

ದೇವೀಂ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀಂ ಭಜಂತಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಾದಃ ಪಠಂತೋ ಹಿ ಸಾಧಯಂತೀಪ್ಸಿತಾನ್ ಸ್ವಕಾನ್ || ೧೫೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕಾಮಕಳಾಖಂಡೇ ದ್ವಾದಶಪಟಲೇ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed