Sri Kalika Swaroopa Stuti – ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ತುತಿಃ


ಸಿತತರಸಂವಿದವಾಪ್ಯಂ ಸದಸತ್ಕಲನಾವಿಹೀನಮನುಪಾಧಿ |
ಜಯತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯರೂಪಂ ನೀರೂಪಂ ದೇವಿ ತೇ ರೂಪಮ್ || ೧ ||

ಏಕಮನೇಕಾಕಾರಂ ಪ್ರಸೃತಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿವಿಕೃತಿಪರಿಹೀನಮ್ |
ಜಯತಿ ತವಾದ್ವಯರೂಪಂ ವಿಮಲಮಲಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಖ್ಯಮ್ || ೨ ||

ಜಯತಿ ತವೋಚ್ಛಲದಂತಃ ಸ್ವಚ್ಛೇಚ್ಛಾಯಾಃ ಸ್ವವಿಗ್ರಹಗ್ರಹಣಮ್ |
ಕಿಮಪಿ ನಿರುತ್ತರಸಹಜಸ್ವರೂಪಸಂವಿತ್ಪ್ರಕಾಶಮಯಮ್ || ೩ ||

ವಾಂತ್ವಾ ಸಮಸ್ತಕಾಲಂ ಭೂತ್ಯಾ ಝಂಕಾರಘೋರಮೂರ್ತಿಮಪಿ |
ನಿಗ್ರಹಮಸ್ಮಿನ್ ಕೃತ್ವಾನುಗ್ರಹಮಪಿ ಕುರ್ವತೀ ಜಯಸಿ || ೪ ||

ಕಾಲಸ್ಯ ಕಾಲಿ ದೇಹಂ ವಿಭಜ್ಯ ಮುನಿಪಂಚಸಂಖ್ಯಯಾ ಭಿನ್ನಮ್ |
ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ವಿರಾಜಮಾನಂ ತದ್ರೂಪಂ ಕುರ್ವತೀ ಜಯಸಿ || ೫ ||

ಭೈರವರೂಪೀ ಕಾಲಃ ಸೃಜತಿ ಜಗತ್ಕಾರಣಾದಿಕೀಟಾಂತಮ್ |
ಇಚ್ಛಾವಶೇನ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಭುವನಾಂಬಿಕಾ ಜಯಸಿ || ೬ ||

ಜಯತಿ ಶಶಾಂಕದಿವಾಕರಪಾವಕಧಾಮತ್ರಯಾಂತರವ್ಯಾಪಿ |
ಜನನಿ ತವ ಕಿಮಪಿ ವಿಮಲಂ ಸ್ವರೂಪರೂಪಂ ಪರಂಧಾಮ || ೭ ||

ಏಕಂ ಸ್ವರೂಪರೂಪಂ ಪ್ರಸರಸ್ಥಿತಿವಿಲಯಭೇದಸ್ತ್ರಿವಿಧಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯೇಕಮುದಯಸಂಸ್ಥಿತಿಲಯವಿಶ್ರಮತಶ್ಚತುರ್ವಿಧಂ ತದಪಿ || ೮ ||

ಇತಿ ವಸುಪಂಚಕಸಂಖ್ಯಂ ವಿಧಾಯ ಸಹಜಸ್ವರೂಪಮಾತ್ಮೀಯಮ್ |
ವಿಶ್ವವಿವರ್ತಾವರ್ತಪ್ರವರ್ತಕ ಜಯತಿ ತೇ ರೂಪಮ್ || ೯ ||

ಸದಸದ್ವಿಭೇದಸೂತೇರ್ದಲನಪರಾ ಕಾಪಿ ಸಹಜಸಂವಿತ್ತಿಃ |
ಉದಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಭಗವತಿ ಜಯಸಿ ಜಯಾದ್ಯೇನ ರೂಪೇಣ || ೧೦ ||

ಜಯತಿ ಸಮಸ್ತಚರಾಚರವಿಚಿತ್ರವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚರಚನೋರ್ಮಿ |
ಅಮಲಸ್ವಭಾವಜಲಧೌ ಶಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಚ ತೇ ರೂಪಮ್ || ೧೧ ||

ಸಹಜೋಲ್ಲಾಸವಿಕಾಸಪ್ರಪೂರಿತಾಶೇಷವಿಶ್ವವಿಭವೈಷಾ |
ಪೂರ್ಣಾ ತವಾಂಬ ಮೂರ್ತಿರ್ಜಯತಿ ಪರಾನಂದಸಂಪೂರ್ಣಾ || ೧೨ ||

ಕವಲಿತಸಕಲಜಗತ್ರಯವಿಕಟಮಹಾಕಾಲಕವಲನೋದ್ಯುಕ್ತಾ |
ಉಪಭುಕ್ತಭಾವವಿಭವಪ್ರಭವಾಪಿ ಕೃಶೋದರೀ ಜಯಸಿ || ೧೩ ||

ರೂಪತ್ರಯಪರಿವರ್ಜಿತಮಸಮಂ ರೂಪತ್ರಯಾಂತರವ್ಯಾಪಿ |
ಅನುಭವರೂಪಮರೂಪಂ ಜಯತಿ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತೇ ರೂಪಮ್ || ೧೪ ||

ಅವ್ಯಯಮಕುಲಮಮೇಯಂ ವಿಗಲಿತಸದಸದ್ವಿವೇಕಕಲ್ಲೋಲಮ್ |
ಜಯತಿ ಪ್ರಕಾಶವಿಭವಸ್ಫೀತಂ ಕಾಲ್ಯಾಃ ಪರಂ ಧಾಮ || ೧೫ ||

ಋತುಮುನಿಸಂಖ್ಯಂ ರೂಪಂ ವಿಭಜ್ಯ ಪಂಚಪ್ರಕಾರಮೇಕೈಕಮ್ |
ದಿವ್ಯೌಘಮುದ್ಗಿರಂತೀ ಜಯತಿ ಜಗತ್ತಾರಿಣೀ ಜನನೀ || ೧೬ ||

ಭೂದಿಗ್ಗೋಖಗದೇವೀಚಕ್ರಸಂಜ್ಞಾನವಿಭವಪರಿಪೂರ್ಣಮ್ |
ನಿರುಪಮವಿಶ್ರಾಂತಿಮಯಂ ಶ್ರೀಪೀಠಂ ಜಯತಿ ತೇ ರೂಪಮ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಲಯಲಯಾಂತರಭೂಮೌ ವಿಲಸಿತಸದಸತ್ಪ್ರಪಂಚಪರಿಹೀನಾಮ್ |
ದೇವಿ ನಿರುತ್ತರತರಾಂ ನೌಮಿ ಸದಾ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಕಟಾಮ್ || ೧೮ ||

ಯಾದೃಙ್ಮಹಾಶ್ಮಶಾನೇ ದೃಷ್ಟಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಮಕುಲಸ್ಥಮ್ |
ತಾದೃಗ್ ಜಗತ್ರಯಮಿದಂ ಭವತು ತವಾಂಬ ಪ್ರಸಾದೇನ || ೧೯ ||

ಇತ್ಥಂ ಸ್ವರೂಪಸ್ತುತಿರಭ್ಯಧಾಯಿ
ಸಮ್ಯಕ್ಸಮಾವೇಶದಶಾವಶೇನ |
ಮಯಾ ಶಿವೇನಾಸ್ತು ಶಿವಾಯ ಸಮ್ಯಕ್
ಮಮೈವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತು ಮಂಗಳಾಯ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಜ್ಞಾನನೇತ್ರಪಾದ ರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed