Sri Kamakala Kali Sanjeevana Gadya Stotram – శ్రీ కామకళాకాళీ సంజీవన గద్య స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

మహాకాల ఉవాచ |
అథ వక్ష్యే మహేశాని మహాపాతకనాశనమ్ |
గద్యం సహస్రనామ్నస్తు సంజీవనతయా స్థితమ్ || ౧ ||

పఠన్ యత్సఫలం కుర్యాత్ ప్రాక్తనం సకలం ప్రియే |
అపఠన్ విఫలం తత్తత్తద్వస్తు కథయామి తే || ౨ ||

ఓం ఫ్రేం జయ జయ కామకళాకాళి కపాలిని సిద్ధికరాళి సిద్ధివికరాళి మహావళిని త్రిశులిని నరముండమాలిని శవవాహిని కాత్యాయని మహాట్టహాసిని సృష్టిస్థితిప్రళయకారిణి దితిదనుజమారిణి శ్మశానచారిణి | మహాఘోరరావే అధ్యాసితదావే అపరిమితబలప్రభావే | భైరవీయోగినీడాకినీసహవాసిని జగద్ధాసిని స్వపదప్రకాశిని | పాపౌఘహారిణి ఆపదుద్ధారిణి అపమృత్యువారిణి | బృహన్మద్యమానోదరి సకలసిద్ధికరి చతుర్దశభువనేశ్వరి | గుణాతీతపరమసదాశివమోహిని అపవర్గరసదోహిని రక్తార్ణవలోహిని | అష్టనాగరాజభూషితభుజదండే ఆకృష్టకోదండే పరమప్రచండే | మనోవాగగోచరే మఖకోటిమంత్రమయకలేవరే మహాభీషణతరే ప్రచలజటాభారభాస్వరే సజలజలదమేదురే జన్మమృత్యుపాశభిదురే సకలదైవతమయసింహాసనాధిరూఢే గుహ్యాతిగుహ్య పరాపరశక్తితత్త్వరూఢే వాఙ్మయీకృతమూఢే | ప్రకృత్యపరశివనిర్వాణసాక్షిణి త్రిలోకీరక్షణి దైత్యదానవభక్షిణి | వికటదీర్ఘదంష్ట్ర సంచూర్ణితకోటిబ్రహ్మకపాలే చంద్రఖండాంకితభాలే దేహప్రభాజితమేఘజాలే | నవపంచచక్రనయిని మహాభీమషోడశశయిని సకలకులాకులచక్రప్రవర్తిని నిఖిలరిపుదలకర్తిని మహామారీభయనివర్తిని లేలిహానరసనాకరాళిని త్రిలోకీపాలిని త్రయస్త్రింశత్కోటిశస్త్రాస్త్రశాలిని | ప్రజ్వలప్రజ్వలనలోచనే భవభయమోచనే నిఖిలాగమాదేశితష్ఠుసురోచనే | ప్రపంచాతీతనిష్కళతురీయాకారే అఖండానందాధారే నిగమాగమసారే | మహాఖేచరీసిద్ధివిధాయిని నిజపదప్రదాయిని మహామాయిని ఘోరాట్టహాససంత్రాసితత్రిభువనే చరణకమలద్వయవిన్యాసఖర్వీకృతావనే విహితభక్తావనే |

ఓం క్లీం క్రోం స్ఫ్రోం హూం హ్రీం ఛ్రీం స్త్రీం ఫ్రేం భగవతి ప్రసీద ప్రసీద జయ జయ జీవ జీవ జ్వల జ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల హస హస నృత్య నృత్య క ఛ భగమాలిని భగప్రియే భగాతురే భగాంకితే భగరూపిణి భగప్రదే భగలింగద్రావిణి | సంహారభైరవసురతరసలోలుపే వ్యోమకేశి పింగకేశి మహాశంఖసమాకులే ఖర్పరవిహస్తహస్తే రక్తార్ణవద్వీపప్రియే మదనోన్మాదిని | శుష్కనరకపాలమాలాభరణే విద్యుత్కోటిసమప్రభే నరమాంసఖండకవలిని | వమదగ్నిముఖి ఫేరుకోటిపరివృతే కరతాళికాత్రాసితత్రివిష్టపే | నృత్య ప్రసారితపాదాఘాతపరివర్తితభూవలయే | పదభారావనమ్రీకృతకమఠశేషాభోగే | కురుకుల్లే కుంచతుండి రక్తముఖి యమఘంటే చర్చికే | దైత్యాసుర దైత్యరాక్షస దానవ కుష్మాండ ప్రేత భూత డాకినీ వినాయక స్కంద ఘోణక క్షేత్రపాల పిశాచ బ్రహ్మరాక్షస వేతాల గుహ్యక సర్పనాగ గ్రహనక్షత్రోత్పాత చౌరాగ్ని స్వాపదయుద్ధవజ్రోపలాశని వర్షవిద్యున్మేఘవిషోపవిష కపటకృత్యాభిచార ద్వేషవశీకరణోచ్చాటనోన్మాదాపస్మార భూతప్రేతపిశాచావేశ నదనదీ సముద్రావర్తకాంతార ఘోరాంధకార మహామారీ బాలగ్రహ హింస్ర సర్వస్వాపహారి మాయావిద్యుద్దస్యువంచక దివాచర రాత్రించర సంధ్యాచర శృంగినఖి దంష్ట్రి విద్యుదుల్కారణ్యదరప్రాంతరాది నానావిధమహోపద్రవభంజని | సర్వమంత్రతంత్రయంత్ర కుప్రయోగప్రమర్దిని | షడామ్నాయ సమయ విద్యాప్రకాశిని శ్మశానాధ్యాసిని | నిజబల ప్రభావ పరాక్రమ గుణవశీకృత కోటిబ్రహ్మాండవర్తి భూతసంఘే | విరాడ్రూపిణి సర్వదేవమహేశ్వరి సర్వజనమనోరంజని సర్వపాపప్రణాశిని అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికాది వివిధహృదయాధినిర్దళిని కైవల్యనిర్వాణవలిని దక్షిణకాళి భద్రకాళి చండకాళి కామకళాకాళి కౌలాచారవ్రతిని కౌలాచారకూజిని కులధర్మసాధని జగత్కారణకారిణి మహారౌద్రి రౌద్రావతారే అబీజే నానాబీజే జగద్బీజే కాళేశ్వరి కాలాతీతే త్రికాలస్థాయిని మహాభైరవే భైరవగృహిణి జనని జనజనననివర్తిని ప్రళయానలజ్వాలాజాలజిహ్వే విఖర్వోరు ఫేరుపోతలాలిని మృత్యుంజయహృదయానందకరి విలోలవ్యాలకుండల ఉలూకపక్షచ్ఛత్రమహాడామరి నియుతవక్త్రబాహుచరణే సర్వభూతదమని నీలాంజనసమప్రభే యోగీంద్ర హృదయాంబుజాసనస్థిత నీలకంఠ దేహార్ధహారిణి షోడశ కళాంతవాసిని హకారార్ధచారిణి కాలసంకర్షిణి కపాలహస్తే మదఘూర్ణితలోచనే నిర్వాణదీక్షాప్రసాదప్రదే నిందానందాధికారిణి మాతృగణమధ్యచారిణి త్రయస్త్రింశత్కోటిత్రిదశ తేజోమయవిగ్రహే ప్రళయాగ్నిరోచిని విశ్వకర్త్రి విశ్వారాధ్యే విశ్వజనని విశ్వసంహారిణి విశ్వవ్యాపికే విశ్వేశ్వరి నిరుపమే నిర్వికారే నిరంజనే నిరీహే నిస్తరంగే నిరాకారే పరమేశ్వరి పరమానందే పరాపరే ప్రకృతిపురుషాత్మికే ప్రత్యయగోచరే ప్రమాణభూతే ప్రణవస్వరూపే సంసారసారే సచ్చిదానందే సనాతని సకలే సకలకళాతీతే సామరస్యసమయిని కేవలే కైవల్యరూపే కల్పనాతిగే కాలలోపిని కామరహితే కామకళాకాళి భగవతి ||

ఓం ఖ్ఫ్రేం హ్సౌః సౌః శ్రీం ఐం హ్రౌం క్రోం స్ఫ్రోం సర్వసిద్ధిం దేహి దేహి మనోరథాన్ పూరయ పూరయ ముక్తిం నియోజయ నియోజయ భవపాశం సమున్మూలయ సమున్మూలయ జన్మమృత్యూ తారయ తారయ పరవిద్యాం ప్రకాశయ ప్రకాశయ అపవర్గం నిర్మాహి నిర్మాహి సంసారదుఃఖం యాతనాం విచ్ఛేదయ విచ్ఛేదయ పాపాని సంశమయ సంశమయ చతుర్వర్గం సాధయ సాధయ హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం యాన్ వయం ద్విష్మో యే చాస్మాన్ విద్విషంతి తాన్ సర్వాన్ వినాశయ వినాశయ మారయ మారయ శోషయ శోషయ క్షోభయ క్షోభయ మయి కృపాం నివేశయ నివేశయ ఫ్రేం ఖ్ఫ్రేం హస్ఫ్రేం హ్స్ఖ్ఫ్రేం హూం స్ఫ్రోం క్లీం హ్రీం జయ జయ చరాచరాత్మక బ్రహ్మాండోదరవర్తి భూతసంఘారాధితే ప్రసీద ప్రసీద తుభ్యం దేవి నమస్తే నమస్తే నమస్తే ||

ఇతీదం గద్యముదితం మంత్రరూపం వరాననే |
సహస్రనామస్తోత్రస్య ఆదావంతే చ యోజయేత్ || ౩ ||

అశక్నువానౌ ద్వౌ వారౌ పఠేచ్ఛేష ఇమం స్తవమ్ |
సహస్రనామస్తోత్రస్య తదైవ ప్రాప్యతే ఫలమ్ || ౪ ||

అపఠన్ గద్యమేతత్తు తత్ఫలం న సమాప్నుయాత్ |
యత్ఫలం స్తోత్రరాజస్య పాఠేనాప్నోతి సాధకః |
తత్ఫలం గద్యపాఠేన లభతే నాత్ర సంశయః || ౫ ||

ఇతి మహాకాలసంహితాయాం ద్వాదశతమః పటలే శ్రీ కామకళాకాళీ సంజీవన గద్య స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed