Sri Kamakala Kali Sanjeevana Gadya Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಂಜೀವನ ಗದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ |
ಅಥ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಗದ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಸ್ತು ಸಂಜೀವನತಯಾ ಸ್ಥಿತಮ್ || ೧ ||

ಪಠನ್ ಯತ್ಸಫಲಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ತನಂ ಸಕಲಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಅಪಠನ್ ವಿಫಲಂ ತತ್ತತ್ತದ್ವಸ್ತು ಕಥಯಾಮಿ ತೇ || ೨ ||

ಓಂ ಫ್ರೇಂ ಜಯ ಜಯ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳಿ ಕಪಾಲಿನಿ ಸಿದ್ಧಿಕರಾಳಿ ಸಿದ್ಧಿವಿಕರಾಳಿ ಮಹಾವಳಿನಿ ತ್ರಿಶುಲಿನಿ ನರಮುಂಡಮಾಲಿನಿ ಶವವಾಹಿನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕಾರಿಣಿ ದಿತಿದನುಜಮಾರಿಣಿ ಶ್ಮಶಾನಚಾರಿಣಿ | ಮಹಾಘೋರರಾವೇ ಅಧ್ಯಾಸಿತದಾವೇ ಅಪರಿಮಿತಬಲಪ್ರಭಾವೇ | ಭೈರವೀಯೋಗಿನೀಡಾಕಿನೀಸಹವಾಸಿನಿ ಜಗದ್ಧಾಸಿನಿ ಸ್ವಪದಪ್ರಕಾಶಿನಿ | ಪಾಪೌಘಹಾರಿಣಿ ಆಪದುದ್ಧಾರಿಣಿ ಅಪಮೃತ್ಯುವಾರಿಣಿ | ಬೃಹನ್ಮದ್ಯಮಾನೋದರಿ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಕರಿ ಚತುರ್ದಶಭುವನೇಶ್ವರಿ | ಗುಣಾತೀತಪರಮಸದಾಶಿವಮೋಹಿನಿ ಅಪವರ್ಗರಸದೋಹಿನಿ ರಕ್ತಾರ್ಣವಲೋಹಿನಿ | ಅಷ್ಟನಾಗರಾಜಭೂಷಿತಭುಜದಂಡೇ ಆಕೃಷ್ಟಕೋದಂಡೇ ಪರಮಪ್ರಚಂಡೇ | ಮನೋವಾಗಗೋಚರೇ ಮಖಕೋಟಿಮಂತ್ರಮಯಕಲೇವರೇ ಮಹಾಭೀಷಣತರೇ ಪ್ರಚಲಜಟಾಭಾರಭಾಸ್ವರೇ ಸಜಲಜಲದಮೇದುರೇ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಪಾಶಭಿದುರೇ ಸಕಲದೈವತಮಯಸಿಂಹಾಸನಾಧಿರೂಢೇ ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯ ಪರಾಪರಶಕ್ತಿತತ್ತ್ವರೂಢೇ ವಾಙ್ಮಯೀಕೃತಮೂಢೇ | ಪ್ರಕೃತ್ಯಪರಶಿವನಿರ್ವಾಣಸಾಕ್ಷಿಣಿ ತ್ರಿಲೋಕೀರಕ್ಷಣಿ ದೈತ್ಯದಾನವಭಕ್ಷಿಣಿ | ವಿಕಟದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರ ಸಂಚೂರ್ಣಿತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲೇ ಚಂದ್ರಖಂಡಾಂಕಿತಭಾಲೇ ದೇಹಪ್ರಭಾಜಿತಮೇಘಜಾಲೇ | ನವಪಂಚಚಕ್ರನಯಿನಿ ಮಹಾಭೀಮಷೋಡಶಶಯಿನಿ ಸಕಲಕುಲಾಕುಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನಿ ನಿಖಿಲರಿಪುದಲಕರ್ತಿನಿ ಮಹಾಮಾರೀಭಯನಿವರ್ತಿನಿ ಲೇಲಿಹಾನರಸನಾಕರಾಳಿನಿ ತ್ರಿಲೋಕೀಪಾಲಿನಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಶಾಲಿನಿ | ಪ್ರಜ್ವಲಪ್ರಜ್ವಲನಲೋಚನೇ ಭವಭಯಮೋಚನೇ ನಿಖಿಲಾಗಮಾದೇಶಿತಷ್ಠುಸುರೋಚನೇ | ಪ್ರಪಂಚಾತೀತನಿಷ್ಕಳತುರೀಯಾಕಾರೇ ಅಖಂಡಾನಂದಾಧಾರೇ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರೇ | ಮಹಾಖೇಚರೀಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನಿ ನಿಜಪದಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಹಾಮಾಯಿನಿ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಸಂತ್ರಾಸಿತತ್ರಿಭುವನೇ ಚರಣಕಮಲದ್ವಯವಿನ್ಯಾಸಖರ್ವೀಕೃತಾವನೇ ವಿಹಿತಭಕ್ತಾವನೇ |

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ರೋಂ ಸ್ಫ್ರೋಂ ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ಛ್ರೀಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಫ್ರೇಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಜಯ ಜಯ ಜೀವ ಜೀವ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಹಸ ಹಸ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಕ ಛ ಭಗಮಾಲಿನಿ ಭಗಪ್ರಿಯೇ ಭಗಾತುರೇ ಭಗಾಂಕಿತೇ ಭಗರೂಪಿಣಿ ಭಗಪ್ರದೇ ಭಗಲಿಂಗದ್ರಾವಿಣಿ | ಸಂಹಾರಭೈರವಸುರತರಸಲೋಲುಪೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶಿ ಪಿಂಗಕೇಶಿ ಮಹಾಶಂಖಸಮಾಕುಲೇ ಖರ್ಪರವಿಹಸ್ತಹಸ್ತೇ ರಕ್ತಾರ್ಣವದ್ವೀಪಪ್ರಿಯೇ ಮದನೋನ್ಮಾದಿನಿ | ಶುಷ್ಕನರಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣೇ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭೇ ನರಮಾಂಸಖಂಡಕವಲಿನಿ | ವಮದಗ್ನಿಮುಖಿ ಫೇರುಕೋಟಿಪರಿವೃತೇ ಕರತಾಳಿಕಾತ್ರಾಸಿತತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇ | ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಿತಪಾದಾಘಾತಪರಿವರ್ತಿತಭೂವಲಯೇ | ಪದಭಾರಾವನಮ್ರೀಕೃತಕಮಠಶೇಷಾಭೋಗೇ | ಕುರುಕುಲ್ಲೇ ಕುಂಚತುಂಡಿ ರಕ್ತಮುಖಿ ಯಮಘಂಟೇ ಚರ್ಚಿಕೇ | ದೈತ್ಯಾಸುರ ದೈತ್ಯರಾಕ್ಷಸ ದಾನವ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಡಾಕಿನೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ಕಂದ ಘೋಣಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಪಿಶಾಚ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಲ ಗುಹ್ಯಕ ಸರ್ಪನಾಗ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರೋತ್ಪಾತ ಚೌರಾಗ್ನಿ ಸ್ವಾಪದಯುದ್ಧವಜ್ರೋಪಲಾಶನಿ ವರ್ಷವಿದ್ಯುನ್ಮೇಘವಿಷೋಪವಿಷ ಕಪಟಕೃತ್ಯಾಭಿಚಾರ ದ್ವೇಷವಶೀಕರಣೋಚ್ಚಾಟನೋನ್ಮಾದಾಪಸ್ಮಾರ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾವೇಶ ನದನದೀ ಸಮುದ್ರಾವರ್ತಕಾಂತಾರ ಘೋರಾಂಧಕಾರ ಮಹಾಮಾರೀ ಬಾಲಗ್ರಹ ಹಿಂಸ್ರ ಸರ್ವಸ್ವಾಪಹಾರಿ ಮಾಯಾವಿದ್ಯುದ್ದಸ್ಯುವಂಚಕ ದಿವಾಚರ ರಾತ್ರಿಂಚರ ಸಂಧ್ಯಾಚರ ಶೃಂಗಿನಖಿ ದಂಷ್ಟ್ರಿ ವಿದ್ಯುದುಲ್ಕಾರಣ್ಯದರಪ್ರಾಂತರಾದಿ ನಾನಾವಿಧಮಹೋಪದ್ರವಭಂಜನಿ | ಸರ್ವಮಂತ್ರತಂತ್ರಯಂತ್ರ ಕುಪ್ರಯೋಗಪ್ರಮರ್ದಿನಿ | ಷಡಾಮ್ನಾಯ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಶ್ಮಶಾನಾಧ್ಯಾಸಿನಿ | ನಿಜಬಲ ಪ್ರಭಾವ ಪರಾಕ್ರಮ ಗುಣವಶೀಕೃತ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರ್ತಿ ಭೂತಸಂಘೇ | ವಿರಾಡ್ರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವದೇವಮಹೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋರಂಜನಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಧಿದೈವಿಕಾಧಿಭೌತಿಕಾದಿ ವಿವಿಧಹೃದಯಾಧಿನಿರ್ದಳಿನಿ ಕೈವಲ್ಯನಿರ್ವಾಣವಲಿನಿ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಚಂಡಕಾಳಿ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳಿ ಕೌಲಾಚಾರವ್ರತಿನಿ ಕೌಲಾಚಾರಕೂಜಿನಿ ಕುಲಧರ್ಮಸಾಧನಿ ಜಗತ್ಕಾರಣಕಾರಿಣಿ ಮಹಾರೌದ್ರಿ ರೌದ್ರಾವತಾರೇ ಅಬೀಜೇ ನಾನಾಬೀಜೇ ಜಗದ್ಬೀಜೇ ಕಾಳೇಶ್ವರಿ ಕಾಲಾತೀತೇ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಾಯಿನಿ ಮಹಾಭೈರವೇ ಭೈರವಗೃಹಿಣಿ ಜನನಿ ಜನಜನನನಿವರ್ತಿನಿ ಪ್ರಳಯಾನಲಜ್ವಾಲಾಜಾಲಜಿಹ್ವೇ ವಿಖರ್ವೋರು ಫೇರುಪೋತಲಾಲಿನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಹೃದಯಾನಂದಕರಿ ವಿಲೋಲವ್ಯಾಲಕುಂಡಲ ಉಲೂಕಪಕ್ಷಚ್ಛತ್ರಮಹಾಡಾಮರಿ ನಿಯುತವಕ್ತ್ರಬಾಹುಚರಣೇ ಸರ್ವಭೂತದಮನಿ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಹೃದಯಾಂಬುಜಾಸನಸ್ಥಿತ ನೀಲಕಂಠ ದೇಹಾರ್ಧಹಾರಿಣಿ ಷೋಡಶ ಕಳಾಂತವಾಸಿನಿ ಹಕಾರಾರ್ಧಚಾರಿಣಿ ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಿಣಿ ಕಪಾಲಹಸ್ತೇ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನೇ ನಿರ್ವಾಣದೀಕ್ಷಾಪ್ರಸಾದಪ್ರದೇ ನಿಂದಾನಂದಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಮಾತೃಗಣಮಧ್ಯಚಾರಿಣಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿತ್ರಿದಶ ತೇಜೋಮಯವಿಗ್ರಹೇ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿರೋಚಿನಿ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಶ್ವಜನನಿ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಿಣಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಿರುಪಮೇ ನಿರ್ವಿಕಾರೇ ನಿರಂಜನೇ ನಿರೀಹೇ ನಿಸ್ತರಂಗೇ ನಿರಾಕಾರೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಮಾನಂದೇ ಪರಾಪರೇ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಿಕೇ ಪ್ರತ್ಯಯಗೋಚರೇ ಪ್ರಮಾಣಭೂತೇ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪೇ ಸಂಸಾರಸಾರೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಸನಾತನಿ ಸಕಲೇ ಸಕಲಕಳಾತೀತೇ ಸಾಮರಸ್ಯಸಮಯಿನಿ ಕೇವಲೇ ಕೈವಲ್ಯರೂಪೇ ಕಲ್ಪನಾತಿಗೇ ಕಾಲಲೋಪಿನಿ ಕಾಮರಹಿತೇ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳಿ ಭಗವತಿ ||

ಓಂ ಖ್ಫ್ರೇಂ ಹ್ಸೌಃ ಸೌಃ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ರೋಂ ಸ್ಫ್ರೋಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಮನೋರಥಾನ್ ಪೂರಯ ಪೂರಯ ಮುಕ್ತಿಂ ನಿಯೋಜಯ ನಿಯೋಜಯ ಭವಪಾಶಂ ಸಮುನ್ಮೂಲಯ ಸಮುನ್ಮೂಲಯ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯೂ ತಾರಯ ತಾರಯ ಪರವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾಶಯ ಪ್ರಕಾಶಯ ಅಪವರ್ಗಂ ನಿರ್ಮಾಹಿ ನಿರ್ಮಾಹಿ ಸಂಸಾರದುಃಖಂ ಯಾತನಾಂ ವಿಚ್ಛೇದಯ ವಿಚ್ಛೇದಯ ಪಾಪಾನಿ ಸಂಶಮಯ ಸಂಶಮಯ ಚತುರ್ವರ್ಗಂ ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಯಾನ್ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯೇ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ವಿದ್ವಿಷಂತಿ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವೇಶಯ ಫ್ರೇಂ ಖ್ಫ್ರೇಂ ಹಸ್ಫ್ರೇಂ ಹ್ಸ್ಖ್ಫ್ರೇಂ ಹೂಂ ಸ್ಫ್ರೋಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಜಯ ಜಯ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರವರ್ತಿ ಭೂತಸಂಘಾರಾಧಿತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ತುಭ್ಯಂ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ||

ಇತೀದಂ ಗದ್ಯಮುದಿತಂ ಮಂತ್ರರೂಪಂ ವರಾನನೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಆದಾವಂತೇ ಚ ಯೋಜಯೇತ್ || ೩ ||

ಅಶಕ್ನುವಾನೌ ದ್ವೌ ವಾರೌ ಪಠೇಚ್ಛೇಷ ಇಮಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ತದೈವ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಫಲಮ್ || ೪ ||

ಅಪಠನ್ ಗದ್ಯಮೇತತ್ತು ತತ್ಫಲಂ ನ ಸಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯತ್ಫಲಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಸ್ಯ ಪಾಠೇನಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ |
ತತ್ಫಲಂ ಗದ್ಯಪಾಠೇನ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೫ ||

ಇತಿ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶತಮಃ ಪಟಲೇ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕಳಾಕಾಳೀ ಸಂಜೀವನ ಗದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed