Sri Kamakala Kali Sanjeevana Gadya Stotram – ஶ்ரீ காமகலாகாளீ ஸஞ்ஜீவந க³த்³ய ஸ்தோத்ரம்


மஹாகால உவாச ।

அத² வக்ஷ்யே மஹேஶாநி மஹாபாதகநாஶநம் ।
க³த்³யம் ஸஹஸ்ரநாம்நஸ்து ஸஞ்ஜீவநதயா ஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

பட²ந் யத்ஸப²லம் குர்யாத் ப்ராக்தநம் ஸகலம் ப்ரியே ।
அபட²ந் விப²லம் தத்தத்தத்³வஸ்து கத²யாமி தே ॥ 2 ॥

ஓம் ப்²ரேம் ஜய ஜய காமகலாகாளி கபாலிநி ஸித்³தி⁴கராளி ஸித்³தி⁴விகராளி மஹாவளிநி த்ரிஶுலிநி நரமுண்ட³மாலிநி ஶவவாஹிநி காத்யாயநி மஹாட்டஹாஸிநி ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திப்ரளயகாரிணி தி³தித³நுஜமாரிணி ஶ்மஶாநசாரிணி । மஹாகோ⁴ரராவே அத்⁴யாஸிததா³வே அபரிமிதப³லப்ரபா⁴வே । பை⁴ரவீயோகி³நீடா³கிநீஸஹவாஸிநி ஜக³த்³தா⁴ஸிநி ஸ்வபத³ப்ரகாஶிநி । பாபௌக⁴ஹாரிணி ஆபது³த்³தா⁴ரிணி அபம்ருத்யுவாரிணி । ப்³ருஹந்மத்³யமாநோத³ரி ஸகலஸித்³தி⁴கரி சதுர்த³ஶபு⁴வநேஶ்வரி । கு³ணாதீதபரமஸதா³ஶிவமோஹிநி அபவர்க³ரஸதோ³ஹிநி ரக்தார்ணவலோஹிநி । அஷ்டநாக³ராஜபூ⁴ஷிதபு⁴ஜத³ண்டே³ ஆக்ருஷ்டகோத³ண்டே³ பரமப்ரசண்டே³ । மநோவாக³கோ³சரே மக²கோடிமந்த்ரமயகளேவரே மஹாபீ⁴ஷணதரே ப்ரசலஜடாபா⁴ரபா⁴ஸ்வரே ஸஜலஜலத³மேது³ரே ஜந்மம்ருத்யுபாஶபி⁴து³ரே ஸகலதை³வதமயஸிம்ஹாஸநாதி⁴ரூடே⁴ கு³ஹ்யாதிகு³ஹ்ய பராபரஶக்திதத்த்வரூடே⁴ வாங்மயீக்ருதமூடே⁴ । ப்ரக்ருத்யபரஶிவநிர்வாணஸாக்ஷிணி த்ரிலோகீரக்ஷணி தை³த்யதா³நவப⁴க்ஷிணி । விகடதீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ர ஸஞ்சூர்ணிதகோடிப்³ரஹ்மகபாலே சந்த்³ரக²ண்டா³ங்கிதபா⁴லே தே³ஹப்ரபா⁴ஜிதமேக⁴ஜாலே । நவபஞ்சசக்ரநயிநி மஹாபீ⁴மஷோட³ஶஶயிநி ஸகலகுலாகுலசக்ரப்ரவர்திநி நிகி²லரிபுத³ளகர்திநி மஹாமாரீப⁴யநிவர்திநி லேலிஹாநரஸநாகராளிநி த்ரிலோகீபாலிநி த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிஶஸ்த்ராஸ்த்ரஶாலிநி । ப்ரஜ்வலப்ரஜ்வலநலோசநே ப⁴வப⁴யமோசநே நிகி²லாக³மாதே³ஶிதஷ்டு²ஸுரோசநே । ப்ரபஞ்சாதீதநிஷ்களதுரீயாகாரே அக²ண்டா³நந்தா³தா⁴ரே நிக³மாக³மஸாரே । மஹாகே²சரீஸித்³தி⁴விதா⁴யிநி நிஜபத³ப்ரதா³யிநி மஹாமாயிநி கோ⁴ராட்டஹாஸஸந்த்ராஸிதத்ரிபு⁴வநே சரணகமலத்³வயவிந்யாஸக²ர்வீக்ருதாவநே விஹிதப⁴க்தாவநே ।

ஓம் க்லீம் க்ரோம் ஸ்ப்²ரோம் ஹூம் ஹ்ரீம் ச்²ரீம் ஸ்த்ரீம் ப்²ரேம் ப⁴க³வதி ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ஜய ஜய ஜீவ ஜீவ ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஹஸ ஹஸ ந்ருத்ய ந்ருத்ய க ச² ப⁴க³மாலிநி ப⁴க³ப்ரியே ப⁴கா³துரே ப⁴கா³ங்கிதே ப⁴க³ரூபிணி ப⁴க³ப்ரதே³ ப⁴க³ளிங்க³த்³ராவிணி । ஸம்ஹாரபை⁴ரவஸுரதரஸலோலுபே வ்யோமகேஶி பிங்க³கேஶி மஹாஶங்க²ஸமாகுலே க²ர்பரவிஹஸ்தஹஸ்தே ரக்தார்ணவத்³வீபப்ரியே மத³நோந்மாதி³நி । ஶுஷ்கநரகபாலமாலாப⁴ரணே வித்³யுத்கோடிஸமப்ரபே⁴ நரமாம்ஸக²ண்ட³கவலிநி । வமத³க்³நிமுகி² பே²ருகோடிபரிவ்ருதே கரதாலிகாத்ராஸிதத்ரிவிஷ்டபே । ந்ருத்ய ப்ரஸாரிதபாதா³கா⁴தபரிவர்திதபூ⁴வலயே । பத³பா⁴ராவநம்ரீக்ருதகமட²ஶேஷாபோ⁴கே³ । குருகுல்லே குஞ்சதுண்டி³ ரக்தமுகி² யமக⁴ண்டே சர்சிகே । தை³த்யாஸுர தை³த்யராக்ஷஸ தா³நவ குஷ்மாண்ட³ ப்ரேத பூ⁴த டா³கிநீ விநாயக ஸ்கந்த³ கோ⁴ணக க்ஷேத்ரபால பிஶாச ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ வேதால கு³ஹ்யக ஸர்பநாக³ க்³ரஹநக்ஷத்ரோத்பாத சௌராக்³நி ஸ்வாபத³யுத்³த⁴வஜ்ரோபலாஶநி வர்ஷவித்³யுந்மேக⁴விஷோபவிஷ கபடக்ருத்யாபி⁴சார த்³வேஷவஶீகரணோச்சாடநோந்மாதா³பஸ்மார பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாவேஶ நத³நதீ³ ஸமுத்³ராவர்தகாந்தார கோ⁴ராந்த⁴கார மஹாமாரீ பா³லக்³ரஹ ஹிம்ஸ்ர ஸர்வஸ்வாபஹாரி மாயாவித்³யுத்³த³ஸ்யுவஞ்சக தி³வாசர ராத்ரிஞ்சர ஸந்த்⁴யாசர ஶ்ருங்கி³நகி² த³ம்ஷ்ட்ரி வித்³யுது³ள்காரண்யத³ரப்ராந்தராதி³ நாநாவித⁴மஹோபத்³ரவப⁴ஞ்ஜநி । ஸர்வமந்த்ரதந்த்ரயந்த்ர குப்ரயோக³ப்ரமர்தி³நி । ஷடா³ம்நாய ஸமய வித்³யாப்ரகாஶிநி ஶ்மஶாநாத்⁴யாஸிநி । நிஜப³ல ப்ரபா⁴வ பராக்ரம கு³ணவஶீக்ருத கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³வர்தி பூ⁴தஸங்கே⁴ । விராட்³ரூபிணி ஸர்வதே³வமஹேஶ்வரி ஸர்வஜநமநோரஞ்ஜநி ஸர்வபாபப்ரணாஶிநி அத்⁴யாத்மிகாதி⁴தை³விகாதி⁴பௌ⁴திகாதி³ விவித⁴ஹ்ருத³யாதி⁴நிர்த³ளிநி கைவல்யநிர்வாணவலிநி த³க்ஷிணகாளி ப⁴த்³ரகாளி சண்ட³காளி காமகலாகாளி கௌலாசாரவ்ரதிநி கௌலாசாரகூஜிநி குலத⁴ர்மஸாத⁴நி ஜக³த்காரணகாரிணி மஹாரௌத்³ரி ரௌத்³ராவதாரே அபீ³ஜே நாநாபீ³ஜே ஜக³த்³பீ³ஜே காலேஶ்வரி காலாதீதே த்ரிகாலஸ்தா²யிநி மஹாபை⁴ரவே பை⁴ரவக்³ருஹிணி ஜநநி ஜநஜநநநிவர்திநி ப்ரளயாநலஜ்வாலாஜாலஜிஹ்வே விக²ர்வோரு பே²ருபோதலாலிநி ம்ருத்யுஞ்ஜயஹ்ருத³யாநந்த³கரி விளோலவ்யாளகுண்ட³ல உலூகபக்ஷச்ச²த்ரமஹாடா³மரி நியுதவக்த்ரபா³ஹுசரணே ஸர்வபூ⁴தத³மநி நீலாஞ்ஜநஸமப்ரபே⁴ யோகீ³ந்த்³ர ஹ்ருத³யாம்பு³ஜாஸநஸ்தி²த நீலகண்ட² தே³ஹார்த⁴ஹாரிணி ஷோட³ஶ கலாந்தவாஸிநி ஹகாரார்த⁴சாரிணி காலஸங்கர்ஷிணி கபாலஹஸ்தே மத³கூ⁴ர்ணிதலோசநே நிர்வாணதீ³க்ஷாப்ரஸாத³ப்ரதே³ நிந்தா³நந்தா³தி⁴காரிணி மாத்ருக³ணமத்⁴யசாரிணி த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடித்ரித³ஶ தேஜோமயவிக்³ரஹே ப்ரளயாக்³நிரோசிநி விஶ்வகர்த்ரி விஶ்வாராத்⁴யே விஶ்வஜநநி விஶ்வஸம்ஹாரிணி விஶ்வவ்யாபிகே விஶ்வேஶ்வரி நிருபமே நிர்விகாரே நிரஞ்ஜநே நிரீஹே நிஸ்தரங்கே³ நிராகாரே பரமேஶ்வரி பரமாநந்தே³ பராபரே ப்ரக்ருதிபுருஷாத்மிகே ப்ரத்யயகோ³சரே ப்ரமாணபூ⁴தே ப்ரணவஸ்வரூபே ஸம்ஸாரஸாரே ஸச்சிதா³நந்தே³ ஸநாதநி ஸகலே ஸகலகலாதீதே ஸாமரஸ்யஸமயிநி கேவலே கைவல்யரூபே கல்பநாதிகே³ காலலோபிநி காமரஹிதே காமகலாகாளி ப⁴க³வதி ॥

ஓம் க்²ப்²ரேம் ஹ்ஸௌ꞉ ஸௌ꞉ ஶ்ரீம் ஐம் ஹ்ரௌம் க்ரோம் ஸ்ப்²ரோம் ஸர்வஸித்³தி⁴ம் தே³ஹி தே³ஹி மநோரதா²ந் பூரய பூரய முக்திம் நியோஜய நியோஜய ப⁴வபாஶம் ஸமுந்மூலய ஸமுந்மூலய ஜந்மம்ருத்யூ தாரய தாரய பரவித்³யாம் ப்ரகாஶய ப்ரகாஶய அபவர்க³ம் நிர்மாஹி நிர்மாஹி ஸம்ஸாரது³꞉க²ம் யாதநாம் விச்சே²த³ய விச்சே²த³ய பாபாநி ஸம்ஶமய ஸம்ஶமய சதுர்வர்க³ம் ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் யாந் வயம் த்³விஷ்மோ யே சாஸ்மாந் வித்³விஷந்தி தாந் ஸர்வாந் விநாஶய விநாஶய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய க்ஷோப⁴ய க்ஷோப⁴ய மயி க்ருபாம் நிவேஶய நிவேஶய ப்²ரேம் க்²ப்²ரேம் ஹஸ்ப்²ரேம் ஹ்ஸ்க்²ப்²ரேம் ஹூம் ஸ்ப்²ரோம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஜய ஜய சராசராத்மக ப்³ரஹ்மாண்டோ³த³ரவர்தி பூ⁴தஸங்கா⁴ராதி⁴தே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ துப்⁴யம் தே³வி நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே ॥

இதீத³ம் க³த்³யமுதி³தம் மந்த்ரரூபம் வராநநே ।
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ஆதா³வந்தே ச யோஜயேத் ॥ 3 ॥

அஶக்நுவாநௌ த்³வௌ வாரௌ படே²ச்சே²ஷ இமம் ஸ்தவம் ।
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ததை³வ ப்ராப்யதே ப²லம் ॥ 4 ॥

அபட²ந் க³த்³யமேதத்து தத்ப²லம் ந ஸமாப்நுயாத் ।
யத்ப²லம் ஸ்தோத்ரராஜஸ்ய பாடே²நாப்நோதி ஸாத⁴க꞉ ।
தத்ப²லம் க³த்³யபாடே²ந லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 5 ॥

இதி மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் த்³வாத³ஶதம꞉ படலே ஶ்ரீ காமகலாகாளீ ஸஞ்ஜீவந க³த்³ய ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed