Sri Maha Kali Shatanama Stotram (Brihan Nila Tantram) – శ్రీ మహాకాళీ శతనామ స్తోత్రం (బృహన్నీలతంత్రే)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీదేవ్యువాచ |
పురా ప్రతిశ్రుతం దేవ క్రీడాసక్తో యదా భవాన్ |
నామ్నాం శతం మహాకాళ్యాః కథయస్వ మయి ప్రభో || ౧ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
సాధు పృష్టం మహాదేవి అకథ్యం కథయామి తే |
న ప్రకాశ్యం వరారోహే స్వయోనిరివ సుందరి || ౨ ||

ప్రాణాధికప్రియతరా భవతీ మమ మోహినీ |
క్షణమాత్రం న జీవామి త్వాం వినా పరమేశ్వరి || ౩ ||

యథాదర్శేఽమలే బింబం ఘృతం దధ్యాదిసంయుతమ్ |
తథాహం జగతామాద్యే త్వయి సర్వత్ర గోచరః || ౪ ||

శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి జపాత్ సార్వజ్ఞదాయకమ్ |
సదాశివ ఋషిః ప్రోక్తోఽనుష్టుప్ ఛందశ్చ ఈరితః || ౫ ||

దేవతా భైరవో దేవి పురుషార్థచతుష్టయే |
వినియోగః ప్రయోక్తవ్యః సర్వకర్మఫలప్రదః || ౬ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
మహాకాళీ జగద్ధాత్రీ జగన్మాతా జగన్మయీ |
జగదంబా జగత్సారా జగదానందకారిణీ || ౭ ||

జగద్విధ్వంసినీ గౌరీ దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ |
భైరవభావినీ భావానంతా సారస్వతప్రదా || ౮ ||

చతుర్వర్గప్రదా సాధ్వీ సర్వమంగళమంగళా |
భద్రకాళీ విశాలాక్షీ కామదాత్రీ కళాత్మికా || ౯ ||

నీలవాణీ మహాగౌరసర్వాంగా సుందరీ పరా |
సర్వసంపత్ప్రదా భీమనాదినీ వరవర్ణినీ || ౧౦ ||

వరారోహా శివారోహా మహిషాసురఘాతినీ |
శివపూజ్యా శివప్రీతా దానవేంద్రప్రపూజితా || ౧౧ ||

సర్వవిద్యామయీ శర్వసర్వాభీష్టఫలప్రదా |
కోమలాంగీ విధాత్రీ చ విధాతృవరదాయినీ || ౧౨ ||

పూర్ణేందువదనా నీలమేఘవర్ణా కపాలినీ |
కురుకుల్లా విప్రచిత్తా కాంతచిత్తా మదోన్మదా || ౧౩ ||

మత్తాంగీ మదనప్రీతా మదాఘూర్ణితలోచనా |
మదోత్తీర్ణా ఖర్పరాఽసినరముండవిలాసినీ || ౧౪ ||

నరముండస్రజా దేవీ ఖడ్గహస్తా భయానకా |
అట్టహాసయుతా పద్మా పద్మరాగోపశోభితా || ౧౫ ||

వరాఽభయప్రదా కాళీ కాలరాత్రిస్వరూపిణీ |
స్వధా స్వాహా వషట్కారా శరదిందుసమప్రభా || ౧౬ ||

శరత్జ్యోత్స్నా చ సంహ్లాదా విపరీతరతాతురా |
ముక్తకేశీ ఛిన్నజటా జటాజూటవిలాసినీ || ౧౭ ||

సర్పరాజయుతా భీమా సర్పరాజోపరిస్థితా |
శ్మశానస్థా మహానందిస్తుతా సందీప్తలోచనా || ౧౮ ||

శవాసనరతా నందా సిద్ధచారణసేవితా |
బలిదానప్రియా గర్భా భూర్భువఃస్వఃస్వరూపిణీ || ౧౯ ||

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ మహానీలసరస్వతీ |
లక్ష్మీర్లక్షణసంయుక్తా సర్వలక్షణలక్షితా || ౨౦ ||

వ్యాఘ్రచర్మావృతా మేధ్యా త్రివలీవలయాంచితా |
గంధర్వైః సంస్తుతా సా హి తథా చేందా మహాపరా || ౨౧ ||

పవిత్రా పరమా మాయా మహామాయా మహోదయా |
ఇతి తే కథితం దివ్యం శతం నామ్నాం మహేశ్వరి || ౨౨ ||

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స తు విద్యానిధిర్భవేత్ |
ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా దేవీసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౨౩ ||

తస్య వశ్యా భవంత్యేతే సిద్ధౌఘాః సచరాచరాః |
ఖేచరా భూచరాశ్చైవ తథా స్వర్గచరాశ్చ యే || ౨౪ ||

తే సర్వే వశమాయాంతి సాధకస్య హి నాన్యథా |
నామ్నాం వరం మహేశాని పరిత్యజ్య సహస్రకమ్ || ౨౫ ||

పఠితవ్యం శతం దేవి చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ |
అజ్ఞాత్వా పరమేశాని నామ్నాం శతం మహేశ్వరి || ౨౬ ||

భజతే యో మహకాళీం సిద్ధిర్నాస్తి కలౌ యుగే |
ప్రపఠేత్ ప్రయతో భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు || ౨౭ ||

లక్షవర్షసహస్రస్య కాళీపూజాఫలం భవేత్ |
బహునా కిమిహోక్తేన వాంఛితార్థీ భవిష్యతి || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీబృహన్నీలతంత్రే త్రయోవింశః పటలే భైరవపార్వతీసంవాదే శ్రీ మహాకాళీ శతనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed