Sri Chandra Ashtavimsathi nama stotram – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಶುಭದಾನಿ ಮಹೀಪತೇ |
ಯಾನಿ ಶೃತ್ವಾ ನರೋ ದುಃಖಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧ ||

ಸುಧಾಕರೋ ವಿಧುಃ ಸೋಮೋ ಗ್ಲೌರಬ್ಜಃ ಕುಮುದಪ್ರಿಯಃ |
ಲೋಕಪ್ರಿಯಃ ಶುಭ್ರಭಾನುಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ರೋಹಿಣೀಪತಿಃ || ೨ ||

ಶಶೀ ಹಿಮಕರೋ ರಾಜಾ ದ್ವಿಜರಾಜೋ ನಿಶಾಕರಃ |
ಆತ್ರೇಯ ಇಂದುಃ ಶೀತಾಂಶುರೋಷಧೀಷಃ ಕಳಾನಿಧಿಃ || ೩ ||

ಜೈವಾತೃಕೋ ರಮಾಭ್ರಾತಾ ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವಸಂಭವಃ |
ನಕ್ಷತ್ರನಾಯಕಃ ಶಂಭುಶ್ಶಿರಶ್ಚೂಡಾಮಣಿರ್ವಿಭುಃ || ೪ ||

ತಾಪಹರ್ತಾ ನಭೋದೀಪೋ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಪೀಡಾ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೫ ||

ತದ್ದಿನೇ ಚ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಲಭೇತ್ಸರ್ವಂ ಸಮೀಹಿತಮ್ |
ಗ್ರಹಾದೀನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭವೇಚ್ಚಂದ್ರಬಲಂ ಸದಾ || ೬ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: