Sri Bhadrakali Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟಕಂ 2


ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಪಾಣಿಪಲ್ಲವಕಿರಲ್ಲೋಲಂಬಮಾಲೋಲ್ಲಸ-
-ನ್ಮಾಲಾಲೋಲಕಲಾಪಕಾಲಕಬರೀಭಾರಾವಳೀಭಾಸುರೀಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿರಾಶಿಲಹರೀಪೀಯೂಷವರ್ಷಾವಲೀಂ
ಬಾಲಾಂಬಾಂ ಲಲಿತಾಲಕಾಮನುದಿನಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಹೇಲಾದಾರಿತದಾರಿಕಾಸುರಶಿರಃಶ್ರೀವೀರಪಾಣೋನ್ಮದ-
-ಶ್ರೇಣೀಶೋಣಿತಶೋಣಿಮಾಧರಪುಟೀಂ ವೀಟೀರಸಾಸ್ವಾದಿನೀಮ್ |
ಪಾಟೀರಾದಿಸುಗಂಧಿಚೂಚುಕತಟೀಂ ಶಾಟೀಕುಟೀರಸ್ತನೀಂ
ಘೋಟೀವೃಂದಸಮಾನಧಾಟಿಯುಯುಧೀಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಬಾಲಾರ್ಕಾಯುತಕೋಟಿಭಾಸುರಕಿರೀಟಾಮುಕ್ತಮುಗ್ಧಾಲಕ-
-ಶ್ರೇಣೀನಿಂದಿತವಾಸಿಕಾಮರುಸರೋಜಾಕಾಂಚಲೋರುಶ್ರಿಯಮ್ |
ವೀಣಾವಾದನಕೌಶಲಾಶಯಶಯಶ್ಯಾನಂದಸಂದಾಯಿನೀ-
-ಮಂಬಾಮಂಬುಜಲೋಚನಾಮನುದಿನಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಮಾತಂಗಶ್ರುತಿಭೂಷಿಣೀಂ ಮಧುಧರೀವಾಣೀಸುಧಾಮೋಷಿಣೀಂ
ಭ್ರೂವಿಕ್ಷೇಪಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣವಿಸರ್ಗಕ್ಷೇಮಸಂಹಾರಿಣೀಮ್ |
ಮಾತಂಗೀಂ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀಂ ಮಾಧುರ್ಯಧುರ್ಯಾಕರ-
-ಶ್ರೀಕಾರೋತ್ತರಪಾಣಿಪಂಕಜಪುಟೀಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಮಾತಂಗಾನನಬಾಹುಲೇಯಜನನೀಂ ಮಾತಂಗಸಂಗಾಮಿನೀಂ
ಚೇತೋಹಾರಿತನುಚ್ಛವೀಂ ಶಫರಿಕಾಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಮಂಬಿಕಾಮ್ |
ಜೃಂಭತ್ಪ್ರೌಢಿನಿಶುಂಭಶುಂಭಮಥಿನೀಮಂಭೋಜಭೂಪೂಜಿತಾಂ
ಸಂಪತ್ಸಂತತಿದಾಯಿನೀಂ ಹೃದಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಆನಂದೈಕತರಂಗಿಣೀಮಮಲಹೃನ್ನಾಲೀಕಹಂಸೀಮಣೀಂ
ಪೀನೋತ್ತುಂಗಘನಸ್ತನಾಂ ಘನಲಸತ್ಪಾಟೀರಪಂಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಕ್ಷೌಮಾವೀತನಿತಂಬಬಿಂಬರಶನಾಸ್ಯೂತಕ್ವಣತ್ ಕಿಂಕಿಣೀಂ
ಏಣಾಂಕಾಂಬುಜಭಾಸುರಾಸ್ಯನಯನಾಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಕಾಲಾಂಭೋದಕಲಾಯಕೋಮಲತನುಚ್ಛಾಯಾಶಿತೀಭೂತಿಮತ್
ಸಂಖ್ಯಾನಾಂತರಿತಸ್ತನಾಂತರಲಸನ್ಮಾಲಾಕಿಲನ್ಮೌಕ್ತಿಕಾಮ್ |
ನಾಭೀಕೂಪಸರೋಜನಾಲವಿಲಸಚ್ಛಾತೋದರೀಶಾಪದೀಂ
ದೂರೀಕುರ್ವಯಿ ದೇವಿ ಘೋರದುರಿತಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಆತ್ಮೀಯಸ್ತನಕುಂಭಕುಂಕುಮರಜಃಪಂಕಾರುಣಾಲಂಕೃತ-
-ಶ್ರೀಕಂಠೌರಸಭೂರಿಭೂತಿಮಮರೀಕೋಟೀರಹೀರಾಯಿತಾಮ್ |
ವೀಣಾಪಾಣಿಸನಂದನಂದಿತಪದಾಮೇಣೀವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣಾಂ
ವೇಣೀಹ್ರೀಣಿತಕಾಲಮೇಘಪಟಲೀಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ದೇವೀಪಾದಪಯೋಜಪೂಜನಮಿತಿ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟಕಂ
ರೋಗೌಘಾಘಘನಾನಿಲಾಯಿತಮಿದಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಗೇಯಂ ಪಠನ್ |
ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಶಿವಕೀರ್ತಿಸಂಪದಮಲಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂಪನ್ಮಯೀಂ
ಶ್ರೀದೇವೀಮನಪಾಯಿನೀಂ ಗತಿಮಯನ್ ಸೋಽಯಂ ಸುಖೀ ವರ್ತತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed