Sri Bhadrakali Ashtakam 2 – శ్రీ భద్రకాళ్యష్టకం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీమచ్ఛంకరపాణిపల్లవకిరల్లోలంబమాలోల్లస-
-న్మాలాలోలకలాపకాలకబరీభారావళీభాసురీమ్ |
కారుణ్యామృతవారిరాశిలహరీపీయూషవర్షావలీం
బాలాంబాం లలితాలకామనుదినం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౧ ||

హేలాదారితదారికాసురశిరఃశ్రీవీరపాణోన్మద-
-శ్రేణీశోణితశోణిమాధరపుటీం వీటీరసాస్వాదినీమ్ |
పాటీరాదిసుగంధిచూచుకతటీం శాటీకుటీరస్తనీం
ఘోటీవృందసమానధాటియుయుధీం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౨ ||

బాలార్కాయుతకోటిభాసురకిరీటాముక్తముగ్ధాలక-
-శ్రేణీనిందితవాసికామరుసరోజాకాంచలోరుశ్రియమ్ |
వీణావాదనకౌశలాశయశయశ్యానందసందాయినీ-
-మంబామంబుజలోచనామనుదినం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౩ ||

మాతంగశ్రుతిభూషిణీం మధుధరీవాణీసుధామోషిణీం
భ్రూవిక్షేపకటాక్షవీక్షణవిసర్గక్షేమసంహారిణీమ్ |
మాతంగీం మహిషాసురప్రమథినీం మాధుర్యధుర్యాకర-
-శ్రీకారోత్తరపాణిపంకజపుటీం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౪ ||

మాతంగాననబాహులేయజననీం మాతంగసంగామినీం
చేతోహారితనుచ్ఛవీం శఫరికాచక్షుష్మతీమంబికామ్ |
జృంభత్ప్రౌఢినిశుంభశుంభమథినీమంభోజభూపూజితాం
సంపత్సంతతిదాయినీం హృది సదా శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౫ ||

ఆనందైకతరంగిణీమమలహృన్నాలీకహంసీమణీం
పీనోత్తుంగఘనస్తనాం ఘనలసత్పాటీరపంకోజ్జ్వలామ్ |
క్షౌమావీతనితంబబింబరశనాస్యూతక్వణత్ కింకిణీం
ఏణాంకాంబుజభాసురాస్యనయనాం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౬ ||

కాలాంభోదకలాయకోమలతనుచ్ఛాయాశితీభూతిమత్
సంఖ్యానాంతరితస్తనాంతరలసన్మాలాకిలన్మౌక్తికామ్ |
నాభీకూపసరోజనాలవిలసచ్ఛాతోదరీశాపదీం
దూరీకుర్వయి దేవి ఘోరదురితం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౭ ||

ఆత్మీయస్తనకుంభకుంకుమరజఃపంకారుణాలంకృత-
-శ్రీకంఠౌరసభూరిభూతిమమరీకోటీరహీరాయితామ్ |
వీణాపాణిసనందనందితపదామేణీవిశాలేక్షణాం
వేణీహ్రీణితకాలమేఘపటలీం శ్రీభద్రకాళీం భజే || ౮ ||

దేవీపాదపయోజపూజనమితి శ్రీభద్రకాళ్యష్టకం
రోగౌఘాఘఘనానిలాయితమిదం ప్రాతః ప్రగేయం పఠన్ |
శ్రేయః శ్రీశివకీర్తిసంపదమలం సంప్రాప్య సంపన్మయీం
శ్రీదేవీమనపాయినీం గతిమయన్ సోఽయం సుఖీ వర్తతే ||

ఇతి శ్రీనారాయణగురువిరచితం శ్రీభద్రకాళ్యష్టకమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed