Sri Bala Manasa Puja Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕಾಂತಿಮರುಣಕ್ಷೌಮಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ
ಗಂಧಾಲಿಪ್ತಪಯೋಧರಾಂ ಜಪವಟೀಂ ವಿದ್ಯಾಮಭೀತಿಂ ವರಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರವಿಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಶ್ರಿಯಂ
ದೇವೀಂ ಬದ್ಧಹಿಮಾಂಶುರತ್ನಮಕುಟಾಂ ವಂದೇಽರವಿಂದಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೧ ||

ಏಣಧರಾಶ್ಮಕೃತೋನ್ನತಧಿಷ್ಣ್ಯಂ
ಹೇಮವಿನಿರ್ಮಿತಪಾದಮನೋಜ್ಞಮ್ |
ಶೋಣಶಿಲಾಫಲಕಂ ಚ ವಿಶಾಲಂ
ದೇವಿ ಸುಖಾಸನಮದ್ಯ ದದಾಮಿ || ೨ ||

ಈಶಮನೋಹರರೂಪವಿಲಾಸೇ
ಶೀತಲಚಂದನಕುಂಕುಮಮಿಶ್ರಮ್ |
ಹೃದ್ಯಸುವರ್ಣಘಟೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ
ಪಾದ್ಯಮಿದಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಿ ಗೃಹಾಣ || ೩ ||

ಲಬ್ಧಭವತ್ಕರುಣೋಽಹಮಿದಾನೀಂ
ರಕ್ತಸುಮಾಕ್ಷತಯುಕ್ತಮನರ್ಘಮ್ |
ರುಕ್ಮವಿನಿರ್ಮಿತಪಾತ್ರವಿಶೇಷೇ-
-ಷ್ವರ್ಘ್ಯಮಿದಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಿ ಗೃಹಾಣ || ೪ ||

ಹ್ರೀಮಿತಿ ಮಂತ್ರಜಪೇನ ಸುಗಮ್ಯೇ
ಹೇಮಲತೋಜ್ಜ್ವಲದಿವ್ಯಶರೀರೇ |
ಯೋಗಿಮನಃ ಸಮಶೀತಜಲೇನ
ಹ್ಯಾಚಮನಂ ತ್ರಿಪುರೇಽದ್ಯ ವಿಧೇಹಿ || ೫ ||

ಹಸ್ತಲಸತ್ಕಟಕಾದಿ ಸುಭೂಷಾಃ
ಆದರತೋಽಂಬ ವರೋಪ್ಯ ನಿಧಾಯ |
ಚಂದನವಾಸಿತಮಂತ್ರಿತತೋಯೈಃ
ಸ್ನಾನಮಯಿ ತ್ರಿಪುರೇಶಿ ವಿಧೇಹಿ || ೬ ||

ಸಂಚಿತಮಂಬ ಮಯಾ ಹ್ಯತಿಮೂಲ್ಯಂ
ಕುಂಕುಮಶೋಣಮತೀವ ಮೃದು ತ್ವಮ್ |
ಶಂಕರತುಂಗತರಾಂಕನಿವಾಸೇ
ವಸ್ತ್ರಯುಗಂ ತ್ರಿಪುರೇ ಪರಿಧೇಹಿ || ೭ ||

ಕಂದಲದಂಶುಕಿರೀಟಮನರ್ಘಂ
ಕಂಕಣಕುಂಡಲನೂಪುರಹಾರಮ್ |
ಅಂಗದಮಂಗುಲಿಭೂಷಣಮಂಬ
ಸ್ವೀಕುರು ದೇವಿ ಪುರಾಧಿನಿವಾಸೇ || ೮ ||

ಹಸ್ತಲಸದ್ವರಭೀತಿಹಮುದ್ರೇ
ಶಸ್ತತರಂ ಮೃಗನಾಭಿಸಮೇತಮ್ |
ಸದ್ಘನಸಾರಸುಕುಂಕುಮಮಿಶ್ರಂ
ಚಂದನಪಂಕಮಿದಂ ಚ ಗೃಹಾಣ || ೯ ||

ಲಬ್ಧವಿಕಾಸಕದಂಬಕಜಾತೀ-
-ಚಂಪಕಪಂಕಜಕೇತಕಯುಕ್ತೈಃ |
ಪುಷ್ಯಚಯೈರ್ಮನಸಾಮುಚಿತೈಸ್ತ್ವಾಂ
ಅಂಬ ಪುರೇಶಿ ಭವಾನಿ ಭಜಾಮಿ || ೧೦ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಪದಶೋಭಿಮಹಾಮನುರೂಪೇ
ಧೂರಸಿ ಮಂತ್ರವರೇಣ ಮನೋಜ್ಞಮ್ |
ಅಷ್ಟಸುಗಂಧರಜಃಕೃತಮಾದ್ಯೇ
ಧೂಪಮಿಮಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಿ ದದಾಮಿ || ೧೧ ||

ಸಂತಮಸಾಪಹಮುಜ್ಜ್ವಲಪಾತ್ರೇ
ಗವ್ಯಘೃತೈಃ ಪರಿವರ್ಧಿತದೇಹಮ್ |
ಚಂಪಕಕುಡ್ಮಲವೃಂತಸಮಾನಂ
ದೀಪಗಣಂ ತ್ರಿಪುರೇಽದ್ಯ ಗೃಹಾಣ || ೧೨ ||

ಕಲ್ಪಿತಮದ್ಯ ಧಿಯಾಽಮೃತಕಲ್ಪಂ
ದುಗ್ಧಸಿತಾಯುತಮನ್ನವಿಶೇಷಮ್ |
ಮಾಷವಿನಿರ್ಮಿತಪೂಪಸಹಸ್ರಂ
ಸ್ವೀಕುರು ದೇವಿ ನಿವೇದನಮಾದ್ಯೇ || ೧೩ ||

ಲಂಘಿತಕೇತಕವರ್ಣವಿಶೇಷೈಃ
ಶೋಧಿತಕೋಮಲನಾಗದಲೈಶ್ಚ |
ಮೌಕ್ತಿಕಚೂರ್ಣಯುತೈಃ ಕ್ರಮುಕಾದ್ಯೈಃ
ಪೂರ್ಣತರಾಂಬ ಪುರಸ್ತವ ಪಾತ್ರೀ || ೧೪ ||

ಹ್ರೀಂ‍ತ್ರಯಪೂರಿತಮಂತ್ರವಿಶೇಷಂ
ಪಂಚದಶೀಮಪಿ ಷೋಡಶರೂಪಮ್ |
ಸಂಚಿತಪಾಪಹರಂ ಚ ಜಪಿತ್ವಾ
ಮಂತ್ರಸುಮಾಂಜಲಿಮಂಬ ದದಾಮಿ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಂ‍ಪದಪೂರ್ಣಮಹಾಮನುರೂಪೇ
ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಮಹೇಶ್ವರಹೃದ್ಯೇ |
ಶ್ರೀಗುಹವಂದಿತಪಾದಪಯೋಜೇ
ಬಾಲವಪುರ್ಧರದೇವಿ ನಮಸ್ತೇ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed