Sri Bala Manasa Puja Stotram – శ్రీ బాలా మానసపూజా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిమరుణక్షౌమాంబరాలంకృతాం
గంధాలిప్తపయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరమ్ |
హస్తాబ్జైర్దధతీం త్రిణేత్రవిలసద్వక్త్రారవిందశ్రియం
దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందేఽరవిందస్థితామ్ || ౧ ||

ఏణధరాశ్మకృతోన్నతధిష్ణ్యం
హేమవినిర్మితపాదమనోజ్ఞమ్ |
శోణశిలాఫలకం చ విశాలం
దేవి సుఖాసనమద్య దదామి || ౨ ||

ఈశమనోహరరూపవిలాసే
శీతలచందనకుంకుమమిశ్రమ్ |
హృద్యసువర్ణఘటే పరిపూర్ణం
పాద్యమిదం త్రిపురేశి గృహాణ || ౩ ||

లబ్ధభవత్కరుణోఽహమిదానీం
రక్తసుమాక్షతయుక్తమనర్ఘమ్ |
రుక్మవినిర్మితపాత్రవిశేషే-
-ష్వర్ఘ్యమిదం త్రిపురేశి గృహాణ || ౪ ||

హ్రీమితి మంత్రజపేన సుగమ్యే
హేమలతోజ్జ్వలదివ్యశరీరే |
యోగిమనః సమశీతజలేన
హ్యాచమనం త్రిపురేఽద్య విధేహి || ౫ ||

హస్తలసత్కటకాది సుభూషాః
ఆదరతోఽంబ వరోప్య నిధాయ |
చందనవాసితమంత్రితతోయైః
స్నానమయి త్రిపురేశి విధేహి || ౬ ||

సంచితమంబ మయా హ్యతిమూల్యం
కుంకుమశోణమతీవ మృదు త్వమ్ |
శంకరతుంగతరాంకనివాసే
వస్త్రయుగం త్రిపురే పరిధేహి || ౭ ||

కందలదంశుకిరీటమనర్ఘం
కంకణకుండలనూపురహారమ్ |
అంగదమంగులిభూషణమంబ
స్వీకురు దేవి పురాధినివాసే || ౮ ||

హస్తలసద్వరభీతిహముద్రే
శస్తతరం మృగనాభిసమేతమ్ |
సద్ఘనసారసుకుంకుమమిశ్రం
చందనపంకమిదం చ గృహాణ || ౯ ||

లబ్ధవికాసకదంబకజాతీ-
-చంపకపంకజకేతకయుక్తైః |
పుష్యచయైర్మనసాముచితైస్త్వాం
అంబ పురేశి భవాని భజామి || ౧౦ ||

హ్రీం‍పదశోభిమహామనురూపే
ధూరసి మంత్రవరేణ మనోజ్ఞమ్ |
అష్టసుగంధరజఃకృతమాద్యే
ధూపమిమం త్రిపురేశి దదామి || ౧౧ ||

సంతమసాపహముజ్జ్వలపాత్రే
గవ్యఘృతైః పరివర్ధితదేహమ్ |
చంపకకుడ్మలవృంతసమానం
దీపగణం త్రిపురేఽద్య గృహాణ || ౧౨ ||

కల్పితమద్య ధియాఽమృతకల్పం
దుగ్ధసితాయుతమన్నవిశేషమ్ |
మాషవినిర్మితపూపసహస్రం
స్వీకురు దేవి నివేదనమాద్యే || ౧౩ ||

లంఘితకేతకవర్ణవిశేషైః
శోధితకోమలనాగదలైశ్చ |
మౌక్తికచూర్ణయుతైః క్రముకాద్యైః
పూర్ణతరాంబ పురస్తవ పాత్రీ || ౧౪ ||

హ్రీం‍త్రయపూరితమంత్రవిశేషం
పంచదశీమపి షోడశరూపమ్ |
సంచితపాపహరం చ జపిత్వా
మంత్రసుమాంజలిమంబ దదామి || ౧౫ ||

శ్రీం‍పదపూర్ణమహామనురూపే
శ్రీశివకామమహేశ్వరహృద్యే |
శ్రీగుహవందితపాదపయోజే
బాలవపుర్ధరదేవి నమస్తే || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ బాలా మానస పూజా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed