Sri Bala Karpura Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕರ್ಪೂರಾಭೇಂದುಗೌರಾಂ ಶಶಿಶಕಲಧರಾಂ ರಕ್ತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ
ವಿದ್ಯಾಪಾತ್ರಾಕ್ಷಮುದ್ರಾಧೃತಕರಕಮಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರನ್ ಸನ್ ತ್ರಿಲಕ್ಷಮ್ |
ಜಪ್ತ್ವಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಭೂಷಂ ಸುರುಚಿರಮಧರಂ ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ ತವೇದಂ
ಹುತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ಪಲಾಶೈಃ ಸ ಭವತಿ ಕವಿರಾಡ್ದೇವಿ ಬಾಲೇ ಮಹೇಶಿ || ೧ ||

ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈಃ ಪಾತ್ರಪಾಶಾಂಕುಶಕುಸುಮಧನುರ್ಬೀಜಪೂರಾನ್ ದಧಾನಾಂ
ರಕ್ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ಮರನ್ ಸನ್ ಪ್ರಜಪತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತ್ರಿಲಕ್ಷಂ ಭವಾನಿ |
ವಾಮಾಕ್ಷೀ ಚಂದ್ರಸಂಸ್ಥಂ ಕ್ಷಿತಿಸಹಿತವಿಧಿಂ ಕಾಮಬೀಜಂ ತವೇದಂ
ಚಂದ್ರೈರ್ಹುತ್ವಾ ದಶಾಂಶಂ ಸ ನಯತಿ ಸಕಲಾನ್ ವಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೈವ || ೨ ||

ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಽಮೃತಕಲಶಧರಾಂ ತ್ವಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ ಕಿಶೋರೀಂ
ಸ್ಮೇರಾಂ ಧ್ಯಾಯಂಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಶಶಧರಧವಳಾಂ ಯೋ ಜಪೇದ್ವೈ ತ್ರಿಲಕ್ಷಮ್ |
ಜೀವಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಢ್ಯಂ ತವ ಸುರನಮಿತೇ ಸರ್ಗಯುಕ್ತಂ ಸುಬೀಜಂ
ಹುತ್ವಾಽಂತೇ ಮಾಲತೀಭಿರ್ಭವತಿ ಸ ಲಲಿತೇ ಶ್ರೀಯುತೋ ಭೋಗವಾಂಶ್ಚ || ೩ ||

ಧ್ಯಾಯಂಸ್ತ್ವಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ಷಾಭಯವರದಕರಾಂ ಲೋಹಿತಾಭಾಂ ಕುಮಾರೀಂ
ಕಶ್ಚಿದ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಂದ್ರೋ ಜಪತಿ ಕುಲವಿಧೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಮ್ |
ಮಾತರ್ವಾಙ್ಮಾರಶಕ್ತಿಪ್ರಯುತಮನುಮಿಮಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಂ ತ್ರೈಪುರಂ ತೇ
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನನೇಕಾನ್ ಜನನಿ ಸ ಲಭತೇಽವಶ್ಯಮೇವಾಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಃ || ೪ ||

ಆರಕ್ತಾಂ ಕಾಂತದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಮಣಿಚಷಕಮಥೋ ರತ್ನಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾಂ
ವಾಙ್ಮಾಯಾಶ್ರೀಯುತಾನ್ಯಂ ಮನುಮಯಿ ಲಲಿತೇ ತತ್ತ್ವಲಕ್ಷಂ ಜಪೇದ್ಯಃ |
ಧ್ಯಾಯನ್ ರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ತದನು ಚ ಹವನಂ ಪಾಯಸಾನ್ನೈಃ ಪ್ರಕುರ್ಯಾ-
-ದ್ಯೋಗೀಶಸ್ತತ್ತ್ವವೇತ್ತಾ ಪರಶಿವಮಹಿಳೇ ಭೂತಲೇ ಜಾಯತೇ ಸಃ || ೫ ||

ವಾಣೀ ಚೇಟೀ ರಮಾ ವಾಗ್ಭವಮಥ ಮದನಃ ಶಕ್ತಿಬೀಜಂ ಚ ಷಡ್ಭಿಃ
ಏತೈಶ್ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡೇ ಭವತಿ ತವ ಮಹಾಮಂತ್ರರಾಜಃ ಷಡರ್ಣಃ |
ಜಪ್ತ್ವೈನಂ ಸಾಧಕೋ ಯಃ ಸ್ಮರಹರದಯಿತೇ ಭಕ್ತಿತಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಸ್ತೇ
ವಿದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾಣಿ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತದನು ಸ ಲಭತೇ ದಿವ್ಯಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಮ್ || ೬ ||

ಮಹಾಬಿಂದುಃ ಶುದ್ಧೋ ಜನನಿ ನವಯೋನ್ಯಂತರಗತೋ
ಭವೇದೇತದ್ಬಾಹ್ಯೇ ವಸುಛದನಪದ್ಮಂ ಸುರುಚಿರಮ್ |
ತತೋ ವೇದದ್ವಾರಂ ಭವತಿ ತವ ಯಂತ್ರಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ತದಸ್ಮಿನ್ ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕಹರಿಹರರುದ್ರೇಶ್ವರಪದಾಮ್ || ೭ ||

ನವೀನಾದಿತ್ಯಾಭಾಂ ತ್ರಿನಯನಯುತಾಂ ಸ್ಮೇರವದನಾಂ
ಮಹಾಕ್ಷಸ್ರಗ್ವಿದ್ಯಾಽಭಯವರಕರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಮ್ |
ಕಿಶೋರೀಂ ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ನಿಜಹೃದಯಪದ್ಮೇ ಪರಶಿವೇ
ಜಪೇನ್ಮೋಕ್ಷಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ತದನು ಜುಹುಯಾತ್ ಕಿಂಶುಕಸುಮೈಃ || ೮ ||

ಹೃದಂಭೋಜೇ ಧ್ಯಾಯನ್ ಕನಕಸದೃಶಾಮಿಂದುಮುಕುಟಾಂ
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಾಂ ಕಮಲಮಧುಲುಂಗಾಂಕಿತಕರಾಮ್ |
ಜಪೇದ್ದಿಗ್ಲಕ್ಷಂ ಯಸ್ತವ ಮನುಮಯೋ ದೇವಿ ಜುಹುಯಾತ್
ಸುಪಕ್ವೈರ್ಮಾಲೂರೈರತುಲಧನವಾನ್ ಸ ಪ್ರಭವತಿ || ೯ ||

ಸ್ಮರೇದ್ಧಸ್ತೈರ್ವೇದಾಭಯವರಸುಧಾಕುಂಭಧರಿಣೀಂ
ಸ್ರವಂತೀಂ ಪೀಯೂಷಂ ಧವಳವಸನಾಮಿಂದುಶಕಲಾಮ್ |
ಸುವಿದ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಮಂತ್ರಂ ತವ ಹರನುತೇ ಲಕ್ಷನವಕಂ
ಜಪೇತ್ತ್ವಾಂ ಕರ್ಪೂರೈರಗರು ಸಹಿತೈರೇವ ಜುಹುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಸಹಸ್ರಾರೇ ಧ್ಯಾಯನ್ ಶಶಧರನಿಭಾಂ ಶುಭ್ರವಸನಾಂ
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಾಂತಾವಯವಯುತರೂಪಾಂ ಶಶಿಧರಾಮ್ |
ಜಪೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಂತ್ರಂ ತವ ರಸಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ
ತಥಾರೋಗ್ಯಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವತಿ ಗುಡೂಚ್ಯೈಃ ಪ್ರಜುಹುಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಕುಲಜ್ಞಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಯೋ ಯಜತಿ ಕುಲಪುಷ್ಪೈಃ ಕುಲವಿಧೌ
ಕುಲಾಗಾರೇ ಧ್ಯಾಯನ್ ಕುಲಜನನಿ ತೇ ಮನ್ಮಥಕಲಾಮ್ |
ಷಡರ್ಣಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಜಪತಿ ಕುಲಮಂತ್ರಂ ತವ ಶಿವೇ
ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದಕುಲಕುಲಪಂಕೇರುಹಗತೇ || ೧೨ ||

ಶಿವೇ ಮದ್ಯೈರ್ಮಾಂಸೇಶ್ಚಣಕವಟಕೈರ್ಮೀನಸಹಿತೈಃ
ಪ್ರಕುರ್ವಂಶ್ಚಕ್ರಾರ್ಚಾಂ ಸುಕುಲಭಗಲಿಂಗಾಮೃತರಸೈಃ |
ಬಲಿಂ ಶಂಕಾಮೋಹಾದಿಕಪಶುಗಣಾನ್ಯೋ ವಿದಧತಿ
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ಭವತಿ ಮಹಾಭೈರವಸಮಃ || ೧೩ ||

ಮನೋವಾಚಾಗಮ್ಯಾಮಕುಲಕುಲಗಮ್ಯಾಂ ಪರಶಿವಾಂ
ಸ್ತವೀಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಾತಃ ಕಥಮಹಮಹೋ ದೇವಿ ಜಡಧೀಃ |
ತಥಾಪಿ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಮುಖರಯತಿ ಮಾಂ ತದ್ವಿರಚಿತಂ
ಸ್ತವಂ ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ಮೇ ತ್ರಿಪುರಲಲಿತೇ ದೋಷಮಧುನಾ || ೧೪ ||

ಅನುಷ್ಠಾನಧ್ಯಾನಾರ್ಚಾಮನು ಸಮುದ್ಧಾರಣಯುತಂ
ಶಿವೇ ತೇ ಕರ್ಪೂರಸ್ತವಮಿತಿ ಪಠೇದರ್ಚನಪರಃ |
ಸ ಯೋಗೀ ಭೋಗೀ ಸ್ಯಾತ್ ಸ ಹಿ ನಿಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಪುಣಃ
ಯಮೋಽನ್ಯೋ ವೈರೀಣಾಂ ವಿಲಸತಿ ಸದಾ ಕಲ್ಪತರುವತ್ || ೧೫ ||

ಬಾಲಾಂ ಬಾಲದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಾಂ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಪಂಚಪ್ರೇತಮಯಾಂಬುಜಾಸನಗತಾಂ ವಾಗ್ವಾದಿನೀರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭೂಷಿತತ್ರಿನಯನಾಂ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಾನ್ವಿತಾಂ
ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಾಭಯಧಾರಿಣೀಂ ವರಕರಾಂ ವಂದೇ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಾತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: