Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಶ್ರೀಬಾಲಾ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚಾಸನೇಶ್ವರೀ |
ಶಿವವಾಮಾಂಗಸಂಭೂತಾ ಶಿವಮಾನಸಹಂಸಿನೀ || ೧ ||

ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವಶವರ್ತಿನೀ |
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಯಂಬಕಕುಟಂಬಿನೀ || ೨ ||

ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಸಂಕಾಶಾ ನೀಲಾಲಕಲಸತ್ಕಚಾ |
ಫಾಲಸ್ಥಹೇಮತಿಲಕಾ ಲೋಲಮೌಕ್ತಿಕನಾಸಿಕಾ || ೩ ||

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾ ಚೈವ ಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾ |
ಹರಿಣೀನೇತ್ರಸಾಕಾರಕರುಣಾಪೂರ್ಣಲೋಚನಾ || ೪ ||

ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಮಂದಹಾಸಿನೀ |
ಶಂಖಗ್ರೀವಾ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾ ಕುಚಪಂಕಜಕುಡ್ಮಲಾ || ೫ ||

ಗ್ರೈವೇಯಾಂಗದಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾ |
ವಟಪತ್ರೋದರಾ ಚೈವ ನಿರ್ಮಲಾ ಘನಮಂಡಿತಾ || ೬ ||

ಮಂದಾವಲೋಕಿನೀ ಮಧ್ಯಾ ಕುಸುಂಭವದನೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ತಪ್ತಕಾಂಚನಕಾಂತ್ಯಾಢ್ಯಾ ಹೇಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಾ || ೭ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುರಾದರ್ಶಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ |
ಕಾಮತೂಣೀರಜಘನಾ ಕಾಮಪ್ರೇಷ್ಠಗತಲ್ಪಗಾ || ೮ ||

ರಕ್ತಾಬ್ಜಪಾದಯುಗಳಾ ಕ್ವಣನ್ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರಾ |
ವಾಸವಾದಿದಿಶಾನಾಥಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾ || ೯ ||

ವರಾಭಯಸ್ಫಾಟಿಕಾಕ್ಷಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ |
ಸ್ವರ್ಣಕಂಕಣಜ್ವಾಲಾಭಕರಾಂಗುಷ್ಠವಿರಾಜಿತಾ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಯವಸುಂದರೀ |
ಐಂಕಾರರೂಪಾ ಐಂಕಾರೀ ಐಶ್ವರ್ಯಫಲದಾಯಿನೀ || ೧೧ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲುಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ |
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾ ಸೌಃಕಾರೀ ಸೌಂದರ್ಯಗುಣಸಂಯುತಾ || ೧೨ ||

ಸಚಾಮರರತೀಂದ್ರಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ |
ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣಷಟ್ಕೋಣವೃತ್ತಾಷ್ಟದಳಸಂಯುತಾ || ೧೩ ||

ಸತ್ಯಾದಿಲೋಕಪಾಲಾಂತದೇವ್ಯಾವರಣಸಂವೃತಾ |
ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಓಜಸ್ತೇಜಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೪ ||

ಅನಂಗಪೀಠನಿಲಯಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ |
ಜಾಲಂಧರಮಹಾಪೀಠಾ ಜಾನಕೀನಾಥಸೋದರೀ || ೧೫ ||

ಪೂರ್ಣಾಗಿರಿಪೀಠಗತಾ ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಸುಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಯೋಗಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹಾಬಲಾ || ೧೬ ||

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾದೇವಮನೋಹರೀ |
ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಕೀರ್ತಿಧರಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕೀರ್ತಿವೈಭವಾ || ೧೭ ||

ವ್ಯಾಧಿಶೈಲವ್ಯೂಹವಜ್ರಾ ಯಮವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಕಾ |
ವರಮೂರ್ತಿಗೃಹಾವಾಸಾ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೮ ||

ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಕೃಪಾಪೂರಾ ಕೃತಾರ್ಥಫಲದಾಯಿನೀ |
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾಮೂರ್ತಿಃ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೯ ||

ಚತುರಂಗಬಲಾದಾತ್ರೀ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಶಾಬ್ದವಯಸೋಪೇತಾ ದಿವಿಪೂಜ್ಯಾ ಶಿವಾಭಿಧಾ || ೨೦ ||

ಆಗಮಾರಣ್ಯಮಾಯೂರೀ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತವರ್ಜಿತಾ |
ಕದಂಬವನಸಂಪನ್ನಾ ಸರ್ವದೋಷವಿನಾಶಿನೀ || ೨೧ ||

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಧ್ಯಾನಸಿದ್ಧಾಭಿವಂದಿತಾ |
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಭಯಸಂಹರಾ || ೨೨ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತತ್ತ್ವಮಯ್ಯಾಶ್ರಿತಾವನೀ |
ದೀರ್ಘಾಯುರ್ವಿಜಯಾರೋಗ್ಯಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಭೋಜಾ ಮಂಗಳಪ್ರದಮಂಗಳಾ |
ವರದಾಭಯಮುದ್ರಾಢ್ಯಾ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೨೪ ||

ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಪಠನಾನ್ಮನನಾದ್ಧ್ಯಾನಾತ್ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಕಮ್ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed