Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಶೌನಕ ಉವಾಚ |
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತೇ |
ಕಲ್ಪಪಾದಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ಗಂಧರ್ವಗಣಸೇವಿತೇ || ೧ ||

ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ |
ತಂ ಕದಾಚಿತ್ ಸುಖಾಸೀನಂ ಭಗವಂತಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೨ ||

ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಂ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹನಮ್ || ೩ ||

ಜಟಾಜೂಟಧರಂ ದೇವಂ ವಾಸುಕಿಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಿಭೂತಿಭೂಷಣಂ ದೇವಂ ನೀಲಕಂಠಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ || ೪ ||

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಗಿರಿಜಾರ್ಧಾಂಗಭೂಷಣಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನಾಥಂ ಕಾರಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಹ ತಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ || ೬ ||

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉವಾಚ |
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಕ |
ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ || ೭ ||

ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಗತಿರ್ವಿಭೋ |
ತ್ವಮೇವ ಜಗದಾಧಾರಸ್ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಕಾರಣಮ್ || ೮ ||

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವದನ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಗತಿಃ |
ಕಿಂ ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಕಿಮೇಕಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೯ ||

ಕಿಮೇಕಂ ಪರಮಂ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಿಂ ಭೌಮೈಶ್ವರ್ಯಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ವಿನಾ ತೀರ್ಥೇನ ತಪಸಾ ವಿನಾ ವೇದೈರ್ವಿನಾ ಮಖೈಃ || ೧೦ ||

ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಧ್ಯಾನೇನ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ವಿಲಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೧ ||

ಕಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಯತೇ ದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಂಕಟಾತ್ |
ತದಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕಥಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ಸಾಧು ಸಾಧು ತ್ವಯಾ ಪೃಷ್ಟೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನ |
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪುತ್ರ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೧೩ ||

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯಃ |
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಬಹವೋ ಭೂತಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾಃ || ೧೪ ||

ಸೈವ ದೇವೀ ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಸೈವ ಸಂಹರತೇ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ || ೧೫ ||

ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸೈವ ರೋಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ |
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೬ ||

ತ್ರಿಧಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಿನೀ |
ಸೃಜತಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇಣ ರಕ್ಷತಿ || ೧೭ ||

ಹರತೇ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಯೋನೌ ಜಗತ್ಸರ್ವಮದ್ಯಾಪಿ ವರ್ತತೇಽಖಿಲಮ್ || ೧೮ ||

ಯಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಲೀಯತೇ ಚಾಂತೇ ಯಸ್ಯಾಂ ಚ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ |
ಯಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಮುತ್ತಮಮ್ |
ತಸ್ಯಾಃ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಕಥಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ || ೧೯ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಿರ್ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಪ್ರಕಟ ಗುಪ್ತ ಗುಪ್ತತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಲ ಕೌಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ನಿಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯ ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಯ ವರ್ತಿನೀ ಬಾಲಾ ದೇವತಾ, ಆಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಬಾಲಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಆಧಾರೇ ತರುಣಾರ್ಕಬಿಂಬಸದೃಶಂ ಹೇಮಪ್ರಭಂ ವಾಗ್ಭವಂ
ಬೀಜಂ ಮಾನ್ಮಥಮಿಂದ್ರಗೋಪಸದೃಶಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಚಕ್ರಂ ಭಾಲಮಯಂ ಶಶಾಂಕರುಚಿರಂ ಬೀಜಂ ತು ತಾರ್ತೀಯಕಂ
ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪದತ್ರಯಂ ತವ ಶಿವೇ ತೇ ಯಾಂತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಳೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ || ೨೨ ||

ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಳಾಧಾರಾ ಕೌಮುದೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ || ೨೩ ||

ಕೀರ್ತಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಮೇಧಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ನೀತಿವತ್ಸಲಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೪ ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲಿಂದೀ ಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಲೋಲಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಭುಜಾ || ೨೫ ||

ಮಹಾಮೋಹಾಂಧಕಾರಘ್ನೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾಶತ್ರುವಿಮರ್ದಿನೀ || ೨೬ ||

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ |
ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹಾಬೀಜಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೨೭ ||

ಮಹಾಮಖಾ ಮಂತ್ರಮಯೀ ಮಣಿಪುರನಿವಾಸಿನೀ |
ಮಾನಸೀ ಮಾನದಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಗೋಚರಾ || ೨೮ ||

ಗಣಮಾತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಣಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ |
ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಶಾ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಸೂರ್ಗಿರಿಸಂಭವಾ || ೨೯ ||

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂದ್ರರೂಪಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಮಾಲಿನೀ |
ಚರ್ಚಿಕಾ ಚರ್ಚಿತಾಕಾರಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾರುರೂಪಿಣೀ || ೩೦ ||

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೀ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಜಪಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾ |
ಯಜ್ಞಮಾತಾ ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶೀ ಯಜ್ಞಸಂಭವಾ || ೩೧ ||

ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧಿಃ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಾ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಾಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞಕೃಪಾಲಯಾ || ೩೨ ||

ಜಾಲಂಧರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ |
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜನನೀ ಜನ್ಮದಾಯಿನೀ || ೩೩ ||

ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಗೌರೀ ಗೌತಮೀ ಚ ಶತಹ್ರದಾ |
ಘುರ್ಘುರಾ ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ರೇವಿಕಾ ಕರಸಂಭವಾ || ೩೪ ||

ಸಿಂಧುರ್ಮಂದಾಕಿನೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಗಂಡಕೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ || ೩೫ ||

ನರ್ಮದಾ ಕನ್ಹಾ ಕಾವೇರೀ ವೇತ್ರವತ್ಯಾ ಚ ಕೌಶಿಕೀ |
ಮಹೋನತನಯಾ ಚೈವ ಅಹಲ್ಯಾ ಚಂಪಕಾವತೀ || ೩೬ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಅವಂತಿಕಾ |
ದ್ವಾರಾವತೀ ಚ ತೀರ್ಥೇಶೀ ಮಹಾಕಿಲ್ಬಿಷನಾಶಿನೀ || ೩೭ ||

ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನೀ |
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಸಂಭವಾ || ೩೮ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕುಂಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸುಲೋಚನಾ |
ಶ್ರೀಂಕಾರೀ ಭೂಷಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ || ೩೯ ||

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರೇರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಹರಿನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾ |
ಹರಿವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾ ಶಾಂತಾ ಹರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ || ೪೦ ||

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೪೧ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಶಿವೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾಧಾರಾ ಶಿವನಾಥಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ || ೪೨ || [ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ]

ಶಿವಮಾತಾ ಶಿವಾಕ್ಷೀ ಚ ಶಿವದಾ ಶಿವರೂಪಿಣೀ |
ಭವೇಶ್ವರೀ ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವೇಶೀ ಭವನಾಯಿಕಾ || ೪೩ ||

ಭವಮಾತಾ ಭವಾಗಮ್ಯಾ ಭವಕಂಟಕನಾಶಿನೀ |
ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಂದಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚಿನೀ || ೪೪ ||

ಗೀತಿರ್ವರೇಣ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ || ೪೫ ||

ದುರ್ಗಸ್ಥಾ ದುರ್ಗರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ |
ತ್ರಯೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ || ೪೬ ||

ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ತಥಾ ಚ ತ್ವಗ್ರೂಪಾ ತ್ವಗ್ಗಾ ತ್ವಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ |
ಸ್ವರ್ಗಮಾ ನಿರ್ಗಮಾ ದಾತ್ರೀ ದಾಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ || ೪೭ ||

ದೂರಘ್ನೀ ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದೂರದುಷ್ಕೃತಿನಾಶಿನೀ |
ಪಂಚಸ್ಥಾ ಪಂಚಮೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಾಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ || ೪೮ ||

ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ಸತ್ತ್ವದಾ ಸತ್ತ್ವಸಂಭವಾ |
ರಜಃಸ್ಥಾ ಚ ರಜೋರೂಪಾ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಾ || ೪೯ ||

ತಾಮಸೀ ಚ ತಮೋರೂಪಾ ತಮಸೀ ತಮಸಃ ಪ್ರಿಯಾ |
ತಮೋಗುಣಸಮುದ್ಭೂತಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ತಮೀ || ೫೦ ||

ಕಳಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಾ ಚ ಸ್ವಕೃತಾ ತದನಂತರಾ |
ಅರ್ಧಮಾಸಾ ಚ ಮಾಸಾ ಚ ಸಂವತ್ಸರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೧ ||

ಯುಗಸ್ಥಾ ಯುಗರೂಪಾ ಚ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾ ಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ |
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ನಾನಾಭರಣಮಂಡಿತಾ || ೫೨ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಪಾಶಾ ವಿಧಾಯಿನೀ |
ವಿಶ್ವಾಸಕಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ವಿಚಕ್ಷಣಾ || ೫೩ ||

ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾ |
ಚತುರಂಗಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ || ೫೪ ||

ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೫೫ ||

ನಲಿನೀ ನಂದಿನೀ ನಂದಾ ಆನಂದಾನಂದವರ್ಧಿನೀ |
ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭವಭಾರವಿನಾಶಿನೀ || ೫೬ ||

ಕುಲೀನಾ ಕುಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಧರ್ಮೋಪದೇಶಿನೀ |
ಸರ್ವಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಕರೋದ್ಯತಾ || ೫೭ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚಂದ್ರಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ |
ಗಣೇಶಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದಿನೀ || ೫೮ ||

ದಾವಾಗ್ನಿಕೋಟಿಜ್ವಲಿನೀ ರುದ್ರಕೋಟ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಂಭೀರಾ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾ || ೫೯ ||

ಆಕಾಶಕೋಟಿವಿಸ್ತಾರಾ ಯಮಕೋಟಿಭಯಂಕರಾ |
ಮೇರುಕೋಟಿಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಾ ಗುಣಕೋಟಿಸಮೃದ್ಧಿದಾ || ೬೦ ||

ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಜಿತಾ |
ಅಶೋಕಾ ಶೋಕರಹಿತಾ ತಾಪತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೬೧ ||

ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಶ್ವಮೋಹವಿಧಾರಿಣೀ |
ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಶೀ ಹೇತುಗರ್ಭಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ || ೬೨ ||

ಇಚ್ಛಾಶಾಕ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾ || ೬೩ ||

ಶ್ರುತಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹಾಸತ್ಯಾ ಪಂಚತತ್ತ್ವೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ |
ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪಾಶಸ್ಥಾ ಪಾಶರೂಪಿಣೀ || ೬೪ ||

ಜಯಂತೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಅಹಲ್ಯಾ ಕುಲನಾಯಿಕಾ |
ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತಸ್ಥಾ ಭೂತಭಾವಿನೀ || ೬೫ ||

ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿಭವವರ್ಧಿನೀ |
ಹಂಸಾಕ್ಷೀ ಹಂಸರೂಪಾ ಚ ಹಂಸಸ್ಥಾ ಹಂಸರೂಪಿಣೀ || ೬೬ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ |
ಷಟ್ಪತ್ರಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಿನೀ || ೬೭ ||

ದ್ವಾದಶಾರಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |
ಅಕಲಂಕಾ ಶಶಾಂಕಾಭಾ ಷೋಡಶಾರನಿವಾಸಿನೀ || ೬೮ ||

ದ್ವಿಪತ್ರದಳಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಲಲಾಟತಲವಾಸಿನೀ |
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಚೈವ ಲಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ತಥಾ || ೬೯ ||

ರಾಕಿಣೀ ಹಾಕಿನೀ ಚೈವ ಷಟ್ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನೀ |
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೀ || ೭೦ ||

ಶ್ರೀಕಂಠಾ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಕಂಠನಾದಾಖ್ಯಾ ಬಿಂದುಮಾಲಿನೀ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾಧಾರಾ ಮೇರುದಂಡಸಮಾಶ್ರಯಾ || ೭೧ ||

ಮಹಾಕಾಳೀ ದ್ಯುತಿರ್ಮೇಧಾ ಸ್ವಧಾ ತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಹಿಂಗುಲಾ ಮಂಗಳಶಿವಾ ಸುಷುಮ್ಣಾಮಧ್ಯಗಾಮಿನೀ || ೭೨ ||

ಪರಾ ಘೋರಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಶಾಲಿನೀ |
ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ದೇವೀ ಭೀಮಾ ಭೈರವನಾದಿನೀ || ೭೩ ||

ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ |
ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಭಯಾ ಕಾಳೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ || ೭೪ ||

ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ |
ಅಂತಃಸ್ಥಾ ಕೂಟಬೀಜಾ ಚ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೭೫ ||

ವರ್ಣಾಕ್ಷಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಭೇದಿನೀ |
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಅಪ್ಸರಾ ಅಪ್ಸರಃಪ್ರಿಯಾ || ೭೬ ||

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ |
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶಃಪೂರ್ಣಾ ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭವಾ || ೭೭ ||

ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ |
ಅರುಂಧತೀ ಶಚೀಂದ್ರಾಣೀ ಗಾಂಧಾರೀ ಗಂಧಮೋದಿನೀ || ೭೮ ||

ಧ್ಯಾನಾತೀತಾ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾ ಧ್ಯಾನಾವಧಾರಿಣೀ |
ಲಂಬೋದರೀ ಚ ಲಂಬೋಷ್ಠಾ ಜಾಂಬವತೀ ಜಲೋದರೀ || ೭೯ ||

ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ |
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ಚಾಪರ್ಣಾ ಪರ್ಣಭಕ್ಷಿಣೀ || ೮೦ ||

ಬಾಣಚಾಪಧರಾ ವೀರಾ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ |
ಗುಹ್ಯಾ ಗಭೀರಾ ಗಹನಾ ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾ ನಿರಂಜನಾ || ೮೧ ||

ಅಶರೀರಾ ಶರೀರಸ್ಥಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ |
ಅಮೃತಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಭದ್ರಾ ಸಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಾ || ೮೨ ||

ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಪಾಶಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರತೀಕಾಶಾ ನಿರ್ಮಲಾಕಾಶಸನ್ನಿಭಾ || ೮೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಾ ಊರ್ಧ್ವರೂಪಾ ಚ ಊರ್ಧ್ವಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಪರ್ವಾಖ್ಯಾ ರೂಪಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೮೪ ||

ರಸಜ್ಞಾ ರಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಗಂಧಜ್ಞಾ ಗಂಧರೂಪಿಣೀ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿವಾಸಿನೀ || ೮೫ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಥಾ ಶಬ್ದವರ್ಜಿತಾ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿಪರಾ ವೃದ್ಧಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೮೬ ||

ಸ್ವಗುಹ್ಯಾ ಶಾಂಭವೀಶಕ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರಸ್ವತೀ ಭೂತಮಾತಾ ಮಹಾಭೂತಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾ || ೮೭ ||

ಶ್ರುತಿಪ್ರಜ್ಞಾದಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಽಪರಾಜಿತಾ |
ಕಾಮಸಂದೀಪಿನೀ ಕಾಮಾ ಸದಾಕಾಮಾ ಕುತೂಹಲಾ || ೮೮ ||

ಭೋಗೋಪಚಾರಕುಶಲಾ ಅಮಲಾ ಹ್ಯಮಲಾನನಾ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನೀ ಮೈತ್ರೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾ || ೮೯ ||

ಸಹಸ್ರಭುಜಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ ಶತಾನನಾ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೇದಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಲಕ್ಷಣಾ || ೯೦ ||

ಯಜ್ಞಸಾರಾ ತಪಃಸಾರಾ ಧರ್ಮಸಾರಾ ಜನೇಶ್ವರೀ |
ವಿಶ್ವೋದರೀ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ || ೯೧ ||

ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಶ್ರವಣಘ್ರಾಣಾ ವಿಶ್ವಮಾಲಾ ಪರಾತ್ಮಿಕಾ |
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಕರಣಾನೇಕಸಂಕುಲಾ || ೯೨ ||

ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮೋಹಿನೀ ಚೈವ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಿಣೀ ತಥಾ |
ರಥಿನೀ ಧ್ವಜಿನೀ ಸೇನಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ತ್ರಯೀ || ೯೩ ||

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ಜಪಮುದ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಾ |
ಜಟಾಜೂಟಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಾಂತಿರ್ವಿಭೀಷಣಾ || ೯೪ ||

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ಚೀರವಲ್ಕಲಧಾರಿಣೀ |
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೀ || ೯೫ ||

ಅತ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ ಚೋಗ್ರಾ ಕಲ್ಪಾಂತದಹನೋಪಮಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಧಿನೀ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕವತ್ಸಲಾ || ೯೬ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಾರಾ ಅಸುರಾಂಬುಧಿಧಾರಿಣೀ |
ಸುಭಗಾ ಸುಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುಶೂರಾ ಸೋಮಭೂಷಣಾ || ೯೭ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಶಾ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹಿನೀ |
ಮಹಿಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ || ೯೮ ||

ದಮಿನೀ ದಾಮಿನೀ ದಾಂತಾ ದಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ |
ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಘೋರಾಽಘೋರಾ ಘೋರತರಾನನಾ || ೯೯ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ |
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಮಾಲಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ || ೧೦೦ ||

ಖೇಚರೀ ಭೂಚರೀ ಖೇಲಾ ನಿರ್ವಾಣಪದಸಂಶ್ರಯಾ |
ನಾಗಿನೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಚ ಸುವೇಗಾ ನಾಗನಾಯಿಕಾ || ೧೦೧ ||

ವಿಷಜ್ವಾಲಾವತೀ ದೀಪ್ತಾ ಕಲಾಶತವಿಭೂಷಣಾ |
ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ವಕ್ತ್ರಾಣಾಂ ಕೋಟಿಧಾರಿಣೀ || ೧೦೨ ||

ಮಹದಾತ್ಮಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಾತಿಸುಖದಾಯಿನೀ |
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ಘೋರಮೂರ್ತಿರ್ವರಾನನಾ || ೧೦೩ ||

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಮನೋನ್ಮತ್ತಾ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಮನೋಮಯೀ |
ಸರ್ವಸಂಗ್ರಾಮಜಯದಾ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋದ್ಯತಾ || ೧೦೪ ||

ಸರ್ವಪೀಡೋಪಶಮನೀ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦೫ ||

ಭೀತಿಘ್ನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ |
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಾತಂಗಗಣಮಂಡಿತಾ || ೧೦೬ ||

ಅಮೃತೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ |
ಅಮೃತದ್ವೀಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪ್ರಬಲಾ ವತ್ಸಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೧೦೭ ||

ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ |
ಪರಮಾನಂದಮುದಿತಾ ಈಷತ್ಪ್ರಹಸಿತಾನನಾ || ೧೦೮ ||

ಕುಮುದಾ ಲಲಿತಾ ಲೋಲಾ ಲಾಕ್ಷಾಲೋಹಿತಲೋಚನಾ |
ದಿಗ್ವಾಸಾ ದೇವದೂತೀ ಚ ದೇವದೇವಾದಿದೇವತಾ || ೧೦೯ ||

ಸಿಂಹೋಪರಿಸಮಾರೂಢಾ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ಘೋರಾ ಘೋರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ || ೧೧೦ ||

ಅತ್ಯುಗ್ರಾ ರಕ್ತವಸನಾ ನಾಗಕೇಯೂರಮಂಡಿತಾ |
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸ್ತನೋಪೇತಾ ತುಂಗಪೀನಪಯೋಧರಾ || ೧೧೧ ||

ರಕ್ತೋತ್ಪಲದಲಾಕಾರಾ ಮದಾಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ |
ಗಂಡಮಂಡಿತತಾಟಂಕಾ ಗುಂಜಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ || ೧೧೨ ||

ಸಂಗೀತರಂಗರಸನಾ ವೀಣಾವಾದ್ಯಕುತೂಹಲಾ |
ಸಮಸ್ತದೇವಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಹ್ಯಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿಣೀ || ೧೧೩ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಿನೀ |
ಪಾಶಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ದಾಂತಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರದಂಡಿನೀ || ೧೧೪ ||

ಆನಂದೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ |
ನಾನಾಭರಣದೀಪ್ತಾಂಗೀ ನಾನಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾ || ೧೧೫ ||

ಜಗದಾನಂದಸಂಭೂತಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಗುಣಾಕರಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಚಿನ್ಮಯಾಽಽನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಂದಿನೀ ದೇವೀ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ |
ಘೋರಾಗ್ನಿದಾಹಶಮನೀ ರಾಜದೈವಾದಿಶಾಲಿನೀ || ೧೧೭ ||

ಮಹಾಪರಾಧರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾವೈರಿಭಯಾಪಹಾ |
ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ || ೧೧೮ ||

ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೀಯೂಷಾರ್ಣವಸಂಭವಾ |
ಸರ್ವದೇವೈಃ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿನಮಸ್ಕೃತಾ || ೧೧೯ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಮಣಿಮಂತ್ರಮಹೌಷಧೀ |
ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಬಾಲಾ ಮಲಯಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೨೦ ||

ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಸಂಹಾರಾ ರತಿಜ್ಞಾ ರತಿದಾಯಿನೀ |
ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ಚ ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ || ೧೨೧ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಚೌರಧರ್ಮಜ್ಞಾ ರಸಜ್ಞಾ ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ಅನಾಹತಾ ತ್ರಿನಯನಾ ನಿರ್ಭರಾ ನಿರ್ವೃತಿಃ ಪರಾ || ೧೨೨ ||

ಪರಾ ಘೋರಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ವಮಾತಾ ಪ್ರಿಯದಾಯಿನೀ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮಂತ್ರಗಮ್ಯಾ ಮಂತ್ರಮಾತಾ ಸಮಂತ್ರಿಣೀ || ೧೨೩ ||

ಶುದ್ಧಾನಂದಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ |
ಧರಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಪೃಥ್ವೀ ಧರಾ ಧಾತ್ರೀ ವಸುಂಧರಾ || ೧೨೪ ||

ಮೇರುಮಂದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ |
ಶ್ರೀಗತಿಃ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೀವಿಭಾವನೀ || ೧೨೫ ||

ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗತಿಃ |
ಉಮಾ ಶಾರಂಗಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ || ೧೨೬ ||

ತ್ರಿಲೋಚನಾ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿದಾ |
ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾಶಾ ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ || ೧೨೭ ||

ಪರೇಶಾ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಸುಂದರಾಂಗೀ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ || ೧೨೮ ||

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವತೀ ಧನ್ಯಾ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾ |
ಈಶಾನೀ ಭುವನೇಶಾನೀ ಭುವನಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೧೨೯ ||

ಅನಂತಾಽನಂತಮಹಿಮಾ ಜಗತ್ಸಾರಾ ಜಗದ್ಭವಾ |
ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಮಹಿಮಾ ಚಿಂತ್ಯಾಚಿಂತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೩೦ ||

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನಶಾಲಿನೀ |
ಅಮಿತಾ ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಧಾವಹಾ || ೧೩೧ ||

ಭಾಸ್ಕರೀ ಭಾಸುರೀ ಭಾತೀ ಭಾಸ್ವದುತ್ತಾನಶಾಯಿನೀ |
ಅನಸೂಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಲಜ್ಜಾ ದುರ್ಲಭಾ ಭುವನಾಂತಿಕಾ || ೧೩೨ ||

ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಾ ವಿಶ್ವಧೀರ್ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಶೀಲಸ್ಥಾ ಶೀಲರೂಪಾ ಚ ಶೀಲಾ ಶೀಲಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೩೩ ||

ಬೋಧಿನೀ ಬೋಧಕುಶಲಾ ರೋಧಿನೀ ಬಾಧಿನೀ ತಥಾ |
ವಿದ್ಯೋತಿನೀ ವಿಚಿತ್ರಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯುತ್ಪಟಲಸನ್ನಿಭಾ || ೧೩೪ ||

ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಮಹಾಯೋನಿಃ ಕರ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ರೋಗಿಣೀ ರೋಗಶಮನೀ ಮಹಾರೋಗಭಯಾಪಹಾ || ೧೩೫ ||

ವರದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ದೇವೀ ಮಾನದಾ ಮಾನವಪ್ರಿಯಾ |
ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಹಿನೀ ಚೈವ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಸಹೋದರೀ || ೧೩೬ ||

ಶಾಂಭವೀ ಶಂಭುರೂಪಾ ಚ ತಥೈವ ಶಂಭುಸಂಭವಾ |
ವಿಶ್ವೋದರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ || ೧೩೭ ||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ಯೋಗಿನೀಕೋಟಿಸೇವಿತಾ |
ಕೌಲಿಕಾನಂದಕನ್ಯಾ ಚ ಶೃಂಗಾರಪೀಠವಾಸಿನೀ || ೧೩೮ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿಗಂಬರಾ |
ಧೂಮ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀ ಚ ಧೂಸರಾ || ೧೩೯ ||

ಪಿನಾಕೀ ರುದ್ರವೇತಾಲೀ ಮಹಾವೇತಾಲರೂಪಿಣೀ |
ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ದಕ್ಷಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯಾ ತ್ವನಾಥಿತಾ || ೧೪೦ ||

ಅಂಕುರಾ ಜಠರಾ ತೀವ್ರಾ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಭಯಾಪಹಾ |
ಪಶುಘ್ನೀ ಪಶುರೂಪಾ ಚ ಪಶುದಾ ಪಶುವಾಹಿನೀ || ೧೪೧ ||

ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಭ್ರಾತಾ ಚ ಪಶುಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ |
ಚಂದ್ರಮಾ ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಚ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿವಿಭೂಷಣಾ || ೧೪೨ ||

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಧೀರ್ಬುದ್ಬುದಲೋಚನಾ |
ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಾ ದೇವೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ || ೧೪೩ ||

ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಧರಾ ದೇವೀ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ |
ರಕ್ತಾಂಬರಾ ಚ ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಪದ್ಮವಿಲೋಚನಾ || ೧೪೪ ||

ನಿಷ್ಠುರಾ ಕ್ರೂರಹೃದಯಾ ಅಕ್ರೂರಾ ಮಿತಭಾಷಿಣೀ |
ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ || ೧೪೫ ||

ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಕಂಕಾಳೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ |
ಅನೌಪಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಾ ಸದಾ ಮಧುರಭಾಷಿಣೀ || ೧೪೬ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಶತಾಕ್ಷೀ ಬಹುಲೋಚನಾ |
ದುಸ್ತರೀ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ || ೧೪೭ ||

ಸುಧಾಧಾರಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಯೋಗೋಪದೇಶಿನೀ |
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗಿನೀಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೮ ||

ಭಗವಿಶ್ವಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಯೋನಿರ್ಭಗಪ್ರದಾ |
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗರೂಪಾ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗಾವಹಾ || ೧೪೯ ||

ಭಗೋದರೀ ಭಗಾನಂದಾ ಭಗಾಢ್ಯಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ || ೧೫೦ ||

ಮಾಲಿನೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮದರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ |
ಭೇರುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಸ್ತಪೋವಹಾ || ೧೫೧ ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹಾದೂತೀ ಯಮದೂತೀ ಭಯಂಕರೀ |
ಉನ್ಮಾದಿನೀ ಮಹಾರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ || ೧೫೨ ||

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮದೋಲ್ಲಸಾ |
ಮದಿರಾನಂದಕೈವಲ್ಯಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಸಾ || ೧೫೩ ||

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧವಂದಿತಾ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಸಿದ್ಧಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ || ೧೫೪ ||

ಮನೋನ್ಮನೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪರೇಶೀ ಪಾರಗಾ ಪಾರಾ ಪಾರಸಿದ್ಧಿಃ ಪರಾ ಗತಿಃ || ೧೫೫ ||

ವಿಮಲಾ ಮೋಹಿನೀರೂಪಾ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾ |
ವೇದವೇದಾಂಗಜನನೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ || ೧೫೬ ||

ಸರ್ವವೇದಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ತಥಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೀಶ್ವರೀ || ೧೫೭ ||

ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಾದ್ಯಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೫೮ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ತ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಪರಾ |
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ || ೧೫೯ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಂಜನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜಯಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬೦ ||

ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವಶ್ಯಂಕರೀ ತಥಾ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ || ೧೬೧ ||

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚಿನೀ || ೧೬೨ ||

ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಮಾತಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೧೬೩ ||

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ || ೧೬೪ ||

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ತಥಾ |
ಸರ್ವಾನಂದಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬೫ ||

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನೀ ಪರಮಾನಂದದಾಯಿನೀ || ೧೬೬ ||

ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ತ್ರೀಷ್ಟಾ ತ್ರಿಮತಾ ತ್ರಿತನುಸ್ಥಿತಾ |
ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಚೈವ ತ್ರಿಸ್ಮಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ || ೧೬೭ ||

ತ್ರಿಕೋದರಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾ |
ತ್ರಿಧಾತ್ರೀ ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಘ್ನೀ ತ್ರಿಪುರವಾಹಿನೀ || ೧೬೮ ||

ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಃ ಸ್ವಜನನೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ಮಂತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೧೬೯ ||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪುತ್ರ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೧೭೦ ||

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಾತಃ ಪರತರಂ ಶುಭಮ್ |
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾತಃ ಪರತರಾ ಗತಿಃ || ೧೭೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವಿನಿಃಸೃತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || ೧೭೨ ||

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಸುಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಫಲಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೧೭೩ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ |
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ || ೧೭೪ ||

ಗುರ್ವಿಣೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿಂದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ |
ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೌರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ || ೧೭೫ ||

ಸಂಕ್ರಾಂತಾವಮಾವಾಸ್ಯಾಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಭೌಮವಾಸರೇ |
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || ೧೭೬ ||

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ |
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ || ೧೭೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸುತವಾಂಶ್ಚೈವ ವಲ್ಲಭಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ |
ತಸ್ಯಾ ವಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ದಾಸ್ಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ || ೧೭೮ ||

ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ದಾನವಾಃ |
ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ಮೃಗಾಃ || ೧೭೯ ||

ಮಂಡೂಕಾ ಭೋಗಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾರ್ಜಾರಂ ಮೂಷಕೋ ಯಥಾ |
ಕೀಟವತ್ಪ್ರಪಲಾಯಂತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾವಲೋಕನಾತ್ || ೧೮೦ ||

ಅಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ತಸ್ಯ ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ಸಂಭವೇತ್ |
ಪಾತಕಾ ವಿವಿಧಾಃ ಸಂತಿ ಮೇರುಮಂದರಸನ್ನಿಭಾಃ || ೧೮೧ ||

ಭಸ್ಮಸಾತ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತೃಣಂ ವಹ್ನಿಯುತಂ ಯಥಾ |
ಏಕಧಾ ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ಪಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೮೨ ||

ದಶಧಾ ಪಠನಾದೇವ ವಾಂಛಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ನಶ್ಯಂತಿ ಸಹಸಾ ರೋಗಾ ದಶಧಾಽಽವರ್ತನೇನ ಚ || ೧೮೩ ||

ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಖೇಚರೋ ಜಾಯತೇ ನರಃ |
ಸಹಸ್ರದಶಕಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ || ೧೮೪ ||

ಸಾ ತಸ್ಯ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಲಕ್ಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಯದಾ ಪುತ್ರ ಸ್ತವರಾಜಂ ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ || ೧೮೫ ||

ಭವಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮಮ ತುಲ್ಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ || ೧೮೬ ||

ಸರ್ವದೇವೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಲಭೇನ್ನರಃ || ೧೮೭ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾಬಲಶ್ಚಾಶು ಪುತ್ರವಾನ್ ಸರ್ವಸಂಪದಃ |
ದೇಹಾಂತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೮೮ ||

ಅದ್ವೈತಯೋಗಿಭಿರ್ಜ್ಞೇಯಂ ಮಾರ್ಗಗೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸ್ತವರಾಜಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೮೯ ||

ಯಃ ಸದಾ ಪಠತೇ ಭಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೯೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮಕೇಶ್ವರತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed