Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 2 – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శౌనక ఉవాచ |
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాపుష్పోపశోభితే |
కల్పపాదపమధ్యస్థే గంధర్వగణసేవితే || ౧ ||

మణిమండపమధ్యస్థే నానారత్నోపశోభితే |
తం కదాచిత్ సుఖాసీనం భగవంతం జగద్గురుమ్ || ౨ ||

కపాలఖట్వాంగధరం చంద్రార్ధకృతశేఖరమ్ |
త్రిశూలడమరుధరం మహావృషభవాహనమ్ || ౩ ||

జటాజూటధరం దేవం వాసుకికంఠభూషణమ్ |
విభూతిభూషణం దేవం నీలకంఠం త్రిలోచనమ్ || ౪ ||

ద్వీపిచర్మపరీధానం శుద్ధస్ఫటికసన్నిభమ్ |
సహస్రాదిత్యసంకాశం గిరిజార్ధాంగభూషణమ్ || ౫ ||

ప్రణమ్య శిరసా నాథం కారణం విశ్వరూపిణమ్ |
కృతాంజలిపుటో భూత్వా ప్రాహ తం శిఖివాహనః || ౬ ||

కార్తికేయ ఉవాచ |
దేవదేవ మహాదేవ సృష్టిస్థిత్యంతకారక |
త్వం గతిః సర్వదేవానాం త్వం గతిః సర్వదేహినామ్ || ౭ ||

త్వం గతిః సర్వదేవానాం సర్వేషాం త్వం గతిర్విభో |
త్వమేవ జగదాధారస్త్వమేవ విశ్వకారణమ్ || ౮ ||

త్వమేవ పూజ్యః సర్వేషాం త్వదన్యో నాస్తి మే గతిః |
కిం గుహ్యం పరమం లోకే కిమేకం సర్వసిద్ధిదమ్ || ౯ ||

కిమేకం పరమం సృష్టిః కిం భౌమైశ్వర్యమోక్షదమ్ |
వినా తీర్థేన తపసా వినా వేదైర్వినా మఖైః || ౧౦ ||

వినా జాప్యేన ధ్యానేన కథం సిద్ధిమవాప్నుయాత్ |
కస్మాదుత్పద్యతే సృష్టిః కస్మింశ్చ విలయో భవేత్ || ౧౧ ||

కస్మాదుత్తీర్యతే దేవ సంసారార్ణవసంకటాత్ |
తదహం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథయస్వ మహేశ్వర || ౧౨ ||

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ |
సాధు సాధు త్వయా పృష్టోఽస్మ్యహం పార్వతీనందన |
అస్తి గుహ్యతమం పుత్ర కథయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౧౩ ||

సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ బ్రహ్మవిష్ణుశివాదయః |
యే చాన్యే బహవో భూతాః సర్వే ప్రకృతిసంభవాః || ౧౪ ||

సైవ దేవీ పరాశక్తిర్మహాత్రిపురసుందరీ |
సైవ సంహరతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ || ౧౫ ||

ఆధారం సర్వభూతానాం సైవ రోగార్తిహారిణీ |
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియారూపా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా || ౧౬ ||

త్రిధా శక్తిస్వరూపేణ సృష్టిస్థితివినాశినీ |
సృజతి బ్రహ్మరూపేణ విష్ణురూపేణ రక్షతి || ౧౭ ||

హరతే రుద్రరూపేణ జగదేతచ్చరాచరమ్ |
యస్య యోనౌ జగత్సర్వమద్యాపి వర్తతేఽఖిలమ్ || ౧౮ ||

యస్యాం ప్రలీయతే చాంతే యస్యాం చ జాయతే పునః |
యాం సమారాధ్య త్రైలోక్యే సంప్రాప్తం పదముత్తమమ్ |
తస్యాః నామసహస్రం తే కథయామి శృణుష్వ తత్ || ౧౯ ||

అస్య శ్రీబాలాసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య, భగవాన్ దక్షిణాముర్తిర్వామదేవ ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, ప్రకట గుప్త గుప్తతర సంప్రదాయ కుల కౌలోత్తీర్ణా నిగర్భ రహస్యాతిరహస్య పరాపరరహస్యా చింత్య వర్తినీ బాలా దేవతా, ఆం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం, శ్రీబాలాప్రీత్యర్థే పారాయణే వినియోగః |

ధ్యానం –
ఆధారే తరుణార్కబింబసదృశం హేమప్రభం వాగ్భవం
బీజం మాన్మథమింద్రగోపసదృశం హృత్పంకజే సంస్థితమ్ |
చక్రం భాలమయం శశాంకరుచిరం బీజం తు తార్తీయకం
యే ధ్యాయంతి పదత్రయం తవ శివే తే యాంతి సూక్ష్మాం గతిమ్ ||

స్తోత్రం –
కల్యాణీ కమలా కాలీ కరాళీ కామరూపిణీ |
కామాక్షా కామదా కామ్యా కామనా కామచారిణీ || ౨౨ ||

కౌమారీ కరుణామూర్తిః కలికల్మషనాశినీ |
కాత్యాయనీ కళాధారా కౌముదీ కమలప్రియా || ౨౩ ||

కీర్తిదా బుద్ధిదా మేధా నీతిజ్ఞా నీతివత్సలా |
మాహేశ్వరీ మహామాయా మహాతేజా మహేశ్వరీ || ౨౪ ||

కాలరాత్రిర్మహారాత్రిః కాలిందీ కల్పరూపిణీ |
మహాజిహ్వా మహాలోలా మహాదంష్ట్రా మహాభుజా || ౨౫ ||

మహామోహాంధకారఘ్నీ మహామోక్షప్రదాయినీ |
మహాదారిద్ర్యరాశిఘ్నీ మహాశత్రువిమర్దినీ || ౨౬ ||

మహాశక్తిర్మహాజ్యోతిర్మహాసురవిమర్దినీ |
మహాకాయా మహాబీజా మహాపాతకనాశినీ || ౨౭ ||

మహామఖా మంత్రమయీ మణిపురనివాసినీ |
మానసీ మానదా మాన్యా మనశ్చక్షురగోచరా || ౨౮ ||

గణమాతా చ గాయత్రీ గణగంధర్వసేవితా |
గిరిజా గిరిశా సాధ్వీ గిరిసూర్గిరిసంభవా || ౨౯ ||

చండేశ్వరీ చంద్రరూపా ప్రచండా చండమాలినీ |
చర్చికా చర్చితాకారా చండికా చారురూపిణీ || ౩౦ ||

యజ్ఞేశ్వరీ యజ్ఞరూపా జపయజ్ఞపరాయణా |
యజ్ఞమాతా యజ్ఞగోప్త్రీ యజ్ఞేశీ యజ్ఞసంభవా || ౩౧ ||

యజ్ఞసిద్ధిః క్రియాసిద్ధిర్యజ్ఞాంగీ యజ్ఞరక్షకా |
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞరూపా యాజ్ఞీ యజ్ఞకృపాలయా || ౩౨ ||

జాలంధరీ జగన్మాతా జాతవేదా జగత్ప్రియా |
జితేంద్రియా జితక్రోధా జననీ జన్మదాయినీ || ౩౩ ||

గంగా గోదావరీ గౌరీ గౌతమీ చ శతహ్రదా |
ఘుర్ఘురా వేదగర్భా చ రేవికా కరసంభవా || ౩౪ ||

సింధుర్మందాకినీ క్షిప్రా యమునా చ సరస్వతీ |
చంద్రభాగా విపాశా చ గండకీ వింధ్యవాసినీ || ౩౫ ||

నర్మదా కన్హా కావేరీ వేత్రవత్యా చ కౌశికీ |
మహోనతనయా చైవ అహల్యా చంపకావతీ || ౩౬ ||

అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికా |
ద్వారావతీ చ తీర్థేశీ మహాకిల్బిషనాశినీ || ౩౭ ||

పద్మినీ పద్మమధ్యస్థా పద్మకింజల్కవాసినీ |
పద్మవక్త్రా చ పద్మాక్షీ పద్మస్థా పద్మసంభవా || ౩౮ ||

హ్రీంకారీ కుండలీ ధాత్రీ హృత్పద్మస్థా సులోచనా |
శ్రీంకారీ భూషణా లక్ష్మీః క్లీంకారీ క్లేశనాశినీ || ౩౯ ||

హరిప్రియా హరేర్మూర్తిర్హరినేత్రకృతాలయా |
హరివక్త్రోద్భవా శాంతా హరివక్షఃస్థలస్థితా || ౪౦ ||

వైష్ణవీ విష్ణురూపా చ విష్ణుమాతృస్వరూపిణీ |
విష్ణుమాయా విశాలాక్షీ విశాలనయనోజ్జ్వలా || ౪౧ ||

విశ్వేశ్వరీ చ విశ్వాత్మా విశ్వేశీ విశ్వరూపిణీ |
శివేశ్వరీ శివాధారా శివనాథా శివప్రియా || ౪౨ || [విశ్వేశ్వరీ]

శివమాతా శివాక్షీ చ శివదా శివరూపిణీ |
భవేశ్వరీ భవారాధ్యా భవేశీ భవనాయికా || ౪౩ ||

భవమాతా భవాగమ్యా భవకంటకనాశినీ |
భవప్రియా భవానందా భవానీ భవమోచినీ || ౪౪ ||

గీతిర్వరేణ్యా సావిత్రీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ |
బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ || ౪౫ ||

దుర్గస్థా దుర్గరూపా చ దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ |
త్రయీదా బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ || ౪౬ ||

త్వక్స్థా తథా చ త్వగ్రూపా త్వగ్గా త్వగార్తిహారిణీ |
స్వర్గమా నిర్గమా దాత్రీ దాయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా || ౪౭ ||

దూరఘ్నీ చ దురారాధ్యా దూరదుష్కృతినాశినీ |
పంచస్థా పంచమీ పూర్ణా పూర్ణాపీఠనివాసినీ || ౪౮ ||

సత్త్వస్థా సత్త్వరూపా చ సత్త్వదా సత్త్వసంభవా |
రజఃస్థా చ రజోరూపా రజోగుణసముద్భవా || ౪౯ ||

తామసీ చ తమోరూపా తమసీ తమసః ప్రియా |
తమోగుణసముద్భూతా సాత్త్వికీ రాజసీ తమీ || ౫౦ ||

కళా కాష్ఠా నిమేషా చ స్వకృతా తదనంతరా |
అర్ధమాసా చ మాసా చ సంవత్సరస్వరూపిణీ || ౫౧ ||

యుగస్థా యుగరూపా చ కల్పస్థా కల్పరూపిణీ |
నానారత్నవిచిత్రాంగీ నానాభరణమండితా || ౫౨ ||

విశ్వాత్మికా విశ్వమాతా విశ్వపాశా విధాయినీ |
విశ్వాసకారిణీ విశ్వా విశ్వశక్తిర్విచక్షణా || ౫౩ ||

జపాకుసుమసంకాశా దాడిమీకుసుమోపమా |
చతురంగా చతుర్బాహుశ్చతురా చారుహాసినీ || ౫౪ ||

సర్వేశీ సర్వదా సర్వా సర్వజ్ఞా సర్వదాయినీ |
సర్వేశ్వరీ సర్వవిద్యా శర్వాణీ సర్వమంగళా || ౫౫ ||

నలినీ నందినీ నందా ఆనందానందవర్ధినీ |
వ్యాపినీ సర్వభూతేషు భవభారవినాశినీ || ౫౬ ||

కులీనా కులమధ్యస్థా కులధర్మోపదేశినీ |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా పాశాంకుశకరోద్యతా || ౫౭ ||

సూర్యకోటిసహస్రాభా చంద్రకోటినిభాననా |
గణేశకోటిలావణ్యా విష్ణుకోట్యరిమర్దినీ || ౫౮ ||

దావాగ్నికోటిజ్వలినీ రుద్రకోట్యుగ్రరూపిణీ |
సముద్రకోటిగంభీరా వాయుకోటిమహాబలా || ౫౯ ||

ఆకాశకోటివిస్తారా యమకోటిభయంకరా |
మేరుకోటిసముచ్ఛ్రాయా గుణకోటిసమృద్ధిదా || ౬౦ ||

నిష్కళంకా నిరాధారా నిర్గుణా గుణవర్జితా |
అశోకా శోకరహితా తాపత్రయవివర్జితా || ౬౧ ||

విశిష్టా విశ్వజననీ విశ్వమోహవిధారిణీ |
చిత్రా విచిత్రా చిత్రాశీ హేతుగర్భా కులేశ్వరీ || ౬౨ ||

ఇచ్ఛాశాక్తిః జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః శుచిస్మితా |
శ్రుతిస్మృతిమయీ సత్యా శ్రుతిరూపా శ్రుతిప్రియా || ౬౩ ||

శ్రుతిప్రజ్ఞా మహాసత్యా పంచతత్త్వోపరిస్థితా |
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పాశస్థా పాశరూపిణీ || ౬౪ ||

జయంతీ భద్రకాళీ చ అహల్యా కులనాయికా |
భూతధాత్రీ చ భూతేశీ భూతస్థా భూతభావినీ || ౬౫ ||

మహాకుండలినీశక్తిర్మహావిభవవర్ధినీ |
హంసాక్షీ హంసరూపా చ హంసస్థా హంసరూపిణీ || ౬౬ ||

సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థా మణిపూరకవాసినీ |
షట్పత్రాంభోజమధ్యస్థా మణిపూరనివాసినీ || ౬౭ ||

ద్వాదశారసరోజస్థా సూర్యమండలవాసినీ |
అకలంకా శశాంకాభా షోడశారనివాసినీ || ౬౮ ||

ద్విపత్రదళమధ్యస్థా లలాటతలవాసినీ |
డాకినీ శాకినీ చైవ లాకినీ కాకినీ తథా || ౬౯ ||

రాకిణీ హాకినీ చైవ షట్చక్రక్రమవాసినీ |
సృష్టిస్థితివినాశా చ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణీ || ౭౦ ||

శ్రీకంఠా శ్రీప్రియా కంఠనాదాఖ్యా బిందుమాలినీ |
చతుఃషష్టికళాధారా మేరుదండసమాశ్రయా || ౭౧ ||

మహాకాళీ ద్యుతిర్మేధా స్వధా తుష్టిర్మహాద్యుతిః |
హింగులా మంగళశివా సుషుమ్ణామధ్యగామినీ || ౭౨ ||

పరా ఘోరా కరాలాక్షీ విజయా జయశాలినీ |
హృత్పద్మనిలయా దేవీ భీమా భైరవనాదినీ || ౭౩ ||

ఆకాశలింగసంభూతా భువనోద్యానవాసినీ |
మహాసూక్ష్మాఽభయా కాళీ భీమరూపా మహాబలా || ౭౪ ||

మేనకాగర్భసంభూతా తప్తకాంచనసన్నిభా |
అంతఃస్థా కూటబీజా చ త్రికూటాచలవాసినీ || ౭౫ ||

వర్ణాక్షా వర్ణరహితా పంచాశద్వర్ణభేదినీ |
విద్యాధరీ లోకధాత్రీ అప్సరా అప్సరఃప్రియా || ౭౬ ||

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ |
యశస్వినీ యశఃపూర్ణా యశోదాగర్భసంభవా || ౭౭ ||

దేవకీ దేవమాతా చ రాధికా కృష్ణవల్లభా |
అరుంధతీ శచీంద్రాణీ గాంధారీ గంధమోదినీ || ౭౮ ||

ధ్యానాతీతా ధ్యానగమ్యా ధ్యానా ధ్యానావధారిణీ |
లంబోదరీ చ లంబోష్ఠా జాంబవతీ జలోదరీ || ౭౯ ||

మహోదరీ ముక్తకేశీ ముక్తికామార్థసిద్ధిదా |
తపస్వినీ తపోనిష్ఠా చాపర్ణా పర్ణభక్షిణీ || ౮౦ ||

బాణచాపధరా వీరా పాంచాలీ పంచమప్రియా |
గుహ్యా గభీరా గహనా గుహ్యతత్త్వా నిరంజనా || ౮౧ ||

అశరీరా శరీరస్థా సంసారార్ణవతారిణీ |
అమృతా నిష్కళా భద్రా సకలా కృష్ణపింగళా || ౮౨ ||

చక్రేశ్వరీ చక్రహస్తా పాశచక్రనివాసినీ |
పద్మరాగప్రతీకాశా నిర్మలాకాశసన్నిభా || ౮౩ ||

ఊర్ధ్వస్థా ఊర్ధ్వరూపా చ ఊర్ధ్వపద్మనివాసినీ |
కార్యకారణకర్త్రీ చ పర్వాఖ్యా రూపసంస్థితా || ౮౪ ||

రసజ్ఞా రసమధ్యస్థా గంధజ్ఞా గంధరూపిణీ |
పరబ్రహ్మస్వరూపా చ పరబ్రహ్మనివాసినీ || ౮౫ ||

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపా చ శబ్దస్థా శబ్దవర్జితా |
సిద్ధిర్వృద్ధిపరా వృద్ధిః సత్కీర్తిర్దీప్తిసంస్థితా || ౮౬ ||

స్వగుహ్యా శాంభవీశక్తిస్తత్త్వజ్ఞా తత్త్వరూపిణీ |
సరస్వతీ భూతమాతా మహాభూతాధిపప్రియా || ౮౭ ||

శ్రుతిప్రజ్ఞాదిమా సిద్ధిః దక్షకన్యాఽపరాజితా |
కామసందీపినీ కామా సదాకామా కుతూహలా || ౮౮ ||

భోగోపచారకుశలా అమలా హ్యమలాననా |
భక్తానుకంపినీ మైత్రీ శరణాగతవత్సలా || ౮౯ ||

సహస్రభుజా చిచ్ఛక్తిః సహస్రాక్షా శతాననా |
సిద్ధలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీర్వేదలక్ష్మీః సులక్షణా || ౯౦ ||

యజ్ఞసారా తపఃసారా ధర్మసారా జనేశ్వరీ |
విశ్వోదరీ విశ్వసృష్టా విశ్వాఖ్యా విశ్వతోముఖీ || ౯౧ ||

విశ్వాస్యశ్రవణఘ్రాణా విశ్వమాలా పరాత్మికా |
తరుణాదిత్యసంకాశా కరణానేకసంకులా || ౯౨ ||

క్షోభిణీ మోహినీ చైవ స్తంభినీ జృంభిణీ తథా |
రథినీ ధ్వజినీ సేనా సర్వమంత్రమయీ త్రయీ || ౯౩ ||

జ్ఞానముద్రా మహాముద్రా జపముద్రా మహోత్సవా |
జటాజూటధరా ముక్తా సూక్ష్మశాంతిర్విభీషణా || ౯౪ ||

ద్వీపిచర్మపరీధానా చీరవల్కలధారిణీ |
త్రిశూలడమరుధరా నరమాలావిభూషిణీ || ౯౫ ||

అత్యుగ్రరూపిణీ చోగ్రా కల్పాంతదహనోపమా |
త్రైలోక్యసాధినీ సాధ్యా సిద్ధసాధకవత్సలా || ౯౬ ||

సర్వవిద్యామయీ సారా అసురాంబుధిధారిణీ |
సుభగా సుముఖీ సౌమ్యా సుశూరా సోమభూషణా || ౯౭ ||

శుద్ధస్ఫటికసంకశా మహావృషభవాహినీ |
మహిషీ మహిషారూఢా మహిషాసురఘాతినీ || ౯౮ ||

దమినీ దామినీ దాంతా దయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా |
అగ్నిజిహ్వా మహాఘోరాఽఘోరా ఘోరతరాననా || ౯౯ ||

నారాయణీ నారసింహీ నృసింహహృదయస్థితా |
యోగేశ్వరీ యోగరూపా యోగమాలా చ యోగినీ || ౧౦౦ ||

ఖేచరీ భూచరీ ఖేలా నిర్వాణపదసంశ్రయా |
నాగినీ నాగకన్యా చ సువేగా నాగనాయికా || ౧౦౧ ||

విషజ్వాలావతీ దీప్తా కలాశతవిభూషణా |
భీమవక్త్రా మహావక్త్రా వక్త్రాణాం కోటిధారిణీ || ౧౦౨ ||

మహదాత్మా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మాతిసుఖదాయినీ |
కృష్ణమూర్తిర్మహామూర్తిర్ఘోరమూర్తిర్వరాననా || ౧౦౩ ||

సర్వేంద్రియమనోన్మత్తా సర్వేంద్రియమనోమయీ |
సర్వసంగ్రామజయదా సర్వప్రహరణోద్యతా || ౧౦౪ ||

సర్వపీడోపశమనీ సర్వారిష్టవినాశినీ |
సర్వైశ్వర్యసముత్పత్తిః సర్వగ్రహవినాశినీ || ౧౦౫ ||

భీతిఘ్నీ భక్తిగమ్యా చ భక్తానామార్తినాశినీ |
మాతంగీ మత్తమాతంగీ మాతంగగణమండితా || ౧౦౬ ||

అమృతోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలంకృతా |
అమృతద్వీపమధ్యస్థా ప్రబలా వత్సలోజ్జ్వలా || ౧౦౭ ||

మణిమండపమధ్యస్థా రత్నసింహాసనస్థితా |
పరమానందముదితా ఈషత్ప్రహసితాననా || ౧౦౮ ||

కుముదా లలితా లోలా లాక్షాలోహితలోచనా |
దిగ్వాసా దేవదూతీ చ దేవదేవాదిదేవతా || ౧౦౯ ||

సింహోపరిసమారూఢా హిమాచలనివాసినీ |
అట్టాట్టహాసినీ ఘోరా ఘోరదైత్యవినాశినీ || ౧౧౦ ||

అత్యుగ్రా రక్తవసనా నాగకేయూరమండితా |
ముక్తాహారస్తనోపేతా తుంగపీనపయోధరా || ౧౧౧ ||

రక్తోత్పలదలాకారా మదాఘూర్ణితలోచనా |
గండమండితతాటంకా గుంజాహారవిభూషణా || ౧౧౨ ||

సంగీతరంగరసనా వీణావాద్యకుతూహలా |
సమస్తదేవమూర్తిశ్చ హ్యసురక్షయకారిణీ || ౧౧౩ ||

ఖడ్గినీ శూలహస్తా చ చక్రిణీ చాక్షమాలినీ |
పాశినీ చక్రిణీ దాంతా వజ్రిణీ వజ్రదండినీ || ౧౧౪ ||

ఆనందోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలంకృతా |
నానాభరణదీప్తాంగీ నానామణివిభూషణా || ౧౧౫ ||

జగదానందసంభూతిశ్చింతామణిగుణాకరా |
త్రైలోక్యనమితా పూజ్యా చిన్మయాఽఽనందరూపిణీ || ౧౧౬ ||

త్రైలోక్యనందినీ దేవీ దుఃఖదుఃస్వప్ననాశినీ |
ఘోరాగ్నిదాహశమనీ రాజదైవాదిశాలినీ || ౧౧౭ ||

మహాపరాధరాశిఘ్నీ మహావైరిభయాపహా |
రాగాదిదోషరహితా జరామరణవర్జితా || ౧౧౮ ||

చంద్రమండలమధ్యస్థా పీయూషార్ణవసంభవా |
సర్వదేవైః స్తుతా దేవీ సర్వసిద్ధినమస్కృతా || ౧౧౯ ||

అచింత్యశక్తిరూపా చ మణిమంత్రమహౌషధీ |
స్వస్తిః స్వస్తిమతీ బాలా మలయాచలసంస్థితా || ౧౨౦ ||

ధాత్రీ విధాత్రీ సంహారా రతిజ్ఞా రతిదాయినీ |
రుద్రాణీ రుద్రరూపా చ రౌద్రీ రౌద్రార్తిహారిణీ || ౧౨౧ ||

సర్వజ్ఞా చౌరధర్మజ్ఞా రసజ్ఞా దీనవత్సలా |
అనాహతా త్రినయనా నిర్భరా నిర్వృతిః పరా || ౧౨౨ ||

పరా ఘోరకరాలాక్షీ స్వమాతా ప్రియదాయినీ |
మంత్రాత్మికా మంత్రగమ్యా మంత్రమాతా సమంత్రిణీ || ౧౨౩ ||

శుద్ధానందా మహాభద్రా నిర్ద్వంద్వా నిర్గుణాత్మికా |
ధరణీ ధారిణీ పృథ్వీ ధరా ధాత్రీ వసుంధరా || ౧౨౪ ||

మేరుమందిరమధ్యస్థా శివా శంకరవల్లభా |
శ్రీగతిః శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శ్రీకరీ శ్రీవిభావనీ || ౧౨౫ ||

శ్రీదా శ్రీమా శ్రీనివాసా శ్రీమతీ శ్రీమతాం గతిః |
ఉమా శారంగిణీ కృష్ణా కుటిలా కుటిలాలకా || ౧౨౬ ||

త్రిలోచనా త్రిలోకాత్మా పుణ్యదా పుణ్యకీర్తిదా |
అమృతా సత్యసంకల్పా సత్యాశా గ్రంథిభేదినీ || ౧౨౭ ||

పరేశా పరమా విద్యా పరావిద్యా పరాత్పరా |
సుందరాంగీ సువర్ణాభా సురాసురనమస్కృతా || ౧౨౮ ||

ప్రజా ప్రజావతీ ధన్యా ధనధాన్యసమృద్ధిదా |
ఈశానీ భువనేశానీ భువనా భువనేశ్వరీ || ౧౨౯ ||

అనంతాఽనంతమహిమా జగత్సారా జగద్భవా |
అచింత్యశక్తిమహిమా చింత్యాచింత్యస్వరూపిణీ || ౧౩౦ ||

జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానదా జ్ఞానశాలినీ |
అమితా ఘోరరూపా చ సుధాధారా సుధావహా || ౧౩౧ ||

భాస్కరీ భాసురీ భాతీ భాస్వదుత్తానశాయినీ |
అనసూయా క్షమా లజ్జా దుర్లభా భువనాంతికా || ౧౩౨ ||

విశ్వవంద్యా విశ్వబీజా విశ్వధీర్విశ్వసంస్థితా |
శీలస్థా శీలరూపా చ శీలా శీలప్రదాయినీ || ౧౩౩ ||

బోధినీ బోధకుశలా రోధినీ బాధినీ తథా |
విద్యోతినీ విచిత్రాత్మా విద్యుత్పటలసన్నిభా || ౧౩౪ ||

విశ్వయోనిర్మహాయోనిః కర్మయోనిః ప్రియంవదా |
రోగిణీ రోగశమనీ మహారోగభయాపహా || ౧౩౫ ||

వరదా పుష్టిదా దేవీ మానదా మానవప్రియా |
కృష్ణాంగవాహినీ చైవ కృష్ణా కృష్ణసహోదరీ || ౧౩౬ ||

శాంభవీ శంభురూపా చ తథైవ శంభుసంభవా |
విశ్వోదరీ విశ్వమాతా యోగముద్రా చ యోగినీ || ౧౩౭ ||

వాగీశ్వరీ యోగముద్రా యోగినీకోటిసేవితా |
కౌలికానందకన్యా చ శృంగారపీఠవాసినీ || ౧౩౮ ||

క్షేమంకరీ సర్వరూపా దివ్యరూపా దిగంబరా |
ధూమ్రవక్త్రా ధూమ్రనేత్రా ధూమ్రకేశీ చ ధూసరా || ౧౩౯ ||

పినాకీ రుద్రవేతాలీ మహావేతాలరూపిణీ |
తపినీ తాపినీ దక్షా విష్ణువిద్యా త్వనాథితా || ౧౪౦ ||

అంకురా జఠరా తీవ్రా అగ్నిజిహ్వా భయాపహా |
పశుఘ్నీ పశురూపా చ పశుదా పశువాహినీ || ౧౪౧ ||

పితా మాతా చ భ్రాతా చ పశుపాశవినాశినీ |
చంద్రమా చంద్రరేఖా చ చంద్రకాంతివిభూషణా || ౧౪౨ ||

కుంకుమాంకితసర్వాంగీ సుధీర్బుద్బుదలోచనా |
శుక్లాంబరధరా దేవీ వీణాపుస్తకధారిణీ || ౧౪౩ ||

శ్వేతవస్త్రధరా దేవీ శ్వేతపద్మాసనస్థితా |
రక్తాంబరా చ రక్తాంగీ రక్తపద్మవిలోచనా || ౧౪౪ ||

నిష్ఠురా క్రూరహృదయా అక్రూరా మితభాషిణీ |
ఆకాశలింగసంభూతా భువనోద్యానవాసినీ || ౧౪౫ ||

మహాసూక్ష్మా చ కంకాళీ భీమరూపా మహాబలా |
అనౌపమ్యగుణోపేతా సదా మధురభాషిణీ || ౧౪౬ ||

విరూపాక్షీ సహస్రాక్షీ శతాక్షీ బహులోచనా |
దుస్తరీ తారిణీ తారా తరుణీ తారరూపిణీ || ౧౪౭ ||

సుధాధారా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మయోగోపదేశినీ |
భగేశ్వరీ భగారాధ్యా భగినీ భగినీప్రియా || ౧౪౮ ||

భగవిశ్వా భగక్లిన్నా భగయోనిర్భగప్రదా |
భగేశ్వరీ భగరూపా భగగుహ్యా భగావహా || ౧౪౯ ||

భగోదరీ భగానందా భగాఢ్యా భగమాలినీ |
సర్వసంక్షోభిణీశక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా || ౧౫౦ ||

మాలినీ మాధవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా |
భేరుండా చండికా జ్యోత్స్నా విశ్వచక్షుస్తపోవహా || ౧౫౧ ||

సుప్రసన్నా మహాదూతీ యమదూతీ భయంకరీ |
ఉన్మాదినీ మహారూపా దివ్యరూపా సురార్చితా || ౧౫౨ ||

చైతన్యరూపిణీ నిత్యా నిత్యక్లిన్నా మదోల్లసా |
మదిరానందకైవల్యా మదిరాక్షీ మదాలసా || ౧౫౩ ||

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధాద్యా సిద్ధవందితా |
సిద్ధార్చితా సిద్ధమాతా సిద్ధసర్వార్థసాధికా || ౧౫౪ ||

మనోన్మనీ గుణాతీతా పరంజ్యోతిఃస్వరూపిణీ |
పరేశీ పారగా పారా పారసిద్ధిః పరా గతిః || ౧౫౫ ||

విమలా మోహినీరూపా మధుపానపరాయణా |
వేదవేదాంగజననీ సర్వశాస్త్రవిశారదా || ౧౫౬ ||

సర్వవేదమయీ విద్యా సర్వశాస్త్రమయీ తథా |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వధర్మమయీశ్వరీ || ౧౫౭ ||

సర్వయజ్ఞమయీ యజ్వా సర్వమంత్రాధికారిణీ |
త్రైలోక్యాకర్షిణీ దేవీ సర్వాద్యానందరూపిణీ || ౧౫౮ ||

సర్వసంపత్త్యధిష్ఠాత్రీ సర్వవిద్రావిణీ పరా |
సర్వసంక్షోభిణీ దేవీ సర్వమంగళకారిణీ || ౧౫౯ ||

త్రైలోక్యరంజనీ దేవీ సర్వస్తంభనకారిణీ |
త్రైలోక్యజయినీ దేవీ సర్వోన్మాదస్వరూపిణీ || ౧౬౦ ||

సర్వసమ్మోహినీ దేవీ సర్వవశ్యంకరీ తథా |
సర్వార్థసాధినీ దేవీ సర్వసంపత్తిదాయినీ || ౧౬౧ ||

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వమంగళకారిణీ |
సర్వసిద్ధిప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచినీ || ౧౬౨ ||

సర్వమృత్యుప్రశమనీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ |
సర్వాంగసుందరీ మాతా సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || ౧౬౩ ||

సర్వదా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యఫలప్రదా |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ || ౧౬౪ ||

సర్వాధారా సర్వరూపా సర్వపాపహరా తథా |
సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ || ౧౬౫ ||

సర్వలక్ష్మీమయీ విద్యా సర్వేప్సితఫలప్రదా |
సర్వదుఃఖప్రశమనీ పరమానందదాయినీ || ౧౬౬ ||

త్రికోణనిలయా త్రీష్టా త్రిమతా త్రితనుస్థితా |
త్రైవిద్యా చైవ త్రిస్మారా త్రైలోక్యత్రిపురేశ్వరీ || ౧౬౭ ||

త్రికోదరస్థా త్రివిధా త్రిపురా త్రిపురాత్మికా |
త్రిధాత్రీ త్రిదశా త్ర్యక్షా త్రిఘ్నీ త్రిపురవాహినీ || ౧౬౮ ||

త్రిపురాశ్రీః స్వజననీ బాలాత్రిపురసుందరీ |
శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యా మంత్రనామసహస్రకమ్ || ౧౬౯ ||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం పుత్ర తవ ప్రీత్యా ప్రకీర్తితమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం ప్రయత్నతః || ౧౭౦ ||

నాతః పరతరం పుణ్యం నాతః పరతరం శుభమ్ |
నాతః పరతరం స్తోత్రం నాతః పరతరా గతిః || ౧౭౧ ||

స్తోత్రం సహస్రనామాఖ్యం మమ వక్త్రాద్వినిఃసృతమ్ |
యః పఠేత్పరయా భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః || ౧౭౨ ||

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం సుఖార్థీ సుఖమాప్నుయాత్ |
ఫలార్థీ లభతే కామాన్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ || ౧౭౩ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం యశోఽర్థీ లభతే యశః |
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతమ్ || ౧౭౪ ||

గుర్విణీ లభతే పుత్రం కన్యా విందతి సత్పతిమ్ |
మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చౌరోఽపి లభతే గతిమ్ || ౧౭౫ ||

సంక్రాంతావమావాస్యాయామష్టమ్యాం భౌమవాసరే |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణుయాద్వా సమాహితః || ౧౭౬ ||

పౌర్ణమాస్యాం చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చ విశేషతః |
స ముక్తః సర్వపాపేభ్యః కామేశ్వరసమో భవేత్ || ౧౭౭ ||

లక్ష్మీవాన్ సుతవాంశ్చైవ వల్లభః సర్వయోషితామ్ |
తస్యా వశ్యం భవేద్దాస్యే త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ || ౧౭౮ ||

రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవా విష్ణుం దృష్ట్వా చ దానవాః |
పన్నగా గరుడం దృష్ట్వా సింహం దృష్ట్వా యథా మృగాః || ౧౭౯ ||

మండూకా భోగినం దృష్ట్వా మార్జారం మూషకో యథా |
కీటవత్ప్రపలాయంతే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ || ౧౮౦ ||

అగ్నిచౌరభయం తస్య కదాచిన్నైవ సంభవేత్ |
పాతకా వివిధాః సంతి మేరుమందరసన్నిభాః || ౧౮౧ ||

భస్మసాత్తత్క్షణం కుర్యాత్ తృణం వహ్నియుతం యథా |
ఏకధా పఠనాదేవ సర్పపాపక్షయో భవేత్ || ౧౮౨ ||

దశధా పఠనాదేవ వాంఛాసిద్ధిః ప్రజాయతే |
నశ్యంతి సహసా రోగా దశధాఽఽవర్తనేన చ || ౧౮౩ ||

సహస్రం వా పఠేద్యస్తు ఖేచరో జాయతే నరః |
సహస్రదశకం యస్తు పఠేద్భక్తిపరాయణః || ౧౮౪ ||

సా తస్య జగతాం ధాత్రీ ప్రత్యక్షా భవతి ధ్రువమ్ |
లక్షం పూర్ణం యదా పుత్ర స్తవరాజం పఠేత్సుధీః || ౧౮౫ ||

భవపాశవినిర్ముక్తో మమ తుల్యో న సంశయః |
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వయజ్ఞేషు యత్ఫలమ్ || ౧౮౬ ||

సర్వదేవేషు యత్పుణ్యం తత్ఫలం పరికీర్తితమ్ |
తత్ఫలం కోటిగుణితం సకృజ్జప్త్వా లభేన్నరః || ౧౮౭ ||

శ్రుత్వా మహాబలశ్చాశు పుత్రవాన్ సర్వసంపదః |
దేహాంతే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ || ౧౮౮ ||

అద్వైతయోగిభిర్జ్ఞేయం మార్గగైరపి దుర్లభమ్ |
స యాస్యతి న సందేహః స్తవరాజప్రకీర్తనాత్ || ౧౮౯ ||

యః సదా పఠతే భక్తో ముక్తిస్తస్య న సంశయః || ౧౯౦ ||

ఇతి శ్రీవామకేశ్వరతంత్రే శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed