Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ బాలాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీబాలా శ్రీమహాదేవీ శ్రీమత్పంచాసనేశ్వరీ |
శివవామాంగసంభూతా శివమానసహంసినీ || ౧ ||

త్రిస్థా త్రినేత్రా త్రిగుణా త్రిమూర్తివశవర్తినీ |
త్రిజన్మపాపసంహర్త్రీ త్రియంబకకుటంబినీ || ౨ ||

బాలార్కకోటిసంకాశా నీలాలకలసత్కచా |
ఫాలస్థహేమతిలకా లోలమౌక్తికనాసికా || ౩ ||

పూర్ణచంద్రాననా చైవ స్వర్ణతాటంకశోభితా |
హరిణీనేత్రసాకారకరుణాపూర్ణలోచనా || ౪ ||

దాడిమీబీజరదనా బింబోష్ఠీ మందహాసినీ |
శంఖగ్రీవా చతుర్హస్తా కుచపంకజకుడ్మలా || ౫ ||

గ్రైవేయాంగదమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా |
వటపత్రోదరా చైవ నిర్మలా ఘనమండితా || ౬ ||

మందావలోకినీ మధ్యా కుసుంభవదనోజ్జ్వలా |
తప్తకాంచనకాంత్యాఢ్యా హేమభూషితవిగ్రహా || ౭ ||

మాణిక్యముకురాదర్శజానుద్వయవిరాజితా |
కామతూణీరజఘనా కామప్రేష్ఠగతల్పగా || ౮ ||

రక్తాబ్జపాదయుగళా క్వణన్మాణిక్యనూపురా |
వాసవాదిదిశానాథపూజితాంఘ్రిసరోరుహా || ౯ ||

వరాభయస్ఫాటికాక్షమాలాపుస్తకధారిణీ |
స్వర్ణకంకణజ్వాలాభకరాంగుష్ఠవిరాజితా || ౧౦ ||

సర్వాభరణభూషాఢ్యా సర్వావయవసుందరీ |
ఐంకారరూపా ఐంకారీ ఐశ్వర్యఫలదాయినీ || ౧౧ ||

క్లీంకారరూపా క్లీంకారీ క్లుప్తబ్రహ్మాండమండలా |
సౌఃకారరూపా సౌఃకారీ సౌందర్యగుణసంయుతా || ౧౨ ||

సచామరరతీంద్రాణీసవ్యదక్షిణసేవితా |
బిందుత్రికోణషట్కోణవృత్తాష్టదళసంయుతా || ౧౩ ||

సత్యాదిలోకపాలాంతదేవ్యావరణసంవృతా |
ఓడ్యాణపీఠనిలయా ఓజస్తేజఃస్వరూపిణీ || ౧౪ ||

అనంగపీఠనిలయా కామితార్థఫలప్రదా |
జాలంధరమహాపీఠా జానకీనాథసోదరీ || ౧౫ ||

పూర్ణాగిరిపీఠగతా పూర్ణాయుః సుప్రదాయినీ |
మంత్రమూర్తిర్మహాయోగా మహావేగా మహాబలా || ౧౬ ||

మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాదేవమనోహరీ |
కీర్తియుక్తా కీర్తిధరా కీర్తిదా కీర్తివైభవా || ౧౭ ||

వ్యాధిశైలవ్యూహవజ్రా యమవృక్షకుఠారికా |
వరమూర్తిగృహావాసా పరమార్థస్వరూపిణీ || ౧౮ ||

కృపానిధిః కృపాపూరా కృతార్థఫలదాయినీ |
అష్టత్రింశత్కళామూర్తిః చతుఃషష్టికళాత్మికా || ౧౯ ||

చతురంగబలాదాత్రీ బిందునాదస్వరూపిణీ |
దశాబ్దవయసోపేతా దివిపూజ్యా శివాభిధా || ౨౦ ||

ఆగమారణ్యమాయూరీ ఆదిమధ్యాంతవర్జితా |
కదంబవనసంపన్నా సర్వదోషవినాశినీ || ౨౧ ||

సామగానప్రియా ధ్యేయా ధ్యానసిద్ధాభివందితా |
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానరూపా జ్ఞానదా భయసంహరా || ౨౨ ||

తత్త్వజ్ఞానా తత్త్వరూపా తత్త్వమయ్యాశ్రితావనీ |
దీర్ఘాయుర్విజయారోగ్యపుత్రపౌత్రప్రదాయినీ || ౨౩ ||

మందస్మితముఖాంభోజా మంగళప్రదమంగళా |
వరదాభయముద్రాఢ్యా బాలాత్రిపురసుందరీ || ౨౪ ||

బాలాత్రిపురసుందర్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
పఠనాన్మననాద్ధ్యానాత్సర్వమంగళకారకమ్ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీ బాలాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed