Sri Bala Karpura Stotram – శ్రీ బాలా కర్పూర స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కర్పూరాభేందుగౌరాం శశిశకలధరాం రక్తపద్మాసనస్థాం
విద్యాపాత్రాక్షముద్రాధృతకరకమలాం త్వాం స్మరన్ సన్ త్రిలక్షమ్ |
జప్త్వా చంద్రార్ధభూషం సురుచిరమధరం బీజమాద్యం తవేదం
హుత్వా పశ్చాత్పలాశైః స భవతి కవిరాడ్దేవి బాలే మహేశి || ౧ ||

హస్తాబ్జైః పాత్రపాశాంకుశకుసుమధనుర్బీజపూరాన్ దధానాం
రక్తాం త్వాం సంస్మరన్ సన్ ప్రజపతి మనుజో యస్త్రిలక్షం భవాని |
వామాక్షీ చంద్రసంస్థం క్షితిసహితవిధిం కామబీజం తవేదం
చంద్రైర్హుత్వా దశాంశం స నయతి సకలాన్ వశ్యతాం సర్వదైవ || ౨ ||

విద్యాక్షజ్ఞానముద్రాఽమృతకలశధరాం త్వాం మనోజ్ఞాం కిశోరీం
స్మేరాం ధ్యాయంస్త్రినేత్రాం శశధరధవళాం యో జపేద్వై త్రిలక్షమ్ |
జీవం సంకర్షణాఢ్యం తవ సురనమితే సర్గయుక్తం సుబీజం
హుత్వాఽంతే మాలతీభిర్భవతి స లలితే శ్రీయుతో భోగవాంశ్చ || ౩ ||

ధ్యాయంస్త్వాం పుస్తకాక్షాభయవరదకరాం లోహితాభాం కుమారీం
కశ్చిద్యః సాధకేంద్రో జపతి కులవిధౌ ప్రత్యహం షట్సహస్రమ్ |
మాతర్వాఙ్మారశక్తిప్రయుతమనుమిమం త్ర్యక్షరం త్రైపురం తే
భుక్త్వా భోగాననేకాన్ జనని స లభతేఽవశ్యమేవాష్టసిద్ధీః || ౪ ||

ఆరక్తాం కాంతదోర్భ్యాం మణిచషకమథో రత్నపద్మం దధానాం
వాఙ్మాయాశ్రీయుతాన్యం మనుమయి లలితే తత్త్వలక్షం జపేద్యః |
ధ్యాయన్ రూపం త్వదీయం తదను చ హవనం పాయసాన్నైః ప్రకుర్యా-
-ద్యోగీశస్తత్త్వవేత్తా పరశివమహిళే భూతలే జాయతే సః || ౫ ||

వాణీ చేటీ రమా వాగ్భవమథ మదనః శక్తిబీజం చ షడ్భిః
ఏతైశ్చంద్రార్ధచూడే భవతి తవ మహామంత్రరాజః షడర్ణః |
జప్త్వైనం సాధకో యః స్మరహరదయితే భక్తితస్త్వాముపాస్తే
విద్యైశ్వర్యాణి భుక్త్వా తదను స లభతే దివ్యసాయుజ్యముక్తిమ్ || ౬ ||

మహాబిందుః శుద్ధో జనని నవయోన్యంతరగతో
భవేదేతద్బాహ్యే వసుఛదనపద్మం సురుచిరమ్ |
తతో వేదద్వారం భవతి తవ యంత్రం గిరిసుతే
తదస్మిన్ త్వాం ధ్యాయేత్కహరిహరరుద్రేశ్వరపదామ్ || ౭ ||

నవీనాదిత్యాభాం త్రినయనయుతాం స్మేరవదనాం
మహాక్షస్రగ్విద్యాఽభయవరకరాం రక్తవసనామ్ |
కిశోరీం త్వాం ధ్యాయన్నిజహృదయపద్మే పరశివే
జపేన్మోక్షాప్త్యర్థం తదను జుహుయాత్ కింశుకసుమైః || ౮ ||

హృదంభోజే ధ్యాయన్ కనకసదృశామిందుముకుటాం
త్రినేత్రాం స్మేరాస్యాం కమలమధులుంగాంకితకరామ్ |
జపేద్దిగ్లక్షం యస్తవ మనుమయో దేవి జుహుయాత్
సుపక్వైర్మాలూరైరతులధనవాన్ స ప్రభవతి || ౯ ||

స్మరేద్ధస్తైర్వేదాభయవరసుధాకుంభధరిణీం
స్రవంతీం పీయూషం ధవళవసనామిందుశకలామ్ |
సువిద్యాప్త్యై మంత్రం తవ హరనుతే లక్షనవకం
జపేత్త్వాం కర్పూరైరగరు సహితైరేవ జుహుయాత్ || ౧౦ ||

సహస్రారే ధ్యాయన్ శశధరనిభాం శుభ్రవసనాం
అకారాదిక్షాంతావయవయుతరూపాం శశిధరామ్ |
జపేద్భక్త్యా మంత్రం తవ రససహస్రం ప్రతిదినం
తథారోగ్యాప్త్యర్థం భగవతి గుడూచ్యైః ప్రజుహుయాత్ || ౧౧ ||

కులజ్ఞః కశ్చిద్యో యజతి కులపుష్పైః కులవిధౌ
కులాగారే ధ్యాయన్ కులజనని తే మన్మథకలామ్ |
షడర్ణం పూర్వోక్తం జపతి కులమంత్రం తవ శివే
స జీవన్ముక్తః స్యాదకులకులపంకేరుహగతే || ౧౨ ||

శివే మద్యైర్మాంసేశ్చణకవటకైర్మీనసహితైః
ప్రకుర్వంశ్చక్రార్చాం సుకులభగలింగామృతరసైః |
బలిం శంకామోహాదికపశుగణాన్యో విదధతి
త్రికాలజ్ఞో జ్ఞానీ స భవతి మహాభైరవసమః || ౧౩ ||

మనోవాచాగమ్యామకులకులగమ్యాం పరశివాం
స్తవీమి త్వాం మాతః కథమహమహో దేవి జడధీః |
తథాపి త్వద్భక్తిర్ముఖరయతి మాం తద్విరచితం
స్తవం క్షంతవ్యం మే త్రిపురలలితే దోషమధునా || ౧౪ ||

అనుష్ఠానధ్యానార్చామను సముద్ధారణయుతం
శివే తే కర్పూరస్తవమితి పఠేదర్చనపరః |
స యోగీ భోగీ స్యాత్ స హి నిఖిలశాస్త్రేషు నిపుణః
యమోఽన్యో వైరీణాం విలసతి సదా కల్పతరువత్ || ౧౫ ||

బాలాం బాలదివాకరద్యుతినిభాం పద్మాసనే సంస్థితాం
పంచప్రేతమయాంబుజాసనగతాం వాగ్వాదినీరూపిణీమ్ |
చంద్రార్కానలభూషితత్రినయనాం చంద్రావతంసాన్వితాం
విద్యాక్షాభయధారిణీం వరకరాం వందే పరామంబికామ్ || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీపరాతంత్రే శ్రీ బాలా కర్పూర స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed