Sri Bala Trailokya Vijaya Kavacham – శ్రీ బాలా త్రైలోక్యవిజయ కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
అధునా తే ప్రవక్ష్యామి కవచం మంత్రవిగ్రహమ్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ రహస్యం దేవదుర్లభమ్ || ౧ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
యా దేవీ త్ర్యక్షరీ బాలా చిత్కలా శ్రీసరస్వతీ |
మహావిద్యేశ్వరీ నిత్యా మహాత్రిపురసుందరీ || ౨ ||

తస్యాః కవచమీశాన మంత్రగర్భం పరాత్మకమ్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ౩ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
దేవదేవి మహాదేవి బాలాకవచముత్తమమ్ |
మంత్రగర్భం పరం తత్త్వం లక్ష్మీసంవర్ధనం పరమ్ || ౪ ||

సర్వస్వం మే రహస్యం తు గుహ్యం త్రిదశగోపితమ్ |
ప్రవక్ష్యామి తవ స్నేహాన్నాఖ్యేయం యస్య కస్యచిత్ || ౫ ||

యద్ధృత్వా కవచం దేవ్యా మాతృకాక్షరమండితమ్ |
నారాయణోఽపి దైత్యేంద్రాన్ జఘాన రణమండలే || ౬ ||

త్ర్యంబకం కామదేవోఽపి బలం శక్రో జఘాన హి |
కుమారస్తారకం దైత్యమంధకం చంద్రశేఖరః || ౭ ||

అవధీద్రావణం రామో వాతాపిం కుంభసంభవః |
కవచస్యాస్య దేవేశి ధారణాత్పఠనాదపి || ౮ ||

స్రష్టా ప్రజాపతిర్బ్రహ్మా విష్ణుస్త్రైలోక్యపాలకః |
శివోఽణిమాదిసిద్ధీశో మఘవాన్ దేవనాయకః || ౯ ||

సూర్యస్తేజోనిధిర్దేవి చంద్రస్తారాధిపః స్థితః |
వహ్నిర్మహోర్మినిలయో వరుణోఽపి దిశాం పతిః || ౧౦ ||

సమీరో బలవాంల్లోకే యమో ధర్మనిధిః స్మృతః |
కుబేరో నిధినాథోఽస్తి నైరృతిః సర్వరాక్షసామ్ || ౧౧ ||

ఈశ్వరః శంకరో రుద్రో దేవి రత్నాకరోఽంబుధిః |
అస్య స్మరణమాత్రేణ కులే తస్య కులేశ్వరి || ౧౨ ||

ఆయుః కీర్తిః ప్రభా లక్ష్మీర్వృద్ధిర్భవతి సంతతమ్ |
కవచం సుభగం దేవి బాలాయాః కౌలికేశ్వరి || ౧౩ ||

ఋషిః స్యాద్దక్షిణామూర్తిః పంక్తిశ్ఛంద ఉదాహృతః |
బాలా సరస్వతీ దేవి దేవతా త్ర్యక్షరీ స్మృతా || ౧౪ ||

బీజం తు వాగ్భవం ప్రోక్తం శక్తిః శక్తిరుదాహృతా |
కీలకం కామరాజం తు ఫడాశాబంధనం తథా |
భోగాపవర్గసిద్ధ్యర్థం వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౧౫ ||

అకులకులమయంతీ చక్రమధ్యే స్ఫురంతీ
మధురమధు పిబంతీ కంటకాన్ భక్షయంతీ |
దురితమపహరంతీ సాధకాన్ పోషయంతీ
జయతు జయతు బాలా సుందరీ క్రీడయంతీ || ౧౬ ||

ఐం బీజం మే శిరః పాతు క్లీం బీజం భ్రుకుటీం మమ |
సౌః ఫాలం పాతు మే బాలా ఐం క్లీం సౌః నయనే మమ || ౧౭ ||

అం ఆం ఇం ఈం శ్రుతీ పాతు బాలా కామేశ్వరీ మమ |
ఉం ఊం ఋం ౠం సదా పాతు మమ నాసాపుటద్వయమ్ || ౧౮ ||

లుం* లూం* ఏం ఐం పాతు గండౌ ఐం క్లీం సౌః త్రిపురాంబికా |
ఓం ఔం అం అః ముఖం పాతు క్లీం ఐం సౌః త్రిపురేశ్వరీ || ౧౯ ||

కం ఖం గం ఘం ఙం కరౌ మే సౌః ఐం క్లీం శత్రుమర్దినీ |
చం ఛం జం ఝం ఞం పాతు మే కుక్షిం ఐం కులనాయికా || ౨౦ ||

టం ఠం డం ఢం ణం మే పాతు వక్షః క్లీం భగమాలినీ |
తం థం దం ధం నం మే పాతు బాహూ సౌః జయదాయినీ || ౨౧ ||

పం ఫం బం భం మం మే పాతు పార్శ్వౌ పరమసుందరీ |
యం రం లం వం పాతు పృష్ఠం ఐం క్లీం సౌః విశ్వమాతృకా || ౨౨ ||

శం షం సం హం పాతు నాభిం భగవత్యమృతేశ్వరీ |
ళం క్షం కటిం సదా పాతు క్లీం క్లీం క్లీం మాతృకేశ్వరీ || ౨౩ ||

ఐం ఐం ఐం పాతు మే లింగం భగం మే భగగర్భిణీ |
సౌః సౌః సౌః పాతు మే ఊరూ వీరమాతాఽష్టసిద్ధిదా || ౨౪ ||

సౌః ఐం క్లీం జానూ మే పాతు మహాముద్రాభిముద్రితా |
సౌః క్లీం ఐం పాతు మే జంఘే బాలా త్రిభువనేశ్వరీ || ౨౫ ||

క్లీం ఐం సౌః పాతు గుల్ఫౌ మే త్రైలోక్యవిజయప్రదా |
ఐం క్లీం సౌః పాతు మే పాదౌ బాలా త్ర్యక్షరరూపిణీ || ౨౬ ||

శీర్షాదిపాదపర్యంతం సర్వావయవసంయుతమ్ |
పాయాత్పాదాది శీర్షాంతం ఐం క్లీం సౌః సకలం వపుః || ౨౭ ||

బ్రాహ్మీ మాం పూర్వతః పాతు వహ్నౌ వారాహికాఽవతు |
మాహేశ్వరీ దక్షిణే చ ఇంద్రాణీ పాతు నైరృతౌ || ౨౮ ||

పశ్చిమే పాతు కౌమారీ వాయవ్యే చండికాఽవతు |
వైష్ణవీ పాతు కౌబేర్యాం ఈశాన్యాం నారసింహకా || ౨౯ ||

ప్రభాతే భైరవీ పాతు మధ్యాహ్నే యోగినీ తథా |
సాయాహ్నే వటుకా పాతు అర్ధరాత్రే శివోఽవతు || ౩౦ ||

నిశాంతే సర్వగా పాతు సర్వదా చక్రనాయికా |
రణే నాగకులే ద్యూతే వివాదే శత్రుసంకటే || ౩౧ ||

సర్వత్ర సర్వదా పాతు ఐం క్లీం సౌః బీజభూషితా || ౩౨ ||

ఇతీదం కవచం దివ్యం బాలాయాః సారముత్తమమ్ |
మంత్రవిద్యామయం తత్త్వం మాతృకాక్షరభూషితమ్ || ౩౩ ||

బ్రహ్మవిద్యామయం బ్రహ్మసాధనం మంత్రసాధనమ్ |
యః పఠేత్సతతం భక్త్యా ధారయేద్వా మహేశ్వరి || ౩౪ ||

తస్య సర్వార్థసిద్ధిః స్యాత్సాధకస్య న సంశయః |
రవౌ భూర్జే లిఖిత్వేదం అర్చయేద్ధారయేత్తతః || ౩౫ ||

వంధ్యాపి కాకవంధ్యాపి మృతవత్సాపి పార్వతి |
లభేత్పుత్రాన్ మహావీరాన్ మార్కండేయసమాయుషః || ౩౬ ||

విత్తం దరిద్రో లభతే మతిమానయశఃస్త్రియః |
య ఏతద్ధారయేద్వర్మ సంగ్రామే స రిపూన్ జయేత్ || ౩౭ ||

జిత్వా వైరికులం ఘోరం కల్యాణం గృహమావిశేత్ |
బాహౌ కంఠే తథా దేవి ధారయేన్మూర్ధ్ని సంతతమ్ || ౩౮ ||

ఇహ లోకే ధనారోగ్యం పరమాయుర్యశః శ్రియమ్ |
ప్రాప్య భక్త్యా నరో భోగానంతే యాతి పరం పదమ్ || ౩౯ ||

ఇదం రహస్యం పరమం సర్వతస్తూత్తమోత్తమమ్ |
గుహ్యాద్గుహ్యమిమం నిత్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీ బాలా త్రైలోక్యవిజయ కవచమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed