Sri Bala Trailokya Vijaya Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಅಧುನಾ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ರಹಸ್ಯಂ ದೇವದುರ್ಲಭಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಯಾ ದೇವೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಬಾಲಾ ಚಿತ್ಕಲಾ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀ |
ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೨ ||

ತಸ್ಯಾಃ ಕವಚಮೀಶಾನ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಪರಾತ್ಮಕಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ || ೩ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ದೇವದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬಾಲಾಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ |
ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂವರ್ಧನಂ ಪರಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಹಸ್ಯಂ ತು ಗುಹ್ಯಂ ತ್ರಿದಶಗೋಪಿತಮ್ |
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೫ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಮಂಡಿತಮ್ |
ನಾರಾಯಣೋಽಪಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಾನ್ ಜಘಾನ ರಣಮಂಡಲೇ || ೬ ||

ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಕಾಮದೇವೋಽಪಿ ಬಲಂ ಶಕ್ರೋ ಜಘಾನ ಹಿ |
ಕುಮಾರಸ್ತಾರಕಂ ದೈತ್ಯಮಂಧಕಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ || ೭ ||

ಅವಧೀದ್ರಾವಣಂ ರಾಮೋ ವಾತಾಪಿಂ ಕುಂಭಸಂಭವಃ |
ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಧಾರಣಾತ್ಪಠನಾದಪಿ || ೮ ||

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಕಃ |
ಶಿವೋಽಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧೀಶೋ ಮಘವಾನ್ ದೇವನಾಯಕಃ || ೯ ||

ಸೂರ್ಯಸ್ತೇಜೋನಿಧಿರ್ದೇವಿ ಚಂದ್ರಸ್ತಾರಾಧಿಪಃ ಸ್ಥಿತಃ |
ವಹ್ನಿರ್ಮಹೋರ್ಮಿನಿಲಯೋ ವರುಣೋಽಪಿ ದಿಶಾಂ ಪತಿಃ || ೧೦ ||

ಸಮೀರೋ ಬಲವಾಂಲ್ಲೋಕೇ ಯಮೋ ಧರ್ಮನಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಕುಬೇರೋ ನಿಧಿನಾಥೋಽಸ್ತಿ ನೈರೃತಿಃ ಸರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಮ್ || ೧೧ ||

ಈಶ್ವರಃ ಶಂಕರೋ ರುದ್ರೋ ದೇವಿ ರತ್ನಾಕರೋಽಂಬುಧಿಃ |
ಅಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಕುಲೇ ತಸ್ಯ ಕುಲೇಶ್ವರಿ || ೧೨ ||

ಆಯುಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಸಂತತಮ್ |
ಕವಚಂ ಸುಭಗಂ ದೇವಿ ಬಾಲಾಯಾಃ ಕೌಲಿಕೇಶ್ವರಿ || ೧೩ ||

ಋಷಿಃ ಸ್ಯಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛಂದ ಉದಾಹೃತಃ |
ಬಾಲಾ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ದೇವತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಸ್ಮೃತಾ || ೧೪ ||

ಬೀಜಂ ತು ವಾಗ್ಭವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿರುದಾಹೃತಾ |
ಕೀಲಕಂ ಕಾಮರಾಜಂ ತು ಫಡಾಶಾಬಂಧನಂ ತಥಾ |
ಭೋಗಾಪವರ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೧೫ ||

ಅಕುಲಕುಲಮಯಂತೀ ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರಂತೀ
ಮಧುರಮಧು ಪಿಬಂತೀ ಕಂಟಕಾನ್ ಭಕ್ಷಯಂತೀ |
ದುರಿತಮಪಹರಂತೀ ಸಾಧಕಾನ್ ಪೋಷಯಂತೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಬಾಲಾ ಸುಂದರೀ ಕ್ರೀಡಯಂತೀ || ೧೬ ||

ಐಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಭ್ರುಕುಟೀಂ ಮಮ |
ಸೌಃ ಫಾಲಂ ಪಾತು ಮೇ ಬಾಲಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಯನೇ ಮಮ || ೧೭ ||

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಬಾಲಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಮಮ |
ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಸದಾ ಪಾತು ಮಮ ನಾಸಾಪುಟದ್ವಯಮ್ || ೧೮ ||

ಲುಂ* ಲೂಂ* ಏಂ ಐಂ ಪಾತು ಗಂಡೌ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ |
ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ ಮುಖಂ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ || ೧೯ ||

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙಂ ಕರೌ ಮೇ ಸೌಃ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ |
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಪಾತು ಮೇ ಕುಕ್ಷಿಂ ಐಂ ಕುಲನಾಯಿಕಾ || ೨೦ ||

ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಣಂ ಮೇ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಕ್ಲೀಂ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಮೇ ಪಾತು ಬಾಹೂ ಸೌಃ ಜಯದಾಯಿನೀ || ೨೧ ||

ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಂ ಮೇ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪರಮಸುಂದರೀ |
ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವಮಾತೃಕಾ || ೨೨ ||

ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಭಗವತ್ಯಮೃತೇಶ್ವರೀ |
ಳಂ ಕ್ಷಂ ಕಟಿಂ ಸದಾ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾತೃಕೇಶ್ವರೀ || ೨೩ ||

ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಪಾತು ಮೇ ಲಿಂಗಂ ಭಗಂ ಮೇ ಭಗಗರ್ಭಿಣೀ |
ಸೌಃ ಸೌಃ ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಊರೂ ವೀರಮಾತಾಽಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ || ೨೪ ||

ಸೌಃ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಾನೂ ಮೇ ಪಾತು ಮಹಾಮುದ್ರಾಭಿಮುದ್ರಿತಾ |
ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೨೫ ||

ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಬಾಲಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ || ೨೬ ||

ಶೀರ್ಷಾದಿಪಾದಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಂಯುತಮ್ |
ಪಾಯಾತ್ಪಾದಾದಿ ಶೀರ್ಷಾಂತಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಕಲಂ ವಪುಃ || ೨೭ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಂ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ವಹ್ನೌ ವಾರಾಹಿಕಾಽವತು |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚ ಇಂದ್ರಾಣೀ ಪಾತು ನೈರೃತೌ || ೨೮ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಕೌಮಾರೀ ವಾಯವ್ಯೇ ಚಂಡಿಕಾಽವತು |
ವೈಷ್ಣವೀ ಪಾತು ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಕಾ || ೨೯ ||

ಪ್ರಭಾತೇ ಭೈರವೀ ಪಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೋಗಿನೀ ತಥಾ |
ಸಾಯಾಹ್ನೇ ವಟುಕಾ ಪಾತು ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಶಿವೋಽವತು || ೩೦ ||

ನಿಶಾಂತೇ ಸರ್ವಗಾ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರನಾಯಿಕಾ |
ರಣೇ ನಾಗಕುಲೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ || ೩೧ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬೀಜಭೂಷಿತಾ || ೩೨ ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಲಾಯಾಃ ಸಾರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಮಂತ್ರವಿದ್ಯಾಮಯಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಮ್ || ೩೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನಂ ಮಂತ್ರಸಾಧನಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಧಾರಯೇದ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೩೪ ||

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಸಾಧಕಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ |
ರವೌ ಭೂರ್ಜೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಅರ್ಚಯೇದ್ಧಾರಯೇತ್ತತಃ || ೩೫ ||

ವಂಧ್ಯಾಪಿ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾಪಿ ಮೃತವತ್ಸಾಪಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಾನ್ ಮಹಾವೀರಾನ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸಮಾಯುಷಃ || ೩೬ ||

ವಿತ್ತಂ ದರಿದ್ರೋ ಲಭತೇ ಮತಿಮಾನಯಶಃಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ಯ ಏತದ್ಧಾರಯೇದ್ವರ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸ ರಿಪೂನ್ ಜಯೇತ್ || ೩೭ ||

ಜಿತ್ವಾ ವೈರಿಕುಲಂ ಘೋರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗೃಹಮಾವಿಶೇತ್ |
ಬಾಹೌ ಕಂಠೇ ತಥಾ ದೇವಿ ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಂತತಮ್ || ೩೮ ||

ಇಹ ಲೋಕೇ ಧನಾರೋಗ್ಯಂ ಪರಮಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನರೋ ಭೋಗಾನಂತೇ ಯಾತಿ ಪರಂ ಪದಮ್ || ೩೯ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಸರ್ವತಸ್ತೂತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯಮಿಮಂ ನಿತ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed