Dasavidyamayi Bala Stotram – ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಕಾಳೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಚ ಲಲಿತಾ ಧೂಮಾವತೀ ಭೈರವೀ
ಮಾತಂಗೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಚ ಕಮಲಾ ಶ್ರೀರ್ವಜ್ರವೈರೋಚನೀ |
ತಾರಾ ಪೂರ್ವಮಹಾಪದೇನ ಕಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶಂಭುನಾ
ಲೀಲಾರೂಪಮಯೀ ಚ ದೇಶದಶಧಾ ಬಾಲಾ ತು ಮಾಂ ಪಾತು ಸಾ || ೧ ||

ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಘನಾವಭಾಸರುಚಿರಾಂ ನೀಲಾಲಕಾಲಂಕೃತಾಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಬಲಿಶತ್ರುವಂದಿತಪದಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭಾಮ್ |
ತ್ರಾಸತ್ರಾಸಕೃಪಾಣಮುಂಡದಧತೀಂ ಭಕ್ತಾಯ ದಾನೋದ್ಯತಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬಾಲಾಂ ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಿಕಾಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಂ ಸುಮುಖೀಂ ಬಕಾರವಿಭವಾಂ ಬಾಲಾಂ ಬಲಾಕೀನಿಭಾಂ
ಹಸ್ತನ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತವೈರಿರಸನಾಮನ್ಯೇ ದಧಾನಾಂ ಗದಾಮ್ |
ಪೀತಾಂ ಭೂಷಣಗಂಧಮಾಲ್ಯರುಚಿರಾಂ ಪೀತಾಂಬರಾಂಗಾಂ ವರಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬಾಲಾಂ ಬಗಳಾಮುಖೀಮ್ || ೩ ||

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭಸ್ಕರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂ ಸನ್ಮುಖೀಂ
ವಾಮೇ ಪಾಶಧನುರ್ಧರಾಂ ಸುವಿಭವಾಂ ಬಾಣಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀಂ ಪರಮಯೀಂ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬಾಲಾಂ ಸ್ವಯಂ ಷೋಡಶೀಮ್ || ೪ ||

ದೀರ್ಘಾಂ ದೀರ್ಘಕುಚಾಮುದಗ್ರದಶನಾಂ ದುಷ್ಟಚ್ಛಿದಾಂ ದೇವತಾಂ
ಕ್ರವ್ಯಾದಾಂ ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಾಂ ಚ ಕುಟಿಲಾಂ ಕಾಕಧ್ವಜಾಂ ಕ್ಷುತ್ಕೃಶಾಮ್ |
ದೇವೀಂ ಶೂರ್ಪಕರಾಂ ಮಲೀನವಸನಾಂ ತಾಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದಾರ್ಚಿತಾಮ್ |
ಬಾಲಾಂ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧೂಮಾವತೀಮ್ || ೫ ||

ಉದ್ಯತ್ಕೋಟಿದಿವಾಕರಪ್ರತಿಭಟಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಭಾಕರ್ಪಟಾಂ
ಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಪಾಶಮಂಕುಶವರಾನ್ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಮುಂಡಸ್ರಜಾಮ್ |
ಪೀನೋತ್ತುಂಗಪಯೋಧರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾಂ
ಬಾಲಾಂ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಭೈರವೀಂ ಧೀಮಹಿ || ೬ ||

ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂ ಸನ್ಮುಖೀಂ
ವಾಮೇ ಪಾಶಧನುರ್ಧರಾಂ ತು ನಿಕರೇ ಬಾಣಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀಂ ಪರಮಯೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಬಾಲಿಕಾಮ್ || ೭ ||

ಉದ್ಯತ್ಸೂರ್ಯನಿಭಾಂ ಚ ಇಂದುಮುಕುಟಾಮಿಂದೀವರೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಹಸ್ತೇ ಚಾರುವರಾಭಯಂ ಚ ದಧತೀಂ ಪಾಶಂ ತಥಾ ಚಾಂಕುಶಮ್ |
ಚಿತ್ರಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಚ ಭುವನೇಶೀಮಾದಿಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ದೇವೀಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಸ್ಥಿತಾಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ವರಮಬ್ಜಯುಗ್ಮಮಭಯಂ ಹಸ್ತೈಃ ಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲಸನ್ನಿಭೈಶ್ಚ ಕರಿಭಿರಾಸಿಂಚ್ಯಮಾನಾಂ ಸದಾ
ಬಾಲಾಂ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಭಜೇ ಚೇಂದಿರಾಮ್ || ೯ ||

ಸಂಛಿನ್ನಂ ಸ್ವಶಿರೋ ವಿಕೀರ್ಣಕುಟಿಲಂ ವಾಮೇ ಕರೇ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ತೃಪ್ತಾಸ್ಯಾಂ ಸ್ವಶರೀರಜೈಶ್ಚ ರುಧಿರೈಃ ಸಂತರ್ಪಯಂತೀಂ ಸಖೀಮ್ |
ಸದ್ಭಕ್ತಾಯ ವರಪ್ರದಾನನಿರತಾಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಂ
ಬಾಲಾಂ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ಉಗ್ರಾಮೇಕಜಟಾಮನಂತಸುಖದಾಂ ದೂರ್ವಾದಲಾಭಾಮಜಾಂ
ಕರ್ತ್ರೀಖಡ್ಗಕಪಾಲನೀಲಕಮಲಾನ್ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಶಿವಾಮ್ |
ಕಂಠೇ ಮುಂಡಸ್ರಜಾಂ ಕರಾಳವದನಾಂ ಕಂಜಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ವಂದೇ ಸಂಕಟನಾಶಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬಾಲಾಂ ಸ್ವಯಂ ತಾರಿಣೀಮ್ || ೧೧ ||

ಮುಖೇ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ತದನು ಕಿಲ ತಾರಾ ಚ ನಯನೇ
ತದಂತಂಗಾ ಕಾಳೀ ಭೃಕುಟಿಸದನೇ ಭೈರವಿ ಪರಾ |
ಕಟೌ ಛಿನ್ನಾ ಧೂಮಾವತೀ ಜಯ ಕುಚೇ ಶ್ರೀಕಮಲಜಾ
ಪದಾಂಶೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾ ಜಯತಿ ಕಿಲ ಬಾಲಾ ದಶಮಯೀ || ೧೨ ||

ವಿರಾಜನ್ಮಂದಾರದ್ರುಮಕುಸುಮಹಾರಸ್ತನತಟೀ
ಪರಿತ್ರಾಸತ್ರಾಣ ಸ್ಫಟಿಕಗುಟಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವರಾ |
ಗಳೇ ರೇಖಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ಗಮಕಗತಿಗೀತೈಕನಿಪುಣಾ
ಸದಾ ಪೀತಾ ಹಾಲಾ ಜಯತಿ ಕಿಲ ಬಾಲಾ ದಶಮಯೀ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮೇರುತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: