Dasavidyamayi Bala Stotram – దశవిద్యామయీ శ్రీ బాలా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీకాళీ బగళాముఖీ చ లలితా ధూమావతీ భైరవీ
మాతంగీ భువనేశ్వరీ చ కమలా శ్రీర్వజ్రవైరోచనీ |
తారా పూర్వమహాపదేన కథితా విద్యా స్వయం శంభునా
లీలారూపమయీ చ దేశదశధా బాలా తు మాం పాతు సా || ౧ ||

శ్యామాం శ్యామఘనావభాసరుచిరాం నీలాలకాలంకృతాం
బింబోష్ఠీం బలిశత్రువందితపదాం బాలార్కకోటిప్రభామ్ |
త్రాసత్రాసకృపాణముండదధతీం భక్తాయ దానోద్యతాం
వందే సంకటనాశినీం భగవతీం బాలాం స్వయం కాళికామ్ || ౨ ||

బ్రహ్మాస్త్రాం సుముఖీం బకారవిభవాం బాలాం బలాకీనిభాం
హస్తన్యస్తసమస్తవైరిరసనామన్యే దధానాం గదామ్ |
పీతాం భూషణగంధమాల్యరుచిరాం పీతాంబరాంగాం వరాం
వందే సంకటనాశినీం భగవతీం బాలాం బగళాముఖీమ్ || ౩ ||

బాలార్కద్యుతిభస్కరాం త్రినయనాం మందస్మితాం సన్ముఖీం
వామే పాశధనుర్ధరాం సువిభవాం బాణం తథా దక్షిణే |
పారావారవిహారిణీం పరమయీం పద్మాసనే సంస్థితాం
వందే సంకటనాశినీం భగవతీం బాలాం స్వయం షోడశీమ్ || ౪ ||

దీర్ఘాం దీర్ఘకుచాముదగ్రదశనాం దుష్టచ్ఛిదాం దేవతాం
క్రవ్యాదాం కుటిలేక్షణాం చ కుటిలాం కాకధ్వజాం క్షుత్కృశామ్ |
దేవీం శూర్పకరాం మలీనవసనాం తాం పిప్పలాదార్చితామ్ |
బాలాం సంకటనాశినీం భగవతీం ధ్యాయామి ధూమావతీమ్ || ౫ ||

ఉద్యత్కోటిదివాకరప్రతిభటాం బాలార్కభాకర్పటాం
మాలాపుస్తకపాశమంకుశవరాన్ దైత్యేంద్రముండస్రజామ్ |
పీనోత్తుంగపయోధరాం త్రినయనాం బ్రహ్మాదిభిః సంస్తుతాం
బాలాం సంకటనాశినీం భగవతీం శ్రీభైరవీం ధీమహి || ౬ ||

వీణావాదనతత్పరాం త్రినయనాం మందస్మితాం సన్ముఖీం
వామే పాశధనుర్ధరాం తు నికరే బాణం తథా దక్షిణే |
పారావారవిహారిణీం పరమయీం బ్రహ్మాసనే సంస్థితాం
వందే సంకటనాశినీం భగవతీం మాతంగినీం బాలికామ్ || ౭ ||

ఉద్యత్సూర్యనిభాం చ ఇందుముకుటామిందీవరే సంస్థితాం
హస్తే చారువరాభయం చ దధతీం పాశం తథా చాంకుశమ్ |
చిత్రాలంకృతమస్తకాం త్రినయనాం బ్రహ్మాదిభిః సేవితాం
వందే సంకటనాశినీం చ భువనేశీమాదిబాలాం భజే || ౮ ||

దేవీం కాంచనసన్నిభాం త్రినయనాం ఫుల్లారవిందస్థితాం
బిభ్రాణాం వరమబ్జయుగ్మమభయం హస్తైః కిరీటోజ్జ్వలామ్ |
ప్రాలేయాచలసన్నిభైశ్చ కరిభిరాసించ్యమానాం సదా
బాలాం సంకటనాశినీం భగవతీం లక్ష్మీం భజే చేందిరామ్ || ౯ ||

సంఛిన్నం స్వశిరో వికీర్ణకుటిలం వామే కరే బిభ్రతీం
తృప్తాస్యాం స్వశరీరజైశ్చ రుధిరైః సంతర్పయంతీం సఖీమ్ |
సద్భక్తాయ వరప్రదాననిరతాం ప్రేతాసనాధ్యాసినీం
బాలాం సంకటనాశినీం భగవతీం శ్రీఛిన్నమస్తాం భజే || ౧౦ ||

ఉగ్రామేకజటామనంతసుఖదాం దూర్వాదలాభామజాం
కర్త్రీఖడ్గకపాలనీలకమలాన్ హస్తైర్వహంతీం శివామ్ |
కంఠే ముండస్రజాం కరాళవదనాం కంజాసనే సంస్థితాం
వందే సంకటనాశినీం భగవతీం బాలాం స్వయం తారిణీమ్ || ౧౧ ||

ముఖే శ్రీ మాతంగీ తదను కిల తారా చ నయనే
తదంతంగా కాళీ భృకుటిసదనే భైరవి పరా |
కటౌ ఛిన్నా ధూమావతీ జయ కుచే శ్రీకమలజా
పదాంశే బ్రహ్మాస్త్రా జయతి కిల బాలా దశమయీ || ౧౨ ||

విరాజన్మందారద్రుమకుసుమహారస్తనతటీ
పరిత్రాసత్రాణ స్ఫటికగుటికా పుస్తకవరా |
గళే రేఖాస్తిస్రో గమకగతిగీతైకనిపుణా
సదా పీతా హాలా జయతి కిల బాలా దశమయీ || ౧౩ ||

ఇతి శ్రీమేరుతంత్రే శ్రీ దశవిద్యామయీ బాలా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed