Sri Bala Tripurasundari Sahasranama Stotram 2 – ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் – 2


ஶௌநக உவாச ।
கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நாநாபுஷ்போபஶோபி⁴தே ।
கல்பபாத³பமத்⁴யஸ்தே² க³ந்த⁴ர்வக³ணஸேவிதே ॥ 1 ॥

மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தே² நாநாரத்நோபஶோபி⁴தே ।
தம் கதா³சித் ஸுகா²ஸீநம் ப⁴க³வந்தம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 2 ॥

கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ரம் சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ரம் ।
த்ரிஶூலட³மருத⁴ரம் மஹாவ்ருஷப⁴வாஹநம் ॥ 3 ॥

ஜடாஜூடத⁴ரம் தே³வம் வாஸுகிகண்ட²பூ⁴ஷணம் ।
விபூ⁴திபூ⁴ஷணம் தே³வம் நீலகண்ட²ம் த்ரிலோசநம் ॥ 4 ॥

த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிப⁴ம் ।
ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶம் கி³ரிஜார்தா⁴ங்க³பூ⁴ஷணம் ॥ 5 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா நாத²ம் காரணம் விஶ்வரூபிணம் ।
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ப்ராஹ தம் ஶிகி²வாஹந꞉ ॥ 6 ॥

கார்திகேய உவாச ।
தே³வதே³வ மஹாதே³வ ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரக ।
த்வம் க³தி꞉ ஸர்வதே³வாநாம் த்வம் க³தி꞉ ஸர்வதே³ஹிநாம் ॥ 7 ॥

த்வம் க³தி꞉ ஸர்வதே³வாநாம் ஸர்வேஷாம் த்வம் க³திர்விபோ⁴ ।
த்வமேவ ஜக³தா³தா⁴ரஸ்த்வமேவ விஶ்வகாரணம் ॥ 8 ॥

த்வமேவ பூஜ்ய꞉ ஸர்வேஷாம் த்வத³ந்யோ நாஸ்தி மே க³தி꞉ ।
கிம் கு³ஹ்யம் பரமம் லோகே கிமேகம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 9 ॥

கிமேகம் பரமம் ஸ்ருஷ்டி꞉ கிம் பௌ⁴மைஶ்வர்யமோக்ஷத³ம் ।
விநா தீர்தே²ந தபஸா விநா வேதை³ர்விநா மகை²꞉ ॥ 10 ॥

விநா ஜாப்யேந த்⁴யாநேந கத²ம் ஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ।
கஸ்மாது³த்பத்³யதே ஸ்ருஷ்டி꞉ கஸ்மிம்ஶ்ச விளயோ ப⁴வேத் ॥ 11 ॥

கஸ்மாது³த்தீர்யதே தே³வ ஸம்ஸாரார்ணவஸங்கடாத் ।
தத³ஹம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கத²யஸ்வ மஹேஶ்வர ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஸாது⁴ ஸாது⁴ த்வயா ப்ருஷ்டோ(அ)ஸ்ம்யஹம் பார்வதீநந்த³ந ।
அஸ்தி கு³ஹ்யதமம் புத்ர கத²யிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥ 13 ॥

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத³ய꞉ ।
யே சாந்யே ப³ஹவோ பூ⁴தா꞉ ஸர்வே ப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வா꞉ ॥ 14 ॥

ஸைவ தே³வீ பராஶக்திர்மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸைவ ஸம்ஹரதே விஶ்வம் ஜக³தே³தச்சராசரம் ॥ 15 ॥

ஆதா⁴ரம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸைவ ரோகா³ர்திஹாரிணீ ।
இச்சா²ஶக்தி꞉ க்ரியாரூபா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ॥ 16 ॥

த்ரிதா⁴ ஶக்திஸ்வரூபேண ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶிநீ ।
ஸ்ருஜதி ப்³ரஹ்மரூபேண விஷ்ணுரூபேண ரக்ஷதி ॥ 17 ॥

ஹரதே ருத்³ரரூபேண ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
யஸ்ய யோநௌ ஜக³த்ஸர்வமத்³யாபி வர்ததே(அ)கி²லம் ॥ 18 ॥

யஸ்யாம் ப்ரளீயதே சாந்தே யஸ்யாம் ச ஜாயதே புந꞉ ।
யாம் ஸமாராத்⁴ய த்ரைலோக்யே ஸம்ப்ராப்தம் பத³முத்தமம் ।
தஸ்யா꞉ நாமஸஹஸ்ரம் தே கத²யாமி ஶ்ருணுஷ்வ தத் ॥ 19 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீபா³லாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய, ப⁴க³வான் த³க்ஷிணாமுர்திர்வாமதே³வ ருஷி꞉, கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉, ப்ரகட கு³ப்த கு³ப்ததர ஸம்ப்ரதா³ய குல கௌலோத்தீர்ணா நிக³ர்ப⁴ ரஹஸ்யாதிரஹஸ்ய பராபரரஹஸ்யா சிந்த்ய வர்திநீ பா³லா தே³வதா, ஆம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, க்லீம் கீலகம், ஶ்ரீபா³லாப்ரீத்யர்தே² பாராயணே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் –
ஆதா⁴ரே தருணார்கபி³ம்ப³ஸத்³ருஶம் ஹேமப்ரப⁴ம் வாக்³ப⁴வம்
பீ³ஜம் மாந்மத²மிந்த்³ரகோ³பஸத்³ருஶம் ஹ்ருத்பங்கஜே ஸம்ஸ்தி²தம் ।
சக்ரம் பா⁴லமயம் ஶஶாங்கருசிரம் பீ³ஜம் து தார்தீயகம்
யே த்⁴யாயந்தி பத³த்ரயம் தவ ஶிவே தே யாந்தி ஸூக்ஷ்மாம் க³திம் ॥

ஸ்தோத்ரம் –
கல்யாணீ கமலா காளீ கராளீ காமரூபிணீ ।
காமாக்ஷா காமதா³ காம்யா காமநா காமசாரிணீ ॥ 22 ॥

கௌமாரீ கருணாமூர்தி꞉ கலிகல்மஷநாஶிநீ ।
காத்யாயநீ கலாதா⁴ரா கௌமுதீ³ கமலப்ரியா ॥ 23 ॥

கீர்திதா³ பு³த்³தி⁴தா³ மேதா⁴ நீதிஜ்ஞா நீதிவத்ஸலா ।
மாஹேஶ்வரீ மஹாமாயா மஹாதேஜா மஹேஶ்வரீ ॥ 24 ॥

காலராத்ரிர்மஹாராத்ரி꞉ காளிந்தீ³ கல்பரூபிணீ ।
மஹாஜிஹ்வா மஹாலோலா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாபு⁴ஜா ॥ 25 ॥

மஹாமோஹாந்த⁴காரக்⁴நீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
மஹாதா³ரித்³ர்யராஶிக்⁴நீ மஹாஶத்ருவிமர்தி³நீ ॥ 26 ॥

மஹாஶக்திர்மஹாஜ்யோதிர்மஹாஸுரவிமர்தி³நீ ।
மஹாகாயா மஹாபீ³ஜா மஹாபாதகநாஶிநீ ॥ 27 ॥

மஹாமகா² மந்த்ரமயீ மணிபுரநிவாஸிநீ ।
மாநஸீ மாநதா³ மாந்யா மநஶ்சக்ஷுரகோ³சரா ॥ 28 ॥

க³ணமாதா ச கா³யத்ரீ க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ।
கி³ரிஜா கி³ரிஶா ஸாத்⁴வீ கி³ரிஸூர்கி³ரிஸம்ப⁴வா ॥ 29 ॥

சண்டே³ஶ்வரீ சந்த்³ரரூபா ப்ரசண்டா³ சண்ட³மாலிநீ ।
சர்சிகா சர்சிதாகாரா சண்டி³கா சாருரூபிணீ ॥ 30 ॥

யஜ்ஞேஶ்வரீ யஜ்ஞரூபா ஜபயஜ்ஞபராயணா ।
யஜ்ஞமாதா யஜ்ஞகோ³ப்த்ரீ யஜ்ஞேஶீ யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ॥ 31 ॥

யஜ்ஞஸித்³தி⁴꞉ க்ரியாஸித்³தி⁴ர்யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞரக்ஷகா ।
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞரூபா யாஜ்ஞீ யஜ்ஞக்ருபாலயா ॥ 32 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ஜக³ந்மாதா ஜாதவேதா³ ஜக³த்ப்ரியா ।
ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜநநீ ஜந்மதா³யிநீ ॥ 33 ॥

க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ கௌ³ரீ கௌ³தமீ ச ஶதஹ்ரதா³ ।
கு⁴ர்கு⁴ரா வேத³க³ர்பா⁴ ச ரேவிகா கரஸம்ப⁴வா ॥ 34 ॥

ஸிந்து⁴ர்மந்தா³கிநீ க்ஷிப்ரா யமுநா ச ஸரஸ்வதீ ।
சந்த்³ரபா⁴கா³ விபாஶா ச க³ண்ட³கீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 35 ॥

நர்மதா³ கந்ஹா காவேரீ வேத்ரவத்யா ச கௌஶிகீ ।
மஹோநதநயா சைவ அஹல்யா சம்பகாவதீ ॥ 36 ॥

அயோத்⁴யா மது²ரா மாயா காஶீ காஞ்சீ அவந்திகா ।
த்³வாராவதீ ச தீர்தே²ஶீ மஹாகில்பி³ஷநாஶிநீ ॥ 37 ॥

பத்³மிநீ பத்³மமத்⁴யஸ்தா² பத்³மகிஞ்ஜல்கவாஸிநீ ।
பத்³மவக்த்ரா ச பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸ்தா² பத்³மஸம்ப⁴வா ॥ 38 ॥

ஹ்ரீங்காரீ குண்ட³லீ தா⁴த்ரீ ஹ்ருத்பத்³மஸ்தா² ஸுலோசநா ।
ஶ்ரீங்காரீ பூ⁴ஷணா லக்ஷ்மீ꞉ க்லீங்காரீ க்லேஶநாஶிநீ ॥ 39 ॥

ஹரிப்ரியா ஹரேர்மூர்திர்ஹரிநேத்ரக்ருதாலயா ।
ஹரிவக்த்ரோத்³ப⁴வா ஶாந்தா ஹரிவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸ்தி²தா ॥ 40 ॥

வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபா ச விஷ்ணுமாத்ருஸ்வரூபிணீ ।
விஷ்ணுமாயா விஶாலாக்ஷீ விஶாலநயநோஜ்ஜ்வலா ॥ 41 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ ச விஶ்வாத்மா விஶ்வேஶீ விஶ்வரூபிணீ ।
ஶிவேஶ்வரீ ஶிவாதா⁴ரா ஶிவநாதா² ஶிவப்ரியா ॥ 42 ॥ [விஶ்வேஶ்வரீ]

ஶிவமாதா ஶிவாக்ஷீ ச ஶிவதா³ ஶிவரூபிணீ ।
ப⁴வேஶ்வரீ ப⁴வாராத்⁴யா ப⁴வேஶீ ப⁴வநாயிகா ॥ 43 ॥

ப⁴வமாதா ப⁴வாக³ம்யா ப⁴வகண்டகநாஶிநீ ।
ப⁴வப்ரியா ப⁴வாநந்தா³ ப⁴வாநீ ப⁴வமோசிநீ ॥ 44 ॥

கீ³திர்வரேண்யா ஸாவித்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
ப்³ரஹ்மேஶீ ப்³ரஹ்மதா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 45 ॥

து³ர்க³ஸ்தா² து³ர்க³ரூபா ச து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ।
த்ரயீதா³ ப்³ரஹ்மதா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 46 ॥

த்வக்ஸ்தா² ததா² ச த்வக்³ரூபா த்வக்³கா³ த்வகா³ர்திஹாரிணீ ।
ஸ்வர்க³மா நிர்க³மா தா³த்ரீ தா³யா தோ³க்³த்⁴ரீ து³ராபஹா ॥ 47 ॥

தூ³ரக்⁴நீ ச து³ராராத்⁴யா தூ³ரது³ஷ்க்ருதிநாஶிநீ ।
பஞ்சஸ்தா² பஞ்சமீ பூர்ணா பூர்ணாபீட²நிவாஸிநீ ॥ 48 ॥

ஸத்த்வஸ்தா² ஸத்த்வரூபா ச ஸத்த்வதா³ ஸத்த்வஸம்ப⁴வா ।
ரஜ꞉ஸ்தா² ச ரஜோரூபா ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வா ॥ 49 ॥

தாமஸீ ச தமோரூபா தமஸீ தமஸ꞉ ப்ரியா ।
தமோகு³ணஸமுத்³பூ⁴தா ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ தமீ ॥ 50 ॥

கலா காஷ்டா² நிமேஷா ச ஸ்வக்ருதா தத³நந்தரா ।
அர்த⁴மாஸா ச மாஸா ச ஸம்வத்ஸரஸ்வரூபிணீ ॥ 51 ॥

யுக³ஸ்தா² யுக³ரூபா ச கல்பஸ்தா² கல்பரூபிணீ ।
நாநாரத்நவிசித்ராங்கீ³ நாநாப⁴ரணமண்டி³தா ॥ 52 ॥

விஶ்வாத்மிகா விஶ்வமாதா விஶ்வபாஶா விதா⁴யிநீ ।
விஶ்வாஸகாரிணீ விஶ்வா விஶ்வஶக்திர்விசக்ஷணா ॥ 53 ॥

ஜபாகுஸுமஸங்காஶா தா³டி³மீகுஸுமோபமா ।
சதுரங்கா³ சதுர்பா³ஹுஶ்சதுரா சாருஹாஸிநீ ॥ 54 ॥

ஸர்வேஶீ ஸர்வதா³ ஸர்வா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வதா³யிநீ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவித்³யா ஶர்வாணீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 55 ॥

ளிநீ நந்தி³நீ நந்தா³ ஆநந்தா³நந்த³வர்தி⁴நீ ।
வ்யாபிநீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ப⁴வபா⁴ரவிநாஶிநீ ॥ 56 ॥

குலீநா குலமத்⁴யஸ்தா² குலத⁴ர்மோபதே³ஶிநீ ।
ஸர்வஶ்ருங்கா³ரவேஷாட்⁴யா பாஶாங்குஶகரோத்³யதா ॥ 57 ॥

ஸூர்யகோடிஸஹஸ்ராபா⁴ சந்த்³ரகோடிநிபா⁴நநா ।
க³ணேஶகோடிலாவண்யா விஷ்ணுகோட்யரிமர்தி³நீ ॥ 58 ॥

தா³வாக்³நிகோடிஜ்வலிநீ ருத்³ரகோட்யுக்³ரரூபிணீ ।
ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரா வாயுகோடிமஹாப³லா ॥ 59 ॥

ஆகாஶகோடிவிஸ்தாரா யமகோடிப⁴யங்கரா ।
மேருகோடிஸமுச்ச்²ராயா கு³ணகோடிஸம்ருத்³தி⁴தா³ ॥ 60 ॥

நிஷ்களங்கா நிராதா⁴ரா நிர்கு³ணா கு³ணவர்ஜிதா ।
அஶோகா ஶோகரஹிதா தாபத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 61 ॥

விஶிஷ்டா விஶ்வஜநநீ விஶ்வமோஹவிதா⁴ரிணீ ।
சித்ரா விசித்ரா சித்ராஶீ ஹேதுக³ர்பா⁴ குலேஶ்வரீ ॥ 62 ॥

இச்சா²ஶாக்தி꞉ ஜ்ஞாநஶக்தி꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ ஶுசிஸ்மிதா ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிமயீ ஸத்யா ஶ்ருதிரூபா ஶ்ருதிப்ரியா ॥ 63 ॥

ஶ்ருதிப்ரஜ்ஞா மஹாஸத்யா பஞ்சதத்த்வோபரிஸ்தி²தா ।
பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பாஶஸ்தா² பாஶரூபிணீ ॥ 64 ॥

ஜயந்தீ ப⁴த்³ரகாளீ ச அஹல்யா குலநாயிகா ।
பூ⁴ததா⁴த்ரீ ச பூ⁴தேஶீ பூ⁴தஸ்தா² பூ⁴தபா⁴விநீ ॥ 65 ॥

மஹாகுண்ட³லிநீஶக்திர்மஹாவிப⁴வவர்தி⁴நீ ।
ஹம்ஸாக்ஷீ ஹம்ஸரூபா ச ஹம்ஸஸ்தா² ஹம்ஸரூபிணீ ॥ 66 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³நிமத்⁴யஸ்தா² மணிபூரகவாஸிநீ ।
ஷட்பத்ராம்போ⁴ஜமத்⁴யஸ்தா² மணிபூரநிவாஸிநீ ॥ 67 ॥

த்³வாத³ஶாரஸரோஜஸ்தா² ஸூர்யமண்ட³லவாஸிநீ ।
அகலங்கா ஶஶாங்காபா⁴ ஷோட³ஶாரநிவாஸிநீ ॥ 68 ॥

த்³விபத்ரத³ளமத்⁴யஸ்தா² லலாடதலவாஸிநீ ।
டா³கிநீ ஶாகிநீ சைவ லாகிநீ காகிநீ ததா² ॥ 69 ॥

ராகிணீ ஹாகிநீ சைவ ஷட்சக்ரக்ரமவாஸிநீ ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶா ச ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரிணீ ॥ 70 ॥

ஶ்ரீகண்டா² ஶ்ரீப்ரியா கண்ட²நாதா³க்²யா பி³ந்து³மாலிநீ ।
சது꞉ஷஷ்டிகலாதா⁴ரா மேருத³ண்ட³ஸமாஶ்ரயா ॥ 71 ॥

மஹாகாளீ த்³யுதிர்மேதா⁴ ஸ்வதா⁴ துஷ்டிர்மஹாத்³யுதி꞉ ।
ஹிங்கு³ளா மங்க³ளஶிவா ஸுஷும்ணாமத்⁴யகா³மிநீ ॥ 72 ॥

பரா கோ⁴ரா கராளாக்ஷீ விஜயா ஜயஶாலிநீ ।
ஹ்ருத்பத்³மநிலயா தே³வீ பீ⁴மா பை⁴ரவநாதி³நீ ॥ 73 ॥

ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தா பு⁴வநோத்³யாநவாஸிநீ ।
மஹாஸூக்ஷ்மா(அ)ப⁴யா காளீ பீ⁴மரூபா மஹாப³லா ॥ 74 ॥

மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தா தப்தகாஞ்சநஸந்நிபா⁴ ।
அந்த꞉ஸ்தா² கூடபீ³ஜா ச த்ரிகூடாசலவாஸிநீ ॥ 75 ॥

வர்ணாக்ஷா வர்ணரஹிதா பஞ்சாஶத்³வர்ணபே⁴தி³நீ ।
வித்³யாத⁴ரீ லோகதா⁴த்ரீ அப்ஸரா அப்ஸர꞉ப்ரியா ॥ 76 ॥

த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ தீ³க்ஷா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ।
யஶஸ்விநீ யஶ꞉பூர்ணா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா ॥ 77 ॥

தே³வகீ தே³வமாதா ச ராதி⁴கா க்ருஷ்ணவல்லபா⁴ ।
அருந்த⁴தீ ஶசீந்த்³ராணீ கா³ந்தா⁴ரீ க³ந்த⁴மோதி³நீ ॥ 78 ॥

த்⁴யாநாதீதா த்⁴யாநக³ம்யா த்⁴யாநா த்⁴யாநாவதா⁴ரிணீ ।
லம்போ³த³ரீ ச லம்போ³ஷ்டா² ஜாம்ப³வதீ ஜலோத³ரீ ॥ 79 ॥

மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ முக்திகாமார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ।
தபஸ்விநீ தபோநிஷ்டா² சாபர்ணா பர்ணப⁴க்ஷிணீ ॥ 80 ॥

பா³ணசாபத⁴ரா வீரா பாஞ்சாலீ பஞ்சமப்ரியா ।
கு³ஹ்யா க³பீ⁴ரா க³ஹநா கு³ஹ்யதத்த்வா நிரஞ்ஜநா ॥ 81 ॥

அஶரீரா ஶரீரஸ்தா² ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
அம்ருதா நிஷ்களா ப⁴த்³ரா ஸகலா க்ருஷ்ணபிங்க³ளா ॥ 82 ॥

சக்ரேஶ்வரீ சக்ரஹஸ்தா பாஶசக்ரநிவாஸிநீ ।
பத்³மராக³ப்ரதீகாஶா நிர்மலாகாஶஸந்நிபா⁴ ॥ 83 ॥

ஊர்த்⁴வஸ்தா² ஊர்த்⁴வரூபா ச ஊர்த்⁴வபத்³மநிவாஸிநீ ।
கார்யகாரணகர்த்ரீ ச பர்வாக்²யா ரூபஸம்ஸ்தி²தா ॥ 84 ॥

ரஸஜ்ஞா ரஸமத்⁴யஸ்தா² க³ந்த⁴ஜ்ஞா க³ந்த⁴ரூபிணீ ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச பரப்³ரஹ்மநிவாஸிநீ ॥ 85 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச ஶப்³த³ஸ்தா² ஶப்³த³வர்ஜிதா ।
ஸித்³தி⁴ர்வ்ருத்³தி⁴பரா வ்ருத்³தி⁴꞉ ஸத்கீர்திர்தீ³ப்திஸம்ஸ்தி²தா ॥ 86 ॥

ஸ்வகு³ஹ்யா ஶாம்ப⁴வீஶக்திஸ்தத்த்வஜ்ஞா தத்த்வரூபிணீ ।
ஸரஸ்வதீ பூ⁴தமாதா மஹாபூ⁴தாதி⁴பப்ரியா ॥ 87 ॥

ஶ்ருதிப்ரஜ்ஞாதி³மா ஸித்³தி⁴꞉ த³க்ஷகந்யா(அ)பராஜிதா ।
காமஸந்தீ³பிநீ காமா ஸதா³காமா குதூஹலா ॥ 88 ॥

போ⁴கோ³பசாரகுஶலா அமலா ஹ்யமலாநநா ।
ப⁴க்தாநுகம்பிநீ மைத்ரீ ஶரணாக³தவத்ஸலா ॥ 89 ॥

ஸஹஸ்ரபு⁴ஜா சிச்ச²க்தி꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷா ஶதாநநா ।
ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீர்மஹாலக்ஷ்மீர்வேத³ளக்ஷ்மீ꞉ ஸுலக்ஷணா ॥ 90 ॥

யஜ்ஞஸாரா தப꞉ஸாரா த⁴ர்மஸாரா ஜநேஶ்வரீ ।
விஶ்வோத³ரீ விஶ்வஸ்ருஷ்டா விஶ்வாக்²யா விஶ்வதோமுகீ² ॥ 91 ॥

விஶ்வாஸ்யஶ்ரவணக்⁴ராணா விஶ்வமாலா பராத்மிகா ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶா கரணாநேகஸங்குலா ॥ 92 ॥

க்ஷோபி⁴ணீ மோஹிநீ சைவ ஸ்தம்பி⁴நீ ஜ்ரும்பி⁴ணீ ததா² ।
ரதி²நீ த்⁴வஜிநீ ஸேநா ஸர்வமந்த்ரமயீ த்ரயீ ॥ 93 ॥

ஜ்ஞாநமுத்³ரா மஹாமுத்³ரா ஜபமுத்³ரா மஹோத்ஸவா ।
ஜடாஜூடத⁴ரா முக்தா ஸூக்ஷ்மஶாந்திர்விபீ⁴ஷணா ॥ 94 ॥

த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நா சீரவல்கலதா⁴ரிணீ ।
த்ரிஶூலட³மருத⁴ரா நரமாலாவிபூ⁴ஷிணீ ॥ 95 ॥

அத்யுக்³ரரூபிணீ சோக்³ரா கல்பாந்தத³ஹநோபமா ।
த்ரைலோக்யஸாதி⁴நீ ஸாத்⁴யா ஸித்³த⁴ஸாத⁴கவத்ஸலா ॥ 96 ॥

ஸர்வவித்³யாமயீ ஸாரா அஸுராம்பு³தி⁴தா⁴ரிணீ ।
ஸுப⁴கா³ ஸுமுகீ² ஸௌம்யா ஸுஶூரா ஸோமபூ⁴ஷணா ॥ 97 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்கஶா மஹாவ்ருஷப⁴வாஹிநீ ।
மஹிஷீ மஹிஷாரூடா⁴ மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ॥ 98 ॥

த³மிநீ தா³மிநீ தா³ந்தா த³யா தோ³க்³த்⁴ரீ து³ராபஹா ।
அக்³நிஜிஹ்வா மஹாகோ⁴ரா(அ)கோ⁴ரா கோ⁴ரதராநநா ॥ 99 ॥

நாராயணீ நாரஸிம்ஹீ ந்ருஸிம்ஹஹ்ருத³யஸ்தி²தா ।
யோகே³ஶ்வரீ யோக³ரூபா யோக³மாலா ச யோகி³நீ ॥ 100 ॥

கே²சரீ பூ⁴சரீ கே²லா நிர்வாணபத³ஸம்ஶ்ரயா ।
நாகி³நீ நாக³கந்யா ச ஸுவேகா³ நாக³நாயிகா ॥ 101 ॥

விஷஜ்வாலாவதீ தீ³ப்தா கலாஶதவிபூ⁴ஷணா ।
பீ⁴மவக்த்ரா மஹாவக்த்ரா வக்த்ராணாம் கோடிதா⁴ரிணீ ॥ 102 ॥

மஹதா³த்மா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மாதிஸுக²தா³யிநீ ।
க்ருஷ்ணமூர்திர்மஹாமூர்திர்கோ⁴ரமூர்திர்வராநநா ॥ 103 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியமநோந்மத்தா ஸர்வேந்த்³ரியமநோமயீ ।
ஸர்வஸங்க்³ராமஜயதா³ ஸர்வப்ரஹரணோத்³யதா ॥ 104 ॥

ஸர்வபீடோ³பஶமநீ ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶிநீ ।
ஸர்வைஶ்வர்யஸமுத்பத்தி꞉ ஸர்வக்³ரஹவிநாஶிநீ ॥ 105 ॥

பீ⁴திக்⁴நீ ப⁴க்திக³ம்யா ச ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிநீ ।
மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ மாதங்க³க³ணமண்டி³தா ॥ 106 ॥

அம்ருதோத³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² கடிஸூத்ரைரளங்க்ருதா ।
அம்ருதத்³வீபமத்⁴யஸ்தா² ப்ரப³லா வத்ஸலோஜ்ஜ்வலா ॥ 107 ॥

மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தா² ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தா ।
பரமாநந்த³முதி³தா ஈஷத்ப்ரஹஸிதாநநா ॥ 108 ॥

குமுதா³ லலிதா லோலா லாக்ஷாலோஹிதலோசநா ।
தி³க்³வாஸா தே³வதூ³தீ ச தே³வதே³வாதி³தே³வதா ॥ 109 ॥

ஸிம்ஹோபரிஸமாரூடா⁴ ஹிமாசலநிவாஸிநீ ।
அட்டாட்டஹாஸிநீ கோ⁴ரா கோ⁴ரதை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 110 ॥

அத்யுக்³ரா ரக்தவஸநா நாக³கேயூரமண்டி³தா ।
முக்தாஹாரஸ்தநோபேதா துங்க³பீநபயோத⁴ரா ॥ 111 ॥

ரக்தோத்பலத³ளாகாரா மதா³கூ⁴ர்ணிதலோசநா ।
க³ண்ட³மண்டி³ததாடங்கா கு³ஞ்ஜாஹாரவிபூ⁴ஷணா ॥ 112 ॥

ஸங்கீ³தரங்க³ரஸநா வீணாவாத்³யகுதூஹலா ।
ஸமஸ்ததே³வமூர்திஶ்ச ஹ்யஸுரக்ஷயகாரிணீ ॥ 113 ॥

க²ட்³கி³நீ ஶூலஹஸ்தா ச சக்ரிணீ சாக்ஷமாலிநீ ।
பாஶிநீ சக்ரிணீ தா³ந்தா வஜ்ரிணீ வஜ்ரத³ண்டி³நீ ॥ 114 ॥

ஆநந்தோ³த³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² கடிஸூத்ரைரளங்க்ருதா ।
நாநாப⁴ரணதீ³ப்தாங்கீ³ நாநாமணிவிபூ⁴ஷணா ॥ 115 ॥

ஜக³தா³நந்த³ஸம்பூ⁴திஶ்சிந்தாமணிகு³ணாகரா ।
த்ரைலோக்யநமிதா பூஜ்யா சிந்மயா(ஆ)நந்த³ரூபிணீ ॥ 116 ॥

த்ரைலோக்யநந்தி³நீ தே³வீ து³꞉க²து³꞉ஸ்வப்நநாஶிநீ ।
கோ⁴ராக்³நிதா³ஹஶமநீ ராஜதை³வாதி³ஶாலிநீ ॥ 117 ॥

மஹாபராத⁴ராஶிக்⁴நீ மஹாவைரிப⁴யாபஹா ।
ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதா ஜராமரணவர்ஜிதா ॥ 118 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பீயூஷார்ணவஸம்ப⁴வா ।
ஸர்வதே³வை꞉ ஸ்துதா தே³வீ ஸர்வஸித்³தி⁴நமஸ்க்ருதா ॥ 119 ॥

அசிந்த்யஶக்திரூபா ச மணிமந்த்ரமஹௌஷதீ⁴ ।
ஸ்வஸ்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ பா³லா மலயாசலஸம்ஸ்தி²தா ॥ 120 ॥

தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ ஸம்ஹாரா ரதிஜ்ஞா ரதிதா³யிநீ ।
ருத்³ராணீ ருத்³ரரூபா ச ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரார்திஹாரிணீ ॥ 121 ॥

ஸர்வஜ்ஞா சௌரத⁴ர்மஜ்ஞா ரஸஜ்ஞா தீ³நவத்ஸலா ।
அநாஹதா த்ரிநயநா நிர்ப⁴ரா நிர்வ்ருதி꞉ பரா ॥ 122 ॥

பரா கோ⁴ரகராளாக்ஷீ ஸ்வமாதா ப்ரியதா³யிநீ ।
மந்த்ராத்மிகா மந்த்ரக³ம்யா மந்த்ரமாதா ஸமந்த்ரிணீ ॥ 123 ॥

ஶுத்³தா⁴நந்தா³ மஹாப⁴த்³ரா நிர்த்³வந்த்³வா நிர்கு³ணாத்மிகா ।
த⁴ரணீ தா⁴ரிணீ ப்ருத்²வீ த⁴ரா தா⁴த்ரீ வஸுந்த⁴ரா ॥ 124 ॥

மேருமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தா² ஶிவா ஶங்கரவல்லபா⁴ ।
ஶ்ரீக³தி꞉ ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ரீகரீ ஶ்ரீவிபா⁴வநீ ॥ 125 ॥

ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீமா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீமதாம் க³தி꞉ ।
உமா ஶாரங்கி³ணீ க்ருஷ்ணா குடிலா குடிலாலகா ॥ 126 ॥

த்ரிலோசநா த்ரிலோகாத்மா புண்யதா³ புண்யகீர்திதா³ ।
அம்ருதா ஸத்யஸங்கல்பா ஸத்யாஶா க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 127 ॥

பரேஶா பரமா வித்³யா பராவித்³யா பராத்பரா ।
ஸுந்த³ராங்கீ³ ஸுவர்ணாபா⁴ ஸுராஸுரநமஸ்க்ருதா ॥ 128 ॥

ப்ரஜா ப்ரஜாவதீ த⁴ந்யா த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருத்³தி⁴தா³ ।
ஈஶாநீ பு⁴வநேஶாநீ பு⁴வநா பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 129 ॥

அநந்தா(அ)நந்தமஹிமா ஜக³த்ஸாரா ஜக³த்³ப⁴வா ।
அசிந்த்யஶக்திமஹிமா சிந்த்யாசிந்த்யஸ்வரூபிணீ ॥ 130 ॥

ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாநஶாலிநீ ।
அமிதா கோ⁴ரரூபா ச ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுதா⁴வஹா ॥ 131 ॥

பா⁴ஸ்கரீ பா⁴ஸுரீ பா⁴தீ பா⁴ஸ்வது³த்தாநஶாயிநீ ।
அநஸூயா க்ஷமா லஜ்ஜா து³ர்லபா⁴ பு⁴வநாந்திகா ॥ 132 ॥

விஶ்வவந்த்³யா விஶ்வபீ³ஜா விஶ்வதீ⁴ர்விஶ்வஸம்ஸ்தி²தா ।
ஶீலஸ்தா² ஶீலரூபா ச ஶீலா ஶீலப்ரதா³யிநீ ॥ 133 ॥

போ³தி⁴நீ போ³த⁴குஶலா ரோதி⁴நீ பா³தி⁴நீ ததா² ।
வித்³யோதிநீ விசித்ராத்மா வித்³யுத்படலஸந்நிபா⁴ ॥ 134 ॥

விஶ்வயோநிர்மஹாயோநி꞉ கர்மயோநி꞉ ப்ரியம்வதா³ ।
ரோகி³ணீ ரோக³ஶமநீ மஹாரோக³ப⁴யாபஹா ॥ 135 ॥

வரதா³ புஷ்டிதா³ தே³வீ மாநதா³ மாநவப்ரியா ।
க்ருஷ்ணாங்க³வாஹிநீ சைவ க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணஸஹோத³ரீ ॥ 136 ॥

ஶாம்ப⁴வீ ஶம்பு⁴ரூபா ச ததை²வ ஶம்பு⁴ஸம்ப⁴வா ।
விஶ்வோத³ரீ விஶ்வமாதா யோக³முத்³ரா ச யோகி³நீ ॥ 137 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ யோக³முத்³ரா யோகி³நீகோடிஸேவிதா ।
கௌலிகாநந்த³கந்யா ச ஶ்ருங்கா³ரபீட²வாஸிநீ ॥ 138 ॥

க்ஷேமங்கரீ ஸர்வரூபா தி³வ்யரூபா தி³க³ம்ப³ரா ।
தூ⁴ம்ரவக்த்ரா தூ⁴ம்ரநேத்ரா தூ⁴ம்ரகேஶீ ச தூ⁴ஸரா ॥ 139 ॥

பிநாகீ ருத்³ரவேதாலீ மஹாவேதாலரூபிணீ ।
தபிநீ தாபிநீ த³க்ஷா விஷ்ணுவித்³யா த்வநாதி²தா ॥ 140 ॥

அங்குரா ஜட²ரா தீவ்ரா அக்³நிஜிஹ்வா ப⁴யாபஹா ।
பஶுக்⁴நீ பஶுரூபா ச பஶுதா³ பஶுவாஹிநீ ॥ 141 ॥

பிதா மாதா ச ப்⁴ராதா ச பஶுபாஶவிநாஶிநீ ।
சந்த்³ரமா சந்த்³ரரேகா² ச சந்த்³ரகாந்திவிபூ⁴ஷணா ॥ 142 ॥

குங்குமாங்கிதஸர்வாங்கீ³ ஸுதீ⁴ர்பு³த்³பு³த³ளோசநா ।
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரா தே³வீ வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 143 ॥

ஶ்வேதவஸ்த்ரத⁴ரா தே³வீ ஶ்வேதபத்³மாஸநஸ்தி²தா ।
ரக்தாம்ப³ரா ச ரக்தாங்கீ³ ரக்தபத்³மவிளோசநா ॥ 144 ॥

நிஷ்டு²ரா க்ரூரஹ்ருத³யா அக்ரூரா மிதபா⁴ஷிணீ ।
ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தா பு⁴வநோத்³யாநவாஸிநீ ॥ 145 ॥

மஹாஸூக்ஷ்மா ச கங்காளீ பீ⁴மரூபா மஹாப³லா ।
அநௌபம்யகு³ணோபேதா ஸதா³ மது⁴ரபா⁴ஷிணீ ॥ 146 ॥

விரூபாக்ஷீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஶதாக்ஷீ ப³ஹுளோசநா ।
து³ஸ்தரீ தாரிணீ தாரா தருணீ தாரரூபிணீ ॥ 147 ॥

ஸுதா⁴தா⁴ரா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மயோகோ³பதே³ஶிநீ ।
ப⁴கே³ஶ்வரீ ப⁴கா³ராத்⁴யா ப⁴கி³நீ ப⁴கி³நீப்ரியா ॥ 148 ॥

ப⁴க³விஶ்வா ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴க³யோநிர்ப⁴க³ப்ரதா³ ।
ப⁴கே³ஶ்வரீ ப⁴க³ரூபா ப⁴க³கு³ஹ்யா ப⁴கா³வஹா ॥ 149 ॥

ப⁴கோ³த³ரீ ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴கா³ட்⁴யா ப⁴க³மாலிநீ ।
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீஶக்தி꞉ ஸர்வவித்³ராவிணீ ததா² ॥ 150 ॥

மாலிநீ மாத⁴வீ மாத்⁴வீ மத³ரூபா மதோ³த்கடா ।
பே⁴ருண்டா³ சண்டி³கா ஜ்யோத்ஸ்நா விஶ்வசக்ஷுஸ்தபோவஹா ॥ 151 ॥

ஸுப்ரஸந்நா மஹாதூ³தீ யமதூ³தீ ப⁴யங்கரீ ।
உந்மாதி³நீ மஹாரூபா தி³வ்யரூபா ஸுரார்சிதா ॥ 152 ॥

சைதந்யரூபிணீ நித்யா நித்யக்லிந்நா மதோ³ள்லஸா ।
மதி³ராநந்த³கைவல்யா மதி³ராக்ஷீ மதா³ளஸா ॥ 153 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³தா⁴த்³யா ஸித்³த⁴வந்தி³தா ।
ஸித்³தா⁴ர்சிதா ஸித்³த⁴மாதா ஸித்³த⁴ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ॥ 154 ॥

மநோந்மநீ கு³ணாதீதா பரஞ்ஜ்யோதி꞉ஸ்வரூபிணீ ।
பரேஶீ பாரகா³ பாரா பாரஸித்³தி⁴꞉ பரா க³தி꞉ ॥ 155 ॥

விமலா மோஹிநீரூபா மது⁴பாநபராயணா ।
வேத³வேதா³ங்க³ஜநநீ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ ॥ 156 ॥

ஸர்வவேத³மயீ வித்³யா ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீ ததா² ।
ஸர்வஜ்ஞாநமயீ தே³வீ ஸர்வத⁴ர்மமயீஶ்வரீ ॥ 157 ॥

ஸர்வயஜ்ஞமயீ யஜ்வா ஸர்வமந்த்ராதி⁴காரிணீ ।
த்ரைலோக்யாகர்ஷிணீ தே³வீ ஸர்வாத்³யாநந்த³ரூபிணீ ॥ 158 ॥

ஸர்வஸம்பத்த்யதி⁴ஷ்டா²த்ரீ ஸர்வவித்³ராவிணீ பரா ।
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ தே³வீ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ॥ 159 ॥

த்ரைலோக்யரஞ்ஜநீ தே³வீ ஸர்வஸ்தம்ப⁴நகாரிணீ ।
த்ரைலோக்யஜயிநீ தே³வீ ஸர்வோந்மாத³ஸ்வரூபிணீ ॥ 160 ॥

ஸர்வஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸர்வவஶ்யங்கரீ ததா² ।
ஸர்வார்த²ஸாதி⁴நீ தே³வீ ஸர்வஸம்பத்திதா³யிநீ ॥ 161 ॥

ஸர்வகாமப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வது³꞉க²விமோசிநீ ॥ 162 ॥

ஸர்வம்ருத்யுப்ரஶமநீ ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ மாதா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ॥ 163 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வஶக்திஶ்ச ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வஜ்ஞாநமயீ தே³வீ ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶிநீ ॥ 164 ॥

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வரூபா ஸர்வபாபஹரா ததா² ।
ஸர்வாநந்த³மயீ தே³வீ ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ ॥ 165 ॥

ஸர்வலக்ஷ்மீமயீ வித்³யா ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமநீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 166 ॥

த்ரிகோணநிலயா த்ரீஷ்டா த்ரிமதா த்ரிதநுஸ்தி²தா ।
த்ரைவித்³யா சைவ த்ரிஸ்மாரா த்ரைலோக்யத்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 167 ॥

த்ரிகோத³ரஸ்தா² த்ரிவிதா⁴ த்ரிபுரா த்ரிபுராத்மிகா ।
த்ரிதா⁴த்ரீ த்ரித³ஶா த்ர்யக்ஷா த்ரிக்⁴நீ த்ரிபுரவாஹிநீ ॥ 168 ॥

த்ரிபுராஶ்ரீ꞉ ஸ்வஜநநீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யா மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 169 ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் புத்ர தவ ப்ரீத்யா ப்ரகீர்திதம் ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந பட²நீயம் ப்ரயத்நத꞉ ॥ 170 ॥

நாத꞉ பரதரம் புண்யம் நாத꞉ பரதரம் ஶுப⁴ம் ।
நாத꞉ பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாத꞉ பரதரா க³தி꞉ ॥ 171 ॥

ஸ்தோத்ரம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் மம வக்த்ராத்³விநி꞉ஸ்ருதம் ।
ய꞉ படே²த்பரயா ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா ஸமாஹித꞉ ॥ 172 ॥

மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே மோக்ஷம் ஸுகா²ர்தீ² ஸுக²மாப்நுயாத் ।
ப²லார்தீ² லப⁴தே காமான் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ॥ 173 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் யஶோ(அ)ர்தீ² லப⁴தே யஶ꞉ ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஸுதார்தீ² லப⁴தே ஸுதம் ॥ 174 ॥

கு³ர்விணீ லப⁴தே புத்ரம் கந்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் ।
மூர்கோ²(அ)பி லப⁴தே ஶாஸ்த்ரம் சௌரோ(அ)பி லப⁴தே க³திம் ॥ 175 ॥

ஸங்க்ராந்தாவமாவாஸ்யாயாமஷ்டம்யாம் பௌ⁴மவாஸரே ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருணுயாத்³வா ஸமாஹித꞉ ॥ 176 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாம் சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் ச விஶேஷத꞉ ।
ஸ முக்த꞉ ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ காமேஶ்வரஸமோ ப⁴வேத் ॥ 177 ॥

லக்ஷ்மீவான் ஸுதவாம்ஶ்சைவ வல்லப⁴꞉ ஸர்வயோஷிதாம் ।
தஸ்யா வஶ்யம் ப⁴வேத்³தா³ஸ்யே த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ॥ 178 ॥

ருத்³ரம் த்³ருஷ்ட்வா யதா² தே³வா விஷ்ணும் த்³ருஷ்ட்வா ச தா³நவா꞉ ।
பந்நகா³ க³ருட³ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸிம்ஹம் த்³ருஷ்ட்வா யதா² ம்ருகா³꞉ ॥ 179 ॥

மண்டூ³கா போ⁴கி³நம் த்³ருஷ்ட்வா மார்ஜாரம் மூஷகோ யதா² ।
கீடவத்ப்ரபலாயந்தே தஸ்ய வக்த்ராவளோகநாத் ॥ 180 ॥

அக்³நிசௌரப⁴யம் தஸ்ய கதா³சிந்நைவ ஸம்ப⁴வேத் ।
பாதகா விவிதா⁴꞉ ஸந்தி மேருமந்த³ரஸந்நிபா⁴꞉ ॥ 181 ॥

ப⁴ஸ்மஸாத்தத்க்ஷணம் குர்யாத் த்ருணம் வஹ்நியுதம் யதா² ।
ஏகதா⁴ பட²நாதே³வ ஸர்பபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ॥ 182 ॥

த³ஶதா⁴ பட²நாதே³வ வாஞ்சா²ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।
நஶ்யந்தி ஸஹஸா ரோகா³ த³ஶதா⁴(ஆ)வர்தநேந ச ॥ 183 ॥

ஸஹஸ்ரம் வா படே²த்³யஸ்து கே²சரோ ஜாயதே நர꞉ ।
ஸஹஸ்ரத³ஶகம் யஸ்து படே²த்³ப⁴க்திபராயண꞉ ॥ 184 ॥

ஸா தஸ்ய ஜக³தாம் தா⁴த்ரீ ப்ரத்யக்ஷா ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
லக்ஷம் பூர்ணம் யதா³ புத்ர ஸ்தவராஜம் படே²த்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 185 ॥

ப⁴வபாஶவிநிர்முக்தோ மம துல்யோ ந ஸம்ஶய꞉ ।
ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்புண்யம் ஸர்வயஜ்ஞேஷு யத்ப²லம் ॥ 186 ॥

ஸர்வதே³வேஷு யத்புண்யம் தத்ப²லம் பரிகீர்திதம் ।
தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் ஸக்ருஜ்ஜப்த்வா லபே⁴ந்நர꞉ ॥ 187 ॥

ஶ்ருத்வா மஹாப³லஶ்சாஶு புத்ரவான் ஸர்வஸம்பத³꞉ ।
தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 188 ॥

அத்³வைதயோகி³பி⁴ர்ஜ்ஞேயம் மார்க³கை³ரபி து³ர்லப⁴ம் ।
ஸ யாஸ்யதி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸ்தவராஜப்ரகீர்தநாத் ॥ 189 ॥

ய꞉ ஸதா³ பட²தே ப⁴க்தோ முக்திஸ்தஸ்ய ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 190 ॥

இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed