Sri Shyamala Dandakam – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾಮುಪಲಾಲಯಂತೀಂ
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್ |
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲದ್ಯುತಿಕೋಮಲಾಂಗೀಂ
ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧ ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೇ |
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣ-
-ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ || ೨ ||

ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಶಾಲಿನೀ |
ಕುರ್ಯಾತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ || ೩ ||

ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೇ |
ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೇ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯೇ || ೪ ||

ದಂಡಕಮ್ |
ಜಯ ಜನನಿ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತರುದ್ಯನ್ ಮಣಿದ್ವೀಪ ಸಂರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಟವೀಮಧ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬಕಾಂತಾರ ವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಃಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೇ |

ಸಾದರಾರಬ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಭಾವನಾ ಸಂಭ್ರಮಾಲೋಲ ನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧಚೂಲೀ ಸನಾಥತ್ರಿಕೇ ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ | ಶೇಖರೀಭೂತ ಶೀತಾಂಶುರೇಖಾ ಮಯೂಖಾವಲೀ ಬದ್ಧ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿಶೃಂಗಾರಿತೇ ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ | ಕಾಮಲೀಲಾ ಧನುಃಸನ್ನಿಭ ಭ್ರೂಲತಾಪುಷ್ಪ ಸಂದೋಹ ಸಂದೇಹ ಕೃಲ್ಲೋಚನೇ ವಾಕ್ಸುಧಾಸೇಚನೇ | ಚಾರು ಗೋರೋಚನಾ ಪಂಕ ಕೇಲೀ ಲಲಾಮಾಭಿರಾಮೇ ಸುರಾಮೇ ರಮೇ | ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಲಿಕಾ ಮೌಕ್ತಿಕಶ್ರೇಣಿಕಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿ ಲಾವಣ್ಯಗಂಡಸ್ಥಲ ನ್ಯಸ್ತಕಸ್ತೂರಿಕಾಪತ್ರರೇಖಾ ಸಮುದ್ಭೂತ ಸೌರಭ್ಯ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಭೃಂಗಾಂಗನಾ ಗೀತಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂದ್ರ ತಂತ್ರೀಸ್ವರೇ ಸುಸ್ವರೇ ಭಾಸ್ವರೇ | ವಲ್ಲಕೀ ವಾದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಲೋಲ ತಾಲೀದಲಾಬದ್ಧತಾಟಂಕ ಭೂಷಾವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೇ ಸಿದ್ಧಸಮ್ಮಾನಿತೇ | ದಿವ್ಯ ಹಾಲಾಮದೋದ್ವೇಲ ಹೇಲಾಲಸಚ್ಚಕ್ಷುರಾಂದೋಲನ ಶ್ರೀಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಕರ್ಣೈಕ ನೀಲೋತ್ಪಲೇ ಪೂರಿತಾಶೇಷ ಲೋಕಾಭಿವಾಂಛಾ ಫಲೇ ಶ್ರೀಫಲೇ | ಸ್ವೇದ ಬಿಂದೂಲ್ಲಸತ್ಫಾಲ ಲಾವಣ್ಯ ನಿಷ್ಯಂದ ಸಂದೋಹ ಸಂದೇಹಕೃನ್ನಾಸಿಕಾ ಮೌಕ್ತಿಕೇ ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ಕಾಲಿಕೇ | ಮುಗ್ಧ ಮಂದಸ್ಮಿತೋದಾರ ವಕ್ತ್ರಸ್ಫುರತ್ಪೂಗ ತಾಂಬೂಲಕರ್ಪೂರ ಖಂಡೋತ್ಕರೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕರೇ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರೇ ಪದ್ಮಭಾಸ್ವತ್ಕರೇ | ಕುಂದಪುಷ್ಪದ್ಯುತಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದಂತಾವಲೀ ನಿರ್ಮಲಾಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಮ್ಮೇಲನ ಸ್ಮೇರಶೋಣಾಧರೇ ಚಾರುವೀಣಾಧರೇ ಪಕ್ವಬಿಂಬಾಧರೇ |

ಸುಲಲಿತ ನವಯೌವನಾರಂಭ ಚಂದ್ರೋದಯೋದ್ವೇಲ ಲಾವಣ್ಯ ದುಗ್ಧಾರ್ಣವಾವಿರ್ಭವತ್ಕಂಬುಬಿಬ್ಬೋಕ ಭೃತ್ಕಂಧರೇ ಸತ್ಕಲಾಮಂದಿರೇ ಮಂಥರೇ | ದಿವ್ಯರತ್ನಪ್ರಭಾ ಬಂಧುರಚ್ಛನ್ನ ಹಾರಾದಿಭೂಷಾ ಸಮುದ್ಯೋತಮಾನಾನವದ್ಯಾಂಶು ಶೋಭೇ ಶುಭೇ | ರತ್ನಕೇಯೂರ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಪಲ್ಲವಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದೋರ್ಲತಾ ರಾಜಿತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ ಪೂಜಿತೇ | ವಿಶ್ವದಿಙ್ಮಂಡಲವ್ಯಾಪಿ ಮಾಣಿಕ್ಯತೇಜಃ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತೇ ವಿಭ್ರಮಾಲಂಕೃತೇ ಸಾಧಕೈಃ ಸತ್ಕೃತೇ | ವಾಸರಾರಂಭ ವೇಲಾ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣಾರವಿಂದ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಪಾಣಿದ್ವಯೇ ಸಂತತೋದ್ಯದ್ದಯೇ ಅದ್ವಯೇ | ದಿವ್ಯ ರತ್ನೋರ್ಮಿಕಾದೀಧಿತಿ ಸ್ತೋಮಸಂಧ್ಯಾಯಮಾನಾಂಗುಲೀ ಪಲ್ಲವೋದ್ಯನ್ನಖೇಂದು ಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ ಸನ್ನತಾಖಂಡಲೇ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲೇ | ತಾರಕಾರಾಜಿನೀಕಾಶ ಹಾರಾವಲಿಸ್ಮೇರ ಚಾರುಸ್ತನಾಭೋಗ ಭಾರಾನಮನ್ಮಧ್ಯವಲ್ಲೀವಲಿಚ್ಛೇದ ವೀಚೀಸಮುಲ್ಲಾಸ ಸಂದರ್ಶಿತಾಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೇ ವಲ್ಲಕೀಭೃತ್ಕರೇ ಕಿಂಕರ ಶ್ರೀಕರೇ | ಹೇಮಕುಂಭೋಪಮೋತ್ತುಂಗ ವಕ್ಷೋಜ ಭಾರಾವನಮ್ರೇ ತ್ರಿಲೋಕಾವನಮ್ರೇ | ಲಸದ್ವೃತ್ತ ಗಂಭೀರ ನಾಭೀ ಸರಸ್ತೀರ ಶೈವಾಲ ಶಂಕಾಕರ ಶ್ಯಾಮ ರೋಮಾವಲೀಭೂಷಣೇ ಮಂಜು ಸಂಭಾಷಣೇ | ಚಾರು ಶಿಂಜತ್ಕಟೀ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಾನಂಗ ಲೀಲಾ ಧನುಃ ಶಿಂಜಿನೀಡಂಬರೇ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಂಬರೇ |
ಪದ್ಮರಾಗೋಲ್ಲಸನ್ಮೇಖಲಾ ಭಾಸ್ವರ ಶ್ರೋಣಿ ಶೋಭಾ ಜಿತ ಸ್ವರ್ಣಭೂಭೃತ್ತಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಶೀತಲೇ |

ವಿಕಸಿತ ನವ ಕಿಂಶುಕಾತಾಮ್ರ ದಿವ್ಯಾಂಶುಕಚ್ಛನ್ನ ಚಾರೂರುಶೋಭಾ ಪರಾಭೂತಸಿಂದೂರ ಶೋಣಾಯಮಾನೇಂದ್ರ ಮಾತಂಗ ಹಸ್ತಾರ್ಗಲೇ ವೈಭವಾನರ್ಗಲೇ ಶ್ಯಾಮಲೇ | ಕೋಮಲ ಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲೋಪಲೋತ್ಪಾದಿತಾನಂಗ ತೂಣೀರ ಶಂಕಾಕರೋದಾರ ಜಂಘಾಲತೇ ಚಾರುಲೀಲಾಗತೇ | ನಮ್ರ ದಿಕ್ಪಾಲ ಸೀಮಂತಿನೀ ಕುಂತಲ ಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲ ಪ್ರಭಾ ಪುಂಜ ಸಂಜಾತ ದೂರ್ವಾಂಕುರಾಶಂಕ ಸಾರಂಗ ಸಂಯೋಗ ರಿಂಖನ್ನಖೇಂದೂಜ್ಜ್ವಲೇ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೇ ನಿರ್ಮಲೇ | ಪ್ರಹ್ವ ದೇವೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಭೂತೇಶ ತೋಯೇಶ ವಾಣೀಶ ಕೀನಾಶ ದೈತ್ಯೇಶ ಯಕ್ಷೇಶ ವಾಯ್ವಗ್ನಿಕೋಟೀರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಂಘೃಷ್ಟ ಬಾಲಾತಪೋದ್ದಾಮ ಲಾಕ್ಷಾರಸಾರುಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೃಹೀತಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೇ ಸುಪದ್ಮೇ ಉಮೇ |

ಸುರುಚಿರ ನವರತ್ನ ಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ | ರತ್ನಪದ್ಮಾಸನೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಶಂಖಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೇ | ತತ್ರ ವಿಘ್ನೇಶ ದುರ್ಗಾ ವಟು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೈರ್ಯುತೇ | ಮತ್ತಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾಸಮೂಹಾನ್ವಿತೇ ಮಂಜುಲಾ ಮೇನಕಾದ್ಯಂಗನಾ ಮಾನಿತೇ ಭೈರವೈರಷ್ಟಭಿರ್ವೇಷ್ಟಿತೇ | ದೇವಿ ವಾಮಾದಿಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸೇವಿತೇ | ಧಾತ್ರಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕೈಃ ಸಂಯುತೇ | ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲೈರ್ಮಂಡಿತೇ | ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾ ಮಂಡಲೈರರ್ಚಿತೇ | ಪಂಚಬಾಣಾತ್ಮಿಕೇ | ಪಂಚಬಾಣೇನ ರತ್ಯಾ ಚ ಸಂಭಾವಿತೇ | ಪ್ರೀತಿಭಾಜಾ ವಸಂತೇನ ಚಾನಂದಿತೇ | ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಲ್ಪಸೇ | ಯೋಗಿನಾಂ ಮಾನಸೇ ದ್ಯೋತಸೇ | ಛಂದಸಾಮೋಜಸಾ ಭ್ರಾಜಸೇ | ಗೀತವಿದ್ಯಾ ವಿನೋದಾತಿತೃಷ್ಣೇನ ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯಸೇ | ಭಕ್ತಿಮಚ್ಚೇತಸಾ ವೇಧಸಾ ಸ್ತೂಯಸೇ | ವಿಶ್ವಹೃದ್ಯೇನ ವಾದ್ಯೇನ ವಿದ್ಯಾಧರೈರ್ಗೀಯಸೇ |

ಶ್ರವಣಹರಣ ದಕ್ಷಿಣಕ್ವಾಣಯಾ ವೀಣಯಾ ಕಿನ್ನರೈರ್ಗೀಯಸೇ | ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾ ಮಂಡಲೈರರ್ಚ್ಯಸೇ | ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವಾಂಛಾವತೀಭಿರ್ವಧೂಭಿಃ ಸುರಾಣಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಸೇ | ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಾತ್ಮಕಂ ಚಾಟುಗಾಥಾಸಮುಚ್ಚಾರಣಂ ಕಂಠಮೂಲೋಲ್ಲಸದ್ವರ್ಣರಾಜಿತ್ರಯಂ ಕೋಮಲಶ್ಯಾಮಲೋದಾರಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ತುಂಡಶೋಭಾತಿದೂರೀಭವತ್ಕಿಂಶುಕಂ ತಂ ಶುಕಂ ಲಾಲಯಂತೀ ಪರಿಕ್ರೀಡಸೇ | ಪಾಣಿಪದ್ಮದ್ವಯೇನಾಕ್ಷಮಾಲಾಮಪಿ ಸ್ಫಾಟಿಕೀಂ ಜ್ಞಾನಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಂಕುಶಂ ಪಾಶಮಾಬಿಭ್ರತೀ ಯೇನ ಸಂಚಿಂತ್ಯಸೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾಂತರಾತ್ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಭಾರತೀ ನಿಸ್ಸರೇತ್ | ಯೇನ ವಾ ಯಾವಕಾಭಾಕೃತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪೂರುಷಾಃ | ಯೇನ ವಾ ಶಾತಕುಂಭದ್ಯುತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇ ಸೋಽಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರೈಃ ಪರಿಕ್ರೀಡತೇ | ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇದ್ವಪುಃ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಕೋಮಲಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾನ್ವಿತಂ ತಾವಕಂ ಧ್ಯಾಯತಃ | ತಸ್ಯ ಲೀಲಾಸರೋ ವಾರಿಧಿಃ, ತಸ್ಯ ಕೇಲೀವನಂ ನಂದನಂ, ತಸ್ಯ ಭದ್ರಾಸನಂ ಭೂತಲಂ, ತಸ್ಯ ಗೀರ್ದೇವತಾ ಕಿಂಕರೀ, ತಸ್ಯ ಚಾಜ್ಞಾಕರೀ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಮ್ | ಸರ್ವತೀರ್ಥಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಪೀಠಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಯೋಗಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವನಾದಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವದೀಕ್ಷಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಸರ್ವಾತ್ಮಿಕೇ, ಸರ್ವಗೇ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ, ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ, ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Shyamala Dandakam – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed