Sri Shyamala Dandakam – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா த³ண்ட³கம்


த்⁴யாநம் ।
மாணிக்யவீணாமுபலாலயந்தீம்
மதா³ளஸாம் மஞ்ஜுளவாக்³விளாஸாம் ।
மாஹேந்த்³ரநீலத்³யுதிகோமளாங்கீ³ம்
மாதங்க³கந்யாம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥

சதுர்பு⁴ஜே சந்த்³ரகலாவதம்ஸே
குசோந்நதே குங்குமராக³ ஶோணே ।
புண்ட்³ரேக்ஷுபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ண-
-ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜக³தே³கமாத꞉ ॥ 2 ॥

மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ³ மத³ஶாலிநீ ।
குர்யாத்கடாக்ஷம் கல்யாணீ கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ॥ 3 ॥

ஜய மாதங்க³தநயே ஜய நீலோத்பலத்³யுதே ।
ஜய ஸங்கீ³தரஸிகே ஜய லீலாஶுகப்ரியே ॥ 4 ॥

த³ண்ட³கம் ।
ஜய ஜநநி ஸுதா⁴ ஸமுத்³ராந்தருத்³யன் மணித்³வீப ஸம்ரூட⁴ பி³ல்வாடவீமத்⁴யகல்பத்³ருமாகல்ப காத³ம்ப³காந்தார வாஸப்ரியே க்ருத்திவாஸ꞉ப்ரியே ஸர்வலோகப்ரியே ।

ஸாத³ராரப்³த⁴ ஸங்கீ³த ஸம்பா⁴வநா ஸம்ப்⁴ரமாலோல நீபஸ்ரகா³ப³த்³த⁴சூலீ ஸநாத²த்ரிகே ஸாநுமத்புத்ரிகே । ஶேக²ரீபூ⁴த ஶீதாம்ஶுரேகா² மயூகா²வலீ ப³த்³த⁴ ஸுஸ்நிக்³த⁴ நீலாலகஶ்ரேணிஶ்ருங்கா³ரிதே லோகஸம்பா⁴விதே । காமலீலா த⁴நு꞉ஸந்நிப⁴ ப்⁴ரூலதாபுஷ்ப ஸந்தோ³ஹ ஸந்தே³ஹ க்ருல்லோசநே வாக்ஸுதா⁴ஸேசநே । சாரு கோ³ரோசநா பங்க கேலீ லலாமாபி⁴ராமே ஸுராமே ரமே । ப்ரோல்லஸத்³வாலிகா மௌக்திகஶ்ரேணிகா சந்த்³ரிகா மண்ட³லோத்³பா⁴ஸி லாவண்யக³ண்ட³ஸ்த²ல ந்யஸ்தகஸ்தூரிகாபத்ரரேகா² ஸமுத்³பூ⁴த ஸௌரப்⁴ய ஸம்ப்⁴ராந்த ப்⁴ருங்கா³ங்க³நா கீ³தஸாந்த்³ரீப⁴வந்மந்த்³ர தந்த்ரீஸ்வரே ஸுஸ்வரே பா⁴ஸ்வரே । வல்லகீ வாத³ந ப்ரக்ரியா லோல தாலீத³ளாப³த்³த⁴தாடங்க பூ⁴ஷாவிஶேஷாந்விதே ஸித்³த⁴ஸம்மாநிதே । தி³வ்ய ஹாலாமதோ³த்³வேல ஹேலாலஸச்சக்ஷுராந்தோ³ளந ஶ்ரீஸமாக்ஷிப்த கர்ணைக நீலோத்பலே பூரிதாஶேஷ லோகாபி⁴வாஞ்சா² ப²லே ஶ்ரீப²லே । ஸ்வேத³ பி³ந்தூ³ள்லஸத்பா²ல லாவண்ய நிஷ்யந்த³ ஸந்தோ³ஹ ஸந்தே³ஹக்ருந்நாஸிகா மௌக்திகே ஸர்வவிஶ்வாத்மிகே காளிகே । முக்³த⁴ மந்த³ஸ்மிதோதா³ர வக்த்ரஸ்பு²ரத்பூக³ தாம்பூ³லகர்பூர க²ண்டோ³த்கரே ஜ்ஞாநமுத்³ராகரே ஸர்வஸம்பத்கரே பத்³மபா⁴ஸ்வத்கரே । குந்த³புஷ்பத்³யுதி ஸ்நிக்³த⁴ த³ந்தாவளீ நிர்மலாலோல கல்லோல ஸம்மேலந ஸ்மேரஶோணாத⁴ரே சாருவீணாத⁴ரே பக்வபி³ம்பா³த⁴ரே ।

ஸுலலித நவயௌவநாரம்ப⁴ சந்த்³ரோத³யோத்³வேல லாவண்ய து³க்³தா⁴ர்ணவாவிர்ப⁴வத்கம்பு³பி³ப்³போ³க ப்⁴ருத்கந்த⁴ரே ஸத்கலாமந்தி³ரே மந்த²ரே । தி³வ்யரத்நப்ரபா⁴ ப³ந்து⁴ரச்ச²ந்ந ஹாராதி³பூ⁴ஷா ஸமுத்³யோதமாநாநவத்³யாம்ஶு ஶோபே⁴ ஶுபே⁴ । ரத்நகேயூர ரஶ்மிச்ச²டா பல்லவப்ரோல்லஸத்³தோ³ர்லதா ராஜிதே யோகி³பி⁴꞉ பூஜிதே । விஶ்வதி³ங்மண்ட³லவ்யாபி மாணிக்யதேஜ꞉ ஸ்பு²ரத்கங்கணாலங்க்ருதே விப்⁴ரமாலங்க்ருதே ஸாத⁴கை꞉ ஸத்க்ருதே । வாஸராரம்ப⁴ வேலா ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப⁴மாணாரவிந்த³ ப்ரதித்³வந்த்³விபாணித்³வயே ஸந்ததோத்³யத்³த³யே அத்³வயே । தி³வ்ய ரத்நோர்மிகாதீ³தி⁴தி ஸ்தோமஸந்த்⁴யாயமாநாங்கு³ளீ பல்லவோத்³யந்நகே²ந்து³ ப்ரபா⁴மண்ட³லே ஸந்நதாக²ண்ட³லே சித்ப்ரபா⁴மண்ட³லே ப்ரோல்லஸத்குண்ட³லே । தாரகாராஜிநீகாஶ ஹாராவளிஸ்மேர சாருஸ்தநாபோ⁴க³ பா⁴ராநமந்மத்⁴யவல்லீவலிச்சே²த³ வீசீஸமுல்லாஸ ஸந்த³ர்ஶிதாகார ஸௌந்த³ர்ய ரத்நாகரே வல்லகீப்⁴ருத்கரே கிங்கர ஶ்ரீகரே । ஹேமகும்போ⁴பமோத்துங்க³ வக்ஷோஜ பா⁴ராவநம்ரே த்ரிலோகாவநம்ரே । லஸத்³வ்ருத்த க³ம்பீ⁴ர நாபீ⁴ ஸரஸ்தீர ஶைவால ஶங்காகர ஶ்யாம ரோமாவளீபூ⁴ஷணே மஞ்ஜு ஸம்பா⁴ஷணே । சாரு ஶிஞ்ஜத்கடீ ஸூத்ர நிர்ப⁴ர்த்ஸிதாநங்க³ லீலா த⁴நு꞉ ஶிஞ்ஜிநீட³ம்ப³ரே தி³வ்யரத்நாம்ப³ரே ।
பத்³மராகோ³ள்லஸந்மேக²லா பா⁴ஸ்வர ஶ்ரோணி ஶோபா⁴ ஜித ஸ்வர்ணபூ⁴ப்⁴ருத்தலே சந்த்³ரிகாஶீதளே ।

விகஸித நவ கிம்ஶுகாதாம்ர தி³வ்யாம்ஶுகச்ச²ந்ந சாரூருஶோபா⁴ பராபூ⁴தஸிந்தூ³ர ஶோணாயமாநேந்த்³ர மாதங்க³ ஹஸ்தார்க³ளே வைப⁴வாநர்க³ளே ஶ்யாமளே । கோமள ஸ்நிக்³த⁴ நீலோபலோத்பாதி³தாநங்க³ தூணீர ஶங்காகரோதா³ர ஜங்கா⁴ளதே சாருலீலாக³தே । நம்ர தி³க்பால ஸீமந்திநீ குந்தல ஸ்நிக்³த⁴ நீல ப்ரபா⁴ புஞ்ஜ ஸஞ்ஜாத தூ³ர்வாங்குராஶங்க ஸாரங்க³ ஸம்யோக³ ரிங்க²ந்நகே²ந்தூ³ஜ்ஜ்வலே ப்ரோஜ்ஜ்வலே நிர்மலே । ப்ரஹ்வ தே³வேஶ லக்ஷ்மீஶ பூ⁴தேஶ தோயேஶ வாணீஶ கீநாஶ தை³த்யேஶ யக்ஷேஶ வாய்வக்³நிகோடீர மாணிக்ய ஸங்க்⁴ருஷ்ட பா³லாதபோத்³தா³ம லாக்ஷாரஸாருண்ய தாருண்ய லக்ஷ்மீக்³ருஹீதாங்க்⁴ரி பத்³மே ஸுபத்³மே உமே ।

ஸுருசிர நவரத்ந பீட²ஸ்தி²தே ஸுஸ்தி²தே । ரத்நபத்³மாஸநே ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஶங்க²பத்³மத்³வயோபாஶ்ரிதே । தத்ர விக்⁴நேஶ து³ர்கா³ வடு க்ஷேத்ரபாலைர்யுதே । மத்தமாதங்க³ கந்யாஸமூஹாந்விதே மஞ்ஜுளா மேநகாத்³யங்க³நா மாநிதே பை⁴ரவைரஷ்டபி⁴ர்வேஷ்டிதே । தே³வி வாமாதி³பி⁴꞉ ஶக்திபி⁴꞉ ஸேவிதே । தா⁴த்ரிலக்ஷ்ம்யாதி³ ஶக்த்யஷ்டகை꞉ ஸம்யுதே । மாத்ருகாமண்ட³லைர்மண்டி³தே । யக்ஷ க³ந்த⁴ர்வ ஸித்³தா⁴ங்க³நா மண்ட³லைரர்சிதே । பஞ்சபா³ணாத்மிகே । பஞ்சபா³ணேந ரத்யா ச ஸம்பா⁴விதே । ப்ரீதிபா⁴ஜா வஸந்தேந சாநந்தி³தே । ப⁴க்திபா⁴ஜாம் பரம் ஶ்ரேயஸே கல்பஸே । யோகி³நாம் மாநஸே த்³யோதஸே । ச²ந்த³ஸாமோஜஸா ப்⁴ராஜஸே । கீ³தவித்³யா விநோதா³தித்ருஷ்ணேந க்ருஷ்ணேந ஸம்பூஜ்யஸே । ப⁴க்திமச்சேதஸா வேத⁴ஸா ஸ்தூயஸே । விஶ்வஹ்ருத்³யேந வாத்³யேந வித்³யாத⁴ரைர்கீ³யஸே ।

ஶ்ரவணஹரண த³க்ஷிணக்வாணயா வீணயா கிந்நரைர்கீ³யஸே । யக்ஷ க³ந்த⁴ர்வ ஸித்³தா⁴ங்க³நா மண்ட³லைரர்ச்யஸே । ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவாஞ்சா²வதீபி⁴ர்வதூ⁴பி⁴꞉ ஸுராணாம் ஸமாராத்⁴யஸே । ஸர்வவித்³யாவிஶேஷாத்மகம் சாடுகா³தா²ஸமுச்சாரணம் கண்ட²மூலோல்லஸத்³வர்ணராஜித்ரயம் கோமளஶ்யாமளோதா³ரபக்ஷத்³வயம் துண்ட³ஶோபா⁴திதூ³ரீப⁴வத்கிம்ஶுகம் தம் ஶுகம் லாலயந்தீ பரிக்ரீட³ஸே । பாணிபத்³மத்³வயேநாக்ஷமாலாமபி ஸ்பா²டிகீம் ஜ்ஞாநஸாராத்மகம் புஸ்தகம் சாங்குஶம் பாஶமாபி³ப்⁴ரதீ யேந ஸஞ்சிந்த்யஸே தஸ்ய வக்த்ராந்தராத்க³த்³யபத்³யாத்மிகா பா⁴ரதீ நிஸ்ஸரேத் । யேந வா யாவகாபா⁴க்ருதிர்பா⁴வ்யஸே தஸ்ய வஶ்யா ப⁴வந்தி ஸ்த்ரிய꞉ பூருஷா꞉ । யேந வா ஶாதகும்ப⁴த்³யுதிர்பா⁴வ்யஸே ஸோ(அ)பி லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரை꞉ பரிக்ரீட³தே । கிம் ந ஸித்³த்⁴யேத்³வபு꞉ ஶ்யாமளம் கோமளம் சந்த்³ரசூடா³ந்விதம் தாவகம் த்⁴யாயத꞉ । தஸ்ய லீலாஸரோ வாரிதி⁴꞉, தஸ்ய கேலீவநம் நந்த³நம், தஸ்ய ப⁴த்³ராஸநம் பூ⁴தலம், தஸ்ய கீ³ர்தே³வதா கிங்கரீ, தஸ்ய சாஜ்ஞாகரீ ஶ்ரீ꞉ ஸ்வயம் । ஸர்வதீர்தா²த்மிகே, ஸர்வமந்த்ராத்மிகே, ஸர்வதந்த்ராத்மிகே, ஸர்வயந்த்ராத்மிகே, ஸர்வபீடா²த்மிகே, ஸர்வதத்த்வாத்மிகே, ஸர்வஶக்த்யாத்மிகே, ஸர்வவித்³யாத்மிகே, ஸர்வயோகா³த்மிகே, ஸர்வநாதா³த்மிகே, ஸர்வஶப்³தா³த்மிகே, ஸர்வவிஶ்வாத்மிகே, ஸர்வதீ³க்ஷாத்மிகே, ஸர்வஸர்வாத்மிகே, ஸர்வகே³, பாஹி மாம் பாஹி மாம் பாஹி மாம், தே³வி துப்⁴யம் நமோ, தே³வி துப்⁴யம் நமோ, தே³வி துப்⁴யம் நம꞉ ॥

இதி ஶ்ரீகாளிதா³ஸ க்ருத ஶ்ரீ ஶ்யாமளா த³ண்ட³கம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed