Devi Narayaniyam Dasakam 2 – ದ್ವಿತೀಯ ದಶಕಮ್ (೨) – ಹಯಗ್ರೀವಕಥಾ


|| ಹಯಗ್ರೀವಕಥಾ ||

ರಣೇಷು ದೈತ್ಯೇಷು ಹತೇಷು ದೇವಾಃ
ಪುರಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಸಹದಾತೃಶರ್ವಾಃ |
ಯಿಯಕ್ಷವೋ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ವಿನೀತಾಃ
ಪ್ರಪೇದಿರೇ ವಿಷ್ಣುಮನಂತವೀರ್ಯಮ್ || ೨-೧ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ನಿದ್ರಾವಶಗಂ ಪ್ರಭುಂ ತ-
-ಮಧಿಜ್ಯಚಾಪಾಗ್ರ ಸಮರ್ಪಿತಾಸ್ಯಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾಪುರ್ವಿಬುಧಾ ನ ಕೋಽಪಿ
ಪ್ರಾಬೋಧಯತ್ತಂ ಖಲು ಪಾಪಭೀತ್ಯಾ || ೨-೨ ||

ಹರೇಸ್ತದಾನೀಮಜಸೃಷ್ಟವಮ್ರ್ಯಾ
ಮುಖಾರ್ಪಣಾಕುಂಚಿತಚಾಪಮೌರ್ವೀ |
ಭಗ್ನಾ ಧನುಶ್ಚಾರ್ಜವಮಾಪ ಸದ್ಯ-
-ಸ್ತೇನಾಭವತ್ಸೋಽಪಿ ನಿಕೃತ್ತಕಂಠಃ || ೨-೩ ||

ಕಾಯಾಚ್ಛಿರಸ್ತುತ್ಪತಿತಂ ಮುರಾರೇಃ
ಪಶ್ಯತ್ಸು ದೇವೇಷು ಪಪಾತ ಸಿಂಧೌ |
ಚೇತಃ ಸುರಾಣಾಂ ಕದನೇ ನಿಮಗ್ನಂ
ಹಾಹೇತಿ ಶಬ್ದಃ ಸುಮಹಾನಭೂಚ್ಚ || ೨-೪ ||

ಕಿಮತ್ರ ಕೃತ್ಯಂ ಪತಿತೇ ಹರೌ ನಃ
ಕುರ್ಮಃ ಕಥಂ ವೇತಿ ಮಿಥೋ ಬ್ರುವಾಣಾನ್ |
ದೇವಾನ್ ವಿಧಾತಾಽಽಹ ಭವೇನ್ನ ಕಾರ್ಯ-
-ಮಕಾರಣಂ ದೈವಮಹೋ ಬಲೀಯಃ || ೨-೫ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ ದೇವೀಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಹೇತುಭೂತಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ವಿಧಾಸ್ಯತೇ ನಃ
ಸಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಾ ಸಗುಣಾಽಗುಣಾ ಚ || ೨-೬ ||

ಇತ್ಯೂಚುಷಃ ಪ್ರೇರಣಯಾ ವಿಧಾತು-
-ಸ್ತ್ವಾಮೇವ ವೇದಾ ನುನುವುಃ ಸುರಾಶ್ಚ |
ದಿವಿ ಸ್ಥಿತಾ ದೇವಗಣಾಂಸ್ತ್ವಮಾತ್ಥ
ಭದ್ರಂ ಭವೇದ್ವೋ ಹರಿಣೇದೃಶೇನ || ೨-೭ ||

ದೈತ್ಯೋ ಹಯಗ್ರೀವ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ
ಮಯೈವ ದತ್ತೇನ ವರೇಣ ವೀರಃ |
ವೇದಾನ್ ಮುನೀಂಶ್ಚಾಪಿ ಹಯಾಸ್ಯಮಾತ್ರ-
-ವಧ್ಯೋ ಭೃಶಂ ಪೀಡಯತಿ ಪ್ರಭಾವಾತ್ || ೨-೮ ||

ದೈವೇನ ಕೃತ್ತಂ ಹರಿಶೀರ್ಷಮದ್ಯ
ಸಂಯೋಜ್ಯತಾಂ ವಾಜಿಶಿರೋಽಸ್ಯ ಕಾಯೇ |
ತತೋ ಹಯಗ್ರೀವತಯಾ ಮುರಾರಿ-
-ರ್ದೈತ್ಯಂ ಹಯಗ್ರೀವಮರಂ ನಿಹಂತಾ || ೨-೯ ||

ತ್ವಮೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸದಯಂ ತಿರೋಧಾ-
-ಸ್ತ್ವಷ್ಟ್ರಾ ಕಬಂಧೇಽಶ್ವಶಿರೋ ಮುರಾರೇಃ |
ಸಂಯೋಜಿತಂ ಪಶ್ಯತಿ ದೇವಸಂಘೇ
ಹಯಾನನಃ ಶ್ರೀಹರಿರುತ್ಥಿತೋಽಭೂತ್ || ೨-೧೦ ||

ದೈತ್ಯಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹನ್ ಹಯಾಸ್ಯೋ
ರಣೇ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ |
ಸದಾ ಜಗನ್ಮಂಗಳದೇ ತ್ವದೀಯಾಃ
ಪತಂತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಃ || ೨-೧೧ ||

ತೃತೀಯ ದಶಕಮ್ (೩) – ಮಹಾಕಾಳ್ಯವತಾರಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: