Devi Narayaniyam Dasakam 1 – ಪ್ರಥಮ ದಶಕಮ್ (೧) – ದೇವೀಮಹಿಮಾ


|| ದೇವೀಮಹಿಮಾ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಯತ ಇದಂ ಯದಿದಂ ಯದಸ್ಮಾತ್
ಉತ್ತೀರ್ಣರೂಪಮಭಿಪಶ್ಯತಿ ಯತ್ಸಮಸ್ತಮ್ |
ನೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ವಚಸಾಂ ಮನಸಶ್ಚ ದೂರೇ
ಯದ್ಭಾತಿ ಚಾದಿಮಹಸೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತಸ್ಮೈ || ೧-೧ ||

ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನ್ ನ ಸುರದೈತ್ಯನರಾದಯೋ ನ
ಕ್ಲೀಬಂ ನ ಭೂತಮಪಿ ಕರ್ಮಗುಣಾದಯಶ್ಚ |
ಭೂಮಂಸ್ತ್ವಮೇವ ಸದನಾದ್ಯವಿಕಾರ್ಯನಂತಂ
ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಾ ಜಗದಿದಂ ವಿತತಂ ವಿಭಾತಿ || ೧-೨ ||

ರೂಪಂ ನ ತೇಽಪಿ ಬಹುರೂಪಭೃದಾತ್ತಶಕ್ತಿ-
-ರ್ನಾಟ್ಯಂ ತನೋಷಿ ನಟವತ್ಖಲು ವಿಶ್ವರಂಗೇ |
ವರ್ಷಾಣಿ ತೇ ಸರಸನಾಟ್ಯಕಲಾವಿಲೀನಾ
ಭಕ್ತಾ ಅಹೋ ಸಹೃದಯಾ ಕ್ಷಣವನ್ನಯಂತಿ || ೧-೩ ||

ರೂಪಾನುಸಾರಿ ಖಲು ನಾಮ ತತೋ ಬುಧೈಸ್ತ್ವಂ
ದೇವೀತಿ ದೇವ ಇತಿ ಚಾಸಿ ನಿಗದ್ಯಮಾನಾ |
ದೇವ್ಯಾಂ ತ್ವಯೀರ್ಯಸ ಉಮಾ ಕಮಲಾಽಥ ವಾಗ್ ವಾ
ದೇವೇ ತು ಷಣ್ಮುಖ ಉಮಾಪತಿರಚ್ಯುತೋ ವಾ || ೧-೪ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿರಪಿ ಧಾತೃರಮೇಶರುದ್ರೈಃ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸರ್ಗಪರಿಪಾಲನಸಂಹೃತೀಶ್ಚ |
ರಾಜ್ಞೀವ ಕಾರಯಸಿ ಸುಭ್ರೂ ನಿಜಾಜ್ಞಯೈವ
ಭಕ್ತೇಷ್ವನನ್ಯಶರಣೇಷು ಕೃಪಾವತೀ ಚ || ೧-೫ ||

ಮಾತಾ ಕರೋತಿ ತನಯಸ್ಯ ಕೃತೇ ಶುಭಾನಿ
ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪತನೇ ಭೃಶಮೇತಿ ದುಃಖಮ್ |
ವೃದ್ಧೌ ಸುಖಂ ಚ ತವ ಕರ್ಮ ನ ನಾಪಿ ದುಃಖಂ
ತ್ವಂ ಹ್ಯೇವ ಕರ್ಮಫಲದಾ ಜಗತಾಂ ವಿಧಾತ್ರೀ || ೧-೬ ||

ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಷಸಿ ದಯಾಮತ ಏವ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಸಿಕ್ತಃ ಸುಬೀಜ ಇವ ವೃದ್ಧಿಮುಪೈತಿ ಭಕ್ತಃ |
ದುರ್ಬೀಜವದ್ವ್ರಜತಿ ನಾಶಮಭಕ್ತ ಏವ
ತ್ವಂ ನಿರ್ಘೃಣಾ ನ ವಿಷಮಾ ನ ಚ ಲೋಕಮಾತಃ || ೧-೭ ||

ಸರ್ವೋಪರೀಶ್ವರಿ ವಿಭಾತಿ ಸುಧಾಸಮುದ್ರ-
-ಸ್ತನ್ಮಧ್ಯತಃ ಪರಿವೃತೇ ವಿವಿಧೈಃ ಸುದುರ್ಗೈಃ |
ಛತ್ರಾಯಿತೇ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಭವತೀ ಮಣಿದ್ವೀ-
-ಪಾಖ್ಯೇ ಶಿವೇ ನಿಜಪದೇ ಹಸಿತಾನನಾಽಽಸ್ತೇ || ೧-೮ ||

ಯಸ್ತೇ ಪುಮಾನಭಿದಧಾತಿ ಮಹತ್ತ್ವಮುಚ್ಚೈ-
-ರ್ಯೋ ನಾಮ ಗಾಯತಿ ಶೃಣೋತಿ ಚ ತೇ ವಿಲಜ್ಜಃ |
ಯಶ್ಚಾತನೋತಿ ಭೃಶಮಾತ್ಮನಿವೇದನಂ ತೇ
ಸ ಸ್ವಾನ್ಯಘಾನಿ ವಿಧುನೋತಿ ಯಥಾ ತಮೋಽರ್ಕಃ || ೧-೯ ||

ತ್ವಾಂ ನಿರ್ಗುಣಾಂ ಚ ಸಗುಣಾಂ ಚ ಪುಮಾನ್ ವಿರಕ್ತೋ
ಜಾನಾತಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನೋ ವಿಷಯೇಷು ಸಕ್ತಃ |
ಜ್ಞೇಯಾ ಭವ ತ್ವಮಿಹ ಮೇ ಭವತಾಪಹಂತ್ರೀಂ
ಭಕ್ತಿಂ ದದಸ್ವ ವರದೇ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ || ೧-೧೦ ||

ದ್ವಿತೀಯ ದಶಕಮ್ (೨) – ಹಯಗ್ರೀವಕಥಾ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: