Bhavanopanishad – ಭಾವನೋಪನಿಷತ್


ಸ್ವಾವಿದ್ಯಾಪದತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರೋಪರಿ ಭಾಸುರಮ್ |
ಬಿನ್ದುರೂಪಶಿವಾಕಾರಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಪದಂ ಭಜೇ ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ | ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಙ್ಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗ್ಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ | ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇನ್ದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ| ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋಽರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ಓಂ ಆತ್ಮಾನಮಖಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾಕಾರಮಾವೃತ್ಯ ಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ | ಶ್ರೀಗುರುಃ ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತಾ ಶಕ್ತಿಃ | ತೇನ ನವರನ್ಧ್ರರೂಪೋ ದೇಹಃ | ನವಶಕ್ತಿರೂಪಗ್ಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮ್ | ವಾರಾಹೀ ಪಿತೃರೂಪಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಬಲಿದೇವತಾ ಮಾತಾ | ಪುರುಷಾರ್ಥಾಃ ಸಾಗರಾಃ || ೧ ||

ದೇಹೋ ನವರತ್ನದ್ವೀಪಃ | ತ್ವಗಾದಿಸಪ್ತಧಾತುಭಿರನೇಕೈಃ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ | ಸಂಕಲ್ಪಾಃ ಕಲ್ಪತರವಃ | ತೇಜಃ ಕಲ್ಪಕೋದ್ಯಾನಮ್ | ರಸನಯಾ ಭಾವ್ಯಮಾನಾ ಮಧುರಾಮ್ಲತಿಕ್ತಕಟುಕಷಾಯಲವಣರಸಾಃ ಷಡೃತವಃ | ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪೀಠಮ್ | ಕುಣ್ಡಲಿನೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿರ್ಗೃಹಮ್ | ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ | ಜ್ಞಾತಾ ಹೋತಾ ಜ್ಞಾನಮಗ್ನಿಃ ಜ್ಞೇಯಗ್ಂ ಹವಿಃ | ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ನಾಮಭೇದ ಭಾವನಗ್ಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜನಮ್ | ನಿಯತಿ ಸಹಿತ ಶೃಙ್ಗಾರಾದಯೋ ನವರಸಾ ಅಣಿಮಾದಯಃ | ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಮಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಶಕ್ತಯಃ || ೨ ||

ಆಧಾರನವಕಂ ಮುದ್ರಾ ಶಕ್ತಯಃ | ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶ ಶ್ರೋತ್ರತ್ವಕ್ಚಕ್ಷುರ್ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣ ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಪಾಯೂಪಸ್ಥ ಮನೋವಿಕಾರಾಃ ಷೋಡಶ ಶಕ್ತಯಃ | ವಚನಾದಾನಗಮನವಿಸರ್ಗಾನನ್ದ ಹಾನೋಪಾದಾನೋಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಯೋಽನಙ್ಗಕುಸುಮಾದಿ ಶಕ್ತಯೋಽಷ್ಟೌ | ಅಲಂಬುಸಾ ಕುಹೂರ್ವಿಶ್ವೋದರೀ ವರುಣಾ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಯಶೋವತ್ಯಶ್ವಿನೀ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಪೂಷಾ ಶಙ್ಖಿನೀ ಸರಸ್ವತೀಡಾ ಪಿಙ್ಗಲಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚೇತಿ ಚತುರ್ದಶ ನಾಡ್ಯಃ | ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯಾದಿಚತುರ್ದಶಾರಗಾ ದೇವತಾಃ | ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ನಾಗ ಕೂರ್ಮ ಕೃಕರ ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯಾ ಇತಿ ದಶ ವಾಯವಃ | ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾದಿ ದೇವ್ಯೋ ಬಹಿರ್ದಶಾರಗಾ ದೇವತಾಃ || ೩ ||

ಏತದ್ವಾಯುದಶಕ ಸಂಸರ್ಗೋಪಾಧಿಭೇಧೇನ ರೇಚಕಪೂರಕಶೋಷಕದಾಹಕಪ್ಲಾವಕಾ ಅಮೃತಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಪಞ್ಚವಿಧೋ ಜಠರಾಗ್ನಿರ್ಭವತಿ | ಕ್ಷಾರಕೋದ್ಗಾರಕಃ ಕ್ಷೋಭಕೋ ಮೋಹಕೋ ಜೃಂಭಕ ಇತ್ಯಪಾನಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಪಞ್ಚವಿಧೋಽಸ್ತಿ | ತೇನ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮೋಹಕೋ ದಾಹಕೋ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಹ್ಯ ಚೋಷ್ಯ ಪೇಯಾತ್ಮಕಂ ಚತುರ್ವಿಧಮನ್ನಂ ಪಾಚಯತಿ | ಏತಾ ದಶ ವಹ್ನಿಕಲಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದ್ಯನ್ತರ್ದಶಾರಗಾ ದೇವತಾಃ | ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖೇಚ್ಛಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಾ ವಶಿನ್ಯಾದಿಶಕ್ತಯೋಽಷ್ಟೌ || ೪ ||

ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗನ್ಧಾಃ ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರಾಃ ಪಞ್ಚಪುಷ್ಪಬಾಣಾ | ಮನ ಇಕ್ಷುಧನುಃ | ವಶ್ಯೋ ಬಾಣೋ | ರಾಗಃ ಪಾಶೋ | ದ್ವೇಷೋಽಙ್ಕುಶಃ | ಅವ್ಯಕ್ತಮಹತ್ತತ್ತ್ವಮಹಙ್ಕಾರಾಃ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೋಽನ್ತಸ್ತ್ರಿಕೋಣಾಗ್ರಗಾ ದೇವತಾಃ | ಪಞ್ಚದಶ ತಿಥಿರೂಪೇಣ ಕಾಲಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮಾವಲೋಕನಸ್ಥಿತಿಃ ಪಞ್ಚದಶನಿತ್ಯಾಃ | ಶ್ರದ್ಧಾನುರೂಪಾ ಧೀರ್ದೇವತಾ | ತಯೋಃ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸದಾನನ್ದ ಘನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತ್ಮೈಕ್ಯರೂಪಾ ದೇವತಾ ಲಲಿತಾ || ೫ ||

ಸಲಿಲಮಿತಿ ಸೌಹಿತ್ಯಕರಣಗ್ಂ ಸತ್ತ್ವಮ್ | ಕರ್ತವ್ಯಮಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವನಾಯುಕ್ತ ಉಪಚಾರಃ | ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾನೂಪಚಾರಃ | ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತಃಕರಣಾನಾಂ ರೂಪಗ್ರಹಣ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸ್ತ್ವಿತ್ಯಾವಾಹನಮ್ | ತಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತಃಕರಣಾನಾಂ ಏಕರೂಪವಿಷಯಗ್ರಹಣಮಾಸನಮ್ | ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪದೈಕೀಕರಣಂ ಪಾದ್ಯಮ್ | ಉಜ್ಜ್ವಲದಾಮೋದಾನನ್ದಾಸನ ದಾನಮರ್ಘ್ಯಮ್ | ಸ್ವಚ್ಛಂ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯಾಚಮನೀಯಮ್ | ಚಿಚ್ಚನ್ದ್ರಮಯೀತಿ ಸರ್ವಾಙ್ಗಸ್ರವಣಗ್ಂ ಸ್ನಾನಮ್ | ಚಿದಗ್ನಿಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾನನ್ದ ಶಕ್ತಿಸ್ಫುರಣಂ ವಸ್ತ್ರಮ್ | ಪ್ರತ್ಯೇಕಗ್ಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಧಾ ಭಿನ್ನತ್ವೇನೇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿ ಮದ್ರಸ ತನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಮ್ | ಸ್ವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತು ಸಙ್ಗರಹಿತ ಸ್ಮರಣಂ ವಿಭೂಷಣಮ್ | ಸತ್ಸಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾನುಸ್ಮರಣಂ ಗನ್ಧಃ | ಸಮಸ್ತವಿಷಯಾಣಾಂ ಮನಸಃ ಸ್ಥೈರ್ಯೇಣಾನುಸಂಧಾನಂ ಕುಸುಮಮ್ || ೬ ||

ತೇಷಾಮೇವ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವೀಕರಣಂ ಧೂಪಃ | ಪವನಾವಚ್ಛಿನ್ನೋರ್ಧ್ವ ಜ್ವಲನಸಚ್ಚಿದುಲ್ಕಾಕಾಶ ದೇಹೋ ದೀಪಃ | ಸಮಸ್ತ ಯಾತಾಯಾತವರ್ಜನಂ ನೈವೇದ್ಯಮ್ | ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾಣಾಮೇಕೀಕರಣಂ ತಾಂಬೂಲಮ್ | ಮೂಲಾಧಾರಾದಾಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಪರ್ಯನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಾದಾಮೂಲಾಧಾರಪರ್ಯನ್ತಂ ಗತಾಗತರೂಪೇಣ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಮ್ | ತುರೀಯಾವಸ್ಥಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ | ದೇಹಶೂನ್ಯ ಪ್ರಮಾತೃತಾ ನಿಮಜ್ಜನಂ ಬಲಿಹರಣಮ್ | ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಮಕರ್ತವ್ಯಮೌದಾಸೀನ್ಯ ನಿತ್ಯಾತ್ಮವಿಲಾಪನಗ್ಂ ಹೋಮಃ | ಸ್ವಯಂ ತತ್ಪಾದುಕಾನಿಮಜ್ಜನಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಧ್ಯಾನಮ್ || ೭ ||

ಏವಂ ಮುಹೂರ್ತತ್ರಯಂ ಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ದೇವತಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ | ಚಿಂತಿತ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅಯತ್ನೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ | ಸ ಏವ ಶಿವಯೋಗೀತಿ ಕಥ್ಯತೇ | ಕಾದಿ ಹಾದಿ ಮತೋಕ್ತೇನ ಭಾವನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ || ೮ ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ | ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಙ್ಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗ್ಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ | ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇನ್ದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ| ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋಽರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ಇತ್ಯಥರ್ವಣವೇದೇ ಭಾವನೋಪನಿಷತ್ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed