Bhavanopanishad – భావనోపనిషత్


[గమనిక: ఈ ఉపనిషత్తు “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

స్వావిద్యాపదతత్కార్యం శ్రీచక్రోపరి భాసురమ్ |
బిన్దురూపశివాకారం రామచన్ద్రపదం భజే ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః| స్వస్తి నస్తార్క్ష్యోఽరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం ఆత్మానమఖణ్డమణ్డలాకారమావృత్య సకలబ్రహ్మాణ్డమణ్డలం స్వప్రకాశం ధ్యాయేత్ | శ్రీగురుః సర్వకారణభూతా శక్తిః | తేన నవరన్ధ్రరూపో దేహః | నవశక్తిరూపగ్ం శ్రీచక్రమ్ | వారాహీ పితృరూపా కురుకుల్లా బలిదేవతా మాతా | పురుషార్థాః సాగరాః || ౧ ||

దేహో నవరత్నద్వీపః | త్వగాదిసప్తధాతుభిరనేకైః సంయుక్తాః | సంకల్పాః కల్పతరవః | తేజః కల్పకోద్యానమ్ | రసనయా భావ్యమానా మధురామ్లతిక్తకటుకషాయలవణరసాః షడృతవః | క్రియాశక్తిః పీఠమ్ | కుణ్డలినీ జ్ఞానశక్తిర్గృహమ్ | ఇచ్ఛాశక్తిర్మహాత్రిపురసున్దరీ | జ్ఞాతా హోతా జ్ఞానమగ్నిః జ్ఞేయగ్ం హవిః | జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయా నామభేద భావనగ్ం శ్రీచక్రపూజనమ్ | నియతి సహిత శృఙ్గారాదయో నవరసా అణిమాదయః | కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య పుణ్య పాపమయా బ్రాహ్మ్యాద్యష్టశక్తయః || ౨ ||

ఆధారనవకం ముద్రా శక్తయః | పృథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశ శ్రోత్రత్వక్చక్షుర్జిహ్వాఘ్రాణ వాక్పాణిపాదపాయూపస్థ మనోవికారాః షోడశ శక్తయః | వచనాదానగమనవిసర్గానన్ద హానోపాదానోపేక్షా బుద్ధయోఽనఙ్గకుసుమాది శక్తయోఽష్టౌ | అలంబుసా కుహూర్విశ్వోదరీ వరుణా హస్తిజిహ్వా యశోవత్యశ్వినీ గాన్ధారీ పూషా శఙ్ఖినీ సరస్వతీడా పిఙ్గలా సుషుమ్నా చేతి చతుర్దశ నాడ్యః | సర్వసంక్షోభిణ్యాదిచతుర్దశారగా దేవతాః | ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర దేవదత్త ధనంజయా ఇతి దశ వాయవః | సర్వసిద్ధిప్రదాది దేవ్యో బహిర్దశారగా దేవతాః || ౩ ||

ఏతద్వాయుదశక సంసర్గోపాధిభేధేన రేచకపూరకశోషకదాహకప్లావకా అమృతమితి ప్రాణముఖ్యత్వేన పఞ్చవిధో జఠరాగ్నిర్భవతి | క్షారకోద్గారకః క్షోభకో మోహకో జృంభక ఇత్యపానముఖ్యత్వేన పఞ్చవిధోఽస్తి | తేన మనుష్యాణాం మోహకో దాహకో భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్య పేయాత్మకం చతుర్విధమన్నం పాచయతి | ఏతా దశ వహ్నికలాః సర్వజ్ఞత్వాద్యన్తర్దశారగా దేవతాః | శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేచ్ఛా సత్త్వరజస్తమోగుణా వశిన్యాదిశక్తయోఽష్టౌ || ౪ ||

శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధాః పఞ్చతన్మాత్రాః పఞ్చపుష్పబాణా | మన ఇక్షుధనుః | వశ్యో బాణో | రాగః పాశో | ద్వేషోఽఙ్కుశః | అవ్యక్తమహత్తత్త్వమహఙ్కారాః కామేశ్వరీ వజ్రేశ్వరీ భగమాలిన్యోఽన్తస్త్రికోణాగ్రగా దేవతాః | పఞ్చదశ తిథిరూపేణ కాలస్య పరిణామావలోకనస్థితిః పఞ్చదశనిత్యాః | శ్రద్ధానురూపా ధీర్దేవతా | తయోః కామేశ్వరీ సదానన్ద ఘనా పరిపూర్ణ స్వాత్మైక్యరూపా దేవతా లలితా || ౫ ||

సలిలమితి సౌహిత్యకరణగ్ం సత్త్వమ్ | కర్తవ్యమకర్తవ్యమితి భావనాయుక్త ఉపచారః | అస్తి నాస్తీతి కర్తవ్యతానూపచారః | బాహ్యాభ్యన్తఃకరణానాం రూపగ్రహణ యోగ్యతా స్త్విత్యావాహనమ్ | తస్య బాహ్యాభ్యన్తఃకరణానాం ఏకరూపవిషయగ్రహణమాసనమ్ | రక్తశుక్లపదైకీకరణం పాద్యమ్ | ఉజ్జ్వలదామోదానన్దాసన దానమర్ఘ్యమ్ | స్వచ్ఛం స్వతఃసిద్ధమిత్యాచమనీయమ్ | చిచ్చన్ద్రమయీతి సర్వాఙ్గస్రవణగ్ం స్నానమ్ | చిదగ్నిస్వరూప పరమానన్ద శక్తిస్ఫురణం వస్త్రమ్ | ప్రత్యేకగ్ం సప్తవింశతిధా భిన్నత్వేనేచ్ఛా జ్ఞాన క్రియాత్మక బ్రహ్మగ్రన్థి మద్రస తన్తు బ్రహ్మనాడీ బ్రహ్మసూత్రమ్ | స్వ వ్యతిరిక్త వస్తు సఙ్గరహిత స్మరణం విభూషణమ్ | సత్సంగ పరిపూర్ణతానుస్మరణం గన్ధః | సమస్తవిషయాణాం మనసః స్థైర్యేణానుసంధానం కుసుమమ్ || ౬ ||

తేషామేవ సర్వదా స్వీకరణం ధూపః | పవనావచ్ఛిన్నోర్ధ్వ జ్వలనసచ్చిదుల్కాకాశ దేహో దీపః | సమస్త యాతాయాతవర్జనం నైవేద్యమ్ | అవస్థాత్రయాణామేకీకరణం తాంబూలమ్ | మూలాధారాదాబ్రహ్మరన్ధ్రపర్యన్తం బ్రహ్మరన్ధ్రాదామూలాధారపర్యన్తం గతాగతరూపేణ ప్రాదక్షిణ్యమ్ | తురీయావస్థా నమస్కారః | దేహశూన్య ప్రమాతృతా నిమజ్జనం బలిహరణమ్ | సత్యమస్తి కర్తవ్యమకర్తవ్యమౌదాసీన్య నిత్యాత్మవిలాపనగ్ం హోమః | స్వయం తత్పాదుకానిమజ్జనం పరిపూర్ణధ్యానమ్ || ౭ ||

ఏవం ముహూర్తత్రయం భావనయా యుక్తో భవతి తస్య దేవతాత్మైక్య సిద్ధిః | చింతిత కార్యాణి అయత్నేన సిద్ధ్యంతి | స ఏవ శివయోగీతి కథ్యతే | కాది హాది మతోక్తేన భావనా ప్రతిపాదితా జీవన్ముక్తో భవతి | య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ || ౮ ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః| స్వస్తి నస్తార్క్ష్యోఽరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఇత్యథర్వణవేదే భావనోపనిషత్సంపూర్ణా ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన ఉపనిషత్తు , ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed