Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಘಟೋದ್ಭವ |
ಯದಾಕರ್ಣನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧

ಪಂಚಮೀ ದಂಡನಾಥಾ ಚ ಸಂಕೇತಾ ಸಮಯೇಶ್ವರೀ |
ತಥಾ ಸಮಯಸಂಕೇತಾ ವಾರಾಹೀ ಪೋತ್ರಿಣೀ ಶಿವಾ || ೨

ವಾರ್ತಾಲೀ ಚ ಮಹಾಸೇನಾಪ್ಯಾಜ್ಞಾಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ಅರಿಘ್ನೀ ಚೇತಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾಮದ್ವಾದಶಕಂ ಮುನೇ || ೩

ನಾಮದ್ವಾದಶಕಾಭಿಖ್ಯ ವಜ್ರಪಂಜರ ಮಧ್ಯಗಃ |
ಸಂಕಟೇ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕದಾಚನ ಮಾನವಃ || ೪

ಏತೈರ್ನಾಮಭಿರಭ್ರಸ್ಥಾಃ ಸಂಕೇತಾಂ ಬಹು ತುಷ್ಟುವುಃ |
ತೇಷಾಮನುಗ್ರಹಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಚಚಾಲ ಚ ಸಾ ಪುನಃ || ೫

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: