Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ನಾಮಭಿರ್ನಾಕವಾಸಿನಃ |
ತಾನಿ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಸಮುದ್ಭವ || ೧

ಸಂಗೀತಯೋಗಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾ |
ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಚಿವೇಶೀ ಚ ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ || ೨

ವೀಣಾವತೀ ವೈಣಿಕೀ ಚ ಮುದ್ರಿಣೀ ಪ್ರಿಯಕಪ್ರಿಯಾ |
ನೀಪಪ್ರಿಯಾ ಕದಂಬೇಶೀ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ || ೩

ಸದಾಮದಾ ಚ ನಾಮಾನಿ ಷೋಡಶೈತಾನಿ ಕುಂಭಜ |
ಏತೈರ್ಯಃ ಸಚಿವೇಶಾನೀಂ ಸಕೃತ್ ಸ್ತೌತಿ ಶರೀರವಾನ್ |
ತಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಖಿಲಂ ಹಸ್ತೇ ತಿಷ್ಠತ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೪

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: