Sri Balarama Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಕವಚಂ


ದುರ್ಯೋಧನ ಉವಾಚ |
ಗೋಪೀಭ್ಯಃ ಕವಚಂ ದತ್ತಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೧ ||

ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಉವಾಚ |
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಲೇ ಕ್ಷೌಮಧರಃ ಕುಶಾಸನಃ
ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಃ ಕೃತಮಂತ್ರಮಾರ್ಜನಃ |
ಸ್ಮೃತ್ವಾಥ ನತ್ವಾ ಬಲಮಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಂ
ಸಂಧಾರಯೇದ್ಧರ್ಮಸಮಾಹಿತೋ ಭವೇತ್ || ೨ ||

ಗೋಲೋಕಧಾಮಾಧಿಪತಿಃ ಪರೇಶ್ವರಃ
ಪರೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಪವಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ |
ಭೂಮಂಡಲಂ ಸರ್ಷಪವದ್ವಿಲಕ್ಷ್ಯತೇ
ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮಾಂ ಪಾತು ಸ ಭೂಮಿಮಂಡಲೇ || ೩ ||

ಸೇನಾಸು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸೀರಪಾಣಿಃ
ಯುದ್ಧೇ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಹಲೀ ಚ |
ದುರ್ಗೇಷು ಚಾವ್ಯಾನ್ಮುಸಲೀ ಸದಾ ಮಾಂ
ವನೇಷು ಸಂಕರ್ಷಣ ಆದಿದೇವಃ || ೪ ||

ಕಲಿಂದಜಾವೇಗಹರೋ ಜಲೇಷು
ನೀಲಾಂಬರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾಗ್ನೌ |
ವಾಯೌ ಚ ರಾಮೋಽವತು ಖೇ ಬಲಶ್ಚ
ಮಹಾರ್ಣವೇಽನಂತವಪುಃ ಸದಾ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವೋಽವತು ಪರ್ವತೇಷು
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಚ ಮಹಾವಿವಾದೇ |
ರೋಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ರೌಹಿಣೇಯೋ
ಮಾಂ ಕಾಮಪಾಲೋಽವತು ವಾ ವಿಪತ್ಸು || ೬ ||

ಕಾಮಾತ್ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಧೇನುಕಾರಿಃ
ಕ್ರೋಧಾತ್ಸದಾ ಮಾಂ ದ್ವಿವಿದಪ್ರಹಾರೀ |
ಲೋಭಾತ್ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಬಲ್ವಲಾರಿಃ
ಮೋಹಾತ್ಸದಾ ಮಾಂ ಕಿಲ ಮಾಗಧಾರಿಃ || ೭ ||

ಪ್ರಾತಃ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೃಷ್ಣಿಧುರ್ಯಃ
ಪ್ರಾಹ್ಣೇ ಸದಾ ಮಾಂ ಮಥುರಾಪುರೇಂದ್ರಃ |
ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ಗೋಪಸಖಃ ಪ್ರಪಾತು
ಸ್ವರಾಟ್ ಪರಾಹ್ಣೇಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ || ೮ ||

ಸಾಯಂ ಫಣೀಂದ್ರೋಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ
ಪರಾತ್ಪರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಪ್ರದೋಷೇ |
ಪೂರ್ಣೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ದುರಂತವೀರ್ಯಃ
ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ || ೯ ||

ವಿದಿಕ್ಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ರೇವತೀಪತಿಃ
ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಲಂಬಾರಿರಧೋ ಯದೂದ್ವಹಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಸದಾ ಮಾಂ ಬಲಭದ್ರ ಆರಾ-
-ತ್ತಥಾ ಸಮಂತಾದ್ಬಲದೇವ ಏವ ಹಿ || ೧೦ ||

ಅಂತಃ ಸದಾವ್ಯಾತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಬಹಿ-
-ರ್ನಾಗೇಂದ್ರಲೀಲೋಽವತು ಮಾಂ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸದಾಂತರಾತ್ಮಾ ಚ ವಸನ್ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರಪಾತು ಪೂರ್ಣಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ || ೧೧ ||

ದೇವಾಸುರಾಣಾಂ ಭಯನಾಶನಂ ಚ
ಹುತಾಶನಂ ಪಾಪಚಯೇಂಧನಾನಾಮ್ |
ವಿನಾಶನಂ ವಿಘ್ನಘಟಸ್ಯ ವಿದ್ಧಿ
ಸಿದ್ಧಾಸನಂ ವರ್ಮವರಂ ಬಲಸ್ಯ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗರ್ಗಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಬಲಭದ್ರಖಂಡೇ ಬಲರಾಮಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed