Sri Varahi Devi Stavam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವಿ ಸ್ತವಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಐಂಕಾರದ್ವಯಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತ ಲಸದ್ಭೂಬೀಜವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ
ದುಷ್ಟಾರಾತಿಜನಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರಕರಪದಸ್ತಂಭಿನೀಂ ಜೃಂಭಿಣೀಮ್ |
ಲೋಕಾನ್ ಮೋಹಯಂತೀಂ ದೃಶಾ ಚ ಮಹಾಸಾದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾಕೃತಿಂ
ವಾರ್ತಾಲೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಘೋಣಿಂ ರಥೋಪಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

ಶ್ರೀಕಿರಿರಥಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪೋತ್ರಿಮುಖೀಂ ಚಿದ್ಘನೈಕಸದ್ರೂಪಾಮ್ |
ಹಲಮುಸಲಾಯುಧಹಸ್ತಾಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀದಂಡನಾಯಿಕಾಮಂಬಾಮ್ || ೧ ||

ವಾಗ್ಭವಭೂವಾಗೀಶೀ ಬೀಜತ್ರಯಠಾರ್ಣವೈಶ್ಚ ಸಂಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಕವಚಾಸ್ತ್ರಾನಲಜಾಯಾಯತರೂಪಾಂ ನೌಮಿ ಶುದ್ಧವಾರಾಹೀಮ್ || ೨ ||

ಸ್ವಪ್ನಫಲಬೋಧಯಿತ್ರೀಂ ಸ್ವಪ್ನೇಶೀಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಿಹಂತ್ರೀಮ್ |
ನತಜನಶುಭಕಾರಿಣೀಂ ಶ್ರೀಕಿರಿವದನಾಂ ನೌಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಮ್ || ೩ ||

ಪಂಚದಶವರ್ಣವಿಹಿತಾಂ ಪಂಚಮ್ಯಂಬಾಂ ಸದಾ ಕೃಪಾಲಂಬಾಮ್ |
ಅಂಚಿತಮಣಿಮಯಭೂಷಾಂ ಚಿಂತಿತಫಲದಾಂ ನಮಾಮಿ ವಾರಾಹೀಮ್ || ೪ ||

ವಿಘ್ನಾಪನ್ನಿರ್ಮೂಲನ ವಿದ್ಯೇಶೀಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಿಹಂತ್ರೀಮ್ |
ಸಕಲಜಗತ್ಸಂಸ್ತಂಭನಚತುರಾಂ ಶ್ರೀಸ್ತಂಭಿನೀಂ ಕಲಯೇ || ೫ ||

ದಶವರ್ಣರೂಪಮನುವರ ವಿಶದಾಂ ತುರಗಾಧಿರಾಜಸಂರೂಢಾಮ್ |
ಶುಭದಾಂ ದಿವ್ಯಜಗತ್ತ್ರಯವಾಸಿನೀಂ ಸುಖದಾಯಿನೀಂ ಸದಾ ಕಲಯೇ || ೬ ||

ಉದ್ಧತ್ರೀಕ್ಷ್ಮಾಂ ಜಲನಿಧಿ ಮಗ್ನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಲಗ್ನಭೂಗೋಳಾಮ್ |
ಭಕ್ತನದಿಮೋದಮಾನಾಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಕಾರ ಭೈರವೀಂ ವಂದೇ || ೭ ||

ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರರೂಪಾಂ ಸಪ್ತೋದಧಿಪೀಠಮಧ್ಯಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಿಪುಣಾಂ ಭವಭಯವಿಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಪರಾಂ ವಂದೇ || ೮ ||

ನೀಲತುರಗಾಧಿರೂಢಾಂ ನೀಲಾಂಚಿತ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣೋಪೇತಾಮ್ |
ನೀಲಾಭಾಂ ಸರ್ವತಿರಸ್ಕರಿಣೀಂ ಸಂಭಾವಯೇ ಮಹಾಮಾಯಾಮ್ || ೯ ||

ಸಲಸಂಖ್ಯಮಂತ್ರರೂಪಾಂ ವಿಲಸದ್ಭೂಷಾಂ ವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಾಮ್ |
ಸುಲಲಿತತನ್ವೀಂ ನೀಲಾಂ ಕಲಯೇ ಪಶುವರ್ಗ ಮೋಹಿನೀಂ ದೇವೀಮ್ || ೧೦ ||

ವೈರಿಕೃತಸಕಲಭೀಕರ ಕೃತ್ಯಾವಿಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಮ್ |
ಶತ್ರುಗಣಭೀಮರೂಪಾಂ ಧ್ಯಾಯೇ ತ್ವಾಂ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಮ್ || ೧೧ ||

ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವರ್ಣಕಮನುರೂಪಾಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಂಕಾಶಾಮ್ |
ದೇವೀಂ ಸಿಂಹತುರಂಗಾಂ ವಿವಿಧಾಯುಧಧಾರಿಣೀಂ ಕೀಟೀಂ ನೌಮಿ || ೧೨ ||

ಧೂಮಾಕಾರವಿಕಾರಾಂ ಧೂಮಾನಲಸನ್ನಿಭಾಂ ಸದಾ ಮತ್ತಾಮ್ |
ಪರಿಪಂಥಿಯೂಥಹಂತ್ರೀಂ ವಂದೇ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಧೂಮ್ರವಾರಾಹೀಮ್ || ೧೩ ||

ವರ್ಣಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಾಂ ಮಂತ್ರೇಶೀಂ ಸಮದಮಹಿಷಪೃಷ್ಠಸ್ಥಾಮ್ |
ಉಗ್ರಾಂ ವಿನೀಲದೇಹಾಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಕಿರಿವಕ್ತ್ರ ದೇವತಾಂ ನಿತ್ಯಮ್ || ೧೪ ||

ಬಿಂದುಗಣತಾತ್ಮಕೋಣಾಂ ಗಜದಳಾವೃತ್ತತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ |
ಸದನತ್ರಯಸಂಶೋಭಿತ ಚಕ್ರಸ್ಥಾಂ ನೌಮಿ ಸಿದ್ಧವಾರಾಹೀಮ್ || ೧೫ ||

ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದ್ಯಃ ಪ್ರಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸ ವೈ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾಸ್ಪದಂ ಪದಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವಿ ಸ್ತವಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed