Sri Varahi Devi Stavam – శ్రీ వారాహీ దేవి స్తవం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ధ్యానమ్ –
ఐంకారద్వయమధ్యసంస్థిత లసద్భూబీజవర్ణాత్మికాం
దుష్టారాతిజనాక్షి వక్త్రకరపదస్తంభినీం జృంభిణీమ్ |
లోకాన్ మోహయంతీం దృశా చ మహాసాదంష్ట్రాకరాలాకృతిం
వార్తాలీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం ఘోణిం రథోపస్థితామ్ ||

శ్రీకిరిరథమధ్యస్థాం పోత్రిముఖీం చిద్ఘనైకసద్రూపామ్ |
హలముసలాయుధహస్తాం నౌమి శ్రీదండనాయికామంబామ్ || ౧ ||

వాగ్భవభూవాగీశీ బీజత్రయఠార్ణవైశ్చ సంయుక్తామ్ |
కవచాస్త్రానలజాయాయతరూపాం నౌమి శుద్ధవారాహీమ్ || ౨ ||

స్వప్నఫలబోధయిత్రీం స్వప్నేశీం సర్వదుఃఖవినిహంత్రీమ్ |
నతజనశుభకారిణీం శ్రీకిరివదనాం నౌమి సచ్చిదానందామ్ || ౩ ||

పంచదశవర్ణవిహితాం పంచమ్యంబాం సదా కృపాలంబామ్ |
అంచితమణిమయభూషాం చింతితఫలదాం నమామి వారాహీమ్ || ౪ ||

విఘ్నాపన్నిర్మూలన విద్యేశీం సర్వదుఃఖవినిహంత్రీమ్ |
సకలజగత్సంస్తంభనచతురాం శ్రీస్తంభినీం కలయే || ౫ ||

దశవర్ణరూపమనువర విశదాం తురగాధిరాజసంరూఢామ్ |
శుభదాం దివ్యజగత్త్రయవాసినీం సుఖదాయినీం సదా కలయే || ౬ ||

ఉద్ధత్రీక్ష్మాం జలనిధి మగ్నాం దంష్ట్రాగ్రలగ్నభూగోళామ్ |
భక్తనదిమోదమానాం ఉన్మత్తాకార భైరవీం వందే || ౭ ||

సప్తదశాక్షరరూపాం సప్తోదధిపీఠమధ్యగాం దివ్యామ్ |
భక్తార్తినాశనిపుణాం భవభయవిధ్వంసినీం పరాం వందే || ౮ ||

నీలతురగాధిరూఢాం నీలాంచిత వస్త్రభూషణోపేతామ్ |
నీలాభాం సర్వతిరస్కరిణీం సంభావయే మహామాయామ్ || ౯ ||

సలసంఖ్యమంత్రరూపాం విలసద్భూషాం విచిత్రవస్త్రాఢ్యామ్ |
సులలితతన్వీం నీలాం కలయే పశువర్గ మోహినీం దేవీమ్ || ౧౦ ||

వైరికృతసకలభీకర కృత్యావిధ్వంసినీం కరాలాస్యామ్ |
శత్రుగణభీమరూపాం ధ్యాయే త్వాం శ్రీకిరాతవారాహీమ్ || ౧౧ ||

చత్వారింశద్వర్ణకమనురూపాం సూర్యకోటిసంకాశామ్ |
దేవీం సింహతురంగాం వివిధాయుధధారిణీం కీటీం నౌమి || ౧౨ ||

ధూమాకారవికారాం ధూమానలసన్నిభాం సదా మత్తామ్ |
పరిపంథియూథహంత్రీం వందే నిత్యం చ ధూమ్రవారాహీమ్ || ౧౩ ||

వర్ణచతుర్వింశతికాం మంత్రేశీం సమదమహిషపృష్ఠస్థామ్ |
ఉగ్రాం వినీలదేహాం ధ్యాయే కిరివక్త్ర దేవతాం నిత్యమ్ || ౧౪ ||

బిందుగణతాత్మకోణాం గజదళావృత్తత్రయాత్మికాం దివ్యామ్ |
సదనత్రయసంశోభిత చక్రస్థాం నౌమి సిద్ధవారాహీమ్ || ౧౫ ||

వారాహీ స్తోత్రమేతద్యః ప్రపఠేద్భక్తిసంయుతః |
స వై ప్రాప్నోతి సతతం సర్వసౌఖ్యాస్పదం పదమ్ || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ వారాహీ దేవి స్తవమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వారాహీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed