Sri Varahamukhi Stava – శ్రీ వరాహముఖీ స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కువలయనిభా కౌశేయార్ధోరుకా ముకుటోజ్జ్వలా
హలముసలినీ సద్భక్తేభ్యో వరాభయదాయినీ |
కపిలనయనా మధ్యే క్షామా కఠోరఘనస్తనీ
జయతి జగతాం మాతః సా తే వరాహముఖీ తనుః || ౧ ||

తరతి విపదో ఘోరా దూరాత్పరిహ్రియతే భయం
స్ఖలితమతిభిర్భూతప్రేతైః స్వయం వ్రియతే శ్రియా |
క్షపయతి రిపూనీష్టే వాచాం రణే లభతే జయం
వశయతి జగత్సర్వం వారాహి యస్త్వయి భక్తిమాన్ || ౨ ||

స్తిమితగతయః సీదద్వాచః పరిచ్యుతహేతయః
క్షుభితహృదయాః సద్యో నశ్యద్దృశో గలితౌజసః |
భయపరవశా భగ్నోత్సాహాః పరాహతపౌరుషాః
భగవతి పురస్త్వద్భక్తానాం భవంతి విరోధినః || ౩ ||

కిసలయమృదుర్హస్తః క్లిశ్యేత కందుకలీలయా
భగవతి మహాభారః క్రీడాసరోరుహమేవ తే |
తదపి ముసలం ధత్సే హస్తే హలం సమయద్రుహాం
హరసి చ తదాఘాతైః ప్రాణానహో తవ సాహసమ్ || ౪ ||

జనని నియతస్థానే త్వద్వామదక్షిణపార్శ్వయో-
-ర్మృదుభుజలతామందోక్షేపప్రవాతితచామరే |
సతతముదితే గుహ్యాచారద్రుహాం రుధిరాసవై-
-రుపశమయతాం శత్రూన్ సర్వానుభే మమ దైవతే || ౫ ||

హరతు దురితం క్షేత్రాధీశః స్వశాసనవిద్విషాం
రుధిరమదిరామత్తః ప్రాణోపహారబలిప్రియః |
అవిరతచటత్కుర్వద్దంష్ట్రాస్థికోటిరటన్ముఖో
భగవతి స తే చండోచ్చండః సదా పురతః స్థితః || ౬ ||

క్షుభితమకరైర్వీచీహస్తోపరుద్ధపరస్పరై-
-శ్చతురుదధిభిః క్రాంతా కల్పాంతదుర్లలితోదకైః |
జనని కథముత్తిష్ఠేత్ పాతాలసర్పబిలాదిలా
తవ తు కుటిలే దంష్ట్రాకోటీ న చేదవలంబనమ్ || ౭ ||

తమసి బహులే శూన్యాటవ్యాం పిశాచనిశాచర-
-ప్రమథకలహే చోరవ్యాఘ్రోరగద్విపసంకటే |
క్షుభితమనసః క్షుద్రస్యైకాకినోఽపి కుతో భయం
సకృదపి ముఖే మాతస్త్వన్నామ సన్నిహితం యది || ౮ ||

విదితవిభవం హృద్యైః పద్యైర్వరాహముఖీస్తవం
సకలఫలదం పూర్ణం మంత్రాక్షరైరిమమేవ యః |
పఠతి స పటుః ప్రాప్నోత్యాయుశ్చిరం కవితాం ప్రియాం
సుతసుఖధనారోగ్యం కీర్తిం శ్రియం జయముర్వరామ్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీ వరాహముఖీ స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వారాహీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed