Sri Varahamukhi Stava – ಶ್ರೀ ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ


ಕುವಲಯನಿಭಾ ಕೌಶೇಯಾರ್ಧೋರುಕಾ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ಹಲಮುಸಲಿನೀ ಸದ್ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರಾಭಯದಾಯಿನೀ |
ಕಪಿಲನಯನಾ ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷಾಮಾ ಕಠೋರಘನಸ್ತನೀ
ಜಯತಿ ಜಗತಾಂ ಮಾತಃ ಸಾ ತೇ ವರಾಹಮುಖೀ ತನುಃ || ೧ ||

ತರತಿ ವಿಪದೋ ಘೋರಾ ದೂರಾತ್ಪರಿಹ್ರಿಯತೇ ಭಯಂ
ಸ್ಖಲಿತಮತಿಭಿರ್ಭೂತಪ್ರೇತೈಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ರಿಯತೇ ಶ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಷಪಯತಿ ರಿಪೂನೀಷ್ಟೇ ವಾಚಾಂ ರಣೇ ಲಭತೇ ಜಯಂ
ವಶಯತಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ವಾರಾಹಿ ಯಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೨ ||

ಸ್ತಿಮಿತಗತಯಃ ಸೀದದ್ವಾಚಃ ಪರಿಚ್ಯುತಹೇತಯಃ
ಕ್ಷುಭಿತಹೃದಯಾಃ ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯದ್ದೃಶೋ ಗಲಿತೌಜಸಃ |
ಭಯಪರವಶಾ ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಾಃ ಪರಾಹತಪೌರುಷಾಃ
ಭಗವತಿ ಪುರಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವಂತಿ ವಿರೋಧಿನಃ || ೩ ||

ಕಿಸಲಯಮೃದುರ್ಹಸ್ತಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯೇತ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ
ಭಗವತಿ ಮಹಾಭಾರಃ ಕ್ರೀಡಾಸರೋರುಹಮೇವ ತೇ |
ತದಪಿ ಮುಸಲಂ ಧತ್ಸೇ ಹಸ್ತೇ ಹಲಂ ಸಮಯದ್ರುಹಾಂ
ಹರಸಿ ಚ ತದಾಘಾತೈಃ ಪ್ರಾಣಾನಹೋ ತವ ಸಾಹಸಮ್ || ೪ ||

ಜನನಿ ನಿಯತಸ್ಥಾನೇ ತ್ವದ್ವಾಮದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಯೋ-
-ರ್ಮೃದುಭುಜಲತಾಮಂದೋಕ್ಷೇಪಪ್ರವಾತಿತಚಾಮರೇ |
ಸತತಮುದಿತೇ ಗುಹ್ಯಾಚಾರದ್ರುಹಾಂ ರುಧಿರಾಸವೈ-
-ರುಪಶಮಯತಾಂ ಶತ್ರೂನ್ ಸರ್ವಾನುಭೇ ಮಮ ದೈವತೇ || ೫ ||

ಹರತು ದುರಿತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶಃ ಸ್ವಶಾಸನವಿದ್ವಿಷಾಂ
ರುಧಿರಮದಿರಾಮತ್ತಃ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಬಲಿಪ್ರಿಯಃ |
ಅವಿರತಚಟತ್ಕುರ್ವದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಸ್ಥಿಕೋಟಿರಟನ್ಮುಖೋ
ಭಗವತಿ ಸ ತೇ ಚಂಡೋಚ್ಚಂಡಃ ಸದಾ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೬ ||

ಕ್ಷುಭಿತಮಕರೈರ್ವೀಚೀಹಸ್ತೋಪರುದ್ಧಪರಸ್ಪರೈ-
-ಶ್ಚತುರುದಧಿಭಿಃ ಕ್ರಾಂತಾ ಕಲ್ಪಾಂತದುರ್ಲಲಿತೋದಕೈಃ |
ಜನನಿ ಕಥಮುತ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಪಾತಾಲಸರ್ಪಬಿಲಾದಿಲಾ
ತವ ತು ಕುಟಿಲೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕೋಟೀ ನ ಚೇದವಲಂಬನಮ್ || ೭ ||

ತಮಸಿ ಬಹುಲೇ ಶೂನ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ಪಿಶಾಚನಿಶಾಚರ-
-ಪ್ರಮಥಕಲಹೇ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರೋರಗದ್ವಿಪಸಂಕಟೇ |
ಕ್ಷುಭಿತಮನಸಃ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ಯೈಕಾಕಿನೋಽಪಿ ಕುತೋ ಭಯಂ
ಸಕೃದಪಿ ಮುಖೇ ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ನಾಮ ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಯದಿ || ೮ ||

ವಿದಿತವಿಭವಂ ಹೃದ್ಯೈಃ ಪದ್ಯೈರ್ವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಂ
ಸಕಲಫಲದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರೈರಿಮಮೇವ ಯಃ |
ಪಠತಿ ಸ ಪಟುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಾಯುಶ್ಚಿರಂ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ
ಸುತಸುಖಧನಾರೋಗ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಜಯಮುರ್ವರಾಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed