Sri Vamana Stotram 3 (Vamana Puranam) – ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಂ 3 (ವಾಮನಪುರಾಣೇ)


ಲೋಮಹರ್ಷಣ ಉವಾಚ |
ದೇವದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿರ್ಜಗದಾದಿಜಃ |
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಹರಿಃ || ೧ ||

ಪರಾವರಾಣಾಂ ಪರಮಃ ಪರಾಪರಸತಾಂ ಗತಿಃ |
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮಾನಾನಾಂ ಸಪ್ತಲೋಕಗುರೋರ್ಗುರುಃ |
ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ಗರ್ಭತಾಂ ಗತಃ || ೨ ||

ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಂ ಪರಮಃ ಪರಾಣಾ-
-ಮನಾದಿಮಧ್ಯೋ ಭಗವಾನನಂತಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಶೇನ ಸನಾಥಮೇಕಃ
ಕರ್ತುಂ ಮಹಾತ್ಮಾದಿತಿಜೋಽವತೀರ್ಣಃ || ೩ ||

ನ ಯಸ್ಯ ರುದ್ರೋ ನ ಚ ಪದ್ಮಯೋನಿ-
-ರ್ನೇಂದ್ರೋ ನ ಸೂರ್ಯೇಂದುಮರೀಚಿಮಿಶ್ರಾಃ |
ಜಾನಂತಿ ದೈತ್ಯಾಧಿಪ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ
ಸ ವಾಸುದೇವಃ ಕಲಯಾವತೀರ್ಣಃ || ೪ ||

ಯಮಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ
ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಜ್ಞಾನವಿಧೂತಪಾಪಾಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ನ ಪುನರ್ಭವಂತಿ
ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಮ್ || ೫ ||

ಭೃತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಯತೋ ಭವಂತಿ
ಯಥೋರ್ಮಯಸ್ತೋಯನಿಧೇರಜಸ್ರಮ್ |
ಲಯಂ ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಲಯೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಚಿಂತ್ಯಮ್ || ೬ ||

ನ ಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ನ ಬಲಂ ಪ್ರಭಾವೋ
ನ ಚ ಪ್ರತಾಪಃ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |
ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ಸರ್ವಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈ-
-ಸ್ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಮ್ || ೭ ||

ರೂಪಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಗ್ರಹಣೇ ತ್ವಗೇಷಾ
ಸ್ಪರ್ಶಗ್ರಹಿತ್ರೀ ರಸನಾ ರಸಸ್ಯ |
ಘ್ರಾಣಂ ಚ ಗಂಧಗ್ರಹಣೇ ನಿಯುಕ್ತಂ
ನ ಘ್ರಾಣಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರವಣಾದಿ ತಸ್ಯ || ೮ ||

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಃ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಯಃ
ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ವೇದಿತವ್ಯಃ ಸ ಯುಕ್ತ್ಯಾ |
ಶಕ್ಯಂ ತಮೀಡ್ಯಮನಘಂ ಚ ದೇವಂ
ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನತೋಽಹಂ ಹರಿಮೀಶಿತಾರಮ್ || ೯ ||

ಯೇನೈಕದಂಷ್ಟ್ರೇಣ ಸಮುದ್ಧೃತೇಯಂ
ಧರಾಚಲಾ ಧಾರಯತೀಹ ಸರ್ವಮ್ |
ಶೇತೇ ಗ್ರಸಿತ್ವಾ ಸಕಲಂ ಜಗದ್ಯ-
-ಸ್ತಮೀಡ್ಯಮೀಶಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುಮ್ || ೧೦ ||

ಅಂಶಾವತೀರ್ಣೇನ ಚ ಯೇನ ಗರ್ಭೇ
ಹೃತಾನಿ ತೇಜಾಂಸಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಮ್ |
ನಮಾಮಿ ತಂ ದೇವಮನಂತಮೀಶ-
-ಮಶೇಷಸಂಸಾರತರೋಃ ಕುಠಾರಮ್ || ೧೧ ||

ದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಸ ಷೋಡಶಾಂಶೇನ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರಾಃ |
ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾತುರ್ಜಠರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ
ಹೃತಾನಿ ವಸ್ತೇನ ಬಲಂ ವಪೂಂಷಿ || ೧೨ ||

ಇತಿ ವಾಮನಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed