Sri Surya Stuti – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ


ನಮಃ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತಥಾ ದಿನಕೃತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಶರ್ವರೀಹೇತವೇ ಚೈವ ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕೃತೇ ನಮಃ |
ತ್ವಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭಗವನ್ ಜಗದುದ್ಭ್ರಮತಾ ತ್ವಯಾ || ೭ ||

ಭ್ರಮತ್ಯಾವಿದ್ಧಮಖಿಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸಚರಾಚರಮ್ |
ತ್ವದಂಶುಭಿರಿದಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಜಾಯತೇ ಶುಚಿ || ೮ ||

ಕ್ರಿಯತೇ ತ್ವತ್ಕರೈಃ ಸ್ಪರ್ಶಾಜ್ಜಲಾದೀನಾಂ ಪವಿತ್ರತಾ |
ಹೋಮದಾನಾದಿಕೋ ಧರ್ಮೋ ನೋಪಕಾರಾಯ ಜಾಯತೇ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನೈಕಧಾಮಭೂತಾಯ ನಿರ್ಧೂತತಮಸೇ ನಮಃ |
ಶುದ್ಧಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯಾಮಲಾತ್ಮನೇ || ೨ ||

ವರಿಷ್ಠಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋಽಖಿಲಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಸ್ವರೂಪಾಯಾತ್ಮಮೂರ್ತಯೇ || ೩ ||

ತಾವದ್ಯಾವನ್ನ ಸಂಯೋಗಿ ಜಗದೇತತ್ ತ್ವದಂಶುಭಿಃ |
ಋಚಸ್ತೇ ಸಕಲಾ ಹ್ಯೇತಾ ಯಜೂಂಷ್ಯೇತಾನಿ ಚಾನ್ಯತಃ || ೧೦ ||

ಸಕಲಾನಿ ಚ ಸಾಮಾನಿ ನಿಪತಂತಿ ತ್ವದಡ್ಗತಃ |
ಋಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥ ತ್ವಮೇವ ಚ ಯಜುರ್ಮಯಃ || ೧೧ ||

ಯತಃ ಸಾಮಮಯಶ್ಚೈವ ತತೋ ನಾಥ ತ್ರಯೀಮಯಃ |
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪರಂಚಾಪರಮೇವ ಚ || ೧೨ ||

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಸ್ತಥಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲರೂಪಸ್ತಥಾ ಸ್ಥಿತಃ |
ನಿಮೇಷಕಾಷ್ಠಾದಿಮಯಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಕ್ಷಯಾತ್ಮಕಃ |
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ರೂಪಂ ಸ್ವತೇಜಃ ಶಮನಂ ಕುರು || ೧೩ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರವರಂ ರಮ್ಯಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನರೈಃ |
ಶಿಷ್ಯೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥೋ ದತ್ತ್ವಾ ದೇಯಂ ಗುರೋರಪಿ || ೪ ||

ನ ಶೂನ್ಯಭೂತೈಃ ಶ್ರೋತವ್ಯಮೇತತ್ತು ಸಫಲಂ ಭವೇತ್ |
ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತಾಯ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ಜ್ಞಾನಚೇತಸಾಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸೂರ್ಯಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed