Sri Kamakshi stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕಲ್ಪಾನೋಕಹಪುಷ್ಪಜಾಲವಿಲಸನ್ನೀಲಾಲಕಾಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಂತಾಂ ಕಂಜದಳೇಕ್ಷಣಾಂ ಕಲಿಮಲಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಕಾಳಿಕಾಮ್ |
ಕಾಂಚೀನೂಪುರಹಾರದಾಮಸುಭಗಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರಿಕುಂಭಸನ್ನಿಭಕುಚಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೧ ||

ಕಾಶಾಭಾಂ ಶುಕಭಾಸುರಾಂ ಪ್ರವಿಲಸತ್ಕೋಶಾತಕೀ ಸನ್ನಿಭಾಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಲೋಚನಾಂ ಸುರುಚಿರಾಲಂಕಾರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಪತಿವಾಸವಾದಿಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಗಜರಾಜಮಂದಗಮನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೨ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌರಿತಿ ಯಾಂ ವದಂತಿ ಮುನಯಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥರೂಪಾಂ ಪರಾಂ
ವಾಚಾಮಾದಿಮಕಾರಣಂ ಹೃದಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯಾಂ ಯೋಗಿನಃ |
ಬಾಲಾಂ ಫಾಲವಿಲೋಚನಾಂ ನವಜಪಾವರ್ಣಾಂ ಸುಷುಮ್ನಾಶ್ರಿತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಿತಾವತಂಸಸುಭಗಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೩ ||

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುಲೇಶಮನಿಶಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ವಿಧತ್ತೇ ವಿಧಿ-
-ರ್ವಿಶ್ವಂ ತತ್ಪರಿಪಾತಿ ವಿಷ್ಣುರಖಿಲಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚಿರಮ್ |
ರುದ್ರಃ ಸಂಹರತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ತದಖಿಲಂ ಯನ್ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಮತಿಚಿತ್ರಚಾರುಚರಿತಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೪ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಂ ಸುಲಕ್ಷಿತತನುಂ ಕ್ಷಾಂತಾಕ್ಷರೈರ್ಲಕ್ಷಿತಾಂ
ವೀಕ್ಷಾಶಿಕ್ಷಿತರಾಕ್ಷಸಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಕ್ಷರಮಯೀಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೫ ||

ಓಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾಮುಪನಿಷತ್ಪ್ರಾಸಾದಪಾರಾವತೀಂ
ಆಮ್ನಾಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಮಘತಮಃಪ್ರಧ್ವಂಸಹಂಸಪ್ರಭಾಮ್ |
ಕಾಂಚೀಪಟ್ಟಣಪಂಜರಾಂತರಶುಕೀಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಶಿವಕಾಮರಾಜಮಹಿಷೀಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೬ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಾತ್ಮಕವರ್ಣಮಾತ್ರಪಠನಾದೈಂದ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ತನ್ವತೀಂ
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಮನುದಿನಂ ಭಿಕ್ಷಾಪ್ರದಾನಕ್ಷಮಾಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಘೌಘನಿವಾರಿಣೀಂ ವಿಮಲಿನೀಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೭ ||

ವಾಗ್ದೇವೀತಿ ಚ ಯಾಂ ವದಂತಿ ಮುನಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯೇತಿ ಚ
ಕ್ಷೋಣೀಭೃತ್ತನಯೇತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಗಿರೋ ಯಾಂ ಆಮನಂತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಏಕಾನೇಕಫಲಪ್ರದಾಂ ಬಹುವಿಧಾಽಽಕಾರಾಸ್ತನೂಸ್ತನ್ವತೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಭಂಜನಪರಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೮ ||

ಮಾಯಾಮಾದಿಮಕಾರಣಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ಆನಂದಾಮೃತವಾರಿರಾಶಿನಿಲಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ಧಿಯಾಮ್ |
ಮಾಯಾಮಾನುಷರೂಪಿಣೀಂ ಮಣಿಲಸನ್ಮಧ್ಯಾಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರಿರಾಜಮಂದಗಮನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೯ ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಮದುಘಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕಾಮಾರಿವಾಮಾಂಕಗಾ
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲಿತಾವತಾರಸುಭಗಾ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಚರ್ಚಿತಾ
ಕಂಪಾತೀರರಸಾಲಮೂಲನಿಲಯಾ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿನೀ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಿ ಕರೋತು ಮೇ ಭಗವತೀ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed