Sri Kamakshi stotram – శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కల్పానోకహపుష్పజాలవిలసన్నీలాలకాం మాతృకాం
కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమలప్రధ్వంసినీం కాళికామ్ |
కాంచీనూపురహారదామసుభగాం కాంచీపురీనాయికాం
కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||

కాశాభాం శుకభాసురాం ప్రవిలసత్కోశాతకీ సన్నిభాం
చంద్రార్కానలలోచనాం సురుచిరాలంకారభూషోజ్జ్వలామ్ |
బ్రహ్మశ్రీపతివాసవాదిమునిభిః సంసేవితాంఘ్రిద్వయాం
కామాక్షీం గజరాజమందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౨ ||

ఐం క్లీం సౌరితి యాం వదంతి మునయస్తత్త్వార్థరూపాం పరాం
వాచామాదిమకారణం హృది సదా ధ్యాయంతి యాం యోగినః |
బాలాం ఫాలవిలోచనాం నవజపావర్ణాం సుషుమ్నాశ్రితాం
కామాక్షీం కలితావతంససుభగాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౩ ||

యత్పాదాంబుజరేణులేశమనిశం లబ్ధ్వా విధత్తే విధి-
-ర్విశ్వం తత్పరిపాతి విష్ణురఖిలం యస్యాః ప్రసాదాచ్చిరమ్ |
రుద్రః సంహరతి క్షణాత్తదఖిలం యన్మాయయా మోహితః
కామాక్షీమతిచిత్రచారుచరితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౪ ||

సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాం సులక్షితతనుం క్షాంతాక్షరైర్లక్షితాం
వీక్షాశిక్షితరాక్షసాం త్రిభువనక్షేమంకరీమక్షయామ్ |
సాక్షాల్లక్షణలక్షితాక్షరమయీం దాక్షాయణీం సాక్షిణీం
కామాక్షీం శుభలక్షణైః సులలితాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౫ ||

ఓంకారాంగణదీపికాముపనిషత్ప్రాసాదపారావతీం
ఆమ్నాయాంబుధిచంద్రికామఘతమఃప్రధ్వంసహంసప్రభామ్ |
కాంచీపట్టణపంజరాంతరశుకీం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం శివకామరాజమహిషీం వందే మహేశప్రియామ్ || ౬ ||

హ్రీంకారాత్మకవర్ణమాత్రపఠనాదైంద్రీం శ్రియం తన్వతీం
చిన్మాత్రాం భువనేశ్వరీమనుదినం భిక్షాప్రదానక్షమామ్ |
విశ్వాఘౌఘనివారిణీం విమలినీం విశ్వంభరాం మాతృకాం
కామాక్షీం పరిపూర్ణచంద్రవదనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౭ ||

వాగ్దేవీతి చ యాం వదంతి మునయః క్షీరాబ్ధికన్యేతి చ
క్షోణీభృత్తనయేతి చ శ్రుతిగిరో యాం ఆమనంతి స్ఫుటమ్ |
ఏకానేకఫలప్రదాం బహువిధాఽఽకారాస్తనూస్తన్వతీం
కామాక్షీం సకలార్తిభంజనపరాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౮ ||

మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయాం
ఆనందామృతవారిరాశినిలయాం విద్యాం విపశ్చిద్ధియామ్ |
మాయామానుషరూపిణీం మణిలసన్మధ్యాం మహామాతృకాం
కామాక్షీం కరిరాజమందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౯ ||

కాంతా కామదుఘా కరీంద్రగమనా కామారివామాంకగా
కల్యాణీ కలితావతారసుభగా కస్తూరికాచర్చితా
కంపాతీరరసాలమూలనిలయా కారుణ్యకల్లోలినీ
కల్యాణాని కరోతు మే భగవతీ కాంచీపురీదేవతా || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Kamakshi stotram – శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed