Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah – ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

౧. శ్రీ బాల గణపతిః
కరస్థ కదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యనిభం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ ||

౨. శ్రీ తరుణ గణపతిః
పాశాంకుశాపూపకపిత్థజంబూ-
-స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్ స యుష్మాంస్తరుణో గణేశః || ౨ ||

౩. శ్రీ భక్త గణపతిః
నారికేళామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ |
శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ ||

౪. శ్రీ వీర గణపతిః
వేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ-
-ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ |
శూలం చ కుంతపరశుం ధ్వజముద్వహంతం
వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || ౪ ||

౫. శ్రీ శక్తి గణపతిః
ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం
పరస్పరాశ్లిష్టకటిప్రదేశమ్ |
సంధ్యారుణం పాశసృణీ వహంతం
భయాపహం శక్తిగణేశమీడే || ౫ ||

౬. శ్రీ ద్విజ గణపతిః
యం పుస్తకాక్ష గుణదండకమండలు శ్రీ-
-విద్యోతమానకరభూషణమిందువర్ణమ్ |
స్తంబేరమాననచతుష్టయశోభమానం
త్వాం యః స్మరేత్ ద్విజగణాధిపతే స ధన్యః || ౬ ||

౭. శ్రీ సిద్ధ గణపతిః
పక్వచూతఫలపుష్పమంజరీ-
-రిక్షుదండతిలమోదకైః సహ |
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీసమృద్ధియుత హేమపింగళ || ౭ ||

౮. శ్రీ ఉచ్ఛిష్ట గణపతిః
నీలాబ్జదాడిమీవీణాశాలీగుంజాక్షసూత్రకమ్ |
దధదుచ్ఛిష్టనామాయం గణేశః పాతు మేచకః || ౮ ||

౯. శ్రీ విఘ్న గణపతిః
శంఖేక్షుచాపకుసుమేషుకుఠారపాశ-
-చక్రస్వదంతసృణిమంజరికాశరాద్యైః |
పాణిశ్రితైః పరిసమీహితభూషణశ్రీ-
-విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయగౌరః || ౯ ||

౧౦. శ్రీ క్షిప్ర గణపతిః
దంతకల్పలతాపాశరత్నకుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్ |
బంధూకకమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్రగణాధిపమ్ || ౧౦ ||

౧౧. శ్రీ హేరంబ గణపతిః
అభయవరదహస్తః పాశదంతాక్షమాలా-
-సృణిపరశు దధానో ముద్గరం మోదకం చ |
ఫలమధిగతసింహః పంచమాతంగవక్త్రో
గణపతిరతిగౌరః పాతు హేరంబనామా || ౧౧ ||

౧౨. శ్రీ లక్ష్మీ గణపతిః
బిభ్రాణః శుకబీజపూరకమిలన్మాణిక్యకుంభాకుశాన్
పాశం కల్పలతాం చ ఖడ్గవిలసజ్జ్యోతిః సుధానిర్ఝరః |
శ్యామేనాత్తసరోరుహేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే
గౌరాంగో వరదానహస్తసహితో లక్ష్మీగణేశోఽవతాత్ || ౧౨ ||

౧౩. శ్రీ మహా గణపతిః
హస్తీంద్రాననమిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసా-
-దాశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకలసచ్చక్రాబ్జపాశోత్పల-
-వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే || ౧౩ ||

౧౪. శ్రీ విజయ గణపతిః
పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నః సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః || ౧౪ ||

౧౫. శ్రీ నృత్త గణపతిః
పాశాంకుశాపూపకుఠారదంత-
-చంచత్కరాక్లుప్తవరాంగులీకమ్ |
పీతప్రభం కల్పతరోరధస్థం
భజామి నృత్తోపపదం గణేశమ్ || ౧౫ ||

౧౬. శ్రీ ఊర్ధ్వ గణపతిః
కల్హారశాలికమలేక్షుకచాపబాణ-
-దంతప్రరోహకగదీ కనకోజ్జ్వలాంగః |
ఆలింగనోద్యతకరో హరితాంగయష్ట్యా
దేవ్యా కరోతు శుభమూర్ధ్వగణాధిపో మే || ౧౬ ||

౧౭. శ్రీ ఏకాక్షర గణపతిః
రక్తో రక్తాంగరాగాంకుశకుసుమయుతస్తుందిలశ్చంద్రమౌళిః
నేత్రైర్యుక్తస్త్రిభిర్వామనకరచరణో బీజపూరం దధానః |
హస్తాగ్రాక్లుప్త పాశాంకుశరదవరదో నాగవక్త్రోఽహిభూషో
దేవః పద్మాసనస్థో భవతు సుఖకరో భూతయే విఘ్నరాజః || ౧౭ ||

౧౮. శ్రీ వర గణపతిః
సిందూరాభమిభాననం త్రినయనం హస్తే చ పాశాంకుశౌ
బిభ్రాణం మధుమత్కపాలమనిశం సాధ్విందుమౌళిం భజే |
పుష్ట్యాశ్లిష్టతనుం ధ్వజాగ్రకరయా పద్మోల్లసద్ధస్తయా
తద్యోన్యాహిత పాణిమాత్తవసుమత్పాత్రోల్లసత్పుష్కరమ్ || ౧౮ ||

౧౯. శ్రీ త్ర్యక్షర గణపతిః
గజేంద్రవదనం సాక్షాచ్చలత్కర్ణసుచామరం
హేమవర్ణం చతుర్బాహుం పాశాంకుశధరం వరమ్ |
స్వదంతం దక్షిణే హస్తే సవ్యే త్వామ్రపలం తథా
పుష్కరైర్మోదకం చైవ ధారయంతమనుస్మరేత్ || ౧౯ ||

౨౦. శ్రీ క్షిప్రప్రసాద గణపతిః
ధృతపాశాంకుశకల్పలతా స్వరదశ్చ బీజపూరయుతః
శశిశకలకలితమౌళిస్త్రిలోచనోఽరుణశ్చ గజవదనః |
భాసురభూషణదీప్తో బృహదుదరః పద్మవిష్టరోల్లసితః
విఘ్నపయోధరపవనః కరధృతకమలః సదాస్తు మే భూత్యై || ౨౦ ||

౨౧. శ్రీ హరిద్రా గణపతిః
హరిద్రాభం చతుర్బాహుం కరీంద్రవదనం ప్రభుమ్ |
పాశాంకుశధరం దేవం మోదకం దంతమేవ చ |
భక్తాభయప్రదాతారం వందే విఘ్నవినాశనమ్ || ౨౧ ||

౨౨. శ్రీ ఏకదంత గణపతిః
లంబోదరం శ్యామతనుం గణేశం
కుఠారమక్షస్రజమూర్ధ్వగాత్రమ్ |
సలడ్డుకం దంతమధః కరాభ్యాం
వామేతరాభ్యాం చ దధానమీడే || ౨౨ ||

౨౩. శ్రీ సృష్టి గణపతిః
పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నః శోణః సృష్టిదక్షో వినాయకః || ౨౩ ||

౨౪. శ్రీ ఉద్దండ గణపతిః
కల్హారాంబుజబీజపూరకగదాదంతేక్షుచాపం సుమం
బిభ్రాణో మణికుంభశాలికలశౌ పాశం సృణిం చాబ్జకమ్ |
గౌరాంగ్యా రుచిరారవిందకరయా దేవ్యా సమాలింగతః
శోణాంగః శుభమాతనోతు భజతాముద్దండవిఘ్నేశ్వరః || ౨౪ ||

౨౫. శ్రీ ఋణమోచక గణపతిః
పాశాంకుశౌ దంతజంబు దధానః స్ఫాటికప్రభః |
రక్తాంశుకో గణపతిర్ముదే స్యాదృణమోచకః || ౨౫ ||

౨౬. శ్రీ ఢుంఢి గణపతిః
అక్షమాలాం కుఠారం చ రత్నపాత్రం స్వదంతకమ్ |
ధత్తే కరైర్విఘ్నరాజో ఢుంఢినామా ముదేఽస్తు నః || ౨౬ ||

౨౭. శ్రీ ద్విముఖ గణపతిః
స్వదంతపాశాంకుశరత్నపాత్రం
కరైర్దధానో హరినీలగాత్రః |
రక్తాంశుకో రత్నకిరీటమాలీ
భూత్యై సదా మే ద్విముఖో గణేశః || ౨౭ ||

౨౮. శ్రీ త్రిముఖ గణపతిః
శ్రీమత్తీక్ష్ణశిఖాంకుశాక్షవరదాన్ దక్షే దధానః కరైః
పాశం చామృతపూర్ణకుంభమభయం వామే దధానో ముదా |
పీఠే స్వర్ణమయారవిందవిలసత్సత్కర్ణికాభాసురే
స్వాసీనస్త్రిముఖః పలాశరుచిరో నాగాననః పాతు నః || ౨౮ ||

౨౯. శ్రీ సింహ గణపతిః
వీణాం కల్పలతామరిం చ వరదం దక్షే విదత్తే కరై-
-ర్వామే తామరసం చ రత్నకలశం సన్మంజరీం చాభయమ్ |
శుండాదండలసన్మృగేంద్రవదనః శంఖేందుగౌరః శుభో
దీవ్యద్రత్ననిభాంశుకో గణపతిః పాయాదపాయత్ స నః || ౨౯ ||

౩౦. శ్రీ యోగ గణపతిః
యోగారూఢో యోగపట్టాభిరామో
బాలార్కాభశ్చేంద్రనీలాంశుకాఢ్యః |
పాశేక్ష్వక్షాన్ యోగదండం దధానో
పాయాన్నిత్యం యోగవిఘ్నేశ్వరో నః || ౩౦ ||

౩౧. శ్రీ దుర్గా గణపతిః
తప్తకాంచనసంకాశశ్చాష్టహస్తో మహత్తనుః
దీప్తాంకుశం శరం చాక్షం దంతు దక్షే వహన్ కరైః |
వామే పాశం కార్ముకం చ లతాం జంబు దధత్కరైః
రక్తాంశుకః సదా భూయాద్దుర్గాగణపతిర్ముదే || ౩౧ ||

౩౨. శ్రీ సంకష్టహర గణపతిః
బాలార్కారుణకాంతిర్వామే బాలాం వహన్నంకే
లసదిందీవరహస్తాం గౌరాంగీం రత్నశోభాఢ్యామ్ |
దక్షేఽంకుశవరదానం వామే పాశం చ పాయసం పాత్రం
నీలాంశుకలసమానః పీఠే పద్మారుణే తిష్ఠన్ || ౩౨ ||
సంకటహరణః పాయాత్ సంకటపూగాద్గజాననో నిత్యమ్ |

——

శ్రీ వల్లభ గణపతి –
బీజాపూర గదేక్షుకార్ముకభుజాచక్రాబ్జ పాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశ ప్రోద్యత్కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా చ పద్మకరయాశ్లిష్టో జ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివినాశసంస్థితికరో విఘ్నో విశిష్టార్థదః ||

శ్రీ సిద్ధిదేవీ –
పీతవర్ణాం ద్వినేత్రాం తామేకవక్త్రాంబుజద్వయాం
నవరత్నకిరీటాం చ పీతాంబరసుధారిణీమ్ |
వామహస్తే మహాపద్మం దక్షే లంబకరాన్వితాం
జాజీచంపకమాలాం చ త్రిభంగీం లలితాంగికామ్ ||
గణేశదక్షిణే భాగే గురుః సిద్ధిం తు భావయేత్ ||

శ్రీ బుద్ధిదేవీ –
ద్విహస్తాం చ ద్వినేత్రాం తామేకవక్త్రాం త్రిభంగికాం
ముక్తామణికిరీటాం చ దక్షే హస్తే మహోత్పలమ్ |
వామే ప్రలంబహస్తాం చ దివ్యాంబరసుధారిణీం
శ్యామవర్ణనిభాం భాస్వత్సర్వాభరణభూషితామ్ ||
పారిజాతోత్పలామాల్యాం గణేశో వామపార్శ్వకే
ధ్యాత్వా బుద్ధిం సురూపాం సమర్చయేద్దేశికోత్తమః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed