Bahuroopa Ganapathi Dhyana Slokah – బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం –
కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ ||

శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం –
పాశాంకుశాపూపకపిత్థజంబూ
స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ ||

శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం –
నారికేలామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్|
శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ ||

శ్రీ వీరగణపతి ధ్యానం –
బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ
ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ |
శూలం చ కుంతపరశుధ్వజముద్ద్వహంతం
వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || ౪ ||

శ్రీ శక్తిగణపతి ధ్యానం –
ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం
పరస్పరాశ్లిష్టకటి ప్రదేశమ్ |
సంధ్యారుణం పాశసృణీ వహంతం
భయాపహం శక్తిగణేశమీడే || ౫ ||

శ్రీ ద్విజగణపతి ధ్యానం –
యం పుస్తకాక్ష గుణదండకమండలు శ్రీ
విద్యోతమానకరభూషణమిందువర్ణమ్ |
స్తంబేరమాననచతుష్టయశోభమానం
త్వాం యః స్మరేద్ద్విజగణాధిపతే స ధ్యానః || ౬ ||

శ్రీ సిద్ధగణపతి ధ్యానం –
పక్వచూతఫలపుష్పమంజరీ
ఇక్షుదండతిలమోదకైస్సహ |
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీసమృద్ధియుత హేమపింగళః || ౭ ||

శ్రీ ఉచ్ఛిష్టగణపతి ధ్యానం –
నీలాబ్జదాడిమీవీణాశాలీ గుంజాక్ష సూత్రకమ్ |
దధదుచ్ఛిష్టనా మాయం గణేశః పాతుమేచకః ||
ప్రకాంతరేణ సారీయోనిరసాస్వాదలోలుపం కామమోహితమ్ || ౮ ||

శ్రీ విఘ్నగణపతి ధ్యానం –
శంఖేక్షుచాపకుసుమేషుకుఠారపాశ
చక్రస్వదంతసృణిమంజరికాశరౌఘైః |
పాణిశ్రితైః పరిసమీహితభూషణశ్రీ-
-ర్విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయగౌరః || ౯ ||

శ్రీ క్షిప్రగణపతి ధ్యానం –
దంతకల్పలతా పాశరత్న కుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్|
బంధూకకమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్రగణాధిపమ్ || ౧౦ ||

శ్రీ హేరంబగణపతి ధ్యానం –
అభయవరదహస్తః పాశదంతాక్షమాలా
సృణిపరశుదధానో ముద్గరం మోదకం చ |
ఫలమధిగతసింహః పంచమాతంగవక్త్రో
గణపతి రతిగౌరః పాతు హేరంబనామా || ౧౧ ||

శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ధ్యానం –
బిభ్రాణః శుకబీజపూరకమిలన్మాణిక్యకుంభాకుశాన్
పాశం కల్పలతాం చ ఖడ్గవిలసజ్జ్యోతిస్సుధానిర్ఝరః |
శ్యామే నాత్తసరోరుహేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే
గౌరాంగో వరదానహస్తసహితో లక్ష్మీగణేశోఽవతాత్ || ౧౨ ||

శ్రీ మహాగణపతి ధ్యానం –
హస్త్రీంద్రాననమిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసా-
-దాశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకలసచ్ఛక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్న కలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే || ౧౩ ||

శ్రీ విజయగణపతి ధ్యానం –
పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నస్సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః || ౧౪ ||

శ్రీ నృత్తగణపతి ధ్యానం –
పాశాంకుశాపూపకుఠారదంత
చంచత్కరాక్లుప్తవరాంగులీకమ్ |
పీతప్రభం కల్పతరోరధస్థం
భజామి నృత్తోపపదం గణేశమ్ || ౧౫ ||

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: