Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah – த்³வாத்ரிம்ஶத்³க³ணபதி த்⁴யான ஶ்லோகா꞉


1। ஶ்ரீ பா³ல க³ணபதி꞉
கரஸ்த² கத³ளீசூதபநஸேக்ஷுகமோத³கம் ।
பா³லஸூர்யநிப⁴ம் வந்தே³ தே³வம் பா³லக³ணாதி⁴பம் ॥ 1 ॥

2। ஶ்ரீ தருண க³ணபதி꞉
பாஶாங்குஶாபூபகபித்த²ஜம்பூ³-
-ஸ்வத³ந்தஶாலீக்ஷுமபி ஸ்வஹஸ்தை꞉ ।
த⁴த்தே ஸதா³ யஸ்தருணாருணாப⁴꞉
பாயாத் ஸ யுஷ்மாம்ஸ்தருணோ க³ணேஶ꞉ ॥ 2 ॥

3। ஶ்ரீ ப⁴க்த க³ணபதி꞉
நாரிகேலாம்ரகத³ளீகு³ட³பாயஸதா⁴ரிணம் ।
ஶரச்சந்த்³ராப⁴வபுஷம் ப⁴ஜே ப⁴க்தக³ணாதி⁴பம் ॥ 3 ॥

4। ஶ்ரீ வீர க³ணபதி꞉
வேதாலஶக்திஶரகார்முகசக்ரக²ட்³க³-
-க²ட்வாங்க³முத்³க³ரக³தா³ங்குஶநாக³பாஶாந் ।
ஶூலம் ச குந்தபரஶும் த்⁴வஜமுத்³வஹந்தம்
வீரம் க³ணேஶமருணம் ஸததம் ஸ்மராமி ॥ 4 ॥

5। ஶ்ரீ ஶக்தி க³ணபதி꞉
ஆலிங்க்³ய தே³வீம் ஹரிதாங்க³யஷ்டிம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டகடிப்ரதே³ஶம் ।
ஸந்த்⁴யாருணம் பாஶஸ்ருணீ வஹந்தம்
ப⁴யாபஹம் ஶக்திக³ணேஶமீடே³ ॥ 5 ॥

6। ஶ்ரீ த்³விஜ க³ணபதி꞉
யம் புஸ்தகாக்ஷ கு³ணத³ண்ட³கமண்ட³லு ஶ்ரீ-
-வித்³யோதமாநகரபூ⁴ஷணமிந்து³வர்ணம் ।
ஸ்தம்பே³ரமாநநசதுஷ்டயஶோப⁴மாநம்
த்வாம் ய꞉ ஸ்மரேத் த்³விஜக³ணாதி⁴பதே ஸ த⁴ந்ய꞉ ॥ 6 ॥

7। ஶ்ரீ ஸித்³த⁴ க³ணபதி꞉
பக்வசூதப²லபுஷ்பமஞ்ஜரீ-
-ரிக்ஷுத³ண்ட³திலமோத³கை꞉ ஸஹ ।
உத்³வஹந் பரஶுமஸ்து தே நம꞉
ஶ்ரீஸம்ருத்³தி⁴யுத ஹேமபிங்க³ள ॥ 7 ॥

8। ஶ்ரீ உச்சி²ஷ்ட க³ணபதி꞉
நீலாப்³ஜதா³டி³மீவீணாஶாலீகு³ஞ்ஜாக்ஷஸூத்ரகம் ।
த³த⁴து³ச்சி²ஷ்டநாமாயம் க³ணேஶ꞉ பாது மேசக꞉ ॥ 8 ॥

9। ஶ்ரீ விக்⁴ந க³ணபதி꞉
ஶங்கே²க்ஷுசாபகுஸுமேஷுகுடா²ரபாஶ-
-சக்ரஸ்வத³ந்தஸ்ருணிமஞ்ஜரிகாஶராத்³யை꞉ ।
பாணிஶ்ரிதை꞉ பரிஸமீஹிதபூ⁴ஷணஶ்ரீ-
-விக்⁴நேஶ்வரோ விஜயதே தபநீயகௌ³ர꞉ ॥ 9 ॥

10। ஶ்ரீ க்ஷிப்ர க³ணபதி꞉
த³ந்தகல்பலதாபாஶரத்நகும்பா⁴ங்குஶோஜ்ஜ்வலம் ।
ப³ந்தூ⁴ககமநீயாப⁴ம் த்⁴யாயேத் க்ஷிப்ரக³ணாதி⁴பம் ॥ 10 ॥

11। ஶ்ரீ ஹேரம்ப³ க³ணபதி꞉
அப⁴யவரத³ஹஸ்த꞉ பாஶத³ந்தாக்ஷமாலா-
-ஸ்ருணிபரஶு த³தா⁴நோ முத்³க³ரம் மோத³கம் ச ।
ப²லமதி⁴க³தஸிம்ஹ꞉ பஞ்சமாதங்க³வக்த்ரோ
க³ணபதிரதிகௌ³ர꞉ பாது ஹேரம்ப³நாமா ॥ 11 ॥

12। ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ க³ணபதி꞉
பி³ப்⁴ராண꞉ ஶுகபீ³ஜபூரகமிலந்மாணிக்யகும்பா⁴குஶாந்
பாஶம் கல்பலதாம் ச க²ட்³க³விளஸஜ்ஜ்யோதி꞉ ஸுதா⁴நிர்ஜ²ர꞉ ।
ஶ்யாமேநாத்தஸரோருஹேண ஸஹிதம் தே³வீத்³வயம் சாந்திகே
கௌ³ராங்கோ³ வரதா³நஹஸ்தஸஹிதோ லக்ஷ்மீக³ணேஶோ(அ)வதாத் ॥ 12 ॥

13। ஶ்ரீ மஹா க³ணபதி꞉
ஹஸ்தீந்த்³ராநநமிந்து³சூட³மருணச்சா²யம் த்ரிநேத்ரம் ரஸா-
-தா³ஶ்லிஷ்டம் ப்ரியயா ஸபத்³மகரயா ஸ்வாங்கஸ்த²யா ஸந்ததம் ।
பீ³ஜாபூரக³தே³க்ஷுகார்முகலஸச்சக்ராப்³ஜபாஶோத்பல-
-வ்ரீஹ்யக்³ரஸ்வவிஷாணரத்நகலஶாந் ஹஸ்தைர்வஹந்தம் ப⁴ஜே ॥ 13 ॥

14। ஶ்ரீ விஜய க³ணபதி꞉
பாஶாங்குஶஸ்வத³ந்தாம்ரப²லவாநாகு²வாஹந꞉ ।
விக்⁴நம் நிஹந்து ந꞉ ஸர்வம் ரக்தவர்ணோ விநாயக꞉ ॥ 14 ॥

15। ஶ்ரீ ந்ருத்த க³ணபதி꞉
பாஶாங்குஶாபூபகுடா²ரத³ந்த-
-சஞ்சத்கராக்லுப்தவராங்கு³ளீகம் ।
பீதப்ரப⁴ம் கல்பதரோரத⁴ஸ்த²ம்
ப⁴ஜாமி ந்ருத்தோபபத³ம் க³ணேஶம் ॥ 15 ॥

16। ஶ்ரீ ஊர்த்⁴வ க³ணபதி꞉
கல்ஹாரஶாலிகமலேக்ஷுகசாபபா³ண-
-த³ந்தப்ரரோஹகக³தீ³ கநகோஜ்ஜ்வலாங்க³꞉ ।
ஆலிங்க³நோத்³யதகரோ ஹரிதாங்க³யஷ்ட்யா
தே³வ்யா கரோது ஶுப⁴மூர்த்⁴வக³ணாதி⁴போ மே ॥ 16 ॥

17। ஶ்ரீ ஏகாக்ஷர க³ணபதி꞉
ரக்தோ ரக்தாங்க³ராகா³ங்குஶகுஸுமயுதஸ்துந்தி³ளஶ்சந்த்³ரமௌளி꞉
நேத்ரைர்யுக்தஸ்த்ரிபி⁴ர்வாமநகரசரணோ பீ³ஜபூரம் த³தா⁴ந꞉ ।
ஹஸ்தாக்³ராக்லுப்த பாஶாங்குஶரத³வரதோ³ நாக³வக்த்ரோ(அ)ஹிபூ⁴ஷோ
தே³வ꞉ பத்³மாஸநஸ்தோ² ப⁴வது ஸுக²கரோ பூ⁴தயே விக்⁴நராஜ꞉ ॥ 17 ॥

18। ஶ்ரீ வர க³ணபதி꞉
ஸிந்தூ³ராப⁴மிபா⁴நநம் த்ரிநயநம் ஹஸ்தே ச பாஶாங்குஶௌ
பி³ப்⁴ராணம் மது⁴மத்கபாலமநிஶம் ஸாத்⁴விந்து³மௌளிம் ப⁴ஜே ।
புஷ்ட்யாஶ்லிஷ்டதநும் த்⁴வஜாக்³ரகரயா பத்³மோல்லஸத்³த⁴ஸ்தயா
தத்³யோந்யாஹித பாணிமாத்தவஸுமத்பாத்ரோல்லஸத்புஷ்கரம் ॥ 18 ॥

19। ஶ்ரீ த்ர்யக்ஷர க³ணபதி꞉
க³ஜேந்த்³ரவத³நம் ஸாக்ஷாச்சலத்கர்ணஸுசாமரம்
ஹேமவர்ணம் சதுர்பா³ஹும் பாஶாங்குஶத⁴ரம் வரம் ।
ஸ்வத³ந்தம் த³க்ஷிணே ஹஸ்தே ஸவ்யே த்வாம்ரபலம் ததா²
புஷ்கரைர்மோத³கம் சைவ தா⁴ரயந்தமநுஸ்மரேத் ॥ 19 ॥

20। ஶ்ரீ க்ஷிப்ரப்ரஸாத³ க³ணபதி꞉
த்⁴ருதபாஶாங்குஶகல்பலதா ஸ்வரத³ஶ்ச பீ³ஜபூரயுத꞉
ஶஶிஶகலகலிதமௌளிஸ்த்ரிலோசநோ(அ)ருணஶ்ச க³ஜவத³ந꞉ ।
பா⁴ஸுரபூ⁴ஷணதீ³ப்தோ ப்³ருஹது³த³ர꞉ பத்³மவிஷ்டரோல்லஸித꞉
விக்⁴நபயோத⁴ரபவந꞉ கரத்⁴ருதகமல꞉ ஸதா³ஸ்து மே பூ⁴த்யை ॥ 20 ॥

21। ஶ்ரீ ஹரித்³ரா க³ணபதி꞉
ஹரித்³ராப⁴ம் சதுர்பா³ஹும் கரீந்த்³ரவத³நம் ப்ரபு⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ரம் தே³வம் மோத³கம் த³ந்தமேவ ச ।
ப⁴க்தாப⁴யப்ரதா³தாரம் வந்தே³ விக்⁴நவிநாஶநம் ॥ 21 ॥

22। ஶ்ரீ ஏகத³ந்த க³ணபதி꞉
லம்போ³த³ரம் ஶ்யாமதநும் க³ணேஶம்
குடா²ரமக்ஷஸ்ரஜமூர்த்⁴வகா³த்ரம் ।
ஸலட்³டு³கம் த³ந்தமத⁴꞉ கராப்⁴யாம்
வாமேதராப்⁴யாம் ச த³தா⁴நமீடே³ ॥ 22 ॥

23। ஶ்ரீ ஸ்ருஷ்டி க³ணபதி꞉
பாஶாங்குஶஸ்வத³ந்தாம்ரப²லவாநாகு²வாஹந꞉ ।
விக்⁴நம் நிஹந்து ந꞉ ஶோண꞉ ஸ்ருஷ்டித³க்ஷோ விநாயக꞉ ॥ 23 ॥

24। ஶ்ரீ உத்³த³ண்ட³ க³ணபதி꞉
கல்ஹாராம்பு³ஜபீ³ஜபூரகக³தா³த³ந்தேக்ஷுசாபம் ஸுமம்
பி³ப்⁴ராணோ மணிகும்ப⁴ஶாலிகலஶௌ பாஶம் ஸ்ருணிம் சாப்³ஜகம் ।
கௌ³ராங்க்³யா ருசிராரவிந்த³கரயா தே³வ்யா ஸமாலிங்க³த꞉
ஶோணாங்க³꞉ ஶுப⁴மாதநோது ப⁴ஜதாமுத்³த³ண்ட³விக்⁴நேஶ்வர꞉ ॥ 24 ॥

25। ஶ்ரீ ருணமோசக க³ணபதி꞉
பாஶாங்குஶௌ த³ந்தஜம்பு³ த³தா⁴ந꞉ ஸ்பா²டிகப்ரப⁴꞉ ।
ரக்தாம்ஶுகோ க³ணபதிர்முதே³ ஸ்யாத்³ருணமோசக꞉ ॥ 25 ॥

26। ஶ்ரீ டு⁴ண்டி⁴ க³ணபதி꞉
அக்ஷமாலாம் குடா²ரம் ச ரத்நபாத்ரம் ஸ்வத³ந்தகம் ।
த⁴த்தே கரைர்விக்⁴நராஜோ டு⁴ண்டி⁴நாமா முதே³(அ)ஸ்து ந꞉ ॥ 26 ॥

27। ஶ்ரீ த்³விமுக² க³ணபதி꞉
ஸ்வத³ந்தபாஶாங்குஶரத்நபாத்ரம்
கரைர்த³தா⁴நோ ஹரிநீலகா³த்ர꞉ ।
ரக்தாம்ஶுகோ ரத்நகிரீடமாலீ
பூ⁴த்யை ஸதா³ மே த்³விமுகோ² க³ணேஶ꞉ ॥ 27 ॥

28। ஶ்ரீ த்ரிமுக² க³ணபதி꞉
ஶ்ரீமத்தீக்ஷ்ணஶிகா²ங்குஶாக்ஷவரதா³ந் த³க்ஷே த³தா⁴ந꞉ கரை꞉
பாஶம் சாம்ருதபூர்ணகும்ப⁴மப⁴யம் வாமே த³தா⁴நோ முதா³ ।
பீடே² ஸ்வர்ணமயாரவிந்த³விளஸத்ஸத்கர்ணிகாபா⁴ஸுரே
ஸ்வாஸீநஸ்த்ரிமுக²꞉ பலாஶருசிரோ நாகா³நந꞉ பாது ந꞉ ॥ 28 ॥

29। ஶ்ரீ ஸிம்ஹ க³ணபதி꞉
வீணாம் கல்பலதாமரிம் ச வரத³ம் த³க்ஷே வித³த்தே கரை-
-ர்வாமே தாமரஸம் ச ரத்நகலஶம் ஸந்மஞ்ஜரீம் சாப⁴யம் ।
ஶுண்டா³த³ண்ட³லஸந்ம்ருகே³ந்த்³ரவத³ந꞉ ஶங்கே²ந்து³கௌ³ர꞉ ஶுபோ⁴
தீ³வ்யத்³ரத்நநிபா⁴ம்ஶுகோ க³ணபதி꞉ பாயாத³பாயத் ஸ ந꞉ ॥ 29 ॥

30। ஶ்ரீ யோக³ க³ணபதி꞉
யோகா³ரூடோ⁴ யோக³பட்டாபி⁴ராமோ
பா³லார்காப⁴ஶ்சேந்த்³ரநீலாம்ஶுகாட்⁴ய꞉ ।
பாஶேக்ஷ்வக்ஷாந் யோக³த³ண்ட³ம் த³தா⁴நோ
பாயாந்நித்யம் யோக³விக்⁴நேஶ்வரோ ந꞉ ॥ 30 ॥

31। ஶ்ரீ து³ர்கா³ க³ணபதி꞉
தப்தகாஞ்சநஸங்காஶஶ்சாஷ்டஹஸ்தோ மஹத்தநு꞉
தீ³ப்தாங்குஶம் ஶரம் சாக்ஷம் த³ந்து த³க்ஷே வஹந் கரை꞉ ।
வாமே பாஶம் கார்முகம் ச லதாம் ஜம்பு³ த³த⁴த்கரை꞉
ரக்தாம்ஶுக꞉ ஸதா³ பூ⁴யாத்³து³ர்கா³க³ணபதிர்முதே³ ॥ 31 ॥

32। ஶ்ரீ ஸங்கஷ்டஹர க³ணபதி꞉
பா³லார்காருணகாந்திர்வாமே பா³லாம் வஹந்நங்கே
லஸதி³ந்தீ³வரஹஸ்தாம் கௌ³ராங்கீ³ம் ரத்நஶோபா⁴ட்⁴யாம் ।
த³க்ஷே(அ)ங்குஶவரதா³நம் வாமே பாஶம் ச பாயஸம் பாத்ரம்
நீலாம்ஶுகலஸமாந꞉ பீடே² பத்³மாருணே திஷ்ட²ந் ॥ 32 ॥

ஸங்கடஹரண꞉ பாயாத் ஸங்கடபூகா³த்³க³ஜாநநோ நித்யம் ।

——

ஶ்ரீ வல்லப⁴ க³ணபதி –
பீ³ஜாபூர க³தே³க்ஷுகார்முகபு⁴ஜாசக்ராப்³ஜ பாஶோத்பல
வ்ரீஹ்யக்³ரஸ்வவிஷாண ரத்நகலஶ ப்ரோத்³யத்கராம்போ⁴ருஹ꞉ ।
த்⁴யேயோ வல்லப⁴யா ச பத்³மகரயாஶ்லிஷ்டோ ஜ்வலத்³பூ⁴ஷயா
விஶ்வோத்பத்திவிநாஶஸம்ஸ்தி²திகரோ விக்⁴நோ விஶிஷ்டார்த²த³꞉ ॥

ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴தே³வீ –
பீதவர்ணாம் த்³விநேத்ராம் தாமேகவக்த்ராம்பு³ஜத்³வயாம்
நவரத்நகிரீடாம் ச பீதாம்ப³ரஸுதா⁴ரிணீம் ।
வாமஹஸ்தே மஹாபத்³மம் த³க்ஷே லம்ப³கராந்விதாம்
ஜாஜீசம்பகமாலாம் ச த்ரிப⁴ங்கீ³ம் லலிதாங்கி³காம் ॥

க³ணேஶத³க்ஷிணே பா⁴கே³ கு³ரு꞉ ஸித்³தி⁴ம் து பா⁴வயேத் ॥

ஶ்ரீ பு³த்³தி⁴தே³வீ –
த்³விஹஸ்தாம் ச த்³விநேத்ராம் தாமேகவக்த்ராம் த்ரிப⁴ங்கி³காம்
முக்தாமணிகிரீடாம் ச த³க்ஷே ஹஸ்தே மஹோத்பலம் ।
வாமே ப்ரளம்ப³ஹஸ்தாம் ச தி³வ்யாம்ப³ரஸுதா⁴ரிணீம்
ஶ்யாமவர்ணநிபா⁴ம் பா⁴ஸ்வத்ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ॥

பாரிஜாதோத்பலாமால்யாம் க³ணேஶோ வாமபார்ஶ்வகே
த்⁴யாத்வா பு³த்³தி⁴ம் ஸுரூபாம் ஸமர்சயேத்³தே³ஶிகோத்தம꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: