Kiraata Varahi Stotram – ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದೂರ್ವಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಮುದ್ರಾರೂಪಿಣೀ ದೇವತಾ, ಹುಂ ಬೀಜಂ, ರಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,ಮಮ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಉಗ್ರರೂಪಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಶತ್ರುನಾಶನತತ್ಪರಾಮ್ |
ಕ್ರೂರಾಂ ಕಿರಾತವಾರಾಹೀಂ ವಂದೇಽಹಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ ||

ಸ್ವಾಪಹೀನಾಂ ಮದಾಲಸ್ಯಾಮಪ್ರಮತ್ತಾಮತಾಮಸೀಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾಂ ವಿಕೃತಾಸ್ಯಾಂ ಮಹಾರವಾಮ್ || ೨ ||

ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೀಮುಗ್ರಧರಾಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಲೋಚನಾಗ್ನಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾದ್ಯೈರ್ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ವಾಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೩ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ಮೋದಯಂತೀಮಟ್ಟಹಾಸೈರ್ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಖಡ್ಗಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಚೈವ ಪಾಶಂ ಶೋಣಿತಪಾತ್ರಕಮ್ || ೪ ||

ದಧತೀಂ ಪಂಚಶಾಖೈಃ ಸ್ವೈಃ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಗುಂಜಾಮಾಲಾಂ ಶಂಖಮಾಲಾಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಮ್ || ೫ ||

ವೈರಿಪತ್ನೀಕಂಠಸೂತ್ರಚ್ಛೇದನಕ್ಷುರರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಕ್ರೋಧೋದ್ಧತಾಂ ಪ್ರಜಾಹಂತೃ ಕ್ಷುರಿಕೇವಸ್ಥಿತಾಂ ಸದಾ || ೬ ||

ಜಿತರಂಭೋರುಯುಗಳಾಂ ರಿಪುಸಂಹಾರತಾಂಡವೀಮ್ |
ರುದ್ರಶಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ ವ್ಯಕ್ತಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಪರದೇವತಾಮ್ || ೭ ||

ವಿಭಜ್ಯ ಕಂಠದಂಷ್ಟ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬಂತೀಮಸೃಜಂ ರಿಪೋಃ |
ಗೋಕಂಠಮಿವ ಶಾರ್ದೂಲೋ ಗಜಕಂಠಂ ಯಥಾ ಹರಿಃ || ೮ ||

ಕಪೋತಾಯಾಶ್ಚ ವಾರಾಹೀ ಪತತ್ಯಶನಯಾ ರಿಪೌ |
ಸರ್ವಶತ್ರುಂ ಚ ಶುಷ್ಯಂತೀ ಕಂಪಂತೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಯಃ || ೯ ||

ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವೇಂದ್ರಾದ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಭೀತಿಪರಾಯಣಾಃ |
ಏವಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಕ್ಷೋಭಕಾರಕಕ್ರೋಧಸಂಯುತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರವದಂತೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಪ್ರಚರಂತೀಂ ಭಕ್ಷಯಾಮಿ ತಪಃ ಸಾಧಕತೇ ರಿಪೂನ್ || ೧೧ ||

ತೇಪಿ ಯಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಹ್ವಾ ಶತ್ರುಮಾರಣತತ್ಪರಾಮ್ |
ತ್ವಗಸೃಙ್ಮಾಂಸಮೇದೋಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಶುಕ್ಲಾನಿ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಭಕ್ಷಯಂತೀಂ ಭಕ್ತಶತ್ರೋರಚಿರಾತ್ಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೀಮ್ |
ಏವಂ ವಿಧಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಯಾಚೇಹಂ ಶತ್ರುಪೀಡನಮ್ || ೧೩ ||

ಶತ್ರುನಾಶನರೂಪಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರು ಪಂಚಮಿ |
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೪ ||

ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಾರಾಹಿ ಕುರು ನಾಶನಮ್ |
ಪಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿ ತ್ವಂ ರಿಪುಕರ್ಮತಃ || ೧೫ ||

ಮಾರಯಾಶು ಮಹಾದೇವೀ ತತ್ಕಥಾಂ ತೇನ ಕರ್ಮಣಾ |
ಆಪದಃ ಶತ್ರುಭೂತಾಯಾ ಗ್ರಹೋತ್ಥಾ ರಾಜಕಾಶ್ಚ ಯಾಃ || ೧೬ ||

ನಾನಾವಿಧಾಶ್ಚ ವಾರಾಹಿ ಸ್ತಂಭಯಾಶು ನಿರಂತರಮ್ |
ಶತ್ರುಗ್ರಾಮಗೃಹಾನ್ದೇಶಾನ್ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಯಪಿ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೭ ||

ಉಚ್ಚಾಟಯಾಶು ವಾರಾಹಿ ವೃಕವತ್ಪ್ರಮಥಾಶು ತಾನ್ |
ಅಮುಕಾಮುಕಸಂಜ್ಞಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೧೮ ||

ವಿದ್ವೇಷಯ ಮಹಾದೇವಿ ಕುರ್ವಂತಂ ಮೇ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ |
ಯಥಾ ನಶ್ಯಂತಿ ರಿಪವಸ್ತಥಾ ವಿದ್ವೇಷಣಂ ಕುರು || ೧೯ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ರಿಪುಸ್ತಂಭಂ ಭಕ್ಷಣಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ |
ಇದಾನೀಮೇವ ವಾರಾಹಿ ಭುಂಕ್ಷ್ವೇದಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುವತ್ || ೨೦ ||

ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೇ ಜನಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ವೇಷಂತಿ ಹಸಂತಿ ಚ |
ದೂಷಯಂತಿ ಚ ನಿಂದಂತಿ ವಾರಾಹ್ಯೇತಾನ್ ಪ್ರಮಾರಯ || ೨೧ ||

ಹಂತು ತೇ ಮುಸಲಃ ಶತ್ರೂನ್ ಅಶನೇಃ ಪತನಾದಿವ |
ಶತ್ರುದೇಹಾನ್ ಹಲಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ಕರೋತು ಶಕಲೀಕೃತಾನ್ || ೨೨ ||

ಹಂತು ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶತ್ರೂಣಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಾರಾಹಿ ತೇ ಶುಭೇ |
ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರೈಃ ಪಾದನಖೈರ್ಹತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಸುದುಃಸಹಾನ್ || ೨೩ ||

ಪಾದೈರ್ನಿಪೀಡ್ಯ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮಹಿಷೋ ಯಥಾ |
ತಾಂಸ್ತಾಡಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ರಿಪುಂ ನಾಶಯ ಮೇಧುನಾ || ೨೪ ||

ಕಿಮುಕ್ತೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವಾಕ್ಯೈರಚಿರಾಚ್ಛತ್ರುನಾಶನಮ್ |
ಕುರು ವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಾರಾಹೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೨೫ ||

ಏತತ್ಕಿರಾತವಾರಾಹ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಪನ್ನಿವಾರಣಮ್ |
ಮಾರಕಂ ಸರ್ವಶತ್ರೂಣಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೬ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠತೇ ಯಸ್ತು ಸ್ತೋತ್ರೋಕ್ತ ಫಲಮಶ್ನುತೇ |
ಮುಸಲೇನಾಥ ಶತ್ರೂಂಶ್ಚ ಮಾರಯಂತಿ ಸ್ಮರಂತಿ ಯೇ || ೨೭ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾಂ ಸುವರ್ಣಾಭಾಂ ಜಪೇತ್ತೇಷಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಅಚಿರಾದ್ದುಸ್ತರಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಹಸ್ತೇನಾಕೃಷ್ಯ ದೀಯತೇ || ೨೮ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಪೇದ್ದೇವೀಮಾಕರ್ಷಣಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕೃತಾಮ್ || ೨೯ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಪೇದ್ದೇವೀಂ ಜನವಶ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಧೃತಭುಜಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೩೦ ||

ದೂರ್ವಾಸ್ಯಾಂ ಸಂಸ್ಮರೇದ್ದೇವೀಂ ಭೂಲಾಭಂ ಯಾತಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾ ದೇವೀ ಸಾಧಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed