Sri Kirata Varahi Stotram – శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా, హుం బీజం, రం శక్తిః, క్లీం కీలకం,మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీకిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః |

ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరామ్ |
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేఽహం కార్యసిద్ధయే || ౧ ||

స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీమ్ |
దంష్ట్రాకరాళవదనాం వికృతాస్యాం మహారవామ్ || ౨ ||

ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనామ్ |
లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయమ్ || ౩ ||

జగత్త్రయం మోదయంతీమట్టహాసైర్ముహుర్ముహుః |
ఖడ్గం చ ముసలం చైవ పాశం శోణితపాత్రకమ్ || ౪ ||

దధతీం పంచశాఖైః స్వైః స్వర్ణాభరణభూషితామ్ |
గుంజామాలాం శంఖమాలాం నానారత్నవిభూషితామ్ || ౫ ||

వైరిపత్నీకంఠసూత్రచ్ఛేదనక్షురరూపిణీమ్ |
క్రోధోద్ధతాం ప్రజాహంతృ క్షురికేవస్థితాం సదా || ౬ ||

జితరంభోరుయుగళాం రిపుసంహారతాండవీమ్ |
రుద్రశక్తిం పరాం వ్యక్తామీశ్వరీం పరదేవతామ్ || ౭ ||

విభజ్య కంఠదంష్ట్రాభ్యాం పిబంతీమసృజం రిపోః |
గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథా హరిః || ౮ ||

కపోతాయాశ్చ వారాహీ పతత్యశనయా రిపౌ |
సర్వశత్రుం చ శుష్యంతీ కంపంతీ సర్వవ్యాధయః || ౯ ||

విధివిష్ణుశివేంద్రాద్యా మృత్యుభీతిపరాయణాః |
ఏవం జగత్త్రయక్షోభకారకక్రోధసంయుతామ్ || ౧౦ ||

సాధకానాం పురః స్థిత్వా ప్రవదంతీం ముహుర్ముహుః |
ప్రచరంతీం భక్షయామి తపః సాధకతే రిపూన్ || ౧౧ ||

తేపి యానో బ్రహ్మజిహ్వా శత్రుమారణతత్పరామ్ |
త్వగసృఙ్మాంసమేదోస్థిమజ్జాశుక్లాని సర్వదా || ౧౨ ||

భక్షయంతీం భక్తశత్రోరచిరాత్ప్రాణహారిణీమ్ |
ఏవం విధాం మహాదేవీం యాచేహం శత్రుపీడనమ్ || ౧౩ ||

శత్రునాశనరూపాణి కర్మాణి కురు పంచమి |
సర్వశత్రువినాశార్థం త్వామహం శరణం గతః || ౧౪ ||

తస్మాదవశ్యం శత్రూణాం వారాహి కురు నాశనమ్ |
పాతుమిచ్ఛామి వారాహి దేవి త్వం రిపుకర్మతః || ౧౫ ||

మారయాశు మహాదేవీ తత్కథాం తేన కర్మణా |
ఆపదః శత్రుభూతాయా గ్రహోత్థా రాజకాశ్చ యాః || ౧౬ ||

నానావిధాశ్చ వారాహి స్తంభయాశు నిరంతరమ్ |
శత్రుగ్రామగృహాన్దేశాన్రాష్ట్రాన్యపి చ సర్వదా || ౧౭ ||

ఉచ్చాటయాశు వారాహి వృకవత్ప్రమథాశు తాన్ |
అముకాముకసంజ్ఞాంశ్చ శత్రూణాం చ పరస్పరమ్ || ౧౮ ||

విద్వేషయ మహాదేవి కుర్వంతం మే ప్రయోజనమ్ |
యథా నశ్యంతి రిపవస్తథా విద్వేషణం కురు || ౧౯ ||

యస్మిన్ కాలే రిపుస్తంభం భక్షణాయ సమర్పితమ్ |
ఇదానీమేవ వారాహి భుంక్ష్వేదం కాలమృత్యువత్ || ౨౦ ||

మాం దృష్ట్వా యే జనా నిత్యం విద్వేషంతి హసంతి చ |
దూషయంతి చ నిందంతి వారాహ్యేతాన్ ప్రమారయ || ౨౧ ||

హంతు తే ముసలః శత్రూన్ అశనేః పతనాదివ |
శత్రుదేహాన్ హలం తీక్ష్ణం కరోతు శకలీకృతాన్ || ౨౨ ||

హంతు గాత్రాణి శత్రూణాం దంష్ట్రా వారాహి తే శుభే |
సింహదంష్ట్రైః పాదనఖైర్హత్వా శత్రూన్ సుదుఃసహాన్ || ౨౩ ||

పాదైర్నిపీడ్య శత్రూణాం గాత్రాణి మహిషో యథా |
తాంస్తాడయంతీ శృంగాభ్యాం రిపుం నాశయ మేధునా || ౨౪ ||

కిముక్తైర్బహుభిర్వాక్యైరచిరాచ్ఛత్రునాశనమ్ |
కురు వశ్యం కురు కురు వారాహీ భక్తవత్సలే || ౨౫ ||

ఏతత్కిరాతవారాహ్యం స్తోత్రమాపన్నివారణమ్ |
మారకం సర్వశత్రూణాం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ || ౨౬ ||

త్రిసంధ్యం పఠతే యస్తు స్తోత్రోక్త ఫలమశ్నుతే |
ముసలేనాథ శత్రూంశ్చ మారయంతి స్మరంతి యే || ౨౭ ||

తార్క్ష్యారూఢాం సువర్ణాభాం జపేత్తేషాం న సంశయః |
అచిరాద్దుస్తరం సాధ్యం హస్తేనాకృష్య దీయతే || ౨౮ ||

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీమాకర్షణఫలం లభేత్ |
అశ్వారూఢాం రక్తవర్ణాం రక్తవస్త్రాద్యలంకృతామ్ || ౨౯ ||

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీం జనవశ్యమాప్నుయాత్ |
దంష్ట్రాధృతభుజాం నిత్యం ప్రాణవాయుం ప్రయచ్ఛతి || ౩౦ ||

దూర్వాస్యాం సంస్మరేద్దేవీం భూలాభం యాతి బుద్ధిమాన్ |
సకలేష్టార్థదా దేవీ సాధకస్తత్ర దుర్లభః || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీ కిరాతవారాహీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వారాహీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Kirata Varahi Stotram – శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed