Sri Kirata Varahi Stotram – ஶ்ரீ கிராத வாராஹீ ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ கிராத வாராஹீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய – தூ³ர்வாஸோ ப⁴க³வான் ருஷி꞉ – அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீ கிராதவாராஹீ முத்³ராரூபிணீ தே³வதா – ஹும் பீ³ஜம் – ரம் ஶக்தி꞉ – க்லீம் கீலகம் – மம ஸர்வஶத்ருக்ஷயார்த²ம் ஶ்ரீ கிராதவாராஹீஸ்தோத்ரஜபே வினியோக³꞉ |

உக்³ரரூபாம் மஹாதே³வீம் ஶத்ருனாஶனதத்பராம் |
க்ரூராம் கிராதவாராஹீம் வந்தே³ஹம் கார்யஸித்³த⁴யே || 1 ||

ஸ்வாபஹீனாம் மதா³லஸ்யாமப்ரமத்தாமதாமஸீம் |
த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³னாம் விக்ருதாஸ்யாம் மஹாரவாம் || 2 ||

ஊர்த்⁴வகேஶீமுக்³ரத⁴ராம் ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாம் |
லோசனாக்³னிஸ்பு²லிங்கா³த்³யைர்ப⁴ஸ்மீக்ருத்வாஜக³த்த்ரயம் || 3 ||

ஜக³த்த்ரயம் மோத³யந்தீமட்டஹாஸைர்முஹுர்முஹு꞉ |
க²ட்³க³ம் ச முஸலம் சைவ பாஶம் ஶோணிதபாத்ரகம் || 4 ||

த³த⁴தீம் பஞ்சஶாகை²꞉ ஸ்வை꞉ ஸ்வர்ணாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் |
கு³ஞ்ஜாமாலாம் ஶங்க²மாலாம் நானாரத்னவிபூ⁴ஷிதாம் || 5 ||

வைரிபத்னீகண்ட²ஸூத்ரச்சே²த³னக்ஷுரரூபிணீம் |
க்ரோதோ⁴த்³த⁴தாம் ப்ரஜாஹந்த்ரு க்ஷுரிகே வஸ்தி²தாம் ஸதா³ || 6 ||

ஜிதரம்போ⁴ருயுக³ளாம் ரிபுஸம்ஹாரதாண்ட³வீம் |
ருத்³ரஶக்திம் பராம் வ்யக்தாமீஶ்வரீம் பரதே³வதாம் || 7 ||

விப⁴ஜ்ய கண்ட²த³ம்ஷ்ட்ராப்⁴யாம் பிப³ந்தீமஸ்ருஜம் ரிபோ꞉ |
கோ³கண்ட²மிவ ஶார்தூ³லோ க³ஜகண்ட²ம் யதா² ஹரி꞉ || 8 ||

கபோதாயாஶ்ச வாராஹீ பதத்யஶனயா ரிபௌ |
ஸர்வஶத்ரும் ச ஶுஷ்யந்தீ கம்பந்தீ ஸர்வவ்யாத⁴ய꞉ || 9 ||

விதி⁴விஷ்ணுஶிவேந்த்³ராத்³யா ம்ருத்யுபீ⁴திபராயணா꞉ |
ஏவம் ஜக³த்த்ரயக்ஷோப⁴காரகக்ரோத⁴ஸம்யுதாம் || 10 ||

ஸாத⁴கானாம் புர꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரவத³ந்தீம் முஹுர்முஹு꞉ |
ப்ரசரந்தீம் ப⁴க்ஷயாமி தபஸ்ஸாத⁴கதே ரிபூன் || 11 ||

தேபி யானோ ப்³ரஹ்மஜிஹ்வா ஶத்ருமாரணதத்பராம் |
த்வக³ஸ்ருங்மாம்ஸமேதோ³ஸ்தி²மஜ்ஜாஶுக்லானி ஸர்வதா³ || 12 ||

ப⁴க்ஷயந்தீம் ப⁴க்தஶத்ரோ ரசிராத்ப்ராணஹாரிணீம் |
ஏவம்விதா⁴ம் மஹாதே³வீம் யாசேஹம் ஶத்ருபீட³னம் || 13 ||

ஶத்ருனாஶனரூபாணி கர்மாணி குரு பஞ்சமி |
ஸர்வஶத்ருவினாஶார்த²ம் த்வாமஹம் ஶரணம் க³த꞉ || 14 ||

தஸ்மாத³வஶ்யம் ஶத்ரூணாம் வாராஹி குரு நாஶனம் |
பாதுமிச்சா²மி வாராஹி தே³வி த்வம் ரிபுகர்மத꞉ || 15 ||

மாரயாஶு மஹாதே³வீ தத்கதா²ம் தேன கர்மணா |
ஆபத³ஶத்ருபூ⁴தாயா க்³ரஹோத்தா² ராஜகாஶ்ச யா꞉ || 16 ||

நானாவிதா⁴ஶ்ச வாராஹி ஸ்தம்ப⁴யாஶு நிரந்தரம் |
ஶத்ருக்³ராமக்³ருஹாந்தே³ஶான்ராஷ்ட்ரான்யபி ச ஸர்வதா³ || 17 ||

உச்சாடயாஶு வாராஹி வ்ருகவத்ப்ரமதா²ஶு தான் |
அமுகாமுகஸஞ்ஜ்ஞாம்ஶ்ச ஶத்ரூணாம் ச பரஸ்பரம் || 18 ||

வித்³வேஷய மஹாதே³வி குர்வந்தம் மே ப்ரயோஜனம் |
யதா² நஶ்யந்தி ரிபவஸ்ததா² வித்³வேஷணம் குரு || 19 ||

யஸ்மின் காலே ரிபுஸ்தம்ப⁴ம் ப⁴க்ஷணாய ஸமர்பிதம் |
இதா³னீமேவ வாராஹி பு⁴ங்க்ஷ்வேத³ம் காலம்ருத்யுவத் || 20 ||

மாம் த்³ருஷ்ட்வா யே ஜனா நித்யம் வித்³வேஷந்தி ஹஸந்தி ச |
தூ³ஷயந்தி ச நிந்த³ந்தி வாராஹ்யேதான் ப்ரமாரய || 21 ||

ஹந்து தே முஸல꞉ ஶத்ரூன் அஶனே꞉ பதனாதி³வ |
ஶத்ருதே³ஹான் ஹலம் தீக்ஷ்ணம் கரோது ஶகலீக்ருதான் || 22 ||

ஹந்து கா³த்ராணி ஶத்ரூணாம் த³ம்ஷ்ட்ரா வாராஹி தே ஶுபே⁴ |
ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ரை꞉ பாத³னகை²ர்ஹத்வா ஶத்ரூன் ஸுது³ஸ்ஸஹான் || 23 ||

பாதை³ர்னிபீட்³ய ஶத்ரூணாம் கா³த்ராணி மஹிஷோ யதா² |
தாம்ஸ்தாட³யந்தீ ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாம் ரிபும் நாஶய மேது⁴னா || 24 ||

கிமுக்தைர்ப³ஹுபி⁴ர்வாக்யைரசிராச்ச²த்ருனாஶனம் |
குரு வஶ்யம் குரு குரு வாராஹி ப⁴க்தவத்ஸலே || 25 ||

ஏதத்கிராதவாராஹ்யம் ஸ்தோத்ரமாபன்னிவாரணம் |
மாரகம் ஸர்வஶத்ரூணாம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் || 26 ||

த்ரிஸந்த்⁴யம் பட²தே யஸ்து ஸ்தோத்ரோக்த ப²லமஶ்னுதே |
முஸலேனாத² ஶத்ரூம்ஶ்ச மாரயந்தி ஸ்மரந்தி யே || 27 ||

தார்க்ஷ்யாரூடா⁴ம் ஸுவர்ணாபா⁴ம் ஜபேத்தேஷாம் ந ஸம்ஶய꞉ |
அசிராத்³து³ஸ்தரம் ஸாத்⁴யம் ஹஸ்தேனாக்ருஷ்ய தீ³யதே || 28 ||

ஏவம் த்⁴யாயேஜ்ஜபேத்³தே³வீமாகர்ஷணப²லம் லபே⁴த் |
அஶ்வாரூடா⁴ம் ரக்தவர்ணாம் ரக்தவஸ்த்ராத்³யலங்க்ருதாம் || 29 ||

ஏவம் த்⁴யாயேஜ்ஜபேத்³தே³வீம் ஜனவஶ்யமாப்னுயாத் |
த³ம்ஷ்ட்ராத்⁴ருதபு⁴ஜாம் நித்யம் ப்ராணவாயும் ப்ரயச்ச²தி || 30 ||

தூ³ர்வாஸ்யாம் ஸம்ஸ்மரேத்³தே³வீம் பூ⁴லாப⁴ம் யாதி பு³த்³தி⁴மான் |
ஸகலேஷ்டார்த²தா³ தே³வீ ஸாத⁴கஸ்தத்ர து³ர்லப⁴꞉ || 31 ||

இதி ஶ்ரீ கிராதவாராஹீ ஸ்தோத்ரம் ||


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: