Sri Kirata Varahi Stotram – ஶ்ரீ கிராத வாராஹீ ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீ கிராத வாராஹீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய தூ³ர்வாஸோ ப⁴க³வான் ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீகிராதவாராஹீ முத்³ராரூபிணீ தே³வதா, ஹும் பீ³ஜம், ரம் ஶக்தி꞉, க்லீம் கீலகம்,மம ஸர்வஶத்ருக்ஷயார்த²ம் ஶ்ரீகிராதவாராஹீஸ்தோத்ரஜபே விநியோக³꞉ ।

உக்³ரரூபாம் மஹாதே³வீம் ஶத்ருநாஶநதத்பராம் ।
க்ரூராம் கிராதவாராஹீம் வந்தே³(அ)ஹம் கார்யஸித்³த⁴யே ॥ 1 ॥

ஸ்வாபஹீநாம் மதா³ளஸ்யாமப்ரமத்தாமதாமஸீம் ।
த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³நாம் விக்ருதாஸ்யாம் மஹாரவாம் ॥ 2 ॥

ஊர்த்⁴வகேஶீமுக்³ரத⁴ராம் ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநாம் ।
லோசநாக்³நிஸ்பு²லிங்கா³த்³யைர்ப⁴ஸ்மீக்ருத்வாஜக³த்த்ரயம் ॥ 3 ॥

ஜக³த்த்ரயம் மோத³யந்தீமட்டஹாஸைர்முஹுர்முஹு꞉ ।
க²ட்³க³ம் ச முஸலம் சைவ பாஶம் ஶோணிதபாத்ரகம் ॥ 4 ॥

த³த⁴தீம் பஞ்சஶாகை²꞉ ஸ்வை꞉ ஸ்வர்ணாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
கு³ஞ்ஜாமாலாம் ஶங்க²மாலாம் நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதாம் ॥ 5 ॥

வைரிபத்நீகண்ட²ஸூத்ரச்சே²த³நக்ஷுரரூபிணீம் ।
க்ரோதோ⁴த்³த⁴தாம் ப்ரஜாஹந்த்ரு க்ஷுரிகேவஸ்தி²தாம் ஸதா³ ॥ 6 ॥

ஜிதரம்போ⁴ருயுக³ளாம் ரிபுஸம்ஹாரதாண்ட³வீம் ।
ருத்³ரஶக்திம் பராம் வ்யக்தாமீஶ்வரீம் பரதே³வதாம் ॥ 7 ॥

விப⁴ஜ்ய கண்ட²த³ம்ஷ்ட்ராப்⁴யாம் பிப³ந்தீமஸ்ருஜம் ரிபோ꞉ ।
கோ³கண்ட²மிவ ஶார்தூ³ளோ க³ஜகண்ட²ம் யதா² ஹரி꞉ ॥ 8 ॥

கபோதாயாஶ்ச வாராஹீ பதத்யஶநயா ரிபௌ ।
ஸர்வஶத்ரும் ச ஶுஷ்யந்தீ கம்பந்தீ ஸர்வவ்யாத⁴ய꞉ ॥ 9 ॥

விதி⁴விஷ்ணுஶிவேந்த்³ராத்³யா ம்ருத்யுபீ⁴திபராயணா꞉ ।
ஏவம் ஜக³த்த்ரயக்ஷோப⁴காரகக்ரோத⁴ஸம்யுதாம் ॥ 10 ॥

ஸாத⁴காநாம் புர꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரவத³ந்தீம் முஹுர்முஹு꞉ ।
ப்ரசரந்தீம் ப⁴க்ஷயாமி தப꞉ ஸாத⁴கதே ரிபூன் ॥ 11 ॥

தேபி யாநோ ப்³ரஹ்மஜிஹ்வா ஶத்ருமாரணதத்பராம் ।
த்வக³ஸ்ருங்மாம்ஸமேதோ³ஸ்தி²மஜ்ஜாஶுக்லாநி ஸர்வதா³ ॥ 12 ॥

ப⁴க்ஷயந்தீம் ப⁴க்தஶத்ரோரசிராத்ப்ராணஹாரிணீம் ।
ஏவம் விதா⁴ம் மஹாதே³வீம் யாசேஹம் ஶத்ருபீட³நம் ॥ 13 ॥

ஶத்ருநாஶநரூபாணி கர்மாணி குரு பஞ்சமி ।
ஸர்வஶத்ருவிநாஶார்த²ம் த்வாமஹம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 14 ॥

தஸ்மாத³வஶ்யம் ஶத்ரூணாம் வாராஹி குரு நாஶநம் ।
பாதுமிச்சா²மி வாராஹி தே³வி த்வம் ரிபுகர்மத꞉ ॥ 15 ॥

மாரயாஶு மஹாதே³வீ தத்கதா²ம் தேந கர்மணா ।
ஆபத³꞉ ஶத்ருபூ⁴தாயா க்³ரஹோத்தா² ராஜகாஶ்ச யா꞉ ॥ 16 ॥

நாநாவிதா⁴ஶ்ச வாராஹி ஸ்தம்ப⁴யாஶு நிரந்தரம் ।
ஶத்ருக்³ராமக்³ருஹாந்தே³ஶாந்ராஷ்ட்ராந்யபி ச ஸர்வதா³ ॥ 17 ॥

உச்சாடயாஶு வாராஹி வ்ருகவத்ப்ரமதா²ஶு தான் ।
அமுகாமுகஸஞ்ஜ்ஞாம்ஶ்ச ஶத்ரூணாம் ச பரஸ்பரம் ॥ 18 ॥

வித்³வேஷய மஹாதே³வி குர்வந்தம் மே ப்ரயோஜநம் ।
யதா² நஶ்யந்தி ரிபவஸ்ததா² வித்³வேஷணம் குரு ॥ 19 ॥

யஸ்மின் காலே ரிபுஸ்தம்ப⁴ம் ப⁴க்ஷணாய ஸமர்பிதம் ।
இதா³நீமேவ வாராஹி பு⁴ங்க்ஷ்வேத³ம் காலம்ருத்யுவத் ॥ 20 ॥

மாம் த்³ருஷ்ட்வா யே ஜநா நித்யம் வித்³வேஷந்தி ஹஸந்தி ச ।
தூ³ஷயந்தி ச நிந்த³ந்தி வாராஹ்யேதான் ப்ரமாரய ॥ 21 ॥

ஹந்து தே முஸல꞉ ஶத்ரூன் அஶநே꞉ பதநாதி³வ ।
ஶத்ருதே³ஹான் ஹலம் தீக்ஷ்ணம் கரோது ஶகலீக்ருதான் ॥ 22 ॥

ஹந்து கா³த்ராணி ஶத்ரூணாம் த³ம்ஷ்ட்ரா வாராஹி தே ஶுபே⁴ ।
ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ரை꞉ பாத³நகை²ர்ஹத்வா ஶத்ரூன் ஸுது³꞉ஸஹான் ॥ 23 ॥

பாதை³ர்நிபீட்³ய ஶத்ரூணாம் கா³த்ராணி மஹிஷோ யதா² ।
தாம்ஸ்தாட³யந்தீ ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாம் ரிபும் நாஶய மேது⁴நா ॥ 24 ॥

கிமுக்தைர்ப³ஹுபி⁴ர்வாக்யைரசிராச்ச²த்ருநாஶநம் ।
குரு வஶ்யம் குரு குரு வாராஹீ ப⁴க்தவத்ஸலே ॥ 25 ॥

ஏதத்கிராதவாராஹ்யம் ஸ்தோத்ரமாபந்நிவாரணம் ।
மாரகம் ஸர்வஶத்ரூணாம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ॥ 26 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் பட²தே யஸ்து ஸ்தோத்ரோக்த ப²லமஶ்நுதே ।
முஸலேநாத² ஶத்ரூம்ஶ்ச மாரயந்தி ஸ்மரந்தி யே ॥ 27 ॥

தார்க்ஷ்யாரூடா⁴ம் ஸுவர்ணாபா⁴ம் ஜபேத்தேஷாம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
அசிராத்³து³ஸ்தரம் ஸாத்⁴யம் ஹஸ்தேநாக்ருஷ்ய தீ³யதே ॥ 28 ॥

ஏவம் த்⁴யாயேஜ்ஜபேத்³தே³வீமாகர்ஷணப²லம் லபே⁴த் ।
அஶ்வாரூடா⁴ம் ரக்தவர்ணாம் ரக்தவஸ்த்ராத்³யலங்க்ருதாம் ॥ 29 ॥

ஏவம் த்⁴யாயேஜ்ஜபேத்³தே³வீம் ஜநவஶ்யமாப்நுயாத் ।
த³ம்ஷ்ட்ராத்⁴ருதபு⁴ஜாம் நித்யம் ப்ராணவாயும் ப்ரயச்ச²தி ॥ 30 ॥

தூ³ர்வாஸ்யாம் ஸம்ஸ்மரேத்³தே³வீம் பூ⁴லாப⁴ம் யாதி பு³த்³தி⁴மான் ।
ஸகலேஷ்டார்த²தா³ தே³வீ ஸாத⁴கஸ்தத்ர து³ர்லப⁴꞉ ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீ கிராதவாராஹீ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ வாராஹீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: