Sri Gowri Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ (ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ) ಪಶ್ಯತು ।

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಂ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒ಃ
ಪುನ॑ಃ ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ॓ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ॓ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ॓ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ॓ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತ॒ಂ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑ಃ
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀಂ ಸಾಙ್ಗಾಂ ಸಾಯುಧಂ ಸವಾಹನಂ ಸಶಕ್ತಿ ಪತಿಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವರದೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಓಙ್ಕಾರಪಞ್ಜರಶುಕೀಮುಪನಿಷದುದ್ಯಾನಕೇಲಿ ಕಲಕಣ್ಠೀಮ್ ।
ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರೀಮಾರ್ಯಾಮನ್ತರ್ವಿಭಾವಯೇದ್ಗೌರೀಮ್ ॥
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮೃತಾಮ್ ॥

ಗೌರೀ ಪದ್ಮಾ ಶಚೀ ಮೇಧಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಾ ।
ದೇವಸೇನಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾತರೋ ಲೋಕಮಾತರಃ ।
ಧೃತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿರಾತ್ಮನಃ ಕುಲದೇವತಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ ।
ವಾರಾಹೀ ಚೈವ ಚೇನ್ದ್ರಾಣಿ ಚಾಮುಣ್ಡಾ ಸಪ್ತಮಾತರಃ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಂ –
ಹೇಮಾದ್ರಿತನಯಾಂ ದೇವೀಂ ವರದಾಂ ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಲಮ್ಬೋದರಸ್ಯ ಜನನೀಂ ಗೌರೀಮಾವಾಹಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಂ –
ಭವಾನಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಅನೇಕರತ್ನಸಮ್ಯುಕ್ತಮಾಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಂ –
ಸುಚಾರುಶೀತಲಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾಗನ್ಧಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಮಹಾಗೌರೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಂ –
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯವಾದಿನಿ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭರ್ತ್ರಾಸಹಪತ್ರಿವ್ರತೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನಂ –
ಗಙ್ಗಾತೋಯಂ ಸಮಾನೀತಂ ಸುವರ್ಣಕಲಶೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಆಚಮ್ಯತಾಂ ಮಹಾಭಾಗೇ ರುದ್ರೇಣ ಸಹಿತೇಽನಘೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಂ –
ಕಾಂಸ್ಯೇ ಕಾಂಸ್ಯೇನ ಪಿಹಿತೋ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಮ್ಯುತಃ ।
ಮಧುಪರ್ಕೋ ಮಯಾನೀತಃ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ –
ಪಞ್ಚಾಮೃತಂ ಮಯಾನೀತಂ ಪಯೋದಧಿಘೃತಂ ಮಧು ।
ಶರ್ಕರಯಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ –
ಗಙ್ಗಾ ಸರಸ್ವತೀ ರೇವಾ ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ಜಲೈಃ ।
ಸ್ನಾಪಿತಾಸಿ ಮಯಾ ದೇವಿ ತಥಾ ಶಾನ್ತಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಂ –
ಪಟ್ಟಯುಗ್ಮಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಕಞ್ಚುಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಪರಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತರ್ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ –
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ವರದೇ ಸುವರ್ಣಮಣಿಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಕಣ್ಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸದಾ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಂ –
ಶ್ರೀಖಣ್ಡಂ ಚನ್ದನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಚನ್ದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾಕಾರಾನ್ ಶಾಲೀಯಾನ್ ತಣ್ಡುಲಾನ್ ಶುಭಾನ್ ।
ಅಕ್ಷತಾನಿ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ –
ಹರಿದ್ರಾರಞ್ಜಿತೇ ದೇವಿ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮ್ಯತ್ರ ಸುಖಂ ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕುಙ್ಕುಮ ವಿಲೇಪನಂ –
ಕುಙ್ಕುಮಂ ಕಾಮದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಕುಙ್ಕುಮೇನಾರ್ಚಿತಾ ದೇವೀ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮ ವಿಲೇಪನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಿನ್ದೂರಂ –
ಸಿನ್ದೂರಮರುಣಾಭಾಸಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಅರ್ಪಿತಂ ತೇ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಸಿನ್ದೂರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕಜ್ಜಲಂ –
ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಸುಭಗೇ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಜ್ಯೋತಿಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಗೃಹಾಣ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನೇತ್ರಾಯೋಃ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭೂಷಣಂ –
ಹಾರಕಙ್ಕಣಕೇಯೂರಮೇಖಲಾಕುಣ್ಡಲಾದಿಭಿಃ ।
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ಹೀರಕೋಪೇತಂ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಆಭೂಷಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮಾಲ್ಯಾದಿ ಚ ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಚಾಮ್ಬಿಕೇ ।
ಮಯಾಹೃತಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಶಾಙ್ಕರೀ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸಾವಿತ್ರೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಆತ್ಮನಃ ಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಚಾಮುಣ್ಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ –
ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಂ –
ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತೋ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧ ಉತ್ತಮಃ ।
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಂ –
ಶ್ವೇತಾರ್ದ್ರವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಗೋಘೃತೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಶರ್ವಾಣಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಂ –
ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಸ್ವಾದುರಸೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಂ ತುಭ್ಯಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑ಃ । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ॓ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑ಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ॓ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॓ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॓ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॓ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॓ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॓ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಋತುಫಲಂ –
ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಸ್ತವ ।
ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ಭವೇಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಋತುಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಂ –
ಪೂಗೀಫಲಂ ಮಹದ್ದಿವ್ಯಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಏಲಾಲವಙ್ಗಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ದಕ್ಷಿಣಾ –
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ।
ಅನನ್ತಪುಣ್ಯಫಲದಮತಶ್ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾದೀನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಂ –
ಕದಲೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ಕರ್ಪೂರಂ ತು ಪ್ರದೀಪಿತಮ್ ।
ಆರಾರ್ತಿಕಮಹಂ ಕುರ್ವೇ ಪಶ್ಯಮಾಂ ವರದಾ ಭವ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ದಿವ್ಯಕರ್ಪೂರ ಮಙ್ಗಲ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ –
ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿ ಗೃಹಾಣೇದಮಿಷ್ಟಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ।
ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾದಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ತ್ರಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮಸ್ಕಾರಂ –
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚನಾ –
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಸಾಧುವಾಽಸಾಧುವಾ ಕರ್ಮ ಯದ್ಯದಾಚರಿತಂ ಮಯಾ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣಾರಾಧನಂ ಮಮ ॥
ಜ್ಞಾನತೋಽಜ್ಞಾನತೋ ವಾಽಪಿ ಯನ್ಮಯಾಽಽಚರಿತಂ ಶಿವೇ ।
ತವ ಕೃತ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ –
ಹಿಮವದ್ಭೂಧರಸುತೇ ಗೌರಿ ಚನ್ದ್ರವರಾನನೇ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಸಮ್ಪದ್ಗೌರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತ ಸಹಿತ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸರ್ವಮಙ್ಗಲ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಸುವ್ರತೇ ।
ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹೀ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯಾನ್ತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂ ತತಃ ।
ಯತ್ಕರೋಮಿ ಜಗದ್ಯೋನೇ ತದಸ್ತು ತವಪೂಜನಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುನಃ ಪೂಜಾ –
ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ । ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ದರ್ಪಣಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ । ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ । ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ ।
ಆನ್ದೋಲಿಕಾಮಾರೋಪಯಾಮಿ । ಅಶ್ವಾನಾರೋಪಯಾಮಿ ।
ಗಜಾನಾರೋಪಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಶಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಮರ್ಪಣಂ –
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ॥
ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನಾವಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವತು ॥

ಉದ್ವಾಸನಂ –
ಯಾನ್ತುದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಪೂಜಾಮಾದಾಯ ಮಾಮಕೀಮ್ ।
ಇಷ್ಟಕಾಮಸಮೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ॥
ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀಂ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುದ್ವಾಸಯಾಮಿ ।
ಶೋಭನಾರ್ಥಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ॥

ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾ ಚರಣಾರವಿನ್ದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed