Sri Gowri Pooja Vidhanam – శ్రీ గౌరీ షోడశోపచార పూజా


(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.)

పూర్వాంగం పశ్యతు |

శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) పశ్యతు |

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ గౌరీ దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ గౌరీ దేవతా ప్రీత్యర్థం యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే |

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
శ్రీమహాగౌరీం సాంగాం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పతిపుత్ర పరివార సమేతం శ్రీమహాగౌరీ దేవతాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |
స్థిరో భవ వరదో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు |

ధ్యానం –
ఓంకారపంజరశుకీముపనిషదుద్యానకేలి కలకంఠీమ్ |
ఆగమ విపిన మయూరీమార్యామంతర్విభావయేద్గౌరీమ్ ||
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మృతామ్ ||
గౌరీ పద్మా శచీ మేధా సావిత్రీ విజయా జయా |
దేవసేనా స్వధా స్వాహా మాతరో లోకమాతరః |
ధృతిః పుష్టిస్తథా తుష్టిరాత్మనః కులదేవతా |
బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
వారాహీ చైవ చేంద్రాణి చాముండా సప్తమాతరః ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
హేమాద్రితనయాం దేవీం వరదాం శంకరప్రియామ్ |
లంబోదరస్య జననీం గౌరీమావాహయామ్యహమ్ ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
భవాని త్వం మహాదేవి సర్వసౌభాగ్యదాయినీ |
అనేకరత్నసంయుక్తమాసనం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నవరత్నఖచిత స్వర్ణసింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
సుచారుశీతలం దివ్యం నానాగంధసువాసితమ్ |
పాద్యం గృహాణ దేవేశి మహాగౌరీ నమోఽస్తు తే ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
శ్రీపార్వతి మహాభాగే శంకరప్రియవాదిని |
అర్ఘ్యం గృహాణ కళ్యాణి భర్త్రాసహపత్రివ్రతే ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనం –
గంగాతోయం సమానీతం సువర్ణకలశే స్థితమ్ |
ఆచమ్యతాం మహాభాగే రుద్రేణ సహితేఽనఘే ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
కాంస్యే కాంస్యేన పిహితో దధిమధ్వాజ్యసంయుతః |
మధుపర్కో మయానీతః పూజార్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
పంచామృతం మయానీతం పయోదధిఘృతం మధు |
శర్కరయా సమాయుక్తం స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
గంగా సరస్వతీ రేవా కావేరీ నర్మదా జలైః |
స్నాపితాసి మయా దేవి తథా శాంతం కురుష్వ మే |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
పట్టయుగ్మం మయా దత్తం కంచుకేన సమన్వితమ్ |
పరిధేహి కృపాం కృత్వా మాతర్దుర్గార్తినాశినీ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

సౌభాగ్య సూత్రం –
సౌభాగ్య సూత్రం వరదే సువర్ణమణిసంయుతమ్ |
కంఠే బధ్నామి దేవేశి సౌభాగ్యం దేహి మే సదా |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః సౌభాగ్య సూత్రం సమర్పయామి |

గంధం –
శ్రీఖండం చందనం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరమ్ |
విలేపనం సురశ్రేష్ఠే చందనం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః శ్రీగంధం సమర్పయామి |

అక్షతాన్ –
అక్షతాన్ ధవళాకారాన్ శాలీయాన్ తండులాన్ శుభాన్ |
అక్షతాని మయా దత్తం ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

హరిద్రాచూర్ణం –
హరిద్రారంజితే దేవి సుఖసౌభాగ్యదాయిని |
తస్మాత్ త్వాం పూజయామ్యత్ర సుఖం శాంతిం ప్రయచ్ఛ మే |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః హరిద్రా చూర్ణం సమర్పయామి |

కుంకుమ విలేపనం –
కుంకుమం కామదం దివ్యం కామినీకామసంభవమ్ |
కుంకుమేనార్చితా దేవీ కుంకుమం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి |

సిందూరం –
సిందూరమరుణాభాసం జపాకుసుమసన్నిభమ్ |
అర్పితం తే మయా భక్త్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః సిందూరం సమర్పయామి |

కజ్జలం –
చక్షుర్భ్యాం కజ్జలం రమ్యం సుభగే శాంతికారకమ్ |
కర్పూరజ్యోతిసముత్పన్నం గృహాణ జగదంబికే |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నేత్రాయోః కజ్జలం సమర్పయామి |

ఆభూషణం –
హారకంకణకేయూరమేఖలాకుండలాదిభిః |
రత్నాఢ్యం హీరకోపేతం భూషణం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నానావిధ ఆభూషణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
మాల్యాది చ సుగంధీని మాలత్యాదీని చాంబికే |
మయాహృతాని పుష్పాణి ప్రతిగృహ్ణీష్వ శాంకరీ |

ఓం శ్రీం గౌర్యై నమః |
ఓం శ్రీం పద్మాయై నమః |
ఓం శ్రీం శచ్యై నమః |
ఓం శ్రీం మేధాయై నమః |
ఓం శ్రీం సావిత్రై నమః |
ఓం శ్రీం విజయాయై నమః |
ఓం శ్రీం జయాయై నమః |
ఓం శ్రీం దేవసేనాయై నమః |
ఓం శ్రీం స్వధాయై నమః |
ఓం శ్రీం స్వాహాయై నమః |
ఓం శ్రీం మాత్రే నమః |
ఓం శ్రీం లోకమాత్రే నమః |
ఓం శ్రీం ధృత్యై నమః |
ఓం శ్రీం పుష్ట్యై నమః |
ఓం శ్రీం తుష్ట్యై నమః |
ఓం శ్రీం ఆత్మనః కులదేవతాయై నమః |
ఓం శ్రీం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం శ్రీం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం శ్రీం కౌమార్యై నమః |
ఓం శ్రీం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం శ్రీం వారాహ్యై నమః |
ఓం శ్రీం ఇంద్రాణ్యై నమః |
ఓం శ్రీం చాముండాయై నమః |
ఓం శ్రీం మహాగౌర్యై నమః |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి |

అష్టోత్తరశతనామావళీ –
శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తరశతనామావళీ పశ్యతు |

ధూపం –
వనస్పతిరసోద్భూతో గంధాఢ్యో గంధ ఉత్తమః |
ఆఘ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
శ్వేతార్ద్రవర్తి సంయుక్తం గోఘృతేన సమన్వితమ్ |
దీపం గృహాణ శర్వాణి భక్తానాం జ్ఞానదాయిని |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః దీపం దర్శయామి |
ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
అన్నం చతుర్విధం స్వాదురసైః షడ్భిః సమన్వితమ్ |
మయా నివేదితం తుభ్యం నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |
ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ |
భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంకాలే – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |
హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

ఋతుఫలం –
ఇదం ఫలం మయా దేవి స్థాపితం పురతస్తవ |
తేన మే సఫలావాప్తిర్భవేజ్జన్మని జన్మని |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ఋతుఫలాని సమర్పయామి |

తాంబూలం –
పూగీఫలం మహద్దివ్యం నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
ఏలాలవంగసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

దక్షిణా –
హిరణ్యగర్భ గర్భస్థం హేమబీజం విభావసోః |
అనంతపుణ్యఫలదమతశ్శాంతిం ప్రయచ్ఛ మే |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః సువర్ణపుష్ప దక్షిణాదీన్ సమర్పయామి |

నీరాజనం –
కదళీగర్భసంభూతం కర్పూరం తు ప్రదీపితమ్ |
ఆరార్తికమహం కుర్వే పశ్యమాం వరదా భవ |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః దివ్యకర్పూర మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి |
ఆచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
పుష్పాంజలి గృహాణేదమిష్టసౌభాగ్యదాయిని |
శృతి స్మృతిపురాణాది సర్వవిద్యా స్వరూపిణి |
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణా –
యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని వినశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవః |
త్రాహి మాం కృపయా దేవి శరణాగతవత్సలే ||
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ఆత్మప్రదక్షిణ త్రయం సమర్పయామి |

నమస్కారం –
యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా యాచనా –
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరి ||
సాధువాఽసాధువా కర్మ యద్యదాచరితం మయా |
తత్సర్వం కృపయా దేవి గృహాణారాధనం మమ ||
జ్ఞానతోఽజ్ఞానతో వాఽపి యన్మయాఽఽచరితం శివే |
తవ కృత్యమితి జ్ఞాత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి ||
అపరాధసహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః క్షమాయాచనాం సమర్పయామి |

ప్రసన్నార్ఘ్యం –
హిమవద్భూధరసుతే గౌరి చంద్రవరాననే |
గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం సంపద్గౌరి నమోఽస్తు తే ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః కుంకుమపుష్పాక్షత సహిత ప్రసన్నార్ఘ్యం సమర్పయామి |

ప్రార్థనా –
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే ||
పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి సౌభాగ్యం దేహి సువ్రతే |
అన్యాంశ్చ సర్వకామాంశ్చ దేహీ దేవి నమోఽస్తు తే ||
ప్రాతః ప్రభృతి సాయాంతం సాయాది ప్రాతరం తతః |
యత్కరోమి జగద్యోనే తదస్తు తవపూజనమ్ ||
శ్రీ మహాగౌర్యై నమః ప్రార్థనం సమర్పయామి |

పునః పూజా –
ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి | చామరైర్వీజయామి |
దర్పణం దర్శయామి | గీతం శ్రావయామి |
నృత్యం దర్శయామి | వాద్యం ఘోషయామి |
ఆందోళికామారోపయామి | అశ్వానారోపయామి |
గజానారోపయామి |
సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార శక్త్యుపచార పూజాం సమర్పయామి |

సమర్పణం –
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వరి |
యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే ||
అనయా ధ్యానావహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవతీ సర్వదేవాత్మికా శ్రీమహాగౌరీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు ||

ఉద్వాసనం –
యాంతుదేవగణాః సర్వే పూజామాదాయ మామకీమ్ |
ఇష్టకామసమృద్ధ్యర్థం పునరాగమనాయ చ ||
శ్రీమహాగౌరీం యథాస్థానముద్వాసయామి |
శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ ||

సర్వం శ్రీమహాగౌరీ దేవతా చరణారవిందార్పణమస్తు |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed