Sri Ganesha Bahya Puja – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜಾ


ಐಲ ಉವಾಚ |
ಬಾಹ್ಯಪೂಜಾಂ ವದ ವಿಭೋ ಗೃತ್ಸಮದಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಮ್ |
ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ವಿಘ್ನೇಶಂ ಭಜಿಷ್ಯಸಿ ನಿರಂತರಮ್ || ೧ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |
ಆದೌ ಚ ಮಾನಸೀಂ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಮುನಿಃ |
ಬಾಹ್ಯಾಂ ಚಕಾರ ವಿಧಿವತ್ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಸುಖಪ್ರದಾಮ್ || ೨ ||

ಹೃದಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ಪರಿವಾರಾದಿಸಂಯುತಮ್ |
ನಾಸಿಕಾರಂಧ್ರಮಾರ್ಗೇಣ ತಂ ಬಾಹ್ಯಾಂಗಂ ಚಕಾರ ಹ || ೩ ||

ಆದೌ ವೈದಿಕಮಂತ್ರಂ ಸ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವೇತಿ ಸಂಪಠನ್ |
ಪಶ್ಚಾಚ್ಛ್ಲೋಕಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಘ್ನಪಮ್ || ೪ ||

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ಗಜಾಸ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಾದಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಮಾಯಾಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಚಿಂತಯೇತ್ || ೫ ||

ಆಗಚ್ಛ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ನಾಥ ಸುರಾಽಸುರವರಾರ್ಚಿತ |
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಸಂಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿಗ್ರಹಣಲಾಲಸ || ೬ ||

ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ತವಾಗಮನತಃ ಪ್ರಭೋ |
ವಿಘ್ನೇಶಾನುಗೃಹೀತೋಽಹಂ ಸಫಲೋ ಮೇ ಭವೋಽಭವತ್ || ೭ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ತತ್ರೋಪವಿಶ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ರಕ್ಷ ಭಕ್ತಾನ್ವಿಶೇಷತಃ || ೮ ||

ಸುವಾಸಿತಾಭಿರದ್ಭಿಶ್ಚ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶೀತೋಷ್ಣಾಂಭಃ ಕರೋಮಿ ತೇ ಗೃಹಾಣ ಪಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಹೃತಂ ತೋಯಂ ಸುವಾಸಿತಂ ಸುವಸ್ತುಭಿಃ |
ಆಚಮನಂ ಚ ತೇನೈವ ಕುರುಷ್ವ ಗಣನಾಯಕ || ೧೦ ||

ರತ್ನಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾದ್ಯೈರನರ್ಘ್ಯೈಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪ್ರಭೋ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಹೇರಂಬ ದ್ವಿರದಾನನ ತೋಷಕಮ್ || ೧೧ ||

ದಧಿಮಧುಘೃತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗಜಾನನ |
ಗೃಹಾಣ ಭಾವಸಂಯುಕ್ತಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೨ ||

ಪಾದ್ಯೇ ಚ ಮಧುಪರ್ಕೇ ಚ ಸ್ನಾನೇ ವಸ್ತ್ರೋಪಧಾರಣೇ |
ಉಪವೀತೇ ಭೋಜನಾಂತೇ ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರು || ೧೩ ||

ಚಂಪಕಾದ್ಯೈರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸಿತಂ ತೈಲಮುತ್ತಮಮ್ |
ಅಭ್ಯಂಗಂ ಕುರು ಸರ್ವೇಶ ಲಂಬೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೪ ||

ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕಾದ್ಯೈಶ್ಚ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ಉದ್ವರ್ತನಂ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತೈರ್ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ೧೫ ||

ನಾನಾತೀರ್ಥಜಲೈರ್ಢುಂಢೇ ಸುಖೋಷ್ಣಭಾವರೂಪಕೈಃ |
ಕಮಂಡಲೂದ್ಭವೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಮಯಾ ಕುರು ಸಮರ್ಪಿತೈಃ || ೧೬ ||

ಕಾಮಧೇನುಸಮದ್ಭೂತಂ ಪಯಃ ಪರಮಪಾವನಮ್ |
ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಹೇರಂಬ ಪರಮಾರ್ಥವಿತ್ || ೧೭ ||

ಪಂಚಾಮೃತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತು ಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಕುರು ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯೋ ಗಂಗಾದಿಭ್ಯಃ ಸಮಾಹೃತೈಃ || ೧೮ ||

ದಧಿ ಧೇನುಪಯೋದ್ಭೂತಂ ಮಲಾಪಹರಣಂ ಪರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಸ್ನಾನಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿನಾಯಕ ದಯಾನಿಧೇ || ೧೯ ||

ಧೇನೋಃ ಸಮುದ್ಭವಂ ಢುಂಢೇ ಘೃತಂ ಸಂತೋಷಕಾರಕಮ್ |
ಮಹಾಮಲಾಪಘಾತಾರ್ಥಂ ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಸಾರಘಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಧು ಮಧುರಸೋದ್ಭವಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಸ್ನಾನಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿನಾಯಕ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೧ ||

ಇಕ್ಷುದಂಡಸಮುದ್ಭೂತಾಂ ಶರ್ಕರಾಂ ಮಲನಾಶಿನೀಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಥ ತ್ವಂ ತಯಾ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರ || ೨೨ ||

ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಗಣೇಶ್ವರ |
ಆಂತ್ಯಂ ಮಲಹರಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಸೌಗಂಧ್ಯಕಾರಕಮ್ || ೨೩ ||

ತತೋ ಗಂಧಾಕ್ಷತಾದೀಂಶ್ಚ ದೂರ್ವಾಂಕೂರಾನ್ಗಜಾನನ |
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪಾಂಸ್ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೨೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ್ಯಸೂಕ್ತೈಶ್ಚ ಹ್ಯೇಕವಿಂಶತಿವಾರಕೈಃ |
ಅಭಿಷೇಕಂ ಕರೋಮಿ ತೇ ಗೃಹಾಣ ದ್ವಿರದಾನನ || ೨೫ ||

ತತ ಆಚಮನಂ ದೇವ ಸುವಾಸಿತಜಲೇನ ಚ |
ಕುರುಷ್ವ ಗಣನಾಥಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಭವೇನ ವೈ || ೨೬ ||

ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಮನರ್ಘಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಮ್ |
ಲೋಕಲಜ್ಜಾಹರಂ ಚೈವ ವಿಘ್ನನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೭ ||

ಉತ್ತರೀಯಂ ಸುಚಿತ್ರಂ ವೈ ನಭಸ್ತಾರಾಂಕಿತಂ ಯಥಾ |
ಗೃಹಾಣ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುಭಕ್ತಿತಃ || ೨೮ ||

ಉಪವೀತಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೃಹಾಣ ಚ ತತಃ ಪರಮ್ |
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮಯರೂಪಂ ತು ಪ್ರಣವಗ್ರಂಥಿಬಂಧನಮ್ || ೨೯ ||

ತತಃ ಸಿಂದೂರಕಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ಅಂಗಲೇಪನಭಾವಾರ್ಥಂ ಸದಾನಂದವಿವರ್ಧನಮ್ || ೩೦ ||

ನಾನಾಭೂಷಣಕಾನಿ ತ್ವಮಂಗೇಷು ವಿವಿಧೇಷು ಚ |
ಭಾಸುರಸ್ವರ್ಣರತ್ನೈಶ್ಚ ನಿರ್ಮಿತಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಭೋ || ೩೧ ||

ಅಷ್ಟಗಂಧಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗಂಧಂ ರಕ್ತಂ ಗಜಾನನ |
ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ತೇ ಢುಂಢೇ ಲೇಪಯಾಮಿ ಸುಚಿತ್ರವತ್ || ೩೨ ||

ರಕ್ತಚಂದನಸಂಯುಕ್ತಾನಥವಾ ಕುಂಕುಮೈರ್ಯುತಾನ್ |
ಅಕ್ಷತಾನ್ವಿಘ್ನರಾಜ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ಫಾಲಮಂಡಲೇ || ೩೩ ||

ಚಂಪಕಾದಿಸುವೃಕ್ಷೇಭ್ಯಃ ಸಂಭೂತಾನಿ ಗಜಾನನ |
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಶಮೀಮಂದಾರದೂರ್ವಾದೀನಿ ಗೃಹಾಣ ಚ || ೩೪ ||

ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲುಂ ಧೂಪಂ ಸರ್ವಸೌರಭಕಾರಕಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಿನಾಯಕ ಮಹೋದರ || ೩೫ ||

ನಾನಾಜಾತಿಭವಂ ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ಅಜ್ಞಾನಮಲಜಂ ದೀಪಂ ಹರಂತಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಮ್ || ೩೬ ||

ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ನಸಂಪನ್ನಂ ಮಧುರಂ ಲಡ್ಡುಕಾದಿಕಮ್ |
ನೈವೇದ್ಯಂ ತೇ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಭೋಜನಂ ಕುರು ವಿಘ್ನಪ || ೩೭ ||

ಸುವಾಸಿತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಜಲಂ ತೀರ್ಥಸಮಾಹೃತಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮಧ್ಯೇ ಚ ಪಾನಾರ್ಥಂ ದೇವದೇವೇಶ ತೇ ನಮಃ || ೩೮ ||

ಭೋಜನಾಂತೇ ಕರೋದ್ವರ್ತಂ ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕೇನ ಚ |
ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಬ ತೋಯಂ ಸುವಾಸಿತಮ್ || ೩೯ ||

ದಾಡಿಮಂ ಖರ್ಜುರಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಂ ರಂಭಾದೀನಿ ಫಲಾನಿ ವೈ |
ಗೃಹಾಣ ದೇವದೇವೇಶ ನಾನಾಮಧುರಕಾಣಿ ತು || ೪೦ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗಂ ದೇವ ತಾಂಬೂಲಂ ಗೃಹಾಣ ಮುಖವಾಸನಮ್ |
ಅಸಕೃದ್ವಿಘ್ನರಾಜ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಿಶೇಷತಃ || ೪೧ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾಂಚನಾದ್ಯಾಂ ತು ನಾನಾಧಾತುಸಮುದ್ಭವಾಮ್ |
ರತ್ನಾದ್ಯೈಃ ಸಂಯುತಾಂ ಢುಂಢೇ ಗೃಹಾಣ ಸಕಲಪ್ರಿಯ || ೪೨ ||

ರಾಜೋಪಚಾರಕಾದ್ಯಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ದಾನಾನಿ ತು ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಯಾ ದತ್ತಾನಿ ವಿಘ್ನಪ || ೪೩ ||

ತತ ಆಭರಣಂ ತೇಽಹಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಿಧಾನತಃ |
ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈಃ ತೇನ ತುಷ್ಟೋ ಭವ ಪ್ರಭೋ || ೪೪ ||

ತತೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರಾನ್ಢುಂಢೇ ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಕಾನ್ |
ಗೃಹಾಣ ನ್ಯೂನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಕಾರಣಾತ್ || ೪೫ ||

ನಾನಾದೀಪಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನೀರಾಜನಂ ಗಜಾನನ |
ಗೃಹಾಣ ಭಾವಸಂಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶನ || ೪೬ ||

ಗಣಾನಾಂ ತ್ವೇತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಜಪಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಪರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಥ ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋ ಭವ || ೪೭ ||

ಆರ್ತಿಕ್ಯಂ ಚ ಸುಕರ್ಪೂರಂ ನಾನಾದೀಪಮಯಂ ಪ್ರಭೋ |
ಗೃಹಾಣ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ನಾಥ ತಥಾ ನೀರಾಜಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪೮ ||

ಪಾದಯೋಸ್ತೇ ತು ಚತ್ವಾರಿ ನಾಭೌ ದ್ವೇ ವದನೇ ಪ್ರಭೋ |
ಏಕಂ ತು ಸಪ್ತವಾರಂ ವೈ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ನಿರಂಜನಮ್ || ೪೯ ||

ಚತುರ್ವೇದಭವೈರ್ಮಂತ್ರೈರ್ಗಾಣಪತ್ಯೈರ್ಗಜಾನನ |
ಮಂತ್ರಿತಾನಿ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಪುಷ್ಪಪತ್ರಾಣಿ ವಿಘ್ನಪ || ೫೦ ||

ಪಂಚಪ್ರಕಾರಕೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಗಾಣಪತ್ಯೈರ್ಗಣಾಧಿಪ |
ಸ್ತೌಮಿ ತ್ವಾಂ ತೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕ || ೫೧ ||

ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಂ ವಾ ತ್ರಿಸಂಖ್ಯಂ ವಾ ಗಜಾನನ |
ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಭಾವನ || ೫೨ ||

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಾಂ ಪ್ರಣತಿಂ ನಾಥ ಏಕವಿಂಶತಿಸಮ್ಮಿತಾಮ್ |
ಹೇರಂಬ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ತು ಮಯಾ ಕೃತಮ್ || ೫೩ ||

ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಭಾವಾರ್ಥಂ ಕಿಂಚಿದ್ದುರ್ವಾಂಕುರಾನ್ ಪ್ರಭೋ |
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತೇನ ತ್ವಂ ಸಾಂಗಾಂ ಪೂಜಾಂ ಕುರುಷ್ವ ತಾಮ್ || ೫೪ ||

ತ್ವಯಾ ದತ್ತಂ ಸ್ವಹಸ್ತೇನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಶಿಖಾಯಾಂ ಧಾರಯಾಮ್ಯೇವ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರದಂ ಚ ತತ್ || ೫೫ ||

ಅಪರಾಧಾನಸಂಖ್ಯಾತಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗಣನಾಯಕ |
ಭಕ್ತಂ ಕುರು ಚ ಮಾಂ ಢುಂಢೇ ತವ ಪಾದಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ || ೫೬ ||

ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾ ಮೇ ವೈ ಸುಹೃತ್ಸಂಬಂಧಿಕಾದಯಃ |
ತ್ವಮೇವ ಕುಲದೇವಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮೇ ನ ಸಂಶಯಃ || ೫೭ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ದೇಹವಾಙ್ಮನಸೈಃ ಕೃತಮ್ |
ಸಾಂಸರ್ಗಿಕೇಣ ಯತ್ಕರ್ಮ ಗಣೇಶಾಯ ಸಮರ್ಪಯೇ || ೫೮ ||

ಬಾಹ್ಯಂ ನಾನಾವಿಧಂ ಪಾಪಂ ಮಹೋಗ್ರಂ ತಲ್ಲಯಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಗಣೇಶಪಾದತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಸ್ತಕೇ ಧಾರಣಾತ್ಕಿಲ || ೫೯ ||

ಪಾದೋದಕಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪೀತಂ ಮರ್ತ್ಯೇನ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತಜಂ ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ಗಣನಾತಿಗಮ್ || ೬೦ ||

ಗಣೇಶೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗಂಧಂ ವೈ ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ಚರ್ಚಯೇತ್ |
ಗಣೇಶತುಲ್ಯರೂಪಃ ಸ ದರ್ಶನಾತ್ಸರ್ವಪಾಪಹಾ || ೬೧ ||

ಯದಿ ಗಣೇಶಪೂಜಾದೌ ಗಂಧಭಸ್ಮಾದಿಕಂ ಚರೇತ್ |
ಅಥವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗಂಧಂ ತು ನೋ ಚೇತ್ತತ್ರ ವಿಧಿಂ ಚರೇತ್ || ೬೨ ||

ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ವಿಘ್ನೇಶಂ ನಾಮಮಂತ್ರೇಣ ಚಾರ್ಚಯೇತ್ |
ತೇನ ಸೋಽಪಿ ಗಣೇಶೇನ ಸಮೋ ಭವತಿ ಭೂತಲೇ || ೬೩ ||

ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಚಾದೌ ಲಲಾಟೇ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ವಕ್ರತುಂಡಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೬೪ ||

ವಾಮೇ ಕರ್ಣಸ್ಯ ಮೂಲೇ ವೈ ಚೈಕದಂತಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ಕಂಠೇ ಲಂಬೋದರಂ ದೇವಂ ಹೃದಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ತಥಾ || ೬೫ ||

ಬಾಹೌ ದಕ್ಷಿಣಕೇ ಚೈವ ಹೇರಂಬಂ ವಾಮಬಾಹುಕೇ |
ವಿಕಟಂ ನಾಭಿದೇಶೇ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೬೬ ||

ಕುಕ್ಷೌ ದಕ್ಷಿಣಗಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರೇಶಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ವಾಮಕುಕ್ಷೌ ಗಜಾಸ್ಯಂ ವೈ ಪೃಷ್ಠೇ ಸ್ವಾನಂದವಾಸಿನಮ್ || ೬೭ ||

ಸರ್ವಾಂಗಲೇಪನಂ ಶಸ್ತಂ ಚಿತ್ರಿತಮಷ್ಟಗಂಧಕೈಃ |
ಗಾಣೇಶಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸರ್ವಭದ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಾತ್ || ೬೮ ||

ತತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ತು ನೈವೇದ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಭುನಜ್ಮ್ಯಹಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಾನಾಪಾಪನಿಕೃಂತನಮ್ || ೬೯ ||

ಗಣೇಶ ಸ್ಮರಣೇನೈವ ಕರೋಮಿ ಕಾಲಖಂಡನಮ್ |
ಗಾಣಪತ್ಯೈಶ್ಚ ಸಂವಾಸಃ ಸದಾ ಮೇಽಸ್ತು ಗಜಾನನ || ೭೦ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಗೃತ್ಸಮದಶ್ಚೈವ ಚಕಾರ ಬಾಹ್ಯಪೂಜನಮ್ |
ತ್ರಿಕಾಲೇಷು ಮಹಾಯೋಗೀ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ || ೭೧ ||

ತಥಾ ಕುರು ಮಹೀಪಾಲ ಗಾಣಪತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ |
ಯಥಾ ಗೃತ್ಸಮದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೭೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂತ್ಯೇ ಮೌದ್ಗಲ್ಯೇ ಗಣೇಶ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed