Sri Ganesha Bahya Puja – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜಾ

ಐಲ ಉವಾಚ –
ಬಾಹ್ಯಪೂಜಾಂ ವದ ವಿಭೋ ಗೃತ್ಸಮದಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಮ್ |
ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ವಿಘ್ನೇಶಂ ಭಜಿಷ್ಯಸಿ ನಿರನ್ತರಮ್ || ೧ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ-
ಆದೌ ಚ ಮಾನಸೀಂ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಮುನಿಃ |
ಬಾಹ್ಯಾಂ ಚಕಾರ ವಿಧಿವತ್ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಸುಖಪ್ರದಾಮ್ || ೨ ||

ಹೃದಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ಪರಿವಾರಾದಿಸಂಯುತಮ್ |
ನಾಸಿಕಾರನ್ಧ್ರಮಾರ್ಗೇಣ ತಂ ಬಾಹ್ಯಾಂಗಂ ಚಕಾರ ಹ || ೩ ||

ಆದೌ ವೈದಿಕಮನ್ತ್ರಂ ಸ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವೇತಿ ಸಮ್ಪಠನ್ |
ಪಶ್ಚಾಚ್ಛ್ಲೋಕಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಘ್ನಪಮ್ || ೪ ||

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ-
ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ಗಜಾಸ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಾದಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಮಾಯಾಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಚಿನ್ತಯೇತ್ || ೫ ||

ಆಗಚ್ಛ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ನಾಥ ಸುರಾಽಸುರವರಾರ್ಚಿತ |
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಸಂಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿಗ್ರಹಣಲಾಲಸ || ೬ ||

ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ತವಾಗಮನತಃ ಪ್ರಭೋ |
ವಿಘ್ನೇಶಾಽನುಗೃಹೀತೋಽಹಂ ಸಫಲೋ ಮೇ ಭವೋಽಭವತ್ || ೭ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ತತ್ರೋಪವಿಶ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ರಕ್ಷ ಭಕ್ತಾನ್ವಿಶೇಷತಃ || ೮ ||

ಸುವಾಸಿತಾಭಿರದ್ಭಿಶ್ಚ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶೀತೋಷ್ಣಾಮ್ಭಃ ಕರೋಮಿ ತೇ ಗೃಹಾಣ ಪಾದ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಹೃತಂ ತೋಯಂ ಸುವಾಸಿತಂ ಸುವಸ್ತುಭಿಃ |
ಆಚಮನಂ ಚ ತೇನೈವ ಕುರುಷ್ವ ಗಣನಾಯಕ || ೧೦ ||

ರತ್ನಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾದ್ಯೈರನರ್ಘ್ಯೈಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪ್ರಭೋ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಹೇರಮ್ಬ ದ್ವಿರದಾನನ ತೋಷಕಮ್ || ೧೧ ||

ದಧಿಮಧುಘೃತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗಜಾನನ |
ಗೃಹಾಣ ಭಾವಸಂಯುಕ್ತಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೨ ||

ಪಾದ್ಯೇ ಚ ಮಧುಪರ್ಕೇ ಚ ಸ್ನಾನೇ ವಸ್ತ್ರೋಪಧಾರಣೇ |
ಉಪವೀತೇ ಭೋಜನಾನ್ತೇ ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರು || ೧೩ ||

ಚಮ್ಪಕಾದ್ಯೈರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸಿತಂ ತೈಲಮುತ್ತಮಮ್ |
ಅಭ್ಯಂಗಂ ಕುರು ಸರ್ವೇಶ ಲಮ್ಬೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೪ ||

ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕಾದ್ಯೈಶ್ಚ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ಉದ್ವರ್ತನಂ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತೈರ್ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ೧೫ ||

ನಾನಾತೀರ್ಥಜಲೈರ್ಢುಣ್ಢೇ ಸುಖೋಷ್ಣಭಾವರೂಪಕೈಃ |
ಕಮಣ್ಡಲೂದ್ಭವೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಮಯಾ ಕುರು ಸಮರ್ಪಿತೈಃ || ೧೬ ||

ಕಾಮಧೇನುಸಮದ್ಭೂತಂ ಪಯಃ ಪರಮಪಾವನಮ್ |
ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಹೇರಮ್ಬ ಪರಮಾರ್ಥವಿತ್ || ೧೭ ||

ಪಂಚಾಮೃತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತು ಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಕುರು ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯೋ ಗಂಗಾದಿಭ್ಯಃ ಸಮಾಹೃತೈಃ || ೧೮ ||

ದಧಿ ಧೇನುಪಯೋದ್ಭೂತಂ ಮಲಾಪಹರಣಂ ಪರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಸ್ನಾನಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿನಾಯಕ ದಯಾನಿಧೇ || ೧೯ ||

ಧೇನೋಃ ಸಮುದ್ಭವಂ ಢುಣ್ಢೇ ಘೃತಂ ಸನ್ತೋಷಕಾರಕಮ್ |
ಮಹಾಮಲಾಪಘಾತಾರ್ಥಂ ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಸಾರಘಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಧು ಮಧುರಸೋದ್ಭವಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಸ್ನಾನಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿನಾಯಕ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೧ ||

ಇಕ್ಷುಕಾಣ್ಡಸಮುದ್ಭೂತಾಂ ಶರ್ಕರಾಂ ಮಲನಾಶಿನೀಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಥ ತ್ವಂ ತಯಾ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರ || ೨೨ ||

ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಗಣೇಶ್ವರ |
ಅನ್ತ್ಯಂ ಮಲಹರಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಸೌಗನ್ಧ್ಯಕಾರಕಮ್ || ೨೩ ||

ತತೋ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತಾದೀಂಶ್ಚ ದೂರ್ವಾಂಕೂರಾನ್ಗಜಾನನ |
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪಾಂಸ್ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೨೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ್ಯಸೂಕ್ತೈಶ್ಚ ಹ್ಯೇಕವಿಂಶತಿವಾರಕೈಃ |
ಅಭಿಷೇಕಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ದ್ವಿರದಾನನ || ೨೫ ||

ತತಃ ಆಚಮನಂ ದೇವ ಸುವಾಸಿತಜಲೇನ ಚ |
ಕುರುಷ್ವ ಗಣನಾಥಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಭವೇನ ವೈ || ೨೬ ||

ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಮನರ್ಘಂ ರಕ್ತವರ್ಣಕಮ್ |
ಲೋಕಲಜ್ಜಾಹರಂ ಚೈವ ವಿಘ್ನನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೭ ||

ಉತ್ತರೀಯಂ ಸುಚಿತ್ರಂ ವೈ ನಭಸ್ತಾರಾಂಕಿತಂ ಯಥಾ |
ಗೃಹಾಣ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುಭಕ್ತಿತಃ || ೨೮ ||

ಉಪವೀತಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೃಹಾಣ ಚ ತತಃ ಪರಮ್ |
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮಯರೂಪಂ ತು ಪ್ರಣವಗ್ರನ್ಥಿಬನ್ಧನಮ್ || ೨೯ ||

ತತಃ ಸಿನ್ದೂರಕಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ಅಂಗಲೇಪನಭಾವಾರ್ಥಂ ಸದಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಮ್ || ೩೦ ||

ನಾನಾಭೂಷಣಕಾನಿ ತ್ವಮಂಗೇಷು ವಿವಿಧೇಷು ಚ |
ಭಾಸುರಸ್ವರ್ಣರತ್ನೈಶ್ಚ ನಿರ್ಮಿತಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಭೋ || ೩೧ ||

ಅಷ್ಟಗನ್ಧಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗನ್ಧಂ ರಕ್ತಂ ಗಜಾನನ |
ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ತೇ ಢುಣ್ಢೇ ಲೇಪಯಾಮಿ ಸುಚಿತ್ರವತ್ || ೩೨ ||

ರಕ್ತಚನ್ದನಸಂಯುಕ್ತಾನಥ ವಾ ಕುಂಕುಮೈರ್ಯುತಾನ್ |
ಅಕ್ಷತಾನ್ವಿಘ್ನರಾಜ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ಮುಖಮಣ್ಡಲೇ || ೩೩ ||

ಚಮ್ಪಕಾದಿಸುವೃಕ್ಷೇಭ್ಯಃ ಸಮ್ಭೂತಾನಿ ಗಜಾನನ |
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಶಮೀಮನ್ದಾರದೂರ್ವಾದೀನಿ ಗೃಹಾಣ ಚ || ೩೪ ||

ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲುಂ ಧೂಪಂ ಸರ್ವಸೌರಭಕಾರಕಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಿನಾಯಕ ಮಹೋದರ || ೩೫ ||

ನಾನಾಜಾತಿಭವಂ ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ಅಜ್ಞಾನಕುಲಜಂ ದೀಪಂ ಹರನ್ತಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಮ್ || ೩೬ ||

ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ನಸಮ್ಪನ್ನಂ ಮಧುರಂ ಲಡ್ಡುಕಾದಿಕಮ್ |
ನೈವೇದ್ಯಂ ತೇ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಭೋಜನಂ ಕುರು ವಿಘ್ನಪ || ೩೭ ||

ಸುವಾಸಿತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಜಲಂ ತೀರ್ಥಸಮಾಹೃತಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮಧ್ಯೇ ಚ ಪಾನಾರ್ಥಂ ದೇವದೇವೇಶ ತೇ ನಮಃ || ೩೮ ||

ಭೋಜನಾನ್ತೇ ಕರೋದ್ವರ್ತಂ ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಕೇನ ಚ |
ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಬ ತೋಯಂ ಸುವಾಸಿತಮ್ || ೩೯ ||

ದಾಡಿಮಂ ಖರ್ಜುರಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಂ ರಮ್ಭಾದೀನಿ ಫಲಾನಿ ವೈ |
ಗೃಹಾಣ ದೇವದೇವೇಶ ನಾನಾಮಧುರಕಾಣಿ ತು || ೪೦ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗಂ ದೇವ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಗೃಹಾಣ ಮುಖವಾಸನಮ್ |
ಅಸಕೃದ್ವಿಘ್ನರಾಜ ತ್ವಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಿಶೇಷತಃ || ೪೧ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾಂಚನಾದ್ಯಾಂ ತು ನಾನಾಧಾತುಸಮುದ್ಭವಾಮ್ |
ರತ್ನಾದ್ಯೈಃ ಸಂಯುತಾಂ ಢುಂಢೇ ಗೃಹಾಣ ಸಕಲಪ್ರಿಯ || ೪೨ ||

ರಾಜೋಪಚಾರಕಾದ್ಯಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಯಕ |
ದಾನಾನಿ ತು ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಯಾ ದತ್ತಾನಿ ವಿಘ್ನಪ || ೪೩ ||

ತತಃ ಆಭರಣಂ ತೇಽಹಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಿಧಾನತಃ |
ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈಃ ತೇನ ತುಷ್ಟೋ ಭವ ಪ್ರಭೋ || ೪೪ ||

ತತೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರಾನ್ಢುಂಢೇ ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಕಾನ್ |
ಗೃಹಾಣ ನ್ಯೂನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಕಾರಣಾತ್ || ೪೫ ||

ನಾನಾದೀಪಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನೀರಾಜನಮಘಾಪಹನ್ |
ಗೃಹಾಣ ಭಾವಸಂಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನಾಧಿನಾಶನ || ೪೬ ||

ಗಣಾನಾಂ ತ್ವೇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಜಪಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಪರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಗಣನಾಥ ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋ ಭವ || ೪೭ ||

ಆರಾತ್ರಿಕಂ ಸುಕರ್ಪೂರಂ ನಾನಾದೀಪಮಯಂ ಪ್ರಭೋ |
ಗೃಹಾಣ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ನಾಥ ತಥಾ ನೀರಾಜಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪೮ ||

ಪಾದಯೋಸ್ತೇ ತು ಚತ್ವಾರಿ ನಾಭೌ ದ್ವೇ ವದನೇ ಪ್ರಭೋ |
ಏಕಂ ತು ಸಪ್ತವಾರಂ ವೈ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ನಿರಂಜನಮ್ || ೪೯ ||

ಚತುರ್ವೇದಭವೈರ್ಮನ್ತ್ರೈಃ ಗಾಣಪತ್ಯೈರ್ಗಜಾನನ |
ಮನ್ತ್ರಿತಾನಿ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಪುಷ್ಪಪತ್ರಾಣಿ ವಿಘ್ನಪ || ೫೦ ||

ಪಂಚಪ್ರಕಾರಕೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈಃ ಗಾಣಪತ್ಯೈರ್ಗಣಾಧಿಪ |
ಸ್ತೌಮಿ ತ್ವಾಂ ತೇನ ಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭವ ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕ || ೫೧ ||

ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಂ ವಾ ತ್ರಿಸಂಖ್ಯಂ ವಾ ಗಜಾನನ |
ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಭಾವನ || ೫೨ ||

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಾಂ ಪ್ರಣತಿಂ ನಾಥ ಏಕವಿಂಶತಿಸಮ್ಮಿತಾಮ್ |
ಹೇರಮ್ಬ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ತು ಮಯಾ ಕೃತಮ್ || ೫೩ ||

ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಭಾವಾರ್ಥಂ ಕಿಂಚಿದ್ದುರ್ವಾಂಕುರಾನ್ ಪ್ರಭೋ |
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತೇನ ತ್ವಂ ಸಾಂಗಾಂ ಪೂಜಾಂ ಕುರುಷ್ವ ತಾಮ್ || ೫೪ ||

ತ್ವಯಾ ದತ್ತಂ ಸ್ವಹಸ್ತೇನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಚಿನ್ತಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಶಿಖಾಯಾಂ ಧಾರಯಾಮ್ಯೇವ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರದಂ ಚ ತತ್ || ೫೫ ||

ಅಪರಾಧಾನಸಂಖ್ಯಾತಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗಣನಾಯಕ |
ಭಕ್ತಂ ಕುರು ಚ ಮಾಂ ಢುಂಢೇ ತವ ಪಾದಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ || ೫೬ ||

ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾ ಮೇ ವೈ ಸುಹೃತ್ಸಮ್ಬನ್ಧಿಕಾದಯಃ |
ತ್ವಮೇವ ಕುಲದೇವಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮೇ ನ ಸಂಶಯಃ || ೫೭ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ದೇಹ-ವಾಙ್ಗ್ಮನಸೈಃ ಕೃತಮ್ |
ಸಾಂಸರ್ಗಿಕೇಣ ಯತ್ಕರ್ಮ ಗಣೇಶಾಯ ಸಮರ್ಪಯೇ || ೫೮ ||

ಬಾಹ್ಯಂ ನಾನಾವಿಧಂ ಪಾಪಂ ಮಹೋಗ್ರಂ ತಲ್ಲಯಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಗಣೇಶಪಾದತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಸ್ತಕೇ ಧಾರಣಾತ್ಕಿಲ || ೫೯ ||

ಪಾದೋದಕಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪೀತಂ ಮರ್ತ್ಯೇನ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತಜಂ ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ಗಣನಾತಿಗಮ್ || ೬೦ ||

ಗಣೇಶೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗನ್ಧಂ ವೈ ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ಚರ್ಚಯೇತ್ |
ಗಣೇಶತುಲ್ಯರೂಪಃ ಸ ದರ್ಶನಾತ್ಸರ್ವಪಾಪಹಾ || ೬೧ ||

ಯದಿ ಗಣೇಶಪೂಜಾದೌ ಗನ್ಧಭಸ್ಮಾದಿಕಂ ಚರೇತ್ |
ಅಥವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗನ್ಧಂ ತು ನೋ ಚೇತ್ತತ್ರ ವಿಧಿಂ ಚರೇತ್ || ೬೨ ||

ದ್ವಾದಶಾಂಗೇಷು ವಿಘ್ನೇಶಂ ನಾಮಮನ್ತ್ರೇಣ ಚಾಽರ್ಚಯೇತ್ |
ತೇನ ಸೋಽಪಿ ಗಣೇಶೇನ ಸಮೋ ಭವತಿ ಭೂತಲೇ || ೬೩ ||

ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಚಾದೌ ಲಲಾಟೇ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ವಕ್ರತುಣ್ಡಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೬೪ ||

ವಾಮೇ ಕರ್ಣಸ್ಯ ಮೂಲೇ ವೈ ಚೈಕದನ್ತಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ಕಣ್ಠೇ ಲಂಬೋದರಂ ದೇವಂ ಹೃದಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ತಥಾ || ೬೫ ||

ಬಾಹೌ ದಕ್ಷಿಣಕೇ ಚೈವ ಹೇರಮ್ಬಂ ವಾಮಬಾಹುಕೇ |
ವಿಕಟಂ ನಾಭಿದೇಶೇ ತು ವಿಘ್ನನಾಥಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೬೬ ||

ಕುಕ್ಷೌ ದಕ್ಷಿಣಗಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರೇಶಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ವಾಮಕುಕ್ಷೌ ಗಜಾಸ್ಯಂ ವೈ ಪೃಷ್ಠೇ ಸ್ವಾನನ್ದವಾಸಿನಮ್ || ೬೭ ||

ಸರ್ವಾಂಗಲೇಪನಂ ಶಸ್ತಂ ಚಿತ್ರಿತಂ ಚಾಽಷ್ಟಗನ್ಧಕೈಃ |
ಗಾಣೇಶಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸರ್ವಭದ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಾತ್ || ೬೮ ||

ತತಃ ಶಿಷ್ಟಂ ತು ನೈವೇದ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಭುನಜ್ಮ್ಯಹಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಾನಾಪಾಪನಿಕೃನ್ತನಮ್ || ೬೯ ||

ಗಣೇಶ ಸ್ಮರಣೇನೈವ ಕರೋಮಿ ಕಾಲಖಣ್ಡನಮ್ |
ಗಾಣಪತ್ಯೈಶ್ಚ ಸಂವಾಸಃ ಸದಾ ಮೇಽಸ್ತು ಗಜಾನನ || ೭೦ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ-
ಏವಂ ಗೃತ್ಸಮದಶ್ಚೈವ ಚಕಾರ ಬಾಹ್ಯಪೂಜನಮ್ |
ತ್ರಿಕಾಲೇಷು ಮಹಾಯೋಗೀ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ || ೭೧ ||

ತಥಾ ಕುರು ಮಹೀಪಾಲ ಗಾಣಪತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ |
ಯಥಾ ಗೃತ್ಸಮದಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೭೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನ್ತ್ಯೇ ಮೌದ್ಗಲೇ ಗಣೇಶಬಾಹ್ಯಪೂಜಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: